Apartenenta la simbolism a poeziei Plumb de George Bacovia

Apartenența la simbolism a poeziei Plumb de George Bacovia

 

Cele mai importante trăsături ale simbolismului sunt folosirea simbolului, renunţarea la expticit in favoarea sugestiei, exprimarea de stări fluide, vagi, muzicale, exprimarea unor stări sufleteşti şi atitudini specifice: angoasa, spleenul, nevroza, depresia, disperarea etc., corespondența dintre cuvinte şi elementele din natură ca modalitate de realizare a poeziei, dintre aspecte diferite ale realului sau dintre acestea şi stările eului, sinestezia (perceperea unor senzații cu ajutorul unor simțuri) care aduce în planul poetic cromatica, olfactivul, auditivul, tactilul.

- Tematica și formula estetică a liricii bacoviene se inscrie in tematica mai largă a poeziei simboliste. Aşadar, vom găsi, în primul rând, preferința pentru simboluri (aproape toate substantivele din opera lui Bacovia au dobăndit statutul unor simboluri: toamna, amorul, vântul,clavecinul, ploaia, vântul, oraşul, odaia, strada, parcul, copacii desfunziți, corbii sunt, de fapt, elementele obsedante ale unei lumi care nu este decât oglinda aceleiaşi stări interioare, confuze, depresive, aproape alienante, presimțind întotdeauna moartea eului liric). Apoi, prezenţa sinesteziilor: Primavară... / O pictură parfumată cu vibrări de violet - corespondența-olfactiv-dinamic.
Muzicalitatea versurilor se realizează, de regulă, prin tehnica simbolistă a refrenului, dar şi prin motive precum:
muzica viorilor, a trompetei şi a clavecinului, orchestra, tălăngile, fanfara etc.
- Tematic, poezia bacoviană inregistrează spleenul şi nevrozele, angoasa, depresia, bolile, descompunerea universului, decadența, disoluția materiei, sentimentul morții, culorile cenușii, terne, culoarea plumbului, negrul și violetul etc., de o materialitate densă, copleşitoare.
-Poezia Plumb deschide volumul de debut cu acelaşi titlu, din 1916 şi ilustrează estetica simbolistă asupra lumii și viziunea tragică asupra existenței, specifică operei bacoviene.
-Simbolul central al poeziei este plumbul, prezent incă din titlu şi reluat obsesiv in poezie pentru a sugera apăsarea, angoasa, greutatea sufocantă, cenuşiul vieții, universul monoton, închiderea definitivă a spaţiului existențial. De-a lungul poeziei, poetul alătură simbolului plumb alte cuvinte, formând sintagme extrem de sugestive: flori de plumb (semnificând dualitatea viață-moarte, dispariţia vegetalului, a frumosului în general), amor de plumb (sfârșitul iubirii, imposibilitatea sentimentului), aripi de plumb (imposibilitatea împlinirii idealului). Imaginea amor de plumb (sfârșitul iunirii, imposibilitatea sentimentului), aripi de plumb (imposibilitatea împlinirii idealului). Imaginea amorul meu de plumb sugerează corespondența dintre încremenirea lumii și disoluția eului, moartea-sufletească. Astfel, plumbul, termen care în limbajul curent denumește un metal greu, toxic, de culoare gri-cenușie, devine, în lirica lui Bacovia, un laitmotiv poetic ce trimite, prin chiar sonoritatea sa (vocala inchisă u), la sentimentul golului existenţial şi la o senzaţie de claustrare. De altfel, in intreaga poezie se observă, la nivel fonetic, preferinţa autorului pentru repetiţia vocalei inchise „u" şi a consoanelor nesonante, ocluzive „p" şi „b", care intensifică impresia de claustrare.
Ca tonalitate, poemul este o confesiune tristă, un monolog marcat de puternice accente dramatice, în care este sugerat sentimentul morţii. Spleenul, dezolarea, sinesteziile (flori de plumb), repetiţiile obsedante (flori de plumb, dormeau, stam singur), şi corespondenţele care se stabilesc intre cele două niveluri al „eului", al „stării" şi cel al lumii, al „cavoului"— sunt specifice esteticii simboliste.
- Repetiţia conjuncţiei şi amplificâ atmosfera macabră: Și flori de plumb șifunerar vestmânt -/ ...şi era vânt... / scârtialau coroanele... şi-am inceput să-l strig... şi era frig... şi-i atârnau aripile de plumb.... Epitetele adânc, intors, funerar, singur contribuie la sugerarea unei nelinişti metafizice.
Imaginile auditive sunt reprezentate prin două verbe a căror sonoritate stridentă, enervantă sugerează disperare, tristeţe (să strig, scârțâiau) şi contribuie la muzicalitatea dizarmonică, dată şi de discursul liric fragmentar, intrerupt de punctele de suspensie.
- Poezia Plumb ilustrează, prin urmare, câteva dintre aspectele esenţiale ale liricii simboliste, iar autorul conturează o viziune tragică asupra lumii şi a vieții; eul liric apare ca un prizonier al propriilor senzaţii şi percepţii, trăind un sfârşit continuu al existenţei. Bacovia devenind unul dintre cei mai importanţi promotori ai tendinţelor novatoare din poezia românească.

