Model de subiect Bacalaureat 2015 Anatomie si fiziologie umana Genetica si ecologie umana

 Model de subiect + Barem: Anatomie si fiziologie umană, genetică si ecologie umană(*pdf)

Examenul de bacalaureat național 2015 Proba E. d) Anatomie si fiziologie umană, genetică si ecologie umană

Model de subiect pentru examenul de Bacalaureat 2015 la 

Anatomie si fiziologie umană, genetică si ecologie umană

 
- Filiera teoretică – profilul real;
- Filiera tehnologică – profilurile: tehnic, resurse naturale si protec ia mediului;
- Filiera vocaț ională – profilul militar.

• Toate subiectele sunt obligatorii. Se acordă 10 puncte din oficiu.
• Timpul de lucru efectiv este de 3 ore.SUBIECTUL I (30 de puncte)

4 puncte
Scrieţi, pe foaia de examen, noţiunile cu care trebuie să completaţi spaţiile libere din afirmaţia următoare, astfel încât aceasta să fie corectă.
Celulele cu conuri şi celulele cu ............... sunt localizate în ...............  .6 puncte
Numiţi două afecţiuni ale sistemului excretor; asociaţi fiecare afecţiune numită cu câte o caracteristică a ei.

C
10 puncte
Scrieţi, pe foaia de examen, litera corespunzătoare răspunsului corect. Este corectă o singură variantă de răspuns.

1. Femurul aparţine scheletului: 
a) capului 
b) membrului superior 
c) membrului inferior 
d) trunchiului

2. Bila: 
a) are rol în digestia proteinelor şi a glucidelor 
b) conţine enzime digestive 
c) este secretată de vezica biliară 
d) participă la digestia intestinală a alimentelor

3. Sternocleidomastoidienii sunt muşchi ai: 
a) abdomenului 
b) capului 
c) gâtului 
d) membrelor

4. Fasciculele spinobulbare conduc sensibilitatea: 
a) proprioceptivă inconştientă 
b) tactilă grosieră 
c) tactilă fină 
d) termică şi dureroasă

5. Prolactina este hormon secretat de: 
a) gonade 
b) hipofiză 
c) suprarenale 
d) tiroidă

D
10 puncte
Citiţi, cu atenţie, afirmaţiile următoare. Dacă apreciaţi că afirmaţia este adevărată, scrieţi, pe foaia de examen, în dreptul cifrei corespunzătoare afirmaţiei, litera A. Dacă apreciaţi că afirmaţia este falsă, scrieţi, pe foaia de examen, în dreptul cifrei corespunzătoare afirmaţiei, litera F şi modificaţi parţial afirmaţia pentru ca aceasta să devină adevărată. Nu se acceptă folosirea negaţiei.


1. În procesul de eliminare, urina din vezica urinară trece în tubul colector.
2. Poluarea poate contribui la deteriorarea mediului.
3. Segmentul intermediar al analizatorului auditiv reprezintă locul unde se formează senzaţia auditivă.


SUBIECTUL al II-lea (30 de puncte)


18 puncte
     La realizarea sintezei proteinelor participă mai multe tipuri de ARN. 
a) Precizaţi un tip de ARN implicat în procesul de sinteză a proteinelor şi rolul îndeplinit de acesta.

b) Un fragment de ADN bicatenar conţine 2356 nucleotide. Nucleotidele cu guanină sunt în număr de 1020. 

Stabiliţi următoarele:
 - secvenţa de nucleotide din catena de ADN 5’3’ complementară, ştiind că, pe catena
3’5’, secvenţa de nucleotide este următoarea: GCGAAT;
 - corelaţia dintre cantitatea de citozină conţinută de acest fragment de ADN şi gradul lui de
stabilitate, la acţiunea unor agenţi mutageni;
 - numărul de nucleotide cu timină conţinute de fragmentul de ADN bicatenar;
numărul legăturilor triple din fragmentul de ADN bicatenar.
Scrieţi toate etapele necesare rezolvării cerinţelor problemei.

 c) Completaţi problema de la punctul b) cu o altă cerinţă pe care o formulaţi voi; rezolvaţi cerinţa pe care aţi propus-o.

