Cadrul legislativ. Crearea unui mediu economic favorabil intreprinzatorilor

Cadrul legislativ şi instituţional al desfăşurării activităţii antrepre-noriale. Crearea unui mediu economic favorabil întreprinzătorilor

Conform Legii nr. 133/1999 privind stimularea întreprinzătorilor privaţi a fost creat cadrul favorabil pentru înfiinţarea şi dezvoltarea întreprinderilor mici şi mijlocii.
Astfel:
- Ministerele, celelalte organe de specialitate ale administraţiei publice centrale,autorităţile administraţiei publice locale şi
camerele de comerţ şi industrie, în cadrul competenţei lor, au obligaţia să elaboreze politici şi să asigure măsuri şi acţiuni menite
să contribuie la protecţia întreprinzătorilor în raporturile lor cu statul, în special prin simplificarea procedurilor administrative impuse
întreprinderilor şi prin prevenirea creşterii nejustificate a costurilor întreprinderilor, legate de conformarea acestora faţă de reglementările în vigoare.Se interzic orice măsuri sau acte care au ca scop sau ca efect discriminarea în defa­voarea întreprinderilor mici şi mijlocii sau în defavoarea întreprinderilor nou-create, pe criterii de vechime sau dimensiune.

 1. Simplificarea formalităţilor administra­tive prin introducerea unei proceduri unice de înregistrare a întreprinderilor mici şi mijlocii, pe baza completării unui singur formular depus la Camera de Comerţ şi Industrie.
 2. Stimularea înfiinţării şi dezvoltării întreprinderilor mici şi mijlocii prin intro­ducerea unei proceduri simplificate privind obţinerea avizelor, autorizaţiilor şi licenţelor de funcţionare, realizată prin camerele de comerţ şi industrie.

In ceea ce priveşte accesul la servicii Publice şi la active aparţinând societăţilor comerciale şi companiilor naţionale la care statul este acţionar majoritar, precum şi gregiilor autonome:
Guvernul, organele de specialitate ale
administraţiei publice centrale şi autorităţile
locale sunt obligate sa acorde sprijin între­
prinderilor mici şi mijlocii vizând facilitarea
accesului lor la reţelele de transport şi de
comunicaţii, asigurarea furnizării de energie,
gaze, apă şi alte utilităţi publice necesare
activităţii acestora.

 1. întreprinderile mici şi mijlocii au drept de preempţiune la cumpărarea activelor disponibile ale societăţilor comerciale şi companiilor naţionale cu capital majoritar de stat, precum şi ale regiilor autonome aflate în vecinătatea imediată a activelor pe care le deţin în proprietate;
 2. întreprinderile mici şi mijlocii au prioritate la cumpărarea activelor disponibile ale societăţilor comerciale şi companiilor naţionale cu capital majoritar de stat, precum şi ale regiilor autonome. în situaţia în care sunt mai mulţi solicitanţi, cumpărarea se va face prin licitaţie publică, pornindu-se de la preţul stabilit prin raportul de evaluare. în această situaţie, prin grila de punctaj se acordă unei întreprinderi mici şi mijlocii un număr de puncte echivalent cu 30% din numărul de puncte acordat pentru cel mai mare preţ oferit;
 1. întreprinderile mici şi mijlocii au acces prioritar la închirierea, concesionarea sau leasingul activelor disponibile ale socie­tăţilor comerciale şi companiilor naţionale cu capital majoritar de stat, precum şi ale regiilor autonome;
 2. Guvernul sprijină activitatea de cerce­tare şi inovare tehnologică dsfăşurată în întreprinderile mici şi mijlocii, prin:

• includerea în programul naţional a unui capitol distinct referitor la activitatea
de cercetare-dezvoltare desfăşurată de între­prinderile mici şi mijlocii;

 1. asigurarea contractării cu prioritate a tematicii solicitate de întreprinderile mici şi mijlocii, de către institutele de cercetare ştiinţifică şi dezvoltare;
 2. facilitarea accesului la informaţii tehnologice de specialitate în condiţiile legii şi înfiinţarea de incubatoare de afaceri, parcuri ştiinţifice şi alte forme asemănătoare;
 3. obligativitatea punerii la dispoziţia întreprinderilor mici şi mijlocii a rezultatelor activităţi de cercetare-dezvoltare finanţate de la buget, în aceleaşi condiţii de care benefi­ciază în prezent societăţile comerciale şi companiile naţionale cu capital majoritar de stat, precum şi regiile autonome.

