Bacalaureat 2019 Model de subiect si barem Biologie vegetala si animala

 Bacalaureat 2019 Model de subiect si barem Biologie vegetala si animala .pdf

 

Examenul de bacalaureat naţional 2019 Proba
E. d)Biologie vegetală şi animală
Model de subiect
 
Filiera teoretică – profilul real;
Filiera tehnologică – profilurile: tehnic, resurse naturale şi protecţia mediului;
Filiera vocaţională – profilul militar.
 
Toate subiectele sunt obligatorii. Se acordă 10 puncte din oficiu.
Timpul de lucru efectiv este de 3 ore.
 
 
SUBIECTUL I (30 de puncte)
A 4 puncte
Scrieţi, pe foaia de examen, noţiunile cu care trebuie să completaţi spaţiile libere din afirmaţia următoare, astfel încât aceasta să fie corectă.
Respirația ............are rol în producerea de ............  
B 6 puncte
Daţi un exemplu de animal nevertebrat și un exemplu de animal vertebrat; scrieţi în dreptul fiecărui animal tipul de respirație.
   
C 10 puncte
Scrieţi, pe foaia de examen, litera corespunzătoare răspunsului corect. Este corectă o singură variantă de răspuns.
1Briofitele aparţin regnului:
a)Animale
b)Monera
c)Plante
d)Protiste
 
2.Fruct uscat dehiscent întâlnit la angiosperme este:
a)achena
b)cariopsa
c)nuca
d)păstaia
 
3.Vasele liberiene ale angiospermelor:
a)au ornamente spiralate
b)se numesc trahee
c)sunt formate din celule viid)transportă seva brută
 
4.Boală cu transmitere sexuală, provocată de Treponema pallidum, este:
a)candidoza
b)gonoreea
c)SIDA
d)sifilisul
 
5.La mamifere, cerebelul:
a)are rol în menținerea echilibrului corpului
b)conține nucleii bazali, cu rol în reglarea poziț ei
c)este alcătuit din două emisfere cerebrale
d)este componentă a trunchiului cerebral
 
 
D          10 puncte
Citiţi, cu atenţie, afirmaţiile următoare. Dacă apreciaţi că afirmaţia este adevărată, scrieţi, pe foaia de examen, în dreptul cifrei corespunzătoare afirmaţiei, litera A.Dacă apreciaţi că afirmaţia este falsă, scrieţi, pe foaia de examen, în dreptul cifrei corespunzătoare afirmaţiei, litera F şi modificaţi parţial afirmaţia pentru ca aceasta să devină adevărată. Folosiţi, în acest scop, informaţia ştiinţifică adecvată. Nu se acceptă folosirea negaţiei.
1.Coroida ochiului mamiferelor conţine celule fotosensibile.
2.Gineceul florii angiospermelor este alcătuit din totalitatea staminelor.
3.În procesul de eliminare a urinei, ureterele transportă urina către vezica urină.

 

SUBIECTUL al II-lea (30 de puncte)
A 18 puncte
Sistemul circulator al mamiferelor este alcătuit din inimă şi vase de sânge. Acesta poate fi afectat de numeroase boli.
a)Precizaţi o cauză, o manifestare și două măsuri de prevenire a infarctului miocardic.
b)Comparaţi venele pulmonare cu venele cave, precizând o asem ănare și o deosebire între aceste vase de sânge.
c)Calculaţi masa apei din plasma sângelui unei persoane, ştiind următoarele:
-sângele reprezint ă 8% din masa corpului;
-plasma sangvină reprezintă 55% din masa sângelui;
-apa reprezintă 90% din masa plasmei sangvine;
-masa corpului persoanei este de 101 Kg. Scrieţi toate etapele parcurse pentru rezolvarea cerinţei.
d)Completaţi problema de la punctul c) cu o altă cerinţă pe care o formulaţi voi, folosind informaţii ştiinţifice specifice biologiei; rezolvaţi cerinţa pe care aţi propus-o.

 

B 12 puncte
 Se încrucişează două plante care se deosebesc prin două perechi de caractere: forma frunzelor şi culoarea florilor. Frunzele rotunde (R) şi florile de culoare albă (A) sunt caractere dominante, iar frunzele ovale (r) şi florile de culoare violet (a) sunt caractere recesive. Una dintre plante are frunze rotunde și flori de culoare violet, fiind heterozigotă pentru forma frunzelor, iar cealaltă plantă are frunze ovale şi flori de culoare albă, fiind homozigotă pentru culoarea florilor. În Fse obțin mai multe combinații de factori ereditari. Stabiliţi următoarele:
 1. genotipurile celor două plante;
 2. tipurile de gameţi produşi de cei doi părinți;
 3. numărul combinațiilor din Fcu flori albe; genotipul indivizilor din Fcu frunze rotunde și flori albe și al celor cu frunze ovale și flori de culoare albă.
 4. Completaţi această problemă cu o altă cerinţă pe care o formulaţi voi, folosind informaţii ştiinţifice specifice biologiei; rezolvaţi cerinţa pe care aţi propus-o. Scrieţi toate etapele rezolvării problemei.
  SUBIECTUL al III-lea (30 de puncte)
  Celula reprezintă unitatea structurală și funcțională a lumii vii. Organismele aparţin modului de organizare procariot sau eucariot.
 5. Numiți trei organite celulare comune celulei vegetale și celulei animale.
 6. Scrieți un argument în favoarea afirmaţiei următoare: „Între diviziunea mitotică și diviziunea meiotică există asemănări”.
 7. Construiţi patru enunţuri afirmative, câte dou ă pentru fiecare conţinut, utilizând limbajul ştiinţific adecvat.Folosiţi, în acest scop, informaţii referitoare la următoarele conţinuturi:
-Membrana celulară.
-Cromatina.
 
