Bacalaureat 2009: Programa -Literatura Universala

LITERATURA UNIVERSALĂ
PROGRAMA PENTRU EXAMENUL DE BACALAUREAT – 2009

I. STATUTUL DISCIPLINEI DE EXAMEN
În conformitate cu planurile-cadru pentru ciclul superior al liceului, aprobate prin Ordinul
ministrului educaţiei şi cercetării nr. 5718/ 22.12.2005, studiul literaturii universale, în clasele a
XI-a şi a XII-a, este destinat exclusiv specializării filologie, din cadrul profilului umanist al filierei teoretice.
Finalităţile urmărite prin disciplina Literatură universală sunt de ordin cognitiv, formulate
prin competenţele generale şi competenţele specifice derivate din acestea, şi de ordin
afectiv-atitudinal, formulate prin setul de valori şi atitudini.
În esenţă, se urmăreşte ca, în cadrul orelor alocate disciplinei Literatură universală, elevii să
dobândească o imagine de ansamblu asupra diversităţii fenomenului literar-cultural universal, să-şi exerseze şi să-şi dezvolte competenţele de înţelegere, analiză şi interpretare de text, dobândite la disciplina Limba şi literatura română, pe creaţii aparţinând literaturii universale, să poată asocia un text unei epoci/ unui curent literar, să-şi rafineze abilităţile de argumentare a punctelor de vedere privind textele studiate, să-şi formeze gustul pentru lectură, pentru artă în general, să-şi formeze o gândire autonomă şi critică în raport cu textele şi cu fenomenele culturale abordate.

II. COMPETENŢE DE EVALUAT
Prin susţinerea examenului de bacalaureat la această disciplină, elevul va trebui să facă
dovada următoarelor abilităţi şi elemente de competenţă, dobândite în cursul superior de liceu
(clasele a IX-a - a XII-a):

1. Comprehensiunea şi interpretarea textelor literare
• Utilizarea unor strategii diverse de lectură în vederea înţelegerii şi interpretării textului literar
(texte de bază din diverse epoci, ilustrând genuri şi specii literare diferite sau culturi diferite;
descifrare, explorare şi interpretare de text).
• Interpretarea aceluiaşi text în funcţie de mai multe perspective de lectură (perspectivă
tematică, perspectivă contextuală – încadrarea într-o epocă, într-un curent literar;
perspectivă structurală – trăsături de gen/ specie literară; perspectivă personală – raportarea la
propria experienţă de viaţă şi de lectură, la propriile valori; semnificaţii multiple ale textului
studiat).
• Realizarea de conexiuni diverse între două sau mai multe texte literare aparţinând unor
spaţii culturale diferite şi unor epoci diferite (paralelă, compararea unor opere din epoci
diferite din perspectiva unei teme comune sau a unui motiv comun).

2. Plasarea în context a textelor studiate prin raportare la epocă sau la curente culturale/literare
• Stabilirea unor relaţii între o operă literară şi contextul cultural în care a fost creată (epoci,
curente culturale/ literare, trăsături).
• Identificarea conexiunilor între viziunea asupra lumii reflectată în textele literare şi în alte
arte aparţinând aceleiaşi sensibilităţi estetice sau în texte nonliterare (texte de doctrină
literară, texte filozofice, ştiinţifice, religioase, memorialistică).
• Analiza caracteristicilor esenţiale ale unor epoci culturale (studiile de caz indicate în
programă).
• Identificarea unor conexiuni între literatura universală şi literatura română (teme comune,
perspective asupra existenţei şi asupra artei, concepţii despre artă; paralelă, eseu).

3. Argumentarea în scris sau oral a propriilor opinii asupra unui text literar sau fenomen
cultural
• Redactarea unor lucrări pornind de la textele studiate (comentariu, analiză, eseu).
• Argumentarea unei opţiuni personale în confruntarea cu puncte de vedere diferite exprimate
în legătură cu un anumit text literar sau cu un fenomen literar/ cultural (paralelă, eseu).

III. CONŢINUTURI
Conţinuturile programei ilustrează reprezentări despre lume şi artă de-a lungul timpului: OMUL
ROMANTIC, OMUL EVULUI MEDIU, OMUL RENASCENTIST, OMUL CLASIC, OMUL LUMINILOR, OMUL ROMANTIC, OMUL MODERN. Candidaţii vor opta pentru câte un text literar corespunzător fiecărei teme indicate în programă (12 texte, în total) şi pentru 6 studii de caz (3 studii de caz corespunzătoare conţinuturilor studiate în clasa a XI-a şi 3 studii de caz corespunzătoare conţinuturilor studiate în clasa a XII-a).

OMUL ANTIC – un text
Studiu de caz (la alegere): Omul şi destinul sau Oameni şi zei umanizaţi (Influenţa mitologiei)
OMUL EVULUI MEDIU – un text
Studiu de caz (la alegere): Om şi divinitate sau Idealul cavaleresc în roman şi în poezia
trubadurilor
OMUL RENASCENTIST – un text
Studiu de caz (la alegere): Omul universal sau Omul renascentist între jubilaţie şi scepticism
OMUL CLASIC – un text
Studiu de caz (la alegere): Gentilomul / Aristocratul sau Omul clasic între datorie şi pasiune
OMUL LUMINILOR – un text
Studiu de caz (la alegere): Triumful raţiunii sau Călătoriile şi pasiunea cunoaşterii
OMUL ROMANTIC – un text
Studiu de caz (la alegere): Triumful sensibilităţii sau Evaziunea din cotidian (în vis, istorie
sau exotism)

OMUL MODERN
• INDIVIDUL ŞI SOCIETATEA – un text
Studiu de caz (la alegere): Familia sau Afirmarea socială
• CĂUTAREA IDENTITĂŢII – un text
Studiu de caz (la alegere): Condiţia femeii sau Afirmarea personalităţii
• REVOLUŢIA LIMBAJULUI POETIC – un text
Studiu de caz (la alegere): Lirica modernă sau Poezia pură
• ABISUL INTERIOR – un text
Studiu de caz (la alegere): Omul subteranei sau Monologul interior
• CONDIŢIA UMANĂ – un text
Studiu de caz (la alegere): Timpul sau Lupta cu absurdul
• TOTALITARISMUL – un text
Studiu de caz (la alegere): Utopii negative sau Umanitatea la răspântie
Notă! Pregătirea candidaţilor şi elaborarea subiectelor pentru examenul de bacalaureat 2008 se vor realiza în conformitate cu prevederile prezentei programe de bacalaureat şi a programelor şcolare în vigoare. Manualul şcolar este doar unul dintre suporturile didactice utilizate de profesori şi de elevi în predare-învăţare, conţinutul acestuia fiind valorificat în funcţie de specificările din prezenta programă de bacalaureat şi din programele şcolare corespunzătoare.
Conform Adreselor M.Ed.C. nr. 48.871/ 23 noiembrie 2005 şi nr. 31.641/ 3 mai 2006, începând cu anul şcolar 2006-2007, „respectarea normelor prevăzute în ediţia a II-a a Dicţionarului ortografic, ortoepic şi morfologic al limbii române (DOOM2) este obligatorie [...] la examenele de bacalaureat, în cadrul cărora elevii vor da dovada cunoaşterii acestora, fiind evaluaţi ca atare”.

Alte Lectii din romana