B 
12 puncte
Analiza sângelui unei persoane care are nevoie de transfuzie cu o cantitate mică de sânge
evidenţiază absenţa din plasma sanguină a aglutininelor; 
 Stabiliţi următoarele:  
  a) grupa de sânge şi un tip de aglutinogene/antigene de pe suprafaţa hematiilor din sângele acestei persoane; 
  b) două exemple de grupe de sânge ale unor potenţiali donatori. 
  c) Completaţi problema de la punctul B cu o altă cerinţă pe care o formulaţi voi; rezolvaţi cerinţa pe care aţi propus-o.


SUBIECTUL al III-lea (30 de puncte)

1. 
14 puncte
   Schimbul de gaze dintre organism şi mediul înconjurător se realizează cu participarea
sistemului respirator. 
  a) Reprezentaţi, cu ajutorul unei scheme, schimbul de gaze la nivel pulmonar. 
  b) Explicaţi afirmaţia următoare: „Diafragma are rol în realizarea respiraţiei”. 
  c) Construiţi patru enunţuri afirmative, câte două pentru fiecare conţinut, utilizând limbajul
ştiinţific adecvat.
      Folosiţi, în acest scop, informaţii referitoare la următoarele conţinuturi:
           - Inspiraţia.
           - Afecţiuni ale sistemului respirator.

2. 
16 puncte

   Reproducerea este o funcţie fundamentală a organismelor vii prin care se realizează
perpetuarea speciei. 
  a) Enumeraţi trei componente ale sistemului reproducător feminin sau trei componente ale sistemului reproducător masculin (la alegere).
  b) Explicaţi importanţa cunoaşterii şi respectării unor noţiuni elementare de igienă a sistemului reproducător şi reproducerii. 
  c) Alcătuiţi un minieseu intitulat „Fiziologia sistemelor reproducătoare feminin şi masculin – asemănări şi deosebiri”, folosind informaţia ştiinţifică adecvată. 
  În acest scop, respectaţi următoarele etape:
       - enumerarea a şase noţiuni specifice acestei teme;
       - construirea, cu ajutorul acestora, a unui text coerent, format din maximum trei-patru fraze, folosind corect şi în corelaţie noţiunile enumerate

 

 
BAREM DE EVALUARE SI DE NOTARE
 
 
 
• Se punctează oricare alte modalităţi de rezolvare corectă a cerinţelor.
• Nu se acordă punctaje intermediare, altele decât cele precizate explicit prin barem. Nu
se acordă fracţiuni de punct.
• Se acordă 10 puncte din oficiu. Nota finală se calculează prin împărţirea la 10 a punctajului total acordat pentru lucrare.
 
SUBIECTUL I (30 de puncte)
A 4 puncte
Se acordă câte 2p. pentru fiecare noţiune corectă. 2 x 2p.= 4 puncte
 
B 6 puncte
- numirea a două afecţiuni ale sistemului excretor; 2 x 1p.= 2 puncte
- asocierea fiecărei afecţiuni numite cu câte o caracteristică a ei. 2 x 2p.= 4 puncte
 
C 10 puncte
Se acordă câte 2p. pentru fiecare răspuns corect: 1c; 2d; 3c; 4c; 5b. 5 x 2p.= 10 puncte
 
D 10 puncte
Se acordă câte 2p. pentru fiecare răspuns corect: 1F; 2A; 3F. 3 x 2p.= 6 puncte
Se acordă câte 2p. pentru modificarea corectă a fiecărei afirmaţii false: 2 x 2p.= 4 puncte
 
SUBIECTUL al II -lea (30 de puncte)
A 18 puncte
a) precizarea:
- unui tip de ARN implicat în procesul de sinteză a proteinelor; 2 puncte
- rolului îndeplinit de acest tip de ARN; 2 puncte
b) - secvenţa de nucleotide din catena de ADN 5’-3’ complementară: CGCTTA; 2 puncte
- corelaţia dintre cantitatea de citozină conţinută de acest fragment de ADN si gradul lui de stabilitate, la acţiunea unor agenţi mutageni; 2 puncte
- numărul de nucleotide cu timină conţinute de fragmentul de ADN bicatenar – etapele rezolvării:
- stabilirea numărului de nucleotide care conţin citozină (1020); 1 punct
- stabilirea numărului de nucleotide care conţin citozină + guanină (2040); 1 punct
- stabilirea numărului de nucleotide care conţin adenină + timină (316); 1 punct
- stabilirea numărului de nucleotide care conţin timină (158); 1 punct
- numărul legăturilor triple din fragmentul de ADN bicatenar (1020). 2 puncte
 