-Guvernul, organele de specialitate ale administraţiei publice centrale şi autorităţile locale acordă sprijin, pe bază de programe, întreprinderilor mici şi mijlocii, vizând încurajarea activităţilor care contribuie la lărgirea pieţelor întreprinderilor şi, cu prio­ritate, la dezvoltarea exporturilor prin sprijin financiar şi asigurări de risc pentru operaţiuni de comerţ exterior, accesul la informaţii privind pieţele interne şi externe, pentru realizarea de acţiuni promoţionale, expoziţii în ţara şi străinătate.
In scopul desfăşurării şi dezvoltării acti­vităţii lor, întrerprinderile mici şi mijlocii beneficiază de servicii de informare, asis­tenţă, consultanţă, cercetare şi inovare tehno­logică în domeniile financiar-bancar, mana­gement şi marketing.

 1. Guvernul, autorităţile administraţiei publice locale, camerele de comerţ şi industrie şi organizaţiile patronale ale întreprinderilor mici şi mijlocii sprijină funcţionarea unei reţele naţionale de centre de consultanţă şi manage­ment al informaţiilor pentru întreprinderile mici şi mijlocii.

Costurile pentru serviciile de infor­mare, asistenţă, consultanţă, cercetare şi inovare tehnologică acordate întreprinderilor mici şi mijlocii se suportă parţial din sumele prevăzute anual în legea bugetului de stat, pe bază de programe.

 1. Guvernul sprijină activitatea de cerce­tare şi inovare tehnologică desfăşurată de întreprinderile mici şi mijlocii, prin transfer tehnologic gratuit, către întreprinderile mici şi mijlocii producătoare de bunuri şi servicii, al rezultatelor cercetării din Programul naţio­nal de cercetare.
 2. Guvernul şi autorităţile publice locale asigură, prin sumele alocate de la bugetul de stat sau de la bugetele locale, precum şi prin programele susţinute de organisme interna­ţionale sau alte surse, finanţarea integrală sau parţială a unor programe de pregătire profe­sională destinate managerilor şi angajaţilor întreprinderilor mici şi mijlocii.
 3. Programele de pregătire sunt reali­zate prin intermediul:
 1. instituţiilor de învăţământ de stat şi particular, autorizate şi acreditate potrivit legii;
 2. organizaţiilor şi centrelor de asistenţă şi consultanţă, care au drept scop sprijinirea dezvoltării sectorului întreprinderilor mici şi mijlocii;
 3. programelor de formare finanţate de organisme internaţionale.

Guvernul aproba anual programe de încurajare şi de stimulare a înfiinţării şi dezvoltării întreprinderilor mici şi mijlocii cu consultarea camerelor de comerţ şi industrie şi a patronatelor întreprinderilor mici şi mijlocii.
- La nivelul unităţilor administrativ-
teritoriale programele de dezvoltare a întreprin­
derilor mici şi mijlocii se aprobă de către
autorităţile administraţiei publice locale,
corespunzător atribuţiilor acestora, şi se finan­
ţează din bugetele proprii şi din surse atrase.
Guvernul asigură coordonarea politicilor şi a măsurilor de încurajare şi de stimulare a întreprinderilor mici şi mijlocii, monitori­zarea şi evaluarea acestora, prin Ministerul pentru întreprinderile Mici şi Mijlocii şi Cooperaţie care are, conform Hotărârii Gu­vernului României nr. 15/ian 2001, ca atri­buţii principale:
- fundamentează şi asigură aplicarea
politicii stabilite în conformitate cu Progra­
mul de guvernare în domeniul sectorului
întreprinderilor mici şi mijlocii, al sectorului
cooperatist şi comerţului interior, participă
la fundamentarea şi elaborarea strategiei şi a
programului de reforme economico-sociale
ale Guvernului în domeniul său de activitate;
- elaborează, supune spre aprobare
Guvernului şi implementează strategii pri-
• vind dezvoltarea sectorului întreprinderilor mici şi mijlocii, a sectorului cooperatist şi al comerţului interior;
- elaborează şi supune spre aprobare
cadrul legislativ în domeniul său de activitate
şi avizează proiectele de acte normative ale
altor organe ale administraţiei publice
centrale de specialitate, care au impact asupra
domeniului său de activitate;
- elaborează, implementează şi monito­
rizează programe pentru stimularea înfiinţării
şi dezvoltării întreprinderilor mici şi mijlocii
şi a organizaţiilor cooperatiste;

