17 – 21 iunie 2013 Evaluarea competentelor digitale – proba D


Luni, 17 iunie, examenul de bacalaureat 2013 continua cu proba Evaluarea competenţelor digitale. Candidații vor avea asupra lor actele de identitate (cartea de identitate) şi se vor prezenta cu o oră înainte de ora programată. Nu este permisă pătrunderea în sala de examen cu materiale ajutătoare, cu mijloace electronice de calcul sau de comunicare. Frauda și tentativa de fraudă atrag după sine eliminarea din examen.
 
Proba D, pentru evaluarea competenţelor digitale, are statutul de probă obligatorie în cadrul examenului de bacalaureat 2013, pentru candidaţii de la toate filierele, profilurile şi specializările. 
 
Pentru acestă probă sunt propuse şapte domenii de competenţă:
1. Utilizarea computerului şi organizarea fişierelor
2. Editoare de texte
3. Informaţie şi comunicare
4. Concepte de bază ale Tehnologiei Informaţiei (IT)
5. Editoare de calcul tabelar
6. Baze de date
7. Prezentări (PowerPoint).
 

Conţinuturile corespunzătoare celor şapte domenii de competenţă sunt:

 
1. Utilizarea computerului şi organizarea fişierelor
- Pornirea/oprirea corectă/repornirea calculatorului. Închiderea unei aplicaţii care nu 
răspunde.
- Vizualizarea informaţiilor referitoare la resursele hardware şi software ale 
calculatorului (versiune sistem de operare, tipul procesorului, memorie instalată, etc.)
- Desktop: data şi ora, volumul, opţiuni desktop de afişare (de exemplu: opţiuni pentru 
fundal, screen saver, diverse opţiuni de setare). Utilizarea opţiunii Print Screen
- Pictograme
- Ferestre: descriere, operaţii cu ferestre
- Disc logic, director, fişier: identificare, proprietăţi, vizualizare conţinut 
- Operaţii cu directoare şi fişiere: creare, copiere, mutare, ştergere, căutare, redenumire, 
sortare după nume, tip, data modificării, realizarea unei copii de siguranţă pe dischetă, 
pe CD, sau pe un alt suport extern, vizualizarea conţinutului, determinarea 
dimensiunii, schimbarea stării fişierului (numai citire etc.)
- Schimbarea discului de lucru curent
- Schimbarea directorului de lucru curent 
- Notepad
- Paint
- Calculator
- Imprimantă. Printarea unui document. Vizualizarea stadiului în care se află procesul 
de tipărire, restartarea, renunţarea la un proces de tipărire.
- Instalarea în sistem a unei imprimante
- Organizarea aplicaţiilor realizate într-o structură de directoare proprie
- Descrierea diverselor tipuri de tastaturi. Setarea tastaturii şi a opţiunilor specifice.
- Funcţiile tastelor
- Taste speciale Windows. Deplasarea cursorului şi click-uri obţinute cu tastatura 
- Tastele de editare
- Tastele funcţionale, rol
- Shortcuturi – combinaţii de taste
- Poziţia corpului în timpul lucruluiAnexa nr. 2 la OMECTS nr. 4800/31.VIII. 2010
Pagina 5 din 10
Programa de examen pentru evaluarea competenţelor digitale
Bacalaureat 2011
- Utilizarea corectă a mâinilor (degetelor) în timpul lucrului (introducerii sau editării)
- Arhivarea fişierelor
- Viruşi informatici şi antiviruşi 
 
