28 iunie 2010 Limba si literatura romana – proba E – proba scrisa Bacalaureat 2010


28 iunie 2010 incepe proba de Limba si literatura română – proba E - Bacalaureat 2010 Proba scrisă la limba şi literatura română conţine 3 tipuri de subiecte: 1. Subiectul I cuprinde un text literar studiat/ la prima vedere, care aparţine unuia dintre genurile: liric, epic, dramatic. Tipuri de cerinţe: • menţionează câte un sinonim/ antonim/ omonim pentru sensul din text al cuvintelor indicate; • prezintă rolul semnelor de punctuaţie din structura indicată; • scrie două expresii/ locuţiuni care conţin partea de vorbire indicată; • identifică tema/ motivul/ viziunea despre lume din fragmentul citat; • transcrie o secvenţă care conţine o imagine artistică (vizuală, olfactivă, auditivă etc.) • selectează una/ două sintagme care sugerează dimensiunea spaţială, temporală/ dimensiunea morală a personajului în fragmentul citat (în funcţie de tipul textului); • explică semnificaţia a două figuri de stil diferite/ unui element de compoziţie/ unei indicaţii a autorului; • comentează, în 6 - 10 rânduri, secvenţa indicată; • Ilustrează, în 4 – 6 rânduri, o caracteristică a speciei literare/ tipului de text din care face parte fragmentul citat. 2. Subiectul al II–lea cuprinde un text de tip aforistic/ critic. Cerinţă: • elaborarea unui text de tip argumentativ, cu dimensiunea de 15 – 30 de rânduri, prin raportare la textul suport. 3. Subiectul al III-lea conţine ca tip de cerinţă elaborarea unui eseu structurat, ce vizează aspecte de analiză tematică, structurală, stilistică a operelor studiate, aparţinând autorilor canonici/ speciilor literare menţionate. MODELE DE SUBIECTE PENTRU LIMBA ROMANA BACALAUREAT 2010 MODEL1 SUBIECTUL I (30 de puncte) Scrie, pe foaia de examen, răspunsul la fiecare dintre următoarele cerinţe, cu privire la textul de mai jos:
Ziua alunecă, trăgând după ea prin fereastra joasă, culorile joase, de parcă-ai fi împins-o cu mâinile subţiri pe care le-ai ridicat din îmbrăţişarea mea. Steaua neagră a pletelor tale îmi răsare, scânteind, în dreptul inimii, când iedera uscată bate ritmic în geam un tot mai îndepărtat şi mai negru tam-tam al secundelor noastre nedezlegate. Ziua alunecă spre cenuşiu, spre negru, smulgând frunzele şi trăgând de pe cer tavanul alburiu al norilor goi, şi-un relief de munţi, întors spre noi, izbucneşte deasupra, urcând, coborând. (Nichita Stănescu - Înserare de toamnă)
cerinţe 1. Menţionează câte un sinonim pentru sensul din text al cuvintelor: trăgând, scânteind. 2 puncte 2. Prezintă rolul cratimei din structura şi-un. 2 puncte 3. Scrie două expresii/ locuţiuni care conţin verbul a bate. 2 puncte 4. Precizează tema poeziei. 4 puncte 5. Transcrie o secvenţă de vers/ un vers care conţine o imagine auditivă. 4 puncte 6. Selectează două sintagme care sugerează dimensiunea spaţială a imaginarului poetic. 4 puncte 7. Explică semnificaţia a două figuri de stil diferite identificate în a doua strofă a poeziei. 4 puncte 8. Comentează, în 6 - 10 rânduri, prima strofă a poeziei, prin evidenţierea valorii expresive a mijloacelor artistice în susţinerea ideii poetice. 4 puncte 9. Ilustrează, în 4 – 6 rânduri, o caracteristică a limbajului poetic (de exemplu: expresivitate, ambiguitate, sugestie, reflexivitate), prezentă în textul dat. 4 puncte SUBIECTUL al II-lea (30 de puncte) Scrie un text de tip argumentativ, de 15 – 30 de rânduri, despre menirea scriitorului, pornind de la o idee conţinută de următoarea afirmaţie: Sufletul unui scriitor mare este sinteza sufletească a unui popor la un moment dat. Nu tradiţiile sunt sufletul unui popor, ci scriitorii, gânditorii şi artiştii lui. […] Nici Goethe, nici Eminescu nu sunt mari prin arta lor naţională, naţiunile sunt mari prin arta acestor artişti. (Camil Petrescu - Fenomenul românesc) Atenţie! În elaborarea textului de tip argumentativ, trebuie: - să respecţi construcţia discursului de tip argumentativ: structurarea idelor în scris, utilizarea mijloacelor lingvistice adecvate exprimării unei aprecieri; 6 puncte - să ai conţinutul şi structura adecvate argumentării pe o temă dată: formularea ipotezei/ a propriei opinii faţă de ideea identificată în afirmaţia dată, enunţarea şi dezvoltarea corespunzătoare a două argumente adecvate ipotezei, formularea unei concluzii pertinente; 18 puncte - să respecţi normele limbii literare (registrul stilistic adecvat, normele de exprimare, de ortografie şi de punctuaţie). 