Bacalaureat 2017 Model de subiect si barem la Economie

Examenul de bacalaureat național 2017 Proba E. d) Economie
Model de subiect

Profilul umanist din filiera teoretică, profilul servicii din filiera tehnologică si toate profilurile si specializările din filiera vocaţională, cu excepţia profilului militar

  • Toate subiectele sunt obligatorii. Se acordă 10 puncte din oficiu.
  • Timpul de lucru efectiv este de 3 ore.

 

SUBIECTUL I (30 de puncte)
Scrieţi, pe foaia de examen, litera corespunzătoare răspunsului corect:

1. Cunoașterea elasticității cererii în funcție de preţ pentru un bun economic este importantă pentru:
a.consumator
b.cumpărător
c.producător
d. debitor
3 puncte
Raspuns corect: c

 

2. Alocarea eficientă a unei resurse din care se pot produce 12 bunuri X și 4 bunuri Y poate fi ilustrată astfel:
a. creșterea producției din bunul X se poate realiza concomitent cu creșterea producției din bunul Y
b. creșterea producției pentru X este condiționată de nerespectarea tehnologiei de producție pentru Y
c. producerea a 6 unități în plus din bunul X este posibilă doar prin renunțarea la 2 unități din bunul Y
d. renunțarea la producerea a 2 unități din bunul Y este însoțită de renunțarea la 6 unități din X
3 puncte
Raspuns corect: c

 

3. Speculatorul care mizează pe creșterea cursului titlurilor de valoare acţionează pe:
a.piaţa monetară
b.piaţa factorilor de producţie
c.piaţa secundară a capitalurilor
d. piaţa muncii
3 puncte
Raspuns corect: c

 

4. Despre utilitatea marginală se afirmă corect că:
a.este maximă, atunci când utilitatea totală este maximă
b.este pozitivă, atunci când consumatorul obţine satisfacţie
c.este minimă, atunci când utilitatea se transformă în dezutilitate
d. este negativă, atunci când utilitatea totală este maximă
3 puncte
Raspuns corect: b

 

5. Ținând cont de durata utilizării lor, resursele naturale se pot grupa în:
a.parțial recuperabile și parțial regenerabile
b.recuperabile și nerecuperabile
c.nerecuperabile și regenerabile
d. neregenerabile și regenerabile
3 puncte
Raspuns corect: d

 

6. Dacă preţul unicului substituent al bunului A a scăzut, atunci, în mod normal:
a.va crește oferta pentru bunul A
b.va scădea cererea pentru substituentul bunului A
c.va scădea cererea pentru bunul A
d. va crește oferta pentru substituentul bunului A
3 puncte
Raspuns corect: c

 

7. Dacă pe piaţa unui produs există numai câteva firme producătoare, care au putere economică mare și influenţează preţul produsului, atunci piaţa este:
a.cu concurență de oligopson
b.cu concurenţă perfectă
c.cu concurenţă de oligopol
d. cu concurenţă monopolistică
3 puncte
Raspuns corect: c


8. Cea mai mare parte a masei bănești aflată în circulație se prezintă sub forma:
a.monedei scripturale
b.numerarului
c.monedei metalice
d. bancnotei
3 puncte
Raspuns corect: a

 

9. Obligaţiunea se deosebește de acţiune prin aceea că:
a.este un titlu de valoare cu venit variabil
b.se tranzacționează pe piaţa capitalurilor
c.este expresia unui împrumut pe termen lung
d. venitul încasat de deținătorul ei se numește dividend
3 puncte
Raspuns corect: c

 

10. Atunci când un agent economic se află în situaţia de monopol, de regulă, profitul pe care îl obține:
a.este egal cu costul variabil
b.este un preț de monopol
c.este egal cu cifra de afaceri
d. include profitul normal
3 puncte
Raspuns corect: d


SUBIECTUL al II-lea (30 de puncte)

1. Transcrieţi pe foaia de examen tabelul de mai jos:Se cere:
A. Completaţi coloanele tabelului dat cu valori numerice fictive, știind că acestea trebuie să respecte relația dintre preț și cantitatea cerută dintr-un bun, iar “Situaţia B“ reflectă creșterea intensităţii nevoilor consumatorilor pentru acel bun. 4 puncte

 

B. Calculaţi coeficientul de elasticitate a ofertei în funcţie de preţ, pentru situaţia în care preţul a crescut de la 1 la 3 u.m./buc., în raport cu valorile numerice date în tabel, precizând totodată formula pe baza căreia aţi realizat calculul și tipul de elasticitate corespunzător valorii coeficientului pe care l-ați determinat.
6 puncte

 

C. Trasaţi graficul ofertei în funcţie de preţ, pe baza datelor din tabel.
2 puncte

2.O bancă acordă într-un an, sub formă de credite, sumele deponenţilor în valoare de 5 mil. u.m. Rata anuală a dobânzii plătite deponenţilor este de 10%, iar creditele se acordă la o rată anuală a dobânzii de 1,15 ori mai mare. Determinați, scriind algoritmul folosit pentru efectuarea calculelor și precizând semnificația notațiilor din formulele utilizate:


A. rata anuală a dobânzii la creditele acordate;
B. câștigul brut al băncii;
C. profitul net obținut de bancă, în condițiile în care cheltuielile de funcționare ale băncii sunt de 20.000 u.m., iar impozitul pe profit este de 20%.
18 puncte

 

SUBIECTUL al III-lea (30 de puncte)
Răspundeţi la fiecare dintre următoarele cerinţe:

1. Definiți uzura fizică a capitalului fix. 6 puncte

2. Menționați trei drepturi pe care le au acționarii. 12 puncte
3. Exemplificați, utilizând valori numerice, modificarea procentuală a ratei profitului, la cost, în situația în care cheltuielile de producție se dublează și masa profitului rămâne constantă. 6 puncte
4. Justificaţi corectitudinea următorului enunţ: Cererea este reprezentată numai de nevoile care se pot satisface prin intermediul pieţei. 6 puncte

 

  Model de subiect 2017 si Barem la Economie (*pdf)

 Subiecte si Barem Economie Bacalaureat 2017 Sesiunea Speciala

 Subiecte si Barem Economie Bacalaureat 2017 Sesiunea Iunie Iulie 

 Subiecte si Barem Economie Bacalaureat 2017 Sesiunea august septembrie 

Alte Lectii din economie