2. Editoare de texte
- Lansarea unei aplicaţii de procesare de text
- Deschiderea unui document existent – modificarea şi salvarea lui
- Crearea unui document nou
- Închiderea unui document. Salvarea unui document sub un alt nume sau alt format 
(de exemplu text, rich text format, HTML, etc)
- Utilizarea „Ajutor”-ului
- Închiderea aplicaţiei de procesare de text
- Iniţializarea paginii de lucru
- Introducerea informaţiilor în text, funcţia „Anulare”
- Selectarea informaţiilor – caracter, cuvânt, paragraf, întregul document
- Copierea, mutarea, ştergerea - folosirea comenzilor „ Copiere”, „Lipire”, „Decupare”
- Căutarea şi înlocuirea – utilizarea comenzilor „Găsire” şi „Înlocuire”
- Schimbarea dimensiunii şi tipului caracterelor
- Folosirea stilului: bold (caractere aldine), italice (caractere cursive) şi subliniere.
- Marcare vizuală (neprintabil) paragraf, text
- Utilizarea culorilor în text
- Alinierea textului în cadrul documentului
- Spaţierea rândurilor
- Copierea formatului unui text selectat
- Folosirea şi setarea tabulatorilor: aliniere stânga, dreapta, centru, pe punctul zecimal, 
poziţionarea tabulatorilor
- Folosirea listelor (numerotare, marcatori)
- Utilizarea instrumentelor de pe bara de desenare
- Inserarea şi formatarea tabelelor într-un document, operaţii în tabele
- Inserarea şi formatarea graficelor şi imaginilor
- Importarea obiectelor, tabelelor, graficelor, fişierelor 
- Inserarea bordurilor de pagină (culoare, lăţime, model, etc.)
- Stiluri şi paginare – aplicarea stilurilor existente unui document, numerotarea 
paginilor
- Antet şi subsol, introducerea datei, autorului, numărului paginii
- Nota de subsol sau de sfârşit de text
- Corectarea greşelilor de ortografie şi a celor gramaticale - folosirea funcţiei de 
corectare ortografică şi gramaticală
- Trecerea în revistă a documentului – examinare înaintea imprimării
- Folosirea opţiunilor de bază pentru tipărire - fereastra Imprimare
- Tipărirea documentului utilizând una din imprimantele instalate sau într-un fişier
- Opţiunea „Trimite către..”
- Opţiunea „Scrisori şi corespondenţe”
- Opţiunea trimitere la fax
- Opţiunea trimitere într-o prezentare
- Sugestii: întocmirea unei cereri, realizarea unei diplome complexe, realizarea unei 
pagini pentru fax, realizarea unui raport, realizarea unei scrisori oficiale, întocmirea 
unui referat la o disciplină studiată Anexa nr. 2 la OMECTS nr. 4800/31.VIII. 2010
- Organizarea aplicaţiilor realizate într-o structură de directoare proprie
- Reguli generale de tehnoredactare şi estetica paginii tipărite 
- Reguli de redactare a textelor oficiale sau de altă natură
- Utilizarea shortcutului pentru funcţii mai des utilizate ale editorului
 
 
3. Informaţie şi comunicare
- Istoria Internetului
- Protocolul de transmisie TCP/IP
- DHCP într-o reţea locală
- Adresa IP, DNS
- Browser- protocolul http
- host şi client
- proxi
- WWW (World Wide Web)
- E-mail
- Chat
- Chat, exemplificare pe NETMEETING
- Newsgroup
- FTP 
- PORTAL
- e-commerce
- Formulare în Internet
- Baze de date on-line
- Operaţii bancare prin Internet
- Tipuri de comunicaţii
- Modemul
- Calculatorul
- Browser 
- Provider
- Configurarea sistemului de operare pentru stabilirea legăturii cu un provider
- Adresarea de Internet – adrese de pagini
- Adrese de e-mail
- Browsere (elemente generale de interfaţă şi utilizarea acestora)
- Motoare de căutare
- Programe de poştă: Outlook Express, Netscape Messenger, Eudora, Pegasus etc.
- Citirea, întocmirea, trimiterea, redirecţionarea unui mesaj
- Folosirea facilităţii „ataşare fişiere”
- Folosirea agendei de adrese
- Administrarea e-mail-urilor (directoare, filtre)
- Căutarea adreselor de e-mail
- Pachete complete de birotică şi secretariat cuprinzând fax/email/telefonie, agende de 
adrese şi planificare
- Criptarea transmisiei
- Semnătura digitală
- Apărarea împotriva viruşilor
- Firewall
- Netmeeting
- Video şi audio conferinţăAnexa nr. 2 la OMECTS nr. 4800/31.VIII. 2010
- Telefonie IP
- Utilizarea corectă a serviciilor IRC 
- Particularităţi ale comunicaţiei chat: smileys, acronime (emoticons)
- Adresarea politicoasă.
- Respectarea legislaţiei privind folosirea facilităţilor oferite de Internet
- Sugestii: căutarea şi extragerea unor informaţii pentru una dintre disciplinele studiate 
folosind motoarele de căutare; utilizarea acestora într-un referat 
- Lansarea editorului HTML
- Interfaţa editorului 
- Inserarea şi formatarea unui text: corp de literă, mărime, stil, culoare – obţinerea 
culorii – legătura cu aplicaţia Paint (Edit colors) şi cu aplicaţia Calculator (Dec-Hex)
- Inserarea unei imagini – modificarea proprietăţilor imaginii: poziţionare, dimensiuni, 
încadrare în text 
- Formatarea unui fundal sau a unei teme
- Folosirea instrumentelor Copiere, Decupare, Lipire pentru a copia text, imagine
- Realizarea unei legături pe un text
- Realizarea unei legături pe o imagine
- Maparea unei imagini
- Inserarea unui tabel
- Formatarea tabelului
- Modalităţi de depozitare a paginilor
- Aplicaţii practice
 
