Bacalaureat 2017 Model de subiect Limba si literatura romana Profil Uman si Pedagogic

Examenul de bacalaureat naţional 2017 Proba E. a) Limba şi literatura română Model de subiect

Filiera teoretică – Profilul umanist; Filiera vocaţională – Profilul pedagogic • Toate subiectele sunt obligatorii. Se acordă zece puncte din oficiu. • Timpul de lucru efectiv este de trei ore. SUBIECTUL I (30 de puncte) Citeşte următorul text: Ioana Maria, tu eşti acuma departe tu ai vrut întotdeauna să fii departe, Ioana Maria. Tu ai iubit mările sudului pe care corăbii merg zile întregi la întâmplare şi porturile unde se întorc seara pescuitorii de coralii tu le-ai iubit de asemeni, munţi acoperiţi de zăpezi, insule, păduri şi oraşe       necunoscute, tot ce n-a fost aici şi a fost departe, tu ai iubit, şi depărtările au fost în tine ca niște harfe și au cântat toate cântecele pământului şi ale mărilor, cântece pentru călătorii, pentru corăbieri, pentru       pescuitorii de coralii, pentru toți oamenii care trăiesc, visează și mor departe; şi niciun cântec pentru depărtarea stelară din privirile       mele când mă uitam la tine şi îţi spuneam: Ioana Maria, eşti cea mai frumoasă floare din lume.           (Geo Bogza, Ioana Maria. Șaptesprezece poeme , I) Scrie, pe foaia de examen, răspunsul la fiecare dintre următoarele cerinţe cu privire la text: 1. Numeşte câte un sinonim potrivit pentru sensul din text al cuvintelor întotdeauna şi se întorc . 2 puncte 2. Explică rolul virgulei în secvenţa pentru toți oamenii care trăiesc, visează și mor departe. 2 puncte 3. Construieşte un enunţ în care să ilustrezi sensul conotativ al substantivului insulă. 2 puncte 4. Selectează două secvenţe din textul dat, care conturează dimensiunea spațială a imaginarului poetic. 4 puncte 5. Precizează tema poeziei și un motiv literar prezent în textul dat. 4 puncte 6. Transcrie, din textul dat, două cuvinte/grupuri de cuvinte care sunt mărci lexico-gramaticale ale subiectivităţii. 4 puncte 7. Prezintă semnificaţia a două figuri de stil diferite din primele optsprezece versuri ale textului dat. 4 puncte 8. Ilustrează, cu câte un exemplu din textul dat, două trăsături ale genului liric. 4 puncte 9. Comentează, în 60 – 100 de cuvinte, ultimele patru versuri ale textului, prin evidenţierea relaţiei dintre ideea poetică şi mijloacele artistice. 4 puncte SUBIECTUL al II-lea (30 de puncte) Scrie un text de tip argumentativ de 150 – 300 de cuvinte despre importanța cunoașterii literaturii contemporane. În elaborarea textului de tip argumentativ, trebuie: − să respecţi structura discursului de tip argumentativ: formularea ideilor în scris, utilizarea mijloacelor lingvistice adecvate exprimării unei aprecieri; 8 puncte − să ai conţinutul adecvat argumentării pe tema dată: formularea ipotezei/a propriei opinii faţă de problematica pusă în discuţie, enunţarea şi dezvoltarea corespunzătoare a două argumente adecvate ipotezei, formularea unei concluzii pertinente; 16 puncte − să respecţi normele limbii literare (registrul stilistic adecvat, normele de exprimare, de ortografie şi de punctuaţie) şi precizarea privind numărul de cuvinte. 6 puncte Notă! În vederea acordării punctajului, textul trebuie să fie în concordanţă cu problematica pusă în discuţie. Nu sunt obligatorii exemple din opere literare. SUBIECTUL al III-lea (30 de puncte) Redactează un eseu de 600 – 900 de cuvinte în care să prezinţi relaţia dintre două personaje dintr-un text narativ aparţinând lui Marin Preda. În elaborarea eseului, vei avea în vedere următoarele repere: – prezentarea statutului social, psihologic, moral etc. al fiecăruia dintre personajele alese din textul narativ studiat; – evidenţierea evoluției relaţiei dintre cele două personaje prin două scene/secvenţe comentate; – ilustrarea a patru elemente de structură, de compoziţie şi de limbaj ale textului narativ studiat, semnificative pentru analiza relaţiei dintre cele două personaje (de exemplu: construcția subiectului, incipit, final, conflict, tehnici narative, modalităţi de caracterizare, perspectivă narativă, registre stilistice, limbaj etc.); – susţinerea unei opinii despre modul în care o idee sau tema textului narativ studiat se reflectă în evoluţia relaţiei dintre cele două personaje. Notă! Ordinea integrării reperelor în cuprinsul eseului este la alegere. Pentru conţinutul eseului vei primi 16 puncte (câte 4 puncte pentru fiecare cerinţă/reper). Pentru redactarea eseului vei primi 14 puncte ( organizarea ideilor în scris – 3 puncte; abilităţi de analiză şi argumentare – 3 puncte; utilizarea limbii literare – 2 puncte; ortografia – 2 puncte; punctuaţia – 2 puncte; aşezarea în pagină, lizibilitatea – 1 punct; respectarea precizării privind numărul de cuvinte – 1 punct). În vederea acordării punctajului pentru redactare, eseul trebuie să aibă minimum 600 de cuvinte şi să dezvolte subiectul propus.

Proba E a Limba şi literatura română Profil Uman si Pedagogic (*pdf)  

Alte Lectii din romana