Elementele situatiei de comunicare: Emitator, Receptor, Mesaj

Elementele situatiei de comunicare E R M:
a) Emiţător: funcţie emotivă (emiţătorul este cel care transmite mesajul unui receptor; funcţia emotivă se concretizează în selecţia informaţiei pe care emiţă­torul o operează în realitatea înconjurătoare);
b) Receptor: funcţie conativă (receptorul este cel căruia i se adresează mesajul emiţătorului, adică el este cel care primeşte o informaţie, astfel se concretizează funcţia conativă sau de cunoaştere. Efectul mesajului se măsoară într-un răs­puns verbal/ scris sau comportamental);
c) Mesaj: funcţie poetică (ceea ce emiţătorul transmite receptorului printr-un proces de codificare a unor elemente verbale/ nonverbale).

Cerinţa (verbul de comandă) :
1. Precizează/ indică/ arată/ menţionează/ stabileşte/ consemnează/ identifică

Forma şi conţinutul răspunsului:

Răspunsul presupune să stabileşti şi să arăţi în mod precis şi succint aspectul impus de cerinţă


Exemplu:
Art. 23 (1): Copilul are dreptul la liberă exprimare. Art. 25 (1): Copilul are dreptul la libertate de gândire, de conştiinţă şi de religie. Art. 28 (1): Copilul are dreptul la respectarea personalităţii şi individualităţii sale şi nu poate fi supus pedepselor fizice sau altor tratamente umilitoare sau degradante. (Legea privind protecţia şi promovarea drepturilor copilului]
Cerinţă: Precizează, elementele situaţiei de comunicare din textul dat {emiţător, receptor mesaj].

Indicaţii: Pentru un răspuns corect trebuie:
1. să ţii cont de sensul şi funcţia termenilor pe care trebuie să-i numeşti: Emitator, Receptor, Mesaj -definitiile

2. să le identifici pe text:

Emiţătorul este specializat: instituţia care dă legile. Ideea specializării este susţi­nută de titlu, Legea privind protecţia şi promovarea drepturilor copilului, şi de structuri formale tipice: Art. 23, Art. 25, Ari. 28, paragrafe notate cu (1), (1), (1).

Receptorul este specializat, respectiv cel care aplică legea, dar şi nespecializat, adică cetăţeanul beneficiar care citeşte legea.
Mesajul este circumscris de tema textului: protecţia copilului.

Alte Lectii din romana