 

:SUBIECTE BACALAUREAT: TEMA text poetic, aparţinând simbolismului

 

SUBIECTUL al III-lea(30 de puncte) 

Probă scrisă – Limba şi literatura română Varianta 1, Bacalaureat 2019, sesiunea iunie-iulie, Filiera teoretică – Profilul real; Filiera tehnologică; Filiera vocaţională – Toate profilurile (cu excepţia profilului pedagogic) 

 

Bac 2019: Redactează un eseu de minimum 400 de cuvinte, în care să prezinţparticularităţi ale unui text poetic studiat, aparţinând lui George Bacovia sau lui Lucian Blaga.

În elaborarea eseului, vei avea în vedere următoarele repere:

evidenţierea a două trăsături care permit încadrarea textului poetic studiat într-o perioadă, într-un curent cultural/literar sau într-o orientare tematică;

comentarea a două imagini/idei poetice relevante pentru tema textului poetic studiat;

analiza a două elemente de compoziţie şi de limbaj, semnificative pentru textul poetic ales (de exemplu: titlu, incipit, relații de opoziție și de simetrie, motive poetice, figuri semantice, elemente de prozodie etc.).

Notă

Ordinea integrării reperelor în cuprinsul eseului este la alegere. Pentru conţinutul eseului, vei primi 18 puncte (câte 6 puncte pentru fiecare cerinţă/reper).

Pentru redactarea eseului, vei primi 12 puncte (existența părților componente – introducere, cuprins, încheiere – 1 punct; logica înlănțuirii ideilor – 1 punct; abilități de analiză și de argumentare – 3 puncte; utilizarea limbii literare – 2 puncte; ortografia – 2 puncte; punctuaţia – 2 puncte; așezarea în pagină, lizibilitatea – 1 punct). În vederea acordării punctajului pentru redactare, eseul trebuie să aibă minimum 400 de cuvinte şi să dezvolte subiectul propus.

 

Bac 2013: SUBIECTUL III - eseu de 600 – 900 de cuvinte (două – trei pagini), în care să prezinţi tema şi viziunea despre lume dintr-un text poetic studiat, aparţinând lui George Bacovia, Ion Barbu sau Lucian Blaga. 

 

Bac 2013: SUBIECTUL III - eseu de 600 – 900 de cuvinte (două – trei pagini), în care să prezinţi tema şi viziunea despre lume dintr-un text poetic studiat, aparţinând simbolismului. 

 

► Redactează un eseu, de minimum 400 de cuvinte, în care să argumentezi apartenenţa la simbolism a unui text poetic studiat la clasă.

În elaborarea eseului, vei avea in vedere următoarele repere:
- evidenţierea a două trăsături care fac posibilă incadrarea textului în simbolism; prezentarea a două idei/ imagini poetice relevante pentru imaginarul simbolist; prezentarea a două elemente de compozitie şi limbaj (de exemplu: temă, motiv literar, secvenţe lirice, elemente de prozodie, relaţii de simetrie/ opoziţie, arii semantice, laitmotiv, figuri semantice-tropi etc.) prin referire la opera poetică studiată.

Notă!
Ordinea integrării reperelor în cuprinsul eseului este la alegere.
Pentru conţinutul eseului, vei primi 18 puncte (câte 6 puncte pentru fiecare cerinţă/ reper). Pentru organizarea discursului, vei primi 12 puncte (părţile componente introducere, cuprins, închetere 3 puncte; logica înlănțuirii ideilor — 3 puncte; abilităţi de analiză şi argumentare 3 puncte; cialitatea exprimării — 2 puncte; respectarea precizării privind numărul minim de cuvinte 1 punct).
În vederea acordării punctajului pentru organizarea discursului, eseul trebuie să aibă minimum 400 de cuvinte şi să dezvolte subiectul propus.

Pentru redactarea intregii lucrări, vei primi 10 puncte (utilizarea limbil iiterare 3 puncte ortografia 3 puncte: Punctuaţia - 3 puncte; asezarea în pagină, lizibilitatea 1 punct).

 

Alte Lectii din romana