 
4. Concepte de bază ale Tehnologiei Informaţiei (IT)
- Unitatea centrală (CPU)
- Dispozitive de intrare; mouse, tastatura, trackball, scanner, touchpad, light pens, 
joysticks, camera video, microfon, etc. 
- Dispozitive de ieşire; unităţi de afişare video, ecran sau monitor , cele mai uzuale, 
imprimante, plotter, difuzoare, sintetizatoare de voce, etc
- Dispozitive de intrare – ieşire; modem, touch screen
- Memorii RAM, ROM, unităţi de măsură. Compararea principalelor tipuri de 
dispozitive de stocare a datelor în funcţie de viteză, cost, capacitate, de exemplu hard 
disk intern/extern, cartuşuri, dischete, disc zip, CDROM, etc.
- Conceptul de sistem de operare; Funcţiile principale ale unui sistem de operare
- Tipuri de software 
- Rolul şi funcţiile componentelor unui calculator personal
- Factori ce influenţează performanţele unui computer: viteza CPU (unităţi de măsură), 
dimensiunea memoriei RAM, aplicaţiile
- Tipuri de reţele (LAN, MAN, WAN, Internet, Intranet, Extranet); 
- Partajare resurse, comunicaţii în reţea; World Wide Web
- Drepturi de acces 
- Utilizarea aplicaţiilor în activităţi din diferite domenii
- Viruşi informatici şi antiviruşi 
- Ergonomia postului de lucru
- Măsuri de sănătate şi siguranţă în utilizarea calculatorului
- Afecţiuni provocate de un mediu de lucru inadecvat
- Legislaţia referitoare la drepturile de autor privind produsele software
- Aspecte economice ale nerespectării legislaţiei (pentru producător, pentru utilizator)Anexa nr. 2 la OMECTS nr. 4800/31.VIII. 2010
 
 
5. Editoare de calcul tabelar
- Deschiderea aplicaţiei
- Deschiderea, salvarea unei foi/registru de calcul
- Folosirea funcţiei „ajutor”
- Închiderea aplicaţiei
- Moduri de vizualizare
- Formatarea documentului: stabilirea dimensiunilor şi marginilor paginii, orientarea 
acesteia, adăugare antet şi subsol, introducere numere pagină, etc.
- Formatarea celulelor în conformitate cu tipul datelor ce le vor conţine
- Introducerea de informaţii într-o celulă: numere, text, simboluri
- Formatarea textului: font, dimensiune, stil, culoare, orientare
- Selectarea unei celule sau a unui grup de celule adiacente sau neadiacente, a unei 
linii, a unui rând
- Copierea/mutarea conţinutului unei celule într-o altă celulă a aceleiaşi foi de calcul 
sau a altei foi de calcul active sau între registre
- Ştergerea unei celule sau a unui grup de celule adiacente, a unei linii, a unui rând
- Căutarea/înlocuirea conţinutului unei celule
- Inserarea de rânduri/coloane
- Modificarea dimensiunilor liniilor şi coloanelor
- Unirea celulelor şi stabilirea tipului de aliniere
- Stabilirea tipurilor de margini utilizate pentru o celulă sau un grup de celule
- Sortarea datelor după unul sau mai multe criterii
- Introducerea unei formule simple într-o celulă
- Formule aritmetice şi logice pentru adunări, scăderi, înmulţiri şi împărţiri
- Completarea automată a unei serii de date (autofill)
- Folosirea funcţiilor: min, max, count, sum, average 
- Funcţia if
- Folosirea referinţei relative, absolută sau mixtă a unei celule în formule sau funcţii
- Fixarea opţiunilor pentru tipărire
- Tipărirea unei secţiuni a foii de calcul, a unui grup de celule adiacente, a foii de calcul 
active sau a unui registru de calcul
- Diagrame şi grafice realizate cu ajutorul datelor din registru de calcul
- Editarea şi modificarea unei diagrame sau a unui grafic
- Schimbarea tipului diagramei
- Mutarea/copierea, ştergerea diagramelor sau a graficelor
- Importul de fişiere imagine, grafice, etc. într-un registru de calcul
- Copierea, mutarea şi redimensionarea obiectului importat
- Elaborarea unor tabele pentru diferite activităţi
 
