Model de subiect Bacalaureat 2015 Biologie vegetala si animala

 
Examenul de bacalaureat național 2015 Proba E. d) Biologie vegetală si animală

Model de subiect pentru examenul de Bacalaureat 2015 la  Biologie vegetală si animală

 
Filiera teoretică – profilul real;
Filiera tehnologică – profilurile: tehnic, resurse naturale si protecția mediului;
Filiera vocațională – profilul militar.
 
• Toate subiectele sunt obligatorii. Se acordă 10 puncte din oficiu.
• Timpul de lucru efectiv este de 3 ore.
 
SUBIECTUL I (30 de puncte)
A 4 puncte
Scrieți, pe foaia de examen, noțiunile cu care trebuie să completați spațiile libere din afirmația următoare, astfel încât aceasta să fie corectă.
Ribozomii, ............ si ............ sunt organite comune celulei vegetale si celulei animale.
 
B 6 puncte
Dați două exemple de tipuri de diviziune celulară; scrieți în dreptul fiecărui tip de diviziune câte o caracteristică.
 
C 10 puncte
Scrieți, pe foaia de examen, litera corespunzătoare răspunsului corect. Este corectă o singură variantă de răspuns.
 
1. Insectele sunt:
a) artropode
b) celenterate
c) cordate
d) nematelminți
2. Retina este:
a) bogat vascularizată
b) componentă a sistemului optic
c) învelis extern al globului ocular
d) sediul celulelor fotosensibile
3. La mamifere, ureterele:
a) conduc urina spre pelvisul renal
b) sunt căi urinare extrarenale
c) sunt conducte genitale la bărbați
d) sunt protejate de o capsulă cu pereți dubli
4. Una dintre bolile sistemului nervos central al omului este:
a) ateroscleroza
b) gastrita
c) scleroza în plăci
d) strabismul
5. Fotosinteza:
a) are loc în celulele organismelor animale
b) constă în sinteza de substanțe minerale
c) foloseste dioxidul de carbon din aer
d) reprezintă modul de nutriție specific fungilor
 
D 10 puncte
Citiți, cu atenție, afirmațiile următoare. Dacă apreciați că afirmația este adevărată, scrieți, pe foaia de examen, în dreptul cifrei corespunzătoare afirmației, litera A. Dacă apreciați că afirmația este falsă, scrieți, pe foaia de examen, în dreptul cifrei corespunzătoare afirmației, litera F si modificați parțial afirmația pentru ca aceasta să devină adevărată. Folosiți, în acest scop, informația stiințifică adecvată. Nu se acceptă folosirea negației.
1. Algele unicelulare aparțin regnului Monera.
2. Ereditatea organismelor poate fi influențată de mediu.
3. Celulele senzoriale auditive se află în melcul membranos din urechea medie.
 

SUBIECTUL al II-lea (30 de puncte)
A 18 puncte
Sistemul circulator al mamiferelor este alcătuit din inimă si vase de sânge.
a) Caracterizați o boală a sistemului circulator la om, precizând: numele bolii, o cauză, o manifestare, două măsuri de prevenire.
b) Formulați un argument în favoarea următoarei afirmații: „Miocardul este componenta structurală esențială a inimii”.
c) Calculați masa apei din plasma sângelui unei persoane, stiind următoarele:
- sângele reprezintă 7% din masa corpului;
- plasma sangvină reprezintă 55% din masa sângelui;
- apa reprezintă 90% din masa plasmei sangvine;
- masa corpului persoanei este de 67 Kg.
Scrieți toate etapele parcurse pentru rezolvarea cerinței.
d) Completați problema de la punctul c) cu o altă cerință pe care o formulați voi, folosind
informații stiințifice specifice biologiei; rezolvați cerința pe care ați propus-o.
Scrieți toate etapele rezolvării problemei.
 
B 12 puncte
Se încrucisează două soiuri de alun care se deosebesc prin două perechi de caractere:
forma coroanei si forma fructelor. Un soi de alun are coroană rotundă (A) si fructe globuloase (B), fiind homozigot pentru ambele caractere, iar celălalt soi de alun are coroană piramidală (a) si fructe alungite (b). În F1 se obțin descendenți hibrizi. Prin încrucisarea între ei a indivizilor din F1, se obțin, în F2 , 16 combinații de factori ereditari. Stabiliți următoarele:
a) genotipurile celor două soiuri de alun si fenotipul descendenților din F1;
b) două exemple de tipuri de gameți produsi de indivizii din F1;
c) numărul combinațiilor din F2, heterozigote pentru ambele caractere; genotipul indivizilor din F2 care au coroană rotundă si fructe alungite.
d) Completați această problemă cu o altă cerință pe care o formulați voi; rezolvați cerința pe care ați propus-o.
Scrieți toate etapele rezolvării problemei.
 