 1. sprijină înfiinţarea şi activitatea asociaţiilor profesionale şi patronale şi asigură dialogul permanent cu acestea, cu mass-me~ dia şi cu societatea civilă în scopul informării reciproce şi a perfecţionării cadrului legislativ existent;
 2. asigură managementul financiar şi tehnic al fondurilor alocate de la bugetul de stat şi al tuturor fondurilor interne şi externe, inclusiv al celor alocate României de Uniunea Europeană, precum şi al fondurilor atrase până la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri pentru sprijinirea dezvoltării secto­rului întreprinderilor mici şi mijlocii şi a sectorului cooperatist;

- studiază tendinţele pieţei interne în
vederea informării şi orientării activităţilor de
producţie şi servicii, în condiţii de competitivi­
tate şi profitabilitate a agenţilor economici;
- urmăreşte şi sprijină, în condiţiile legii, păstrarea climatului de concurenţă loială, protejarea intereselor consumatorilor de produse şi servicii şi ale agenţilor econo­mici pe piaţa internă.
Printre acţiunile cele mai importante întreprinse în vederea constituirii unui mediu economic favorabil întreprinzătorului mai pot fi evidenţiate:
Reînfiinţarea uneia dintre cele mai vechi şi respectate instituţii a economiei de piaţă din ţara noastră, Camera de Comerţ şi Industrie a României şi a Municipiului Bucureşti care este o organizaţie publică neguvernamentală, cu caracter autonom, având drept obiectiv promovarea comerţului şi industriei româneşti pe plan intern şi ex­tern şi sprijinirea întreprinzătorilor români în raport cu autorităţile din ţară şi cu orga­nisme specializate din străinătate. Camera de Comerţ şi Industrie a României are în componenţa sa camere de comerţ organizate la nivelul tuturor judeţelor ţării.
Calitatea de membru al Camerei de Comerţ şi Industrie se obţine la cererea ex­presă a societăţilor comerciale interesate.
Printre atribuţiile Camerei de Comerţ şi Industrie pot fi enumerate:
- întocmirea de studii, oferirea de infor­
maţii şi acordarea de consultaţii privind evo­
luţia pieţelor.

 1. Iniţierea de întâlniri şi contacte co­merciale între agenţii economici.
 2. Editarea de publicaţii periodice cu caracter economic - comercial, precum şi de prospecte, cataloage, pliante, broşuri etc.
 3. Realizarea de activităţi promoţionale pentru agenţii economici români şi străini şi de protejare a drepturilor de proprietate industrială în ţară şi în străinătate.
 4. Iniţierea, organizarea şi desfăşurarea activităţii de formare, specializare, perfecţionare şi atestare profesională a agenţilor economici.

• Crearea şi susţinerea logistică şi finan­ciară a Fundaţiei Centrul Român pentru întreprinderi Mici şi Mijlocii (CRIMM),
organizaţie neguvernamentală non-profit şi apolitică. Fundaţia CRIMM funcţionează ca animator al sectorului IMM private, ca furnizor de asistenţă tehnică şi în calitate de consultant principal şi iniţiator de propuneri de specialitate în domeniul dezvoltării sectorului IMM private.

 1. înfiinţarea Fondului Român de Garan­tare a Creditelor pentru întreprinzători (FRGC), cu asistenţă tehnică şi financiară acordată de către Guvernul Canadei, Guvernul Austriei şi Programul PHARE prin Fundaţia CRIMM.
 2. înfiinţarea Fundaţiei - Centrul pentru Implementarea Managementului Performant (CIMP), cu asistenţă de la British Know-How Fund, specializată, în principal în pregătirea managerilor unităţilor economice şi exper­ţilor din instituţiile guvernamentale impli­cate în susţinerea sectorului privat.
 3. Instituţionalizarea unor întâlniri perio­dice între principalele organizaţii implicate în dezvoltarea sectorului IMM.