Notă
Pentru raţionamentul corect, neînsoţit de calcule, se acordă jumătate din punctajul repartizat etapelor calculării numărului de nucleotide cu timină.
 
c) - formularea cerinţei; 2 puncte
- rezolvarea cerinţei. 2 puncte
 
B 12 puncte
a) grupa de sânge a persoanei care are nevoie de transfuzie (AB); 2 puncte
- un tip de aglutinogene/antigene de pe suprafaţa hematiilor din sângele acestei persoane;2 puncte
b) două exemple de grupe de sânge ale unor potenţiali donatori; 2 x 2p.= 4 puncte
c) formularea cerinţei; 2 puncte
- rezolvarea cerinţei. 2 puncte
 
SUBIECTUL al III-lea (30 de puncte)
 
1. 14 puncte
a) reprezentarea, cu ajutorul unei scheme, a schimbului de gaze la nivel pulmonar; 3 puncte
b) explicarea corectă; 3 puncte
c) construirea a patru enunţuri afirmative, utilizând limbajul stiinţific adecvat, folosind, în acest scop, informaţii referitoare la conţinuturile indicate. 4 x 2p. = 8 puncte
 
2. 16 puncte
a) enumerarea a trei componente ale sistemului reproducător feminin sau a trei componente ale sistemului reproducător masculin (la alegere); 3 x 1p.= 3 puncte
b) explicarea corectă; 3 puncte
c) alcătuirea minieseului, folosindu-se informaţia stiinţifică adecvată, respectându-se cerinţele:
- pentru fiecare noţiune enumerată, specifică temei, se acordă câte 1p. 6 x 1p.= 6 puncte
- pentru coerenţa textului, de maximum trei-patru fraze, în alcătuirea căruia fiecare noţiune este folosită corect, în corelaţie cu celelalte noţiuni, se acordă 4 p. 4 puncte
Barem de evaluare si de notare
 
Examenul de bacalaureat naţional 2015 Proba E. d)
Anatomie si fiziologie umană, genetică si ecologie umană
BAREM DE EVALUARE SI DE NOTARE
 
Model
- Filiera teoretică – profilul real;
- Filiera tehnologică – profilurile: tehnic, resurse naturale si protecţia mediului;
- Filiera vocaţională – profilul militar.
 
• Se punctează oricare alte modalităţi de rezolvare corectă a cerinţelor.
• Nu se acordă punctaje intermediare, altele decât cele precizate explicit prin barem. Nu
se acordă fracţiuni de punct.
• Se acordă 10 puncte din oficiu. Nota finală se calculează prin împărţirea la 10 a punctajului total acordat pentru lucrare.
 
SUBIECTUL I (30 de puncte)
A 4 puncte
Se acordă câte 2p. pentru fiecare noţiune corectă. 2 x 2p.= 4 puncte
 
B 6 puncte
- numirea a două afecţiuni ale sistemului excretor; 2 x 1p.= 2 puncte
- asocierea fiecărei afecţiuni numite cu câte o caracteristică a ei. 2 x 2p.= 4 puncte
 
C 10 puncte
Se acordă câte 2p. pentru fiecare răspuns corect: 1c; 2d; 3c; 4c; 5b. 5 x 2p.= 10 puncte
 
D 10 puncte
Se acordă câte 2p. pentru fiecare răspuns corect: 1F; 2A; 3F. 3 x 2p.= 6 puncte
Se acordă câte 2p. pentru modificarea corectă a fiecărei afirmaţii false: 2 x 2p.= 4 puncte
 