6 puncte SUBIECTUL al III-lea (30 de puncte) Scrie un eseu de 2 - 3 pagini, în care să prezinţi viziunea despre lume (lumea reală – lumea imaginară) reflectată într-un basm cult studiat. În elaborarea eseului, vei avea în vedere următoarele repere: - evidenţierea a două caracteristici ale speciei literare basm cult, existente în opera literară studiată; - prezentarea, prin referire la basmul cult studiat, a patru elemente ale textului narativ, semnificative pentru ilustrarea viziunii despre lume (de exemplu: acţiune, conflict, relaţii temporale şi spaţiale, construcţia subiectului, particularităţi ale compoziţiei, perspectivă narativă, tehnici narative, construcţia personajului, modalităţi de caracterizare, limbaj etc.); - ilustrarea relaţiilor dintre personajele reprezentative, prin care se evidenţiază viziunea despre lume în basmul cult studiat; - exprimarea unui punct de vedere argumentat, despre modul în care se reflectă viziunea despre lume în basmul cult pentru care ai optat. Notă! Ordinea integrării reperelor în cuprinsul lucrării este la alegere. Pentru conţinutul eseului vei primi 16 puncte (câte 4 puncte pentru fiecare cerinţă/ reper); pentru redactarea eseului vei primi 14 puncte (organizarea ideilor în scris – 3 puncte; utilizarea limbii literare – 3 puncte; abilităţi de analiză şi de argumentare – 3 puncte; ortografia – 2 puncte; punctuaţia – 2 puncte; aşezarea în pagină, lizibilitatea – 1 punct). În vederea acordării punctajului pentru redactare, eseul trebuie să aibă minimum 2 pagini şi să dezvolte subiectul propus. • Toate subiectele (I, II şi III) sunt obligatorii. Se acordă 10 puncte din oficiu. • Timpul efectiv de lucru este de 3 ore. MODEL 2 • Toate subiectele (I, II şi III) sunt obligatorii. Se acordă 10 puncte din oficiu. • Timpul efectiv de lucru este de 3 ore. SUBIECTUL I (30 de puncte) Scrie, pe foaia de examen, răspunsul la fiecare dintre următoarele cerinţe, cu privire la textul de mai jos: Acum eram în voia mai multor emoţii: încântat de primirea ce mi se făcea, de peisagiul gol din faţă, de marea de alături. Eram intimidat de atâţia oameni primindu-mă cu exclamaţii, cu toate că pe unii nici nu-i cunoşteam. Ioana, abia sosită şi ea la Cavarna, a şi luat aerul provincial: arsă de soare, pe frunte cu câţiva pistrui, îmbrăcată fără grijă, cu picioarele goale în pantofi. Rochia şi-a lucrat-o singură, fără gust, cu toate că a vrut să o facă pretenţioasă; parcă şi-a luat modelul nu de la o mare croitoreasă unde se îmbracă de obicei, ci din vitrina prăvăliei principale din Cavarna. Câteva zorzoane inutile, şi la spate chiar un început de trenă. Totul nepotrivit pentru atmosfera rustică de acolo, şi, de altfel, praful a bătut stofa şi a făcut garniturile şi mai caraghioase. Dar această haină dădea un farmec nou Ioanei, o arăta sinceră, îi bănuiam toate gândurile ei pentru mine, căci voise să fie elegantă ca să-mi placă, gânduri naive şi delicioase de copiliţă zăpăcită, oricâte dezastre ar fi trecut peste dânsa, rămasă proaspătă orice ar fi învăţat-o viaţa. O priveam acum cu dragoste, cu duioşie, milă, dar şi cu reflecţia: „Ce rochie urâtă! E lipsită de logică după obicei, căci de atâtea ori a fost îmbrăcată cu gust." Aveam remuşcări de gândul meu ascuns lângă fata care mă primea cu tot sufletul... E foarte frumoasă Ioana, dar numai când este fericită. Ochii îi scânteie, faţa se luminează, emoţia îi inundă toată fiinţa. Oamenii au chipul frumos sau urât, indiferent de proporţia perfectă, numai când oglindesc mistere venite din afund. Numai cei cari au suferit sunt frumoşi... (Anton Holban – Ioana) 1. Menţionează câte un sinonim pentru sensul din text al cuvintelor: rustic, farmec. 