Organizaţiile şi instituţiile cu atribuţii în domeniul IMM-urilor existente în ţara noastră sunt într-un număr foarte mare şi au diverse forme de organizare în funcţie de profilul de activitate, repartizarea în teritoriu şi obiectivele propuse.
In aceste condiţii, o prezentare, fie şi succintă, a lor, practic ar fi foarte greu de realizat. In accepţiunea noastră, aceste instituţii şi organizaţii se pot diferenţia pe mai multe categorii, după cum urmează.
• Centre pentru Dezvoltarea IMM:
Centrul Balcanic de Cooperare - IMM
Bucureşti; Centrul de Afaceri Transilvania
- Cluj; Centrele de Dezvoltare a IMM din
Argeş, Brăila, Dolj, Maramureş, Teleorman
(cu asistenţă tehnică şi financiară PHARE);
Centrele de Dezvoltare a întreprinderilor
Mici şi Mijlocii ROM-ITA din Bistriţa,
Târgu-Jiu şi Bucureşti (proiect iniţiat de
grupul italian CNA Veneto/Euro In Consult­
ing şi sprijinit de programul PHARE prin
Fundaţia CRIMM); Centrele de Dezvoltare
a întreprinderilor Mici şi Mijlocii la Timi­şoara, Iaşi, Craiova şi Bucureşti cu asistenţă tehnică şi financiară americană. Centrul Româno-American pentru dezvoltarea IMM-Bucureşti (Program al Academiei de Studii Economice cu sprijinul USAID).

 1. Fondul Naţional de Garantare a Creditelor pentru IMM-uri cu finanţare de la bugetul de stat, înfiinţat în aprilie 2002.
 2. Agenţii de Dezvoltare Locală - Cen­trele de consultanţă în Afaceri din Deva, Reşiţa, Baia-Mare s-au constituit în urma Proiectului coordonat de Ministerul Indus­triilor şi Consorţiul Projetto Lazio şi finanţat prin Programul PHARE.
 3. Asociaţii ale întreprinzătorilor: Consiliul Naţional al întreprinderilor Private Mici şi Mijlocii din România - Bucureşti; Uniunea Naţională a Patronatului Român; Uniunea Generală a Industriaşilor din România ş.a.
 4. Instituţii pentru dezvoltarea întreprin­zătorilor particulari şi sprijinirea lor în obţinerea de spaţii speciale sau ateliere de lucru: Centrul Incubator Tehnologic şi de Afaceri Bucureşti (CITAF), Incubatoarele de afaceri pilot create cu sprijinul Fundaţiei CRIMM, în cadrul Programului PHARE 1993-1995, de la Brăila, Miercurea-Ciuc, Sibiu şi Timişoara.
 5. Centre de Consultanţă în Afaceri: Centrele pentru Afaceri şi Management de la Tg Mureş şi Bucureşti, cu asistenţa tehnică şi financiară de la Guvernul Marii Britanii (British Know-How Fund); Centrele de Consultanţă în Afaceri de la Sibiu, Arad, Timişoara, Târgovişte cu asistenţă tehnică şi financiară de la Guvernul Germaniei; Centrul Româno-American pentru Excelenţă în Afaceri - Bucureşti (Program al Universităţii Politehnice Bucureşti - USAID).

începând cu anii '90 au fost puse în aplicare şi alte programe internaţionale pentru sprijinirea şi dezvoltarea IMM-urilor:
- „Programul PHARE pentru dezvol­tarea sectorului IMM din România" (implementat de Fundaţia CRIMM), acordat de Uniunea Europeană, a constat în alocarea unui buget nerambursabil de 10 mii. ECU pentru perioada 1993-1995, distribuit după cum urmează:

 1. sprijinirea Fundaţiei CRIMM şi a cen­trelor de dezvoltare a IMM (centre de servicii de consultanţă) - 2,7 mii. ECU;
 2. crearea unui mediu favorabil IMM pri­vate-1,5 mii. ECU;
 1. proiecte pilot - 4,8 mii. ECU;
 2. finanţarea unităţii centrale de coor­donare - Project Management Unit (PMU)

- 1 mii. ECU
- Programul PHARE pentru întreprin­deri mici şi mijlocii şi dezvoltare regională 1996-1997 (FIDEL) este o continuare a pro­gramului realizat în anii '93-'95 şi cuprinde mai multe componente:

 1. - politici guvernamentale de dezvol­tare a IMM (0,75 mii. ECU)
 2. - activităţi de informare, training şi consiliere (2,8 mii. ECU)
 1. - fondul de sprijinire a iniţiativelor de dezvoltare locală (6 mii. ECU);
 2. - instrumente financiare pentru IMM; 8 mii. ECU din care 5 mii. microcredite pentru IMM şi 2 mii. microgranturi (com­ponentă subcontractată Fundaţiei CRIMM), 1 mii. asistenţă tehnică

