2 iulie 2012 - proba scrisa - Limba si literatura romana – proba E - bacalaureat 2012


Update: Varianta extrasă la proba scrisă de Limba şi Literatura Română este  Varianta 4 -clic aici- vezi şi BAREMUL de Evaluare si Notare.

 

În data de 2 iulie 2012 candidaţii examenului de bacalaureat 2012 vor susţine proba scrisă de Limba şi literatura română (proba E). Proba scrisă la limba şi literatura română reprezintă o probă comună pentru candidaţii proveniţi de la toate filierele, profilurile şi specializările.

 

Structura probei scrise


1. Subiectul I are ca suport un text literar studiat/la prima vedere, aparţinând genului liric, epic sau dramatic. Itemii folosiţi sunt semiobiectivi, de tip întrebare structurată.
2. Subiectul al II-lea presupune redactarea unui text de tip argumentativ, pornind de la ideile sugerate de un text de tip aforistic/critic.
3. Subiectul al III-lea vizează aspecte de analiză tematică, structurală şi stilistică a operelor studiate ce aparţin autorilor canonici/speciilor literare/tipurilor de texte menţionate în programa de examen şi constă în elaborarea unui eseu structurat.
 

Această probă are durata de 180 de minute. 

 

SUBIECTE EXTRASE LA LIMBA ROMÂNĂ
 
Subiectul I
 
Un text din Craii din "Curtea - Veche" de Mateiu I. Caragiale
cu 9 întrebări.
 
Subiectul al II-lea
 
Scrie un text de tip argum,entativ de 15-30 de rânduri (150 - 300 de cuvinte) despre calităţile umane, pornind de la ideile sugerate de afirmaţia lui Lucian BLaga:
 
Nu e de ajuns să ai mari calităţi; trebuie să ştii cum să le foloseşti cu rost.
Update:
Vezi
 
 
SUBIECTE EXTRASE LA LIMBA ROMÂNĂ BAC 2012 - sesiunea iunie-iulie
 
Subiectul I - Un fragment din romanul  "Craii de Curtea - Veche" de Mateiu I. Caragiale cu 9 cerinţe.
 
Subiectul I     (30 de puncte)

Citeşte următorul text:
  Mergând într-o zi pe acolo cu Pantazi, către amiazi, dădeam de o tânără, nouă necunoscută [...].
La intrarea noastră, ridicând capul, roşi până în albul ochilor. Văzui atunci pe Pantazi, palid ca un mort, ducându-şi mâna la inimă: "Doamne, îl auzii şoptind, cum îi seamănă!"
  Făceam astfel cunoştinţa "duduii" Ilinca Arnoteanu. Ştiam că mai era o fată, cea mai mică, pe care o luase din leagăn să o crească o soră a maioresei, de la Piatra-Neamţ, văduvă cu dare de mână şi fără copii. Cei şaisprezece ani ai Ilincăi se depănaseră alintaţi în pacea acelui romantic ţinut cu zări tainice... Blajinul soare moldovenesc îi cruţase poleiala stinsă a cosiţelor şi albeaţa sidefie a pielei, aproape nefireşti amândouă [...]. Părinţii erau cum nu se poate mai mândri de dânsa [...]; Ilinca fusese întotdeauna premiantă întâia şi se pregătea să treacă două clase într-un an [...].
  Primisem s-o ajut să-şi revaă câteva "materii" la cari se credea mai slabă. Între timp, mai vorbind de una-alta, m-a uimit cât de cuminte cap avea, ce sănătos judeca şi limpede. Spunându-i odată ce rar e să găseşti pe cineva care să înveţe ca dânsa numai de plăcere, îmi observă că ea învăţa de plăcere, dar de nevoie, ca să aibă o meserie. Cum, dar nu avea să fie bogată? se ştia doar că era singura moştenitoare a mătuşii sale [...]. Chiar aşa, dar averea, pe lângă că se poate pierde, nu e o piedică la o meserie; dimpotrivă. - Cu numele ei? - De ce nu? a lucra nu e o ruşine; munca innobilează. Tocmai, cu numele ei [...] avea să fie mai preţuită şi mai respectată; respectată: lucrul la care ţinea mai mult ca la orice. Numele ei, ştia bine ce i se datora şi ce-i datora: prestigiul lui, viu încă, i se revelase înainte de a-l cunoaşte. [...] Da, marele nume de dregători, de cărturari şi de ctitori, ea avea să-l poarte cu demnitate; destul se întrecuseră să-l păteze surorile ei.
                                 (Craii deCurtea-Veche, Mateiu I. Caragiale)
 
Scrie, pe foaia de examen, răspunsul la fiecare dintre următoarele cerinţe cu privire la text:

1. Numeşte câte un sinonim pentru sensul din text al cuvintelor: pacea şi a uimit. (2 pcte)
2. Explică rolul cratimei în secvenţa: s-o ajut. (2 pcte)
3. Construieşte un enunţ în care să foloseşti o locuţiune/expresie care să conţină substantivul inimă. (2 pcte)
4. Menţionează tipul de perspectivă narativă din textul citat. (4 pcte)
5. Transcrie două cuvinte din text care aparţin câmpului semantic al familiei. (4 pcte)
6. Precizează două motive literare identificare în textul dat. (4 pcte)
7. Precizează valoarea expresivă a verbelor la timpul imperfect din text. (4 pcte)
8. Ilustrează, cu exemple din text, două trăsături ale geniului epic. (4 pcte)
9. Comentează, în şase - zece rânduri (60 - 100 de cuvinte), următoarea secvenţă din textul dat:
Făceam astfel cunoştinţa "duduii" Ilinca Arnoteanu. Ştiam că mai era o fată, cea mai mică, pe care o luase din leagăn să o crească o soră a maioresei, de la Piatra-Neamţ, văduvă cu dare de mână şi fără copii. Cei şaisprezece ani ai Ilincăi se depănaseră alintaţi în pacea acelui romantic ţinut cu zări tainice... Blajinul soare moldovenesc îi cruţase poleiala stinsă a cosiţelor şi albeaţa sidefie a pielei, aproape nefireşti amândouă [...]. Părinţii erau cum nu se poate mai mândri de dânsa [...]; Ilinca fusese întotdeauna premiantă întâia şi se pregătea să treacă două clase într-un an [...]. (4 pcte)

 
 
Subiectul al II-lea  (30 de puncte)
Scrie un text de tip argumentativ de 15-30 de rânduri (150 - 300 de cuvinte) despre calităţile umane, pornind de la ideile sugerate de afirmaţia lui Lucian BLaga:
Nu e de ajuns să ai mari calităţi; trebuie să ştii cum să le foloseşti cu rost.
 
În elaborarea textului de tip argumentativ, trebuie:
- să respecţi structura discursului de tip argumentativ: formularea ideilor în scris, utilizarea mijloacelor lingvistice adecvate exprimării unei aprecieri; (8 pcte)
- să ai conţinutul adecvat argumentării pe o temă dată: formularea ipotezei/a propriei opinii faţă de problematica pusă în discuţie, enunţarea şi dezvoltarea corespunzătoare a două argumente adecvate ipotezei, formularea unei concluzii pertinente; (16 pcte)
- să respecţi normele limbii literare (registrul stilistic adecvat, normele de exprimare, de ortografie şi de punctuaţie) şi limitele de spaţiu indicate. (6 pcte)
Notă! Formulările de tipul Sunt/nu sunt de acord cu afirmaţia ... / Autorul are dreptate când afirmă că ... / Afirmaţia autorului este corectă ..., neînsoţite de enunţarea propriei opinii, nu se consideră ipoteză.

 
de la toate filierele, profilurile şi specializările.

Subiectul al III-lea (30 de puncte)
Redactează un eseu de două - trei pagini (600-900 de cuvinte) în care să prezinţi tema şi viziunea despre lume dintr-un text poetic studiat, aparţinând lui Mihai Eminescu.

În elaborarea eseului, vei avea în vedere următoarele repere :

- evidenţierea a două trăsături care fac posibilă încadrarea textului poetic studiat într-un curent cultural/literar, într-o perioadă sau într-o orientare tematică;
- prezentarea a două imagini/idei poetice, relevante pentru tema şi viziunea despre lume din textul studiat;
- ilustrarea a patru elemente de compoziţie şi de limbaj ale textului poetic studiat, semnificative pentru tema şi viziunea despre lume (de exemplu: imaginar poetic, titlu, incipit, relaţii de opoziţie şi de simetrie, motiv poetic, laitmotiv, figuri semantice/tropi, elemente de prozodie etc.);
- susţinerea unei opinii despre modul în care tema şi viziunea despre lume se reflectă în textul poetic studiat.

 

Notă!
Ordinea integrării reperelor în cuprinsul eseului este la alegere.

Pentru conţinutul eseului vei primi 16 puncte (câte 4 puncte pentru fiecare cerinţă/reper).
Pentru redactarea eseului vei primi 14 puncte (organizarea ideilor în scris - 3 puncte; abilităţi de analiză şi de argumentare - 3 puncte; utilizarea limbii literare - 2 puncte; ortografia - 2 puncte; punctuaţia - 2 puncte; aşezarea în pagină, lizibilitatea - 1 punct, încadrearea în limitele de spaţiu indicate - 1 punct).

În vederea acordării punctajului pentru redactare, eseul trebuie să aibă minimum două pagini (600 de cuvinte) şi să dezvolte subiectul propus.
 

 

vezi aici: BAREMUL DE NOTARE ŞI EVALUARE 

 

Vezi şi : 

 Limba şi literatura română: Modele de subiecte, barem, precizări metodologice

 

 Vezi ce notă ai luat la bac: REZULTATE BACALAUREAT 2012 . Primele REZULTATE de la BAC vor fi publicate pe 8 iulie.

Ultimele Articole