SUBIECTUL al II -lea (30 de puncte)
A 18 puncte
a) precizarea:
- unui tip de ARN implicat în procesul de sinteză a proteinelor; 2 puncte
- rolului îndeplinit de acest tip de ARN; 2 puncte
b) - secvenţa de nucleotide din catena de ADN 5’-3’ complementară: CGCTTA; 2 puncte
- corelaţia dintre cantitatea de citozină conţinută de acest fragment de ADN si gradul lui de stabilitate, la acţiunea unor agenţi mutageni; 2 puncte
- numărul de nucleotide cu timină conţinute de fragmentul de ADN bicatenar – etapele rezolvării:
- stabilirea numărului de nucleotide care conţin citozină (1020); 1 punct
- stabilirea numărului de nucleotide care conţin citozină + guanină (2040); 1 punct
- stabilirea numărului de nucleotide care conţin adenină + timină (316); 1 punct
- stabilirea numărului de nucleotide care conţin timină (158); 1 punct
- numărul legăturilor triple din fragmentul de ADN bicatenar (1020). 2 puncte
 
Notă
Pentru raţionamentul corect, neînsoţit de calcule, se acordă jumătate din punctajul repartizat etapelor calculării numărului de nucleotide cu timină.
 
c) - formularea cerinţei; 2 puncte
- rezolvarea cerinţei. 2 puncte
 
B 12 puncte
a) grupa de sânge a persoanei care are nevoie de transfuzie (AB); 2 puncte
- un tip de aglutinogene/antigene de pe suprafaţa hematiilor din sângele acestei persoane;2 puncte
b) două exemple de grupe de sânge ale unor potenţiali donatori; 2 x 2p.= 4 puncte
c) formularea cerinţei; 2 puncte
- rezolvarea cerinţei. 2 puncte
 
SUBIECTUL al III-lea (30 de puncte)
 
1. 14 puncte
a) reprezentarea, cu ajutorul unei scheme, a schimbului de gaze la nivel pulmonar; 3 puncte
b) explicarea corectă; 3 puncte
c) construirea a patru enunţuri afirmative, utilizând limbajul stiinţific adecvat, folosind, în acest scop, informaţii referitoare la conţinuturile indicate. 4 x 2p. = 8 puncte
 
2. 16 puncte
a) enumerarea a trei componente ale sistemului reproducător feminin sau a trei componente ale sistemului reproducător masculin (la alegere); 3 x 1p.= 3 puncte
b) explicarea corectă; 3 puncte
c) alcătuirea minieseului, folosindu-se informaţia stiinţifică adecvată, respectându-se cerinţele:
- pentru fiecare noţiune enumerată, specifică temei, se acordă câte 1p. 6 x 1p.= 6 puncte
- pentru coerenţa textului, de maximum trei-patru fraze, în alcătuirea căruia fiecare noţiune este folosită corect, în corelaţie cu celelalte noţiuni, se acordă 4 p. 4 puncte
 
Probă scrisă la anatomie si fiziologie umană, genetică si ecologie umană Model
Barem de evaluare si de notare
 
Examenul de bacalaureat naţional 2015 Proba E. d)
Anatomie si fiziologie umană, genetică si ecologie umană
BAREM DE EVALUARE SI DE NOTARE
 
Model
- Filiera teoretică – profilul real;
- Filiera tehnologică – profilurile: tehnic, resurse naturale si protecţia mediului;
- Filiera vocaţională – profilul militar.
 
• Se punctează oricare alte modalităţi de rezolvare corectă a cerinţelor.
• Nu se acordă punctaje intermediare, altele decât cele precizate explicit prin barem. Nu
se acordă fracţiuni de punct.
• Se acordă 10 puncte din oficiu. Nota finală se calculează prin împărţirea la 10 a punctajului total acordat pentru lucrare.
 
SUBIECTUL I (30 de puncte)
A 4 puncte
Se acordă câte 2p. pentru fiecare noţiune corectă. 2 x 2p.= 4 puncte
 
B 6 puncte
- numirea a două afecţiuni ale sistemului excretor; 2 x 1p.= 2 puncte
- asocierea fiecărei afecţiuni numite cu câte o caracteristică a ei. 2 x 2p.= 4 puncte
 
C 10 puncte
Se acordă câte 2p. pentru fiecare răspuns corect: 1c; 2d; 3c; 4c; 5b. 5 x 2p.= 10 puncte
 
