Caracteristici si aptitudini ale intreprinzatorului

Succesul creării unei întreprinderi depinde în măsura hotărâtoare de personalitatea, de calităţile personale ale întreprinzătorului care acceptă riscurile, iniţiază şi conduce afacerile, înainte de orice, întreprinzătorul trebuie să se autoanalizeze şi să aprecieze dacă este cu adevărat în măsură să demareze o afacere, dispunând de caracteristici ale personalităţii şi de abilităţi care să-i asigure succesul.
Personalitatea întreprinzătorului este determinată de sistemul de valori existent la nivel naţional, de mediul familial şi socio­cultural care favorizează manifestarea anumitor trăsături caracteristice ale creato­rului de întreprindere. Un rol hotărâtor revine mediului familial, măsurii în care acesta aderă la anumite valori, aspiraţii precum spiritul de independenţă, iniţiativa creatoare, nevoia de a avea ceva al său. Practica ultimilor ani a evidenţiat faptul că în ţările dezvoltate, spre deosebire de anii precedenţi, în care cea mai mare parte a întreprinzătorilor proveneau din foşti salariaţi, în prezent numeroşi studenţi, şomeri şi pensionari se angajează în crearea de noi întreprinderi.
Indiferent de originea socială sau profesională, întreprinzătorii promovează o serie de valori comune şi aspiraţii precum spiritul de independenţă, ambiţia, „gustul riscului", dorinţa de împlinire materială, profesională şi socială, creativitatea, energia şi încrederea în forţele proprii. Cu toate acestea, extrema diversitate a situaţiilor nu permite sâ se definească un „profil tip" al întreprinzătorului. De aceea, în literatura de specialitate, diverşi autori accentuează asupra unora sau altora dintre caracteristicile-per­sonalităţii întreprinzătorului. Astfel, Albert Shapiro descrie pe întreprinzător ca fiind o persoană căreia nu-i place să primească ordine şi să trăiască într-un mediu economic carac­terizat prin rutină. Dorind să fie independent, îi place să-şi asume riscuri moderate atunci când, datorită calităţilor sale personale, este sigur de succes. întreprinzătorul nu acceptă modelele şi procedurile fixate de altcineva, ci se autodisciplinează considerând că succesul depinde mai mult de comportamentul său decât de „forţele" din exterior. Byron William-son apreciază că următoarele caracteristici predomină la cea mai mare parte a între­prinzătorilor care au reuşit în afaceri:
• sănătate fizică bună, demararea şi
consolidarea unei afaceri necesitând în defi­
nitiv mult timp şi muncă anevoioasă;
• capacitatea de a identifica rapid solu­
ţiile atunci când situaţiile complexe impun
întreprinzătorului să înveţe rapid şi sa rezolve
probleme complicate;

 1. capacitatea de a aborda global situa­ţiile, fapt ce-i permite să integreze în orice moment detaliile care facilitează executarea unui proiect;
 2. încredere în sine, ceea ce îi permite sa nu se descurajeze în faţa dificultăţilor întâmpinate;
 3. perseverenţă însoţită de energia necesară realizării obiectivelor propuse;
 4. nevoia de a conduce şi controla pro­pria întreprindere, concomitent cu asumarea de responsabilităţi maxime;
 5. gust moderat al riscului, asumarea acestuia pe baza analizării consecinţelor deciziilor adoptate în vederea realizării obiectivelor propuse;
 1. foarte realist, acceptă lucrurile aşa cum sunt şi abordează problemele în mod pragmatic;
 2. prudent, adică neîncrezător, îşi respectă cuvântul dat şi aşteaptă ca şi alţii să procedeze la fel;

capacitate de delegare a autorităţii moderată, deoarece întreprinzătorul „fiind singurul stăpân" îşi determină el însuşi obiec­tivele întreprinderii sale şi practică în mai mică măsură munca în echipă;
• stabilitate emotivă suficientă, capaci­
tatea de a gestiona tensiunile care adesea pot
apărea în cadrul întreprinderii.
Practica a dovedit că realizarea cu succes a unei afaceri presupune ca întreprin­zătorul sa aibă câteva calităţi esenţiale:

 1. capacitate de a decide;
 2. tenacitate;
 3. spirit de iniţiativă;
 4. simţ al responsabilităţii;
 5. rezistenţă la şocuri;
 6. capacitate de adaptare;
 7. sănătate;
 8. capacitate de muncă;
 9. capacitate de a comunica;
 10. spirit critic şi autocritic;
 11. aptitudinea de a controla;
 12. capacitatea de a-i înţelege pe alţii;
 13. fler;
 14. curiozitate;
 15. entuziasm;
 1. capacitate de organizare a propriei munci;
 2. asumare a responsabilităţilor;

• respectare a angajamentelor,
în practică, nici un întreprinzător nu
posedă în întregime calităţile menţionate mai sus, dar ele se regăsesc într-o proporţie însemnată în cazul persoanelor care au demarat şi realizat cu succes o afacere. De regulă întreprinzătorul:

 1. manifestă tendinţa de a fi indepen­dent şi autonom, el simte nevoia de a fi propriul său patron;
 2. simte nevoia de a se afirma, de a se realiza, de a învinge obstacolele, de a-şi realiza obiectivele propuse prin propriile sale eforturi;
 3. are capacitatea de a-şi alege, în realizarea proiectului propus, persoanele care îi sunt utile;
 4. dispune de o bună sănătate şi de multă energie, fiind capabil să menţină un ritm accelerat al muncii pe perioade de timp relativ lungi;
 5. este motivat de nevoia de realizare si mai puţin de nevoia de putere;
 6. dispune de o mare încredere în el însuşi, în capacităţile şi abilităţile sale de a-si atinge obiectivele pe care şi le-a propus;
 7. este capabil să stabilească riscul ine­rent unui proiect şi să-1 accepte dacă are con­vingerea că şansele sale personale sunt ridicate;
 8. evită proiectele în care rezultatele depind de şansă sau de efortul altora;
 9. este o fiinţă pozitivă şi optimistă care se concentrează mai curând asupra şanselor de succes decât asupra şanselor de eşec, dispunând totodată de capacitatea de a învăţa

din eşecuri;

 1. este mai motivat de nevoia de realizare decât de bani, prestigiu şi putere şi percepe profitul ca un mijloc de evaluare a performanţelor şi ca o sursă de capital care să-i permită expansiunea întreprinderii;
 2. preferă ocaziile de a crea, de a face lucruri noi, fiind într-o mai mică măsură interesat în gestionarea propriu zisă a afacerii.

în concluzie, putem spune că între­prinzătorul model este motivat de căutarea unei realizări personale, este hotărât, energic şi creativ, are încredere în el, se implică pe deplin în afacerea demarată. Este o persoană căreia îi place riscul moderat. Deşi doreşte sa rămână independent nu refuză susţinerea şi sprijinul din exterior, dar le acceptă numai în măsura în care are nevoie.
In esenţă, întreprinzătorul trebuie să fie atât disponibil, deoarece este în permanen­ţă solicitat de întreprinderea sa şi în acest sens cooperarea şi bunăvoinţa din partea anturajului său devin importante, cât şi motivat deoarece el părăseşte adesea o situaţie stabilă pentru a se lansa într-o „aventură" din care nu lipsesc obstacole financiare, juridice, administrative sau de altă natură.
Cu toată diversitatea situaţiilor este Posibilă o prezentare schematică a trăsăturilor caracteristice ale întreprinzătorului:
1. în ceea ce priveşte calităţile personale:

 1. Inteligenţă.
 2. Dinamism.
 3. Ambiţie.
 4. Perseverenţă.
 5. Chibzuinţă.
 6. Capacitatea de a transmite mesaje uşor de înţeles.
 7. Exigenţă.
 8. Capacitatea de a reacţiona rapid.
 9. Asumarea riscurilor care pot fi ad­ministrate, calculate.
 10. Experienţă.
 1. Profesionalism.
 2. Dorinţa de autoperfecţionare.
 3. Adaptabilitate.
 4. Responsabilitate.
 5. Independenţă.

2. In ceea ce priveşte caracteristicile intelectuale

 1. Capacitate decizională.
 2. Aptitudine de a planifica şi de a defini obiective.
 3. Eficienţă.
 4. Polivalenţă a pregătirii.
 5. Capacitate de a gestiona o afacere.
 1. Simţ critic în aprecierea situaţiilor.
 2. Realism.
 3. Curiozitate intelectuală.
 4. Abordare pozitivă a dificultăţilor.
 5. Receptivitate la sfaturi. 3. In ceea ce priveşte relaţiile:

a) cu superiorii:
- Cooperare.

 1. A şti să-şi apere ideile în numele competenţei.
 2. A şti să refuze.

b) cu alţi întreprinzători:

 1. Competitivitate.
 2. Loialitate.
 3. Colaborare.
 4. Asumarea responsabilităţii.

c) cu subordonaţii:

 1. Exigenţă.
 2. Tact.
 3. Control.
 1. Distanţă afectivă.
 2. Capacitate de a stabili şi menţine relaţii interpersonale bune.

d) cu ansamblul organizaţiei:

 1. Corectitudine.
 2. Exigenţă.
 3. Distanţă.

e) cu clienţii
- Atenţie.

 1. Amabilitate.
 2. Corectitudine.
 3. Capacitate de negociere.
 4. Cinste.
 5. Promptitudine.
 6. Asumare a responsabilităţii.

f)cu instituţii, bănci, organe ale ad­ministraţiei centrale şi locale
~ Capacitate de negociere.

Pot fi un întreprinzător de succes?
Conturarea personalităţii unui întreprinzător de succes este destul de dificilă.
Dintre trăsăturile de personalitate necesare pentru reuşita în afaceri, pe care din ele le posedaţi?
Vă puteţi auto-evalua aptitudinile, parcurgând testul pe care îl prezentăm în continuare*.

* Kathleen L. Hawkins and Peter Turla, Test YourEntrepreneuriallQ., Barkley Publications, New-York, 1989
Lecţiile şi rezolvările nu pot fi postate pe alte pagini/site-uri Internet decât cu acordul scris al 
administratorului ebacalaureat.ro

Alte Lectii din educatie antreprenoriala