2. 16 puncte
 
În lumea vie, există două tipuri de nutriţie: autotrofă şi heterotrofă. Mamiferele se hrănesc heterotrof, sistemul digestiv realizând procesul de digestie.
a)Numiți trei enzime din compoziția sucului pancreatic, care acționează asupra proteinelor, glucidelor respectiv a lipidelor, la nivelul intestinului subțire.
b)Explicaţi afirmaţia următoare: „Secreția salivară are rol în digestia chimică a unor alimente”.
c)Alcătuiţi un minieseu intitulat „Importanța fotosintezei”, folosind informaţia ştiinţifică adecvată.
În acest scop, respectaţi următoarele etape:
-enumerarea a şase noţiuni specifice acestei teme;
-construirea, cu ajutorul acestora, a unui text coerent, format din maximum trei-patrufraze, folosind corect şi în corelaţie noţiunile enumerate.
BAREM DE EVALUARE ŞI DE NOTARE
 
Se punctează oricare altă modalitate de rezolvare corectă a cerinţelor.
Nu se acordă punctaje intermediare, altele decât cele precizate explicit prin barem. Nu se acordă fracţiuni de punct.
Se acordă 10 puncte din oficiu. Nota finală se calculează prin împărţirea la 10 a punctajului total acordat pentru lucrare.

 

  SUBIECTUL I (30 de puncte)
    A 4 puncte  
    Se acordă câte 2p. pentru fiecare noţiune corectă. 2 x 2p. = 4 puncte
    B 6 puncte
    - un exemplu de animal nevertebrat și un exemplu de animal vertebrat; 2 x 1p. = 2 puncte
    - tipul de respirație pentru fiecare dintre cele două animale. 2 x 2p. = 4 puncte
    C 10 puncte
    Se acordă câte 2p. pentru fiecare răspuns corect: 1c; 2d; 3c; 4d; 5a. 5 x 2p. = 10 puncte
    D 10 puncte
    Se acordă câte 2p. pentru fiecare răspuns corect: 1F; 2F; 3A. 3 x 2p. = 6 puncte
    Se acordă câte 2p. pentru modificarea corectă a fiecărei afirmaţii false. 2 x 2p. = 4 puncte
 

 

SUBIECTUL al II-lea

 

(30 de puncte)

    A 18 puncte  
  a) precizarea:      
    - unei cauze a infarctului miocardic; 1 punct
    - unei manifestări a infarctului miocardic; 1 punct
    - a două măsuri de prevenire a infarctului miocardic; 2 x 1p. = 2 puncte
  b) precizarea unei asemănări și a unei deosebiri între venele pulmonareși venele cave;
      2 x 2p. = 4 puncte
  c) - calcularea masei sângelui persoanei; 2 puncte
    101 x 8 : 100 = 8,08 kg;      
    - calcularea masei plasmei sangvine; 2 puncte
    8,08 x 55 : 100 = 4,444 kg;      
    - calcularea masei apei din plasma sangvină; 2 puncte
    4,444 x 90 : 100 = 3,9996 kg;      
  d) - formularea cerinţei; 2 puncte
    - rezolvarea cerinţei. 2 puncte
    Notă      
    Se punctează oricare altă modalitate de rezolvare a problemei.      
    Pentru raţionamentul corect, neînsoţit de calcule, se acordă jumătate din punctajul repartizat rezolvării problemei.

 

B

12 puncte
a) genotipurile celor două plante: Rraa; rrAA; 2 x 1p. = 2 puncte
b) tipurile de gameţi produşi de cei doi părinți: Ra; ra; rA; 3 x 1p. = 3 puncte
c) numărul combinațiilor din Fcu flori albe; 1 punct

- genotipul indivizilor din Fcu frunze rotunde și flori albe și al celor cu frunze ovale și flori de culoare albă: RrAa; rrAa; 2 x 1p. = 2 puncte
d) - formularea cerinţei; 2 puncte
- rezolvarea cerinţei. 2 puncte

 

SUBIECTUL al III-lea

 

(30 de puncte)

1. 14 puncte  
a) numirea a trei organite celulare comune celulei vegetale și celulei animale; 3 x 1p. = 3 puncte
b) scrierea unui argument; 3 puncte
c) construirea a patru enunţuri afirmative, utilizând limbajul ştiinţific adecvat, folosind informaţii referitoare la conţinuturile indicate. 4 x 2p. = 8 puncte
2. 16 puncte
a) numirea a trei enzime din compoziția sucului pancreatic, care acționează asupra proteinelor, glucidelor respectiv a lipidelor, la nivelul intestinului subțire; 3 x 1p. = 3 puncte
b) explicarea corectă; 3 puncte
c) alcătuirea minieseului, folosindu-se informaţia ştiinţifică adecvată, respectându-se cerinţele:  
- pentru fiecare noţiune enumerată, specifică temei, se acordă câte 1p.; 6 x 1p.= 6 puncte
- pentru coerenţa textului, de maximum trei-patru fraze, în alcătuirea căruia fiecare noţiune este folosită corect, în corelaţie cu celelalte noţiuni, se acordă 4 p. 4 puncte

Alte Lectii din biologie