D 10 puncte
Se acordă câte 2p. pentru fiecare răspuns corect: 1F; 2A; 3F. 3 x 2p.= 6 puncte
Se acordă câte 2p. pentru modificarea corectă a fiecărei afirmaţii false: 2 x 2p.= 4 puncte
 
SUBIECTUL al II -lea (30 de puncte)
A 18 puncte
a) precizarea:
- unui tip de ARN implicat în procesul de sinteză a proteinelor; 2 puncte
- rolului îndeplinit de acest tip de ARN; 2 puncte
b) - secvenţa de nucleotide din catena de ADN 5’-3’ complementară: CGCTTA; 2 puncte
- corelaţia dintre cantitatea de citozină conţinută de acest fragment de ADN si gradul lui de stabilitate, la acţiunea unor agenţi mutageni; 2 puncte
- numărul de nucleotide cu timină conţinute de fragmentul de ADN bicatenar – etapele rezolvării:
- stabilirea numărului de nucleotide care conţin citozină (1020); 1 punct
- stabilirea numărului de nucleotide care conţin citozină + guanină (2040); 1 punct
- stabilirea numărului de nucleotide care conţin adenină + timină (316); 1 punct
- stabilirea numărului de nucleotide care conţin timină (158); 1 punct
- numărul legăturilor triple din fragmentul de ADN bicatenar (1020). 2 puncte
 
Notă
Pentru raţionamentul corect, neînsoţit de calcule, se acordă jumătate din punctajul repartizat etapelor calculării numărului de nucleotide cu timină.
 
c) - formularea cerinţei; 2 puncte
- rezolvarea cerinţei. 2 puncte
 
B 12 puncte
a) grupa de sânge a persoanei care are nevoie de transfuzie (AB); 2 puncte
- un tip de aglutinogene/antigene de pe suprafaţa hematiilor din sângele acestei persoane;2 puncte
b) două exemple de grupe de sânge ale unor potenţiali donatori; 2 x 2p.= 4 puncte
c) formularea cerinţei; 2 puncte
- rezolvarea cerinţei. 2 puncte
 
SUBIECTUL al III-lea (30 de puncte)
 
1. 14 puncte
a) reprezentarea, cu ajutorul unei scheme, a schimbului de gaze la nivel pulmonar; 3 puncte
b) explicarea corectă; 3 puncte
c) construirea a patru enunţuri afirmative, utilizând limbajul stiinţific adecvat, folosind, în acest scop, informaţii referitoare la conţinuturile indicate. 4 x 2p. = 8 puncte
 
2. 16 puncte
a) enumerarea a trei componente ale sistemului reproducător feminin sau a trei componente ale sistemului reproducător masculin (la alegere); 3 x 1p.= 3 puncte
b) explicarea corectă; 3 puncte
c) alcătuirea minieseului, folosindu-se informaţia stiinţifică adecvată, respectându-se cerinţele:
- pentru fiecare noţiune enumerată, specifică temei, se acordă câte 1p. 6 x 1p.= 6 puncte
- pentru coerenţa textului, de maximum trei-patru fraze, în alcătuirea căruia fiecare noţiune este folosită corect, în corelaţie cu celelalte noţiuni, se acordă 4 p. 4 punct
 
Probă scrisă la anatomie si fiziologie umană, genetică si ecologie umană Model
Barem de evaluare si de notare
 
Examenul de bacalaureat naţional 2015 Proba E. d)
Anatomie si fiziologie umană, genetică si ecologie umană
BAREM DE EVALUARE SI DE NOTARE
 
Model
- Filiera teoretică – profilul real;
- Filiera tehnologică – profilurile: tehnic, resurse naturale si protecţia mediului;
- Filiera vocaţională – profilul militar.
 
• Se punctează oricare alte modalităţi de rezolvare corectă a cerinţelor.
• Nu se acordă punctaje intermediare, altele decât cele precizate explicit prin barem. Nu
se acordă fracţiuni de punct.
• Se acordă 10 puncte din oficiu. Nota finală se calculează prin împărţirea la 10 a punctajului total acordat pentru lucrare.
 
