Autoevaluarea aptitudinilor si competentelor intreprinzatorului

Autoevaluarea aptitudinilor şi competenţelor întreprinzătorului
în decizia de începere a unei afaceri întreprinzătorul trebuie să-şi analizeze cu obiectivitate aptitudinile şi competenţele pentru a găsi cele mai bune soluţii care să-i sporească şansele de succes. Astfel el îşi va analiza:
A. Capacitatea creatoare
- Dispune de capacitatea de a da ordine, de a organiza, de a fi perseverent, de a avea energia fizică necesară?
- în ce măsură aprecierea prietenilor cu privire la deţinerea calităţilor enumerate mai sus este pozitivă?
- Are în vedere asocierea cu alte persoane în măsură să suplinească punctele proprii slabe?
B. Şansele de succes, acestea fiind condiţionate de:
- Deţinerea unei experienţe efective în afaceri.
- Dispunerea de competenţe tehnice privind prestarea unei anumite activităţi (electrician, instalator, mecanic, depanator aparate electrocasnice etc).
- Dobândirea unei experienţe în gestio­narea unei afaceri în calitate de angajat.
- Capacitatea de analizare a:
• tendinţelor manifestate în economie;
• situaţiei economice a zonei geografice în care se intenţionează să se desfăşoare activitatea;
• perspectivelor ramurii/subramurii res­pective.
- Capacitatea de evaluare a:
• dimensiunii viitoarei întreprinderi;
• mărimii capitalului necesar lansării afacerii;
• perioadei de timp după care veniturile vor echilibra cheltuielile;
• mărimii beneficiului scontat.
- Compararea rentabilităţii investiţiei (beneficiul net raportat la capitalul investit) cu rentabilitatea care s-ar putea obţine în urma efectuării altor plasamente.
C. Dimensionarea capitalului necesar
- Capacitatea de a estima:
• veniturile previzibile pe primele şase luni, în primul şi în al doilea an;
• beneficiul net rezultat din venituri.
- Capacitatea de a previziona, cu pre­cauţie cheltuielile de efectuat, inclusiv a mărimii propriului salariu.
- Compararea venitului pe care l-ar obţine lucrând pe cont propriu cu cel realizat în calitate de angajat al altei firme.
- Capacitatea de a accepta riscul unui venit nesigur şi/sau sporadic în primii doi ani ai afacerii.
- Aprecierea:
• sumei de bani efectiv disponibilă pentru a fi investită în noua afacere;
• deţinerii altor bunuri care ar putea fi vândute sau pe baza cărora s-ar putea obţine împrumuturi în vederea completării sumei necesare investiţiei.
- Contactarea unui specialist bancar în vederea obţinerii părerii acestuia cu privire la oportunitatea investiţiei.
D. Posibilităţile de asociere cu alte persoane
- Lipsa cunoştinţelor tehnice sau a com­petenţei de a gestiona afacerea impune ape­larea la unul sau mai mulţi asociaţi?
- Lipsa resurselor financiare aferente afacerii, conduce la atragerea unuia sau a mai multor asociaţi?
- Alegerea tipului de întreprindere în urma analizării caracteristicilor, a avantajelor şi dezavantajelor, formelor acestora: indivi­duală, SRL, în comandită, SA etc.

E. Amplasarea şi configuraţia între­prinderii
-- Stabilirea suprafeţei necesare şi a tipului de construcţie care să corespunda cel mai bine caracteristicilor specifice afacerii.
- Determinarea cerinţelor specifice în ceea ce priveşte iluminatul, încălzitul, ventilaţia, transportul, depozitarea, protecţia mediului etc.
- Efectuarea bilanţului avantajelor şi dezavantajelor de natură materială şi financiară ale opţiunii pentru un anumit amplasament.
F„ Posibilitatea opţiunii între pre­luarea unei întreprinderi deja existente şi demararea unei noi afaceri
� - Studierea avantajelor şi inconvenien­telor în ceea ce priveşte costul echipamentelor şi aprovizionării faţă de preţul cerut de vânzător pentru vânzarea întreprinderii.
- Aflarea motivelor reale avute de proprietarul actual pentru a-şi vinde afacerea (în cazul cumpărării unei întreprinderi existente).,
- Analizarea, în cazul preluării unei întreprinderi deja existente, eventual recurgând 3a cunoştiinţele unui expert:
* a rezultatelor scontate în timp ale afacerii în sensul amortizării în condiţii avantajoase a preţului de vânzare solicitat
* a situaţiei creditelor şi debitelor;
* a plăţii impozitelor şi taxelor;
* a existenţei ipotecilor, gajurilor etc;
* a situaţiei vânzărilor în prezent şi în perspectivă.