In ceea ce priveşte prima componentă a Programului s-au urmărit mai multe obiec­tive, dintre care sunt de reţinut:

 1. crearea unui sistem integrat la nivel naţional pentru colectarea, analiza şi dise­minarea informaţiilor care pot contribui la dezvoltarea IMM; sistemul va fi armonizat cu prevederile adoptate la nivelul UE.
 2. crearea reţelei naţionale a Centrelor de Consultanţă şi Servicii pentru IMM urmărind adoptarea standardelor UE pentru serviciile pe care le oferă.

- Programul Phare de Creditare pentru întreprinderile Mici şi Mijlocii, lansat în iunie 1999 având un fond de 5,75 milioane EURO şi desfaşurându-se prin trei bănci: Banca Românească, CEC şi Banca Comercială
„Ion Tiriac" care cofinanţează cu 40% fiecare din creditele acordate IMM-urilor în cadrul acestui program.
-Programul Phare 2000. Schema grant de finanţare nerambursabilă pentru sprijinul IMM-urilor create după 1 ianuarie 1999 şi nu mai târziu de 20 mai 2001, şi care dispune de un buget total de 12,95 milioane Euro.
-, ,Programul de Măsuri pentru combaterea Şomajului" (PAEM) este o componentă a programului PHARE pentru Forţă de Muncă şi Dezvoltare Socială şi a avut o durată de trei ani. A fost implementat de Fundaţia Internaţională de Management (FIMAN) şi. se adresează comunităţii locale, având ca obiectiv general sprijinirea procesului de reformă economică şi socială, prin desfăşurarea unui program naţional de măsuri active în domeniul forţei de muncă, măsuri orientate preponderent spre combaterea şomajului. Obiectivele imediate ale programului sunt: promovarea la nivel naţional a unui număr de programe locale de măsuri active, concepute şi aplicate de către comunităţile locale; încu­rajarea dezvoltării unor capacităţi instituţionale, care să conceapă şi să aplice viitoare programe locale de măsuri active.
- Programul iniţiat de „Corpul Păcii" -Agenţie guvernamentală a Statelor Unite (înfiinţată în anul 1961). în mai 1993 a fost semnat un acord de cooperare între Corpul Păcii şi ARD pe o durată de şase ani, care a avut ca scop asigurarea de asistenţă Centrelor de Consultanţă şi Instruire care funcţionează în diverse localităţi din ţară, Camerelor de Comerţ şi Industrie locale ca şi altor organizaţii ce au drept scop sprijinirea sectorului privat. Asistenţa se realizează prin intermediul unor specialişti amerciani, voluntari.
- Programe care vizează stimularea spiritului antreprenorial: Programul „Educaţie economică şi managerială" derulat prin „Agenţia Statelor Unite pentru Dezvoltare Internaţională" (USAID) în perioada 1991-1992, care a avut drept scop instruirea pe probleme de consultanţă pentru întreprinzători a personalului din ANP şi a consultanţilor din cadrul programelor finanţate de PNUD şi USAID; Programul „Bună dimineaţa Româ­nia" iniţiat de USAID, începând cu anul 1993, o campanie de informare a publicului pe pro­bleme de privatizare şi stimulare a spiritului antreprenorial.
Totodată, luându-se în consideraţie şi importanţa deosebită care este necesar să fie acordată pregătirii întreprinzătorilor, un aţ ort substanţial, considerăm c? îl aduc noile instituţii de educaţie şi pregăti r ore s-au creat şi anume: Institutul Re *n de Man­agement (IROMA), Scoală de Afaceri - ASEBUSS, Institutul Naţional de Dezvoltare Economică (ÎNDE), Şcoala de Studii Postuniversitare de Management - MBA Canadian ş.a.
în ceea ce priveşte sistemul bancar, a fost creată o instituţie specializată care se adresează IMM-urilor: Banca pentru Mica Industrie şi Libera Iniţiativă (Mindbanc) şi au fost abilitate mai multe bănci comerciale sa presteze servicii bancare specifice, adaptate la nevoile IMM, cum ar fi: Banca Comercială „Ion Tiriac", Banca Comercială Română şi Banca Română de Dezvoltare.

Alte Lectii din educatie antreprenoriala