SUBIECTUL I (30 de puncte)
A 4 puncte
Se acordă câte 2p. pentru fiecare noţiune corectă. 2 x 2p.= 4 puncte
 
B 6 puncte
- numirea a două afecţiuni ale sistemului excretor; 2 x 1p.= 2 puncte
- asocierea fiecărei afecţiuni numite cu câte o caracteristică a ei. 2 x 2p.= 4 puncte
 
C 10 puncte
Se acordă câte 2p. pentru fiecare răspuns corect: 1c; 2d; 3c; 4c; 5b. 5 x 2p.= 10 puncte
 
D 10 puncte
Se acordă câte 2p. pentru fiecare răspuns corect: 1F; 2A; 3F. 3 x 2p.= 6 puncte
Se acordă câte 2p. pentru modificarea corectă a fiecărei afirmaţii false: 2 x 2p.= 4 puncte
 
SUBIECTUL al II -lea (30 de puncte)
A 18 puncte
a) precizarea:
- unui tip de ARN implicat în procesul de sinteză a proteinelor; 2 puncte
- rolului îndeplinit de acest tip de ARN; 2 puncte
b) - secvenţa de nucleotide din catena de ADN 5’-3’ complementară: CGCTTA; 2 puncte
- corelaţia dintre cantitatea de citozină conţinută de acest fragment de ADN si gradul lui de stabilitate, la acţiunea unor agenţi mutageni; 2 puncte
- numărul de nucleotide cu timină conţinute de fragmentul de ADN bicatenar – etapele rezolvării:
- stabilirea numărului de nucleotide care conţin citozină (1020); 1 punct
- stabilirea numărului de nucleotide care conţin citozină + guanină (2040); 1 punct
- stabilirea numărului de nucleotide care conţin adenină + timină (316); 1 punct
- stabilirea numărului de nucleotide care conţin timină (158); 1 punct
- numărul legăturilor triple din fragmentul de ADN bicatenar (1020). 2 puncte
 
Notă
Pentru raţionamentul corect, neînsoţit de calcule, se acordă jumătate din punctajul repartizat etapelor calculării numărului de nucleotide cu timină.
 
c) - formularea cerinţei; 2 puncte
- rezolvarea cerinţei. 2 puncte
 
B 12 puncte
a) grupa de sânge a persoanei care are nevoie de transfuzie (AB); 2 puncte
- un tip de aglutinogene/antigene de pe suprafaţa hematiilor din sângele acestei persoane;2 puncte
b) două exemple de grupe de sânge ale unor potenţiali donatori; 2 x 2p.= 4 puncte
c) formularea cerinţei; 2 puncte
- rezolvarea cerinţei. 2 puncte
 
SUBIECTUL al III-lea (30 de puncte)
 
1. 14 puncte
a) reprezentarea, cu ajutorul unei scheme, a schimbului de gaze la nivel pulmonar; 3 puncte
b) explicarea corectă; 3 puncte
c) construirea a patru enunţuri afirmative, utilizând limbajul stiinţific adecvat, folosind, în acest scop, informaţii referitoare la conţinuturile indicate. 4 x 2p. = 8 puncte
 
2. 16 puncte
a) enumerarea a trei componente ale sistemului reproducător feminin sau a trei componente ale sistemului reproducător masculin (la alegere); 3 x 1p.= 3 puncte
b) explicarea corectă; 3 puncte
c) alcătuirea minieseului, folosindu-se informaţia stiinţifică adecvată, respectându-se cerinţele:
- pentru fiecare noţiune enumerată, specifică temei, se acordă câte 1p. 6 x 1p.= 6 puncte
- pentru coerenţa textului, de maximum trei-patru fraze, în alcătuirea căruia fiecare noţiune este folosită corect, în corelaţie cu celelalte noţiuni,
 
Probă scrisă la anatomie si fiziologie umană, genetică si ecologie umană Model
Barem de evaluare si de notare
 
Examenul de bacalaureat naţional 2015 Proba E. d)
Anatomie si fiziologie umană, genetică si ecologie umană
BAREM DE EVALUARE SI DE NOTARE
 
Model
- Filiera teoretică – profilul real;
- Filiera tehnologică – profilurile: tehnic, resurse naturale si protecţia mediului;
- Filiera vocaţională – profilul militar.
 
