Economie. Cost de oportunitate. Raritate

CAP. I INTRODUCERE ÎN ECONOMIE

  • Economia

-cu înţeles de:

1.Ştiinţa economică:=ştiinţa care studiază comportamnetul oamenilor în activităţile de
producţie , de schimb şi de consum de bunuri şi servicii.

2. Economie reală:=un ansamblu de instituţii şi activităţi de producţie, de schimb şi de
consum de bunuri şi de servicii.
Ex:economia naţională, economia României, economia mondială, economia central-europeană etc.

-ne este utilă pentru:
-a afla cum putem produce bunuri cât mai multe şi cât mai folosiroare, cum putem să satisfacem cât mai bine nevoile de consum.Ea este deci o ştiinţă cu utlitate practică.

-importanţa ei pentru viaţa practică

- economia este prezentă în fiecare zi în viaţa noastră prin :
-presă : publică informaţii economice, ex. dobânzi,curs valutar, bursa locurilor de munca, etc.
-oameni politici : succesul lor depinde de soluţiile pe care le propun pentru rezolvarea unor probleme ca : şomajul, inflaţia, creşterea economică sau a nivelului de trai.
-indivizii : ei sunt producători, consumatori, patroni, salariaţi, deponenţii etc.

-importanţa ei ca ştiinţă
Sensul etimologic al termenului economie:
-prb ovine din limba greacă, de la oikos (gospodărie) şi nomos (lege).
-primele preocupări de a înţele şi a explica economia reală apar însă din antichitate.
-Aristotel definea economia ca pe un ansamblu de legi (reguli) după care se conduce activitatea desfăşurată în gospodărie sau în ferme şi ateliere, în vederea producerii bunurilor de care oamenii au nevoie.

ECONOMIA, CA ŞTIINŢĂ, ÎNDEPLINEŞTE TREI FUNCŢII :

  • Explică fapte şi fenomene economice, de exemplu, formarea preţurilor ;
  • Prognozează producerea unor fapte şi fenomene economice, de ex. creşterea consumului atunci când cresc veniturile
  • Propune căi de influenţare a modului în care se desfăşoară faptele si fenomenele economice,de ex. căi de reducere a costului.

Economia explică activitatea desfăşurată atât la nivel microeconomic, cât şi macroeconomic.

  • La nivel microeconomic este situată activitatea firmelor şi comportamentul indivizilor în calitate de producători sau de consumatori. Conceptele microeconomice fundamentale sunt :preţul, venitul, cheltuielile de producţie, cererea, oferta, concurenţa etc.
  • La nivel macroeconomic este situată economia reală. Conceptele macroeconomice fundamentale sunt : gradul de ocupare al forţei de muncă, produsul intern brut- PIB, venitul naţional, cererea totală (agregată), nivelul preţurilor, cheltuielile globale etc.

  • Perspectiva economiei asupra realităţii

Economia atrage atenţia asupra faptului că oamenii trăiesc sub imperiul unor constrângeri : anume : raritatea mijloacelor de satisfacere a trebuinţelor, care îi obligă să acţoneze raţional, efficient.

Noţiunea de raritate exprimă faptul că oamenii nu pot avea toate bunurile şi serviciile pe care le doresc.

Existenţa oamenilor depinde de : bunurile şi de serviciile produse pentru a fi consumate, de resursele materiale şi umane ce pot fi utilizate în activităţiile economice. Dar resursele se găsesc în cantităţi limitate, de aceea, bunurile şi serviciile sunt produse în cantităţi limitate, care se dovedesc insuficiente în raport cu trebuinţele oamnenilor.
Raritatea resurselor de obligă la discernământ şi la un comportament economic raţional.

Oamenii trebuie să aleagă unele dintre bunuri şi servicii şi să renunţe la altele.

Costul de oportunitate :- reprezintă cea mai bună alternativă la care se renunţă atunci când se optează pentru o anumită întrebuinţare a resurselor .

Deoarece orice alegere are un cost, oamenii trebuie sa opeze raţional, cântărind avantajele şi dezavantajele, beneficiile şi costurile.

O alegere este raţională dacă ,de pe urma ei, se obţin beneficii mai mari decât costurile pe care le implică.

Concepte cheie ale lecţiei :

  • Economie
  • Raritate
  • Cost de oportunitate.

Alte Lectii din economie