SUBIECTUL al III-lea (30 de puncte)
1. 14 puncte
Sistemele digestiv, circulator, respirator si excretor participă la realizarea funcțiilor de
nutriție.
a) Enumerați cele două componente ale sistemului digestiv al mamiferelor.
b) Precizați o asemănare si o deosebire dintre fermentația alcoolică si fermentația lactică.
c) Construiți patru enunțuri afirmative, câte două pentru fiecare conținut, utilizând limbajul
stiințific adecvat.
Folosiți, în acest scop, informații referitoare la următoarele conținuturi:
- Circulația la plante.
- Nefronul.
 
2. 16 puncte
În lumea vie reproducerea se poate realiza asexuat si sexuat.
a) Enumerați trei componente ale florii unei angiosperme.
b) Explicați modul în care, la om, placenta îndeplineste rolul de hrănire a embrionului.
c) Alcătuiți un minieseu intitulat „Reproducerea asexuată la plante”, folosind informația
stiințifică adecvată.
În acest scop, respectați următoarele etape:
- enumerarea a sase noțiuni specifice acestei teme;
- construirea, cu ajutorul acestora, a unui text coerent, format din maximum trei-patru fraze, folosind corect si în corelație noțiunile enumerate.
 
 
 
BAREM DE EVALUARE ȘI DE NOTARE

Se punctează oricare alte modalități de rezolvare corectă a cerințelor.
• Nu se acordă punctaje intermediare, altele decât cele precizate explicit prin barem.
Nu se acordă fracțiuni de punct.
• Se acordă 10 puncte din oficiu. Nota finală se calculează prin împărțirea la 10 a punctajului total acordat pentru lucrare.
 
SUBIECTUL I (30 de puncte)
A 4 puncte
Se acordă câte 2p. pentru fiecare noțiune corectă. 2 x 2p. = 4 puncte
B 6 puncte
- două exemple de tipuri de diviziune celulară; 2 x 1p. = 2 puncte
- câte o caracteristică pentru fiecare tip de diviziune. 2 x 2p. = 4 puncte
C 10 puncte
Se acordă câte 2p. pentru fiecare răspuns corect: 1a; 2d; 3b; 4c; 5c. 5 x 2p. = 10 puncte
D 10 puncte
Se acordă câte 2p. pentru fiecare răspuns corect: 1F; 2A; 3F. 3 x 2p.= 6 puncte
Se acordă câte 2p. pentru modificarea corectă a fiecărei afirmații false. 2 x 2p.= 4 puncte
SUBIECTUL al II-lea (30 de puncte)
A 18 puncte

a) precizarea:
- numelui bolii; 1 punct
- unei cauze; 1 punct
- unei manifestări; 1 punct
- a două măsuri de prevenire. 2 x 1p. = 2 puncte
b) formularea unui argument; 3 puncte
c) - calcularea masei sângelui persoanei; 2 puncte
67 x 7 : 100 = 4,69 kg;
- calcularea masei plasmei sangvine; 2 puncte
4,69 x 55 : 100 = 2,5795 kg;
- calcularea masei apei din plasma sangvină; 2 puncte
2,5795 x 90 : 100 = 2,32155 kg.
d) - formularea cerinței; 2 puncte
- rezolvarea cerinței. 2 puncte
Notă!
Se punctează oricare altă modalitate de rezolvare a problemei.
Pentru raționamentul corect, neînsoțit de calcule, se acordă jumătate din punctajul repartizat
rezolvării problemei.
B 12 puncte
a) genotipurile celor două soiuri de alun: AABB; aabb; 2 x 1p. = 2 puncte
- fenotipul descendenților din F1: coroană rotundă si fructe globuloase; 1 punct
b) două exemple de tipuri de gameți produsi de indivizii din F1; 2 x 1p. = 2 puncte
c) numărul combinațiilor din F2, heterozigote pentru ambele caractere: 4 (4/16); 1 punct
- genotipul indivizilor din F2 care au coroană rotundă si fructe alungite (AAbb; Aabb);
2 x 1p. = 2 puncte
d) - formularea cerinței; 2 puncte
- rezolvarea cerinței. 2 puncte
 
SUBIECTUL al III-lea (30 de puncte)
1. 14 puncte

a) enumerarea celor două componente ale sistemului digestiv al mamiferelor; 2 x 1p. = 2 puncte
b) precizarea unei asemănări si a unei deosebiri dintre fermentația alcoolică si fermentația lactică;
2 x 2p. = 4 puncte
c) construirea a patru enunțuri afirmative, utilizând limbajul stiințific adecvat, folosind informații
referitoare la conținuturile indicate. 4 x 2p. = 8 puncte
 
2. 16 puncte
a) enumerarea a trei componente ale florii unei angiosperme; 3 x 1p. = 3 puncte
b) explicarea corectă; 3 puncte
c) alcătuirea minieseului, folosindu