• Se punctează oricare alte modalităţi de rezolvare corectă a cerinţelor.
• Nu se acordă punctaje intermediare, altele decât cele precizate explicit prin barem. Nu
se acordă fracţiuni de punct.
• Se acordă 10 puncte din oficiu. Nota finală se calculează prin împărţirea la 10 a punctajului total acordat pentru lucrare.
 
SUBIECTUL I (30 de puncte)
A 4 puncte
Se acordă câte 2p. pentru fiecare noţiune corectă. 2 x 2p.= 4 puncte
 
B 6 puncte
- numirea a două afecţiuni ale sistemului excretor; 2 x 1p.= 2 puncte
- asocierea fiecărei afecţiuni numite cu câte o caracteristică a ei. 2 x 2p.= 4 puncte
 
C 10 puncte
Se acordă câte 2p. pentru fiecare răspuns corect: 1c; 2d; 3c; 4c; 5b. 5 x 2p.= 10 puncte
 
D 10 puncte
Se acordă câte 2p. pentru fiecare răspuns corect: 1F; 2A; 3F. 3 x 2p.= 6 puncte
Se acordă câte 2p. pentru modificarea corectă a fiecărei afirmaţii false: 2 x 2p.= 4 puncte
 
SUBIECTUL al II -lea (30 de puncte)
A 18 puncte
a) precizarea:
- unui tip de ARN implicat în procesul de sinteză a proteinelor; 2 puncte
- rolului îndeplinit de acest tip de ARN; 2 puncte
b) - secvenţa de nucleotide din catena de ADN 5’-3’ complementară: CGCTTA; 2 puncte
- corelaţia dintre cantitatea de citozină conţinută de acest fragment de ADN si gradul lui de stabilitate, la acţiunea unor agenţi mutageni; 2 puncte
- numărul de nucleotide cu timină conţinute de fragmentul de ADN bicatenar – etapele rezolvării:
- stabilirea numărului de nucleotide care conţin citozină (1020); 1 punct
- stabilirea numărului de nucleotide care conţin citozină + guanină (2040); 1 punct
- stabilirea numărului de nucleotide care conţin adenină + timină (316); 1 punct
- stabilirea numărului de nucleotide care conţin timină (158); 1 punct
- numărul legăturilor triple din fragmentul de ADN bicatenar (1020). 2 puncte
 
Notă
Pentru raţionamentul corect, neînsoţit de calcule, se acordă jumătate din punctajul repartizat etapelor calculării numărului de nucleotide cu timină.
 
c) - formularea cerinţei; 2 puncte
- rezolvarea cerinţei. 2 puncte
 
B 12 puncte
a) grupa de sânge a persoanei care are nevoie de transfuzie (AB); 2 puncte
- un tip de aglutinogene/antigene de pe suprafaţa hematiilor din sângele acestei persoane;2 puncte
b) două exemple de grupe de sânge ale unor potenţiali donatori; 2 x 2p.= 4 puncte
c) formularea cerinţei; 2 puncte
- rezolvarea cerinţei. 2 puncte
 
SUBIECTUL al III-lea (30 de puncte)
 
1. 14 puncte
a) reprezentarea, cu ajutorul unei scheme, a schimbului de gaze la nivel pulmonar; 3 puncte
b) explicarea corectă; 3 puncte
c) construirea a patru enunţuri afirmative, utilizând limbajul stiinţific adecvat, folosind, în acest scop, informaţii referitoare la conţinuturile indicate. 4 x 2p. = 8 puncte
 
2. 16 puncte
a) enumerarea a trei componente ale sistemului reproducător feminin sau a trei componente ale sistemului reproducător masculin (la alegere); 3 x 1p.= 3 puncte
b) explicarea corectă; 3 puncte
c) alcătuirea minieseului, folosindu-se informaţia stiinţifică adecvată, respectându-se cerinţele:
- pentru fiecare noţiune enumerată, specifică temei, se acordă câte 1p. 6 x 1p.= 6 puncte
- pentru coerenţa textului, de maximum trei-patru fraze, în alcătuirea căruia fiecare noţiune este folosită corect, în corelaţie cu celelalte noţiuni, se acordă 4 p. 4 puncte

Alte Lectii din biologie