Luni, 22 iunie, încep probele orale ale examenului de bacalaureat (sesiunea iunie iulie 2009)


Prima probă orală a examenului de bacalaureat din acest an - limba şi literatura română - se va desfăşura în zilele de 22 şi 23 iunie. Candidaţii vor intra în săli în ordinea afişată la centrele de examen, respectându-se ora prevăzută de comisie pentru fiecare grupă. Pentru sesiunea iunie-iulie 2009 a acestui examen s-au înscris peste 220.000 de elevi, repartizaţi în 622 de centre de examen. Proba orală de limba şi literatura maternă va fi susţinută la următoarele discipline: limba maghiară (8.543 candidaţi înscrişi), limba germană (833), limba croată (19), limba sârbă (24), limba slovacă (32), limba ucraineană (42), limba turcă (15) şi limba italiană (17). Lucrările candidaţilor la probele scrise vor fi evaluate în 163 de centre zonale de evaluare. Examinarea la probele orale/practice se realizează de către doi profesori de specialitate, membri ai comisiei, în prezenţa a cel puţin 3 candidaţi. Fiecare profesor evaluează răspunsul candidatului de la probele orale/practice cu note întregi de la 1 la 10, în funcţie de baremul de evaluare, astfel încât diferenţa dintre notele celor doi profesori evaluatori să nu depăşească 1 punct. Nota finală la proba respectivă se calculează ca medie aritmetică cu două zecimale, fără rotunjire, din notele acordate de cei doi examinatori. Probele orale sunt eliminatorii. În vederea susţinerii acestora, candidaţii vor extrage un singur bilet, însă aceştia au dreptul la un al doilea, caz în care nota va fi scăzută cu un punct. Subiectele pentru probele orale au un grad de complexitate care permite tratarea lor integrală în maximum 10 - 15 minute. Un candidat se consideră „promovat” la proba orală/practică dacă a obţinut minimum nota finală 5 (cinci). Candidatul care a obţinut o notă sub 5 (cinci) sau nu s-a prezentat la o probă orală este declarat „respins”, respectiv „neprezentat” şi nu mai participă la probele următoare. La probele orale şi practice nu se admit contestaţii, cu excepţia probei de dicteu melodic şi armonic, de la profilul artistic - muzică. Probele orale vor continua în zilele de 23 şi 24 iunie cu limba şi literatura maternă, respectiv 24 şi 25 iunie - limba şi literatura modernă. Prima probă scrisă (limba şi literatura română) va avea loc vineri, 26 iunie. Desfăşurarea probelor orale are caracter public. Accesul presei se face cu avizul preşedintelui comisiei şi în prezenţa unui membru al comisiei. Reprezentanţii mass media pot realiza înregistrări/fotografii/preluări de imagini în timpul desfăşurării probelor orale doar cu acceptul persoanelor care apar în materialele respective. Preşedintele comisiei poate dispune întreruperea examinării şi eliminarea din sală a persoanelor cu atitudine şi comportament necorespunzătoare. Examenul de bacalaureat este modalitatea esenţială de evaluare a cunoştinţelor, a competenţelor, a nivelului de cultură generală şi de specializare, atins de absolvenţii de liceu, care le permite acestora accesul către învăţământul superior sau către piaţa muncii. Dreptul de a-l susţine îl au toţi elevii care au promovat ultima clasă de liceu, învăţământ liceal de zi, seral sau cu frecvenţă redusă. Ministerul Educaţiei interzice cu desăvârşire colectarea sau favorizarea colectării fondurilor materiale sau băneşti de la candidaţi, de la părinţii acestora sau de la orice persoană care are rude în rândul candidaţilor. Persoanele surprinse săvârşind astfel de fapte riscă sancţiuni disciplinare, materiale, administrative, civile sau penale, după caz. BIROUL DE PRESĂ

Ultimele Articole