G. Competenţele proprii în ceea ce priveşte efectuarea aprovizionării şi a vânzării
- Aprecierea capacităţii de:
* estimare a stocurilor necesare, a canti­tăţilor cerute de cumpărători şi a frecvenţei solicitărilor;
* analizare a vânzărilor în vederea stabi­lirii produselor de promovat;
• optare pentru strategia cea mai eficace de aprovizionare (des şi în cantităţi mici sau rar şi în cantităţi mari; direct de la produ­cător sau prin intermediari);
• stabilire a preţurilor de vânzare astfel încât să se acopere costurile de producţie, sa se obţină un beneficiu şi să fie competitive cu cele ale concurenţilor.
- Studierea motivelor pentru care clienţii vor prefera produsele realizate (preţ, calitate, prezentare, service etc).
- Aprecierea modalităţilor posibile de promovare a vânzării.
H. Competenţele proprii în ceea ce priveşte gestionarea resurselor umane
- Aprecierea posibilităţii recrutării pe plan local a salariaţilor necesari.
- Stabilirea nivelurilor salariilor angaja­ţilor, cunoaşterea grilelor de salarii în vigoare.
- Determinarea (compararea) avanta­jelor şi inconvenientelor racolării angajaţilor de la întreprinderi concurente.
-- Stabilirea unei politici de formare a personalului.
I. Competenţele proprii în ceea ce priveşte organizarea activităţii
- Stabilirea unor sisteme adecvate de contabilitate, de control a producţiei, de informare-documentare.
- Cunoaşterea autorizaţiilor de funcţio­nare necesare, a cadrului legal de reglemen­tare a activităţii, a regimului fiscal şi social.
- Aprecierea necesităţii perfectării de contracte de asigurare.
- Stabilirea unor modalităţi de infor­mare asupra tendinţelor de evoluţie ale sectorului de activitate.
- Aprecierea capacităţii personale de a stabili relaţii avantajoase cu viitorii parteneri (clienţi, furnizori, distribuitori, bănci, asociaţi, firme de consultanţă, firme concurente etc).
în urma acestei analize întreprinzătorul va avea o imagine mai completă a probleme­lor cu care se confruntă şi va putea găsi soluţii eficiente pentru punctele sale mai slabe.
Pentru o mai bună cunoaştere a propriei persoane şi evaluarea şanselor de succes în propria afacere se poate utiliza un chestionar mai concis, care să cuprindă întrebări de genul celor prezentate în continuare:
Instruirea mea constă în: Studii elementare ...................................................
Medii ...................................................................
Superioare ............................................................
Experienţa mea practică constă în: .....................................................................
Specializarea mea este ......................................................................................
Hobby-urile mele sunt: ....................................................................................
Starea civilă: ..................................................................................................
Timp disponibil: ............................................................................................
Capacităţile mele: - să conduc activitatea altor persoane
- să execut activităţi migăloase şi complexe
- să gestionez bani
- să ţin contabilitate
- să lucrez în domeniul relaţiilor publice
- să lucrez în cercetare
- să urmez întocmai instrucţiunile altora
- să iau iniţiativa
Lipsurile mele:
- nu pot lua decizii rapide
- sunt nehotărât
- nu-mi asum responsabilitatea decât foarte rar
- sunt o persoană cheltuitoare
- iau foarte rar iniţiativa
Situaţia mea economică actuală este: ..................................................................
- active disponibile: ...................................................................................
- economii: ................................................................................................
- venitul anual: ...........................................................................................
Salariu:.......................................................................................
Venituri din colaborări: ................................................................
Acţiuni: ......................................................................................
închirieri: .....................................................................................
Dobânzi: ......................................................................................
Premii: ........................................................................................
Alte venituri ocazionale: .................................................................
Obligaţiile financiare anuale: ............................................................................
- cheltuieli de întreţinere locuinţă: .....................................................................
- taxe pentru proprietăţi, auto: .........................................................................
- asigurări de viaţă, pentru casă: ......................................................................
- ipoteci ......................................................................................................
- pensie alimentară şi altele pentru copii ...........................................................
- cheltuieli pentru educaţia copiilor ..................................................................
- cheltuieli medicale ......................................................................................
- cheltuieli pentru casă ...................................................................................
- cheltuieli cu maşina (transport)
- cheltuieli cu alimentele ...........,
- cheltuieli personale ..................
