Bacalaureat 2017 Model de subiect Limba si literatura romana Profil Real si Tehnologic

Examenul de bacalaureat naţional 2017  Proba E. a)  Limba şi literatura română  Model de subiect   Filiera teoretică – Profil real; Filiera tehnologică Filiera vocaţională – Toate profilurile (cu excepţia profilului pedagogic)     • Toate subiectele sunt obligatorii. Se acordă zece puncte din oficiu. • Timpul de lucru efectiv este de trei ore.    SUBIECTUL I (30 de puncte)   Citeşte următorul text:   Departe, cine ştie în ce oraş ploios Cu tâmplele în palme vei fi gândind la mine,   Privind spre cerul umed, tomnatec, somnoros, –   Departe ... cine ştie în ce oraş ploios ...   Cu fruntea sprijinită pe degetele pale În ochii tăi, străino, aduni melancolie Răsfrângi tristeţi de toamnă în lacrămile tale, –   Cum stai aşa ... cu fruntea în degetele pale ...   Afară plouă ... plouă ... şi vântul toamnei bate Cântând întristătoarea şi vaga-i melodie În jurul meu s-aşterne pustiu ... singurătate –   Afară plouă ... plouă ... şi vântul toamnei bate ...   Şi mă gândesc la tine, frumoaso de departe,   La ochii-n cari se stinge un dor de mângâiere,   La soarta ne-ndurată ce calea ne-o desparte, –   Şi mă gândesc la tine, frumoaso de departe ...   În sufletu-mi coboară tristeţi sfăşietoare Şi golul din odaie se-mprăştie în mine, Durerea ta, străino, pustiul tău mă doare, –   Şi-n sufletu-mi coboară tristeţi sfăşietoare.   Şi-acum, când cade seara din cerul somnoros,   Când tot mai larg se-ntinde în jurul meu pustiul Te stingi şi tu, ca mine, urzind un vis frumos, –   Departe ... cine ştie în ce oraş ploios ...                                                                                            Victor Eftimiu, Departe, cine știe ...    Scrie, pe foaia de examen, răspunsul la fiecare dintre următoarele cerinţe cu privire la text: 1. Numeşte câte un sinonim potrivit pentru sensul din text al cuvintelor sprijinită şi aduni. 2 puncte 2. Explică rolul virgulelor în secvenţa În ochii tăi, străino, aduni melancolie. 2 puncte 3. Construieşte un enunţ în care să foloseşti o locuţiune/expresie care să conţină substantivul cer.   2 puncte 4. Selectează două secvenţe din textul dat, care conturează dimensiunea spațială a imaginarului poetic. 4 puncte 5. Precizează două motive literare prezente în textul dat. 4 puncte   6. Transcrie, din textul dat, două cuvinte/grupuri de cuvinte care sunt mărci lexico-gramaticale ale subiectivităţii.  4 puncte 7. Prezintă semnificaţia a două figuri de stil diferite din primele opt versuri ale textului dat.  4 puncte 8. Ilustrează, cu câte un exemplu din textul dat, două trăsături ale genului liric. 4 puncte 9. Comentează, în 60 – 100 de cuvinte, ultimele opt versuri ale textului dat, prin evidenţierea relaţiei dintre ideea poetică şi mijloacele artistice.  4 puncte    SUBIECTUL al II-lea  (30 de puncte)   Scrie un text de tip argumentativ de 150 – 300 de cuvinte despre rolul încrederii în ceilalți pentru reușita unui proiect de echipă.   În elaborarea textului de tip argumentativ, trebuie: − să respecţi structura discursului de tip argumentativ: formularea ideilor în scris, utilizarea mijloacelor lingvistice adecvate exprimării unei aprecieri; 8 puncte − să ai conţinutul adecvat argumentării pe tema dată: formularea ipotezei/a propriei opinii faţă de problematica pusă în discuţie, enunţarea şi dezvoltarea corespunzătoare a două argumente adecvate ipotezei, formularea unei concluzii pertinente; 16 puncte − să respecţi normele limbii literare (registrul stilistic adecvat, normele de exprimare, de ortografie şi de punctuaţie) şi precizarea privind numărul de cuvinte. 6 puncte   Notă! În vederea acordării punctajului, textul trebuie să fie în concordanţă cu problematica pusă în discuţie. Nu sunt obligatorii exemple din opere literare.    SUBIECTUL al III-lea (30 de puncte)   Redactează un eseu de 600 – 900 de cuvinte în care să prezinţi particularități de construcție a personajului dintr-un text narativ aparținând lui Ioan Slavici.    În elaborarea eseului, vei avea în vedere următoarele repere: – prezentarea statutului social, psihologic, moral etc. al personajului ales din textul narativ studiat; – evidenţierea unei trăsături a personajului ales, ilustrată prin două scene/secvenţe comentate; – ilustrarea a patru elemente de structură, de compoziţie şi de limbaj ale textului narativ studiat, semnificative pentru construcția personajului (de exemplu: acțiune, incipit, final, conflict, tehnici narative, modalităţi de caracterizare, perspectivă narativă, registre stilistice, limbaj etc.); – susţinerea unei opinii despre modul în care o idee sau tema textului narativ studiat se reflectă în construcţia personajului.    Notă!   Ordinea integrării reperelor în cuprinsul eseului este la alegere. Pentru conţinutul eseului vei primi 16 puncte (câte 4 puncte pentru fiecare cerinţă/reper). Pentru redactarea eseului vei primi 14 puncte (organizarea ideilor în scris – 3 puncte; abilităţi de analiză şi argumentare – 3 puncte; utilizarea limbii literare – 2 puncte; ortografia – 2 puncte; punctuaţia – 2 puncte; aşezarea în pagină, lizibilitatea – 1 punct; respectarea precizării privind numărul de cuvinte – 1 punct).    În vederea acordării punctajului pentru redactare, eseul trebuie să aibă minimum 600 de cuvinte şi să dezvolte subiectul propus.   Bacalaureat 2017 Model de subiect si barem Limba si literatura romana Profil Real si Tehnologic

Alte Lectii din romana