2 puncte 2. Precizează rolul expresiv al punctelor de suspensie din secvenţa: Aveam remuşcări de gândul meu ascuns lângă fata care mă primea cu tot sufletul… 2 puncte 3. Scrie două expresii/ locuţiuni care conţin verbul a bate. 2 puncte 4. Identifică perspectiva narativă în fragmentul citat. 4 puncte 5. Transcrie o structură care conţine o imagine vizuală. 4 puncte 6. Selectează două mărci ale subiectivităţii în fragmentul citat. 4 puncte 7. Explică semnificaţia a două figuri de stil diferite, identificate în fragmentul citat. 4 puncte 8. Comentează, în 3 - 5 rânduri, următoarea secvenţă: Oamenii au chipul frumos sau urât, indiferent de proporţia perfectă, numai când oglindesc mistere venite din afund. Numai cei cari au suferit sunt frumoşi... 4 puncte 9. Ilustrează, în 4 – 6 rânduri, o trăsătură morală a personajului feminin, identificată în fragmentul citat. 4 puncte SUBIECTUL al II-lea (30 de puncte) Scrie un text de tip argumentativ, de 15 – 30 de rânduri, despre imaginaţie, pornind de la o idee identificată în următoarea afirmaţie: Forţa imaginaţiei trebuie să se apropie de ideile superioare, e divinul din noi, e inspiraţia. Fără ea nu există creaţie artistică. Formele perfecte ale artei nu provin din realitate, ci din mintea artistului. (Al. Husar, Izvoarele artei) Atenţie! În elaborarea textului de tip argumentativ, trebuie: - să respecţi construcţia discursului de tip argumentativ: structurarea ideilor în scris, utilizarea mijloacelor lingvistice adecvate exprimării unei aprecieri; 6 puncte - să ai conţinutul şi structura adecvate argumentării pe tema dată: formularea ipotezei/ a propriei opinii faţă de ideea justificată în afirmaţia dată, enunţarea şi dezvoltarea corespunzătoare a două argumente adecvate ipotezei, formularea unei concluzii pertinente; 18 puncte - să respecţi normele limbii literare (registrul stilistic adecvat, normele de exprimare, de ortografie şi de punctuaţie). 6 puncte SUBIECTUL al III-lea (30 de puncte) Scrie un eseu de 2 - 3 pagini, despre particularităţile nuvelei, prin referire la o operă literară studiată, din literatura română. În elaborarea eseului, vei avea în vedere următoarele repere: - evidenţierea a două caracteristici ale speciei literare nuvelă, existente în opera literară studiată; - prezentarea, prin referire la nuvela studiată, a patru elemente de construcţie a subiectului şi/ sau ale compoziţiei (de exemplu: acţiune, secvenţă narativă, conflict, relaţii temporale şi spaţiale, construcţia personajelor, incipit, final, perspectivă narativă, tehnici narative etc.); - ilustrarea relaţiilor dintre două personaje reprezentative pentru nuvela studiată, prin referire la nuvela studiată; - exprimarea unui punct de vedere argumentat, despre modul în care se reflectă o idee sau tema în nuvela pentru care ai optat. Notă! Ordinea integrării reperelor în cuprinsul lucrării este la alegere. Pentru conţinutul eseului vei primi 16 puncte (câte 4 puncte pentru fiecare cerinţă/ reper); pentru redactarea eseului vei primi 14 puncte (organizarea ideilor în scris – 3 puncte; utilizarea limbii literare – 3 puncte; abilităţi de analiză şi de argumentare – 3 puncte; ortografia – 2 puncte; punctuaţia – 2 puncte; aşezarea în pagină, lizibilitatea – 1 punct). În vederea acordării punctajului pentru redactare, eseul trebuie să aibă minimum 2 pagini şi să dezvolte subiectul propus. descarca:  limba si literatura romana modele de subiecte
Lectii: limba si literatura romana - Eseuri

Ultimele Articole