- altele .......................................
Total cheltuieli personale ...........
Suma pe care o pot risca ............
După parcurgerea etapelor de identifi­care şi selectare a oportunităţilor pieţei precum şi de autoevaluare a aptitudinilor şi competenţelor proprii şi luarea hotărârii de a demara afacerea, întreprinzătorul se află în faţa unei etape importante, cea a optării asupra modalităţii în care angajarea va avea loc: prin crearea unei noi întreprinderi, prin preluarea uneia existente sau prin cumpărarea unei franşize.
a) Iniţierea unei întreprinderi noi singur sau împreună cu alţi asociaţi permite între­prinzătorului să aleagă obiectul de activitate al acesteia, să aibă acces la tehnologii noi şi performante, să-şi selecteze şi formeze perso­nalul conform necesităţilor, să-şi implemen­teze un sistem propriu de conducere şi orga­nizare a activităţii. Totodată, el poate întâm­pina şi numeroase dificultăţi legate de: pro­curarea resurselor băneşti şi materiale nece­sare; lipsa experienţei în conducerea şi orga­nizarea noii afaceri; găsirea unei pieţe şi a unor canale de distribuţie proprii.
b) Achiziţionarea unei întreprinderi în funcţiune (care poate fi făcută integral sau parţial) oferă o serie de avantaje datorate existenţei unor active (clădiri, terenuri, echipamente), a personalului necesar, a unei pieţe proprii şi experienţei deja dobândite, a unor legături stabile cu furnizori, clienţi, bănci. Alt avantaj este acela că în acest mod se dispune de o bază solidă pentru eventuale diversificări, extinderi, modernizări, schim­bări de profil de activitate. De asemenea, riscul în afaceri este mai mic. Şi această variantă prezintă o serie de dezavantaje provenite din posibilitatea existenţei unui nivel tehnic şi tehnologic scăzut, unei uzuri morale sau fizice ridicate a activelor, a unei productivităţi reduse sau a unui număr de personal supradimensionat faţă de necesităţile întreprinzătorului, a unor credite nerambur­sate sau a unor relaţii încordate cu furnizorii sau creditorii etc.
c) încheierea unui contract de franşiză între un franşizor (deţinătorul unei mărci sau al unei metode de afaceri) şi un franşizat, operatorul într-o anumită zonă geografică al acestuia, care se obligă să plătească franşizorului o anumită sumă de bani în schimbul dreptului de a utiliza marca sau metoda de fabricaţie sau pe amân­două, plata facându-se de obicei sub forma unei taxe iniţiale urmată de achitarea de procente convenite din volumul vânzărilor sau al beneficiului.
încheierea unui contract de franşiză prezintă o serie de avantaje legate de furnizarea gratuită de asistenţă managerială, financiară, de marketing, utilizarea unei mărci de produs sau servicii cunoscute, dar şi dezavantaje legate de controlul strict exercitat de firma care acorda franşiză.
Analizând avantajele şi dezavantajele celor trei variante de începere a afacerii, întreprin­zătorul trebuie să hotărască care dintre ele se potriveşte mai bine obiectivelor, abilităţilor şi calificării sale, disponibilităţilor de capital şi oportunităţilor de piaţă identificate.
Alegerea formei juridice a firmei trebuie să ia în considerare avantajele şi dezavantajele oferite de aceasta (aspecte prezentate în Capitolul 1).
începerea şi derularea unei afaceri de succes presupune o activitate de planificare concretizată, pentru început, în elaborarea şi aplicarea unui plan operaţional de creare a afacerii, apoi într-un plan de afaceri şi a planurilor curente de desfăşurare a activităţii.
Planul operaţional de demarare a afacerii are drept scop stabilirea şi programarea în timp a acţiunilor ce trebuie întreprinse pentru ca ideea de afaceri să fie pusă în practică, să fie operaţională şi să aducă profit. In cadrul acestui plan sunt stabilite etapele logice de operaţionalizare a afacerii, începând cu alegerea sediului, stabilirea amplasamentului întreprinderii şi a locurilor de muncă, a
dotărilor necesare, a cerinţelor de personal, a furnizorilor şi a structurii organizatorice şi a sistemului informaţional, modalităţile de abordare a pieţei, estimarea investiţiilor iniţiale, a veniturilor rezultate şi a cheltuielilor aferente desfăşurării activităţii curente, identificarea surselor de acoperire a capitalului necesar (capital propriu, credite, subvenţii etc).

Alte Lectii din educatie antreprenoriala