 
6. Baze de date
- Deschiderea aplicaţiei ACCESS
- Deschiderea, modificarea, salvarea şi închiderea unei baze de date existente
- Folosirea funcţiei „ajutor”
- Închiderea aplicaţiei
- Moduri de vizualizare
- Proiectarea unei baze de date
- Crearea unei tabele
- Definirea unei chei primareAnexa nr. 2 la OMECTS nr. 4800/31.VIII. 2010
- Stabilirea unui index
- Modificarea proprietăţilor unui câmp
- Introducerea de date în tabelă 
- Vizualizarea informaţiilor dintr-o tabelă
- Modificarea datelor într-o tabelă
- Adăugarea de înregistrări într-o bază de date
- Ştergerea de înregistrări într-o bază de date
- Crearea unui formular simplu
- Introducerea datelor în baza de date folosind formulare simple
- Formatarea textului
- Schimbarea culorii fondului într-un formular
- Importul unei imagini sau fişier text într-un formular
- Modificarea modului de aranjare a obiectelor în formular 
- Conectarea la o bază de date existentă
- Căutarea unei înregistrări
- Crearea unei interogări simple
- Crearea unei interogări multiple
- Salvarea unei interogări
- Filtre: adăugare, eliminare
- Adăugarea, eliminarea de câmpuri într-o interogare
- Selecţia şi sortarea datelor după criterii sau în baza operatorilor logici uzuali 
- Crearea unui raport
- Modificarea unui raport
- Crearea, modificarea unui antet şi subsol
- Gruparea datelor într-un raport, total-raport, subtotal-raport
- Realizarea unei baze de date şi interogarea eiAnexa nr. 2 la OMECTS nr. 4800/31.VIII. 2010
 
 
7. Prezentări
- Pornirea aplicaţiei Power Point
- Deschiderea unei prezentări existente – modificarea şi salvarea prezentării
- Închiderea prezentării
- Folosirea „Ajutor” – ului
- Crearea unei noi prezentări
- Alegerea caracteristicilor pentru diapozitiv (slide) – modificarea acestora
- Inserarea unui text
- Inserarea unei imagini
- Folosirea instrumentelor Copiere, Decupare, Lipire pentru a copia text, imagine, 
diapozitive în cadrul unei prezentări sau între mai multe prezentări active
- Ştergerea obiectului selectat
- Reordonarea diapozitivelor într-o prezentare
- Ştergerea unei/unor folii dintr-o prezentare
- Formatarea textului – corp de literă, stil, mărime, culori, centrare, aliniere
- Redimensionarea şi mutarea casetelor text într-un diapozitiv
- Setarea grosimii liniei, stilului şi culorilor unei casete text
- Inserarea obiectelor grafice în prezentare: linii, casete, cercuri
- Modificarea poziţiei şi aspectului unui obiect grafic - mutarea, mărime, culoare, 
umbriri
- Crearea unei diagrame
- Modificarea structurii unei diagrame
- Crearea de diferite tipuri de diagrame: bar chart, pie chart, etc.
- Inserarea unei imagini – modificarea proprietăţilor imaginii, mutarea ei în alt 
diapozitiv, adăugarea de efecte de contur pentru obiect
- Importarea altor obiecte în prezentare: text, foi de calcul, tabele, diagrame, fişiere 
grafice
- Adăugarea de efecte de animaţie 
- Schimbarea efectelor de animaţie preselectate
- Adăugarea de efecte de tranziţie a diapozitivelor
- Selectarea formatului de ieşire optim pentru prezentare: overhead, handout, 
diapozitive de 35 mm (35 mm slides), prezentare pe ecran (on-screen show)
- Schimbarea orientării diapozitivelor - orizontal, vertical
- Adăugarea diapozitivelor de note pentru prezentator
- Începerea unui slide-show de la orice folie
- Folosirea instrumentelor de navigare pe ecran
- Ascunderea unui /unor diapozitive
- Tipărirea diapozitivelor în diferite formate.

 

MODELE DE SUBIECTE Evaluarea competentelor digitale – proba D

 
Toate subiectele sunt obligatorii.
• Punctajul maxim cumulat pentru fisele A si B este de 100 de puncte. Nu se acordă puncte
din oficiu.
• Timpul de lucru efectiv este de 90 de minute: 15 minute pentru FISA A si 75 de minute
pentru FISA B.
• Fisierele pe care le veţi prelucra, menţionate mai jos, sunt furnizate în directorul examen,
aflat pe Desktop. Ele vor fi salvate după fiecare prelucrare, în directorul indicat.
 
 
 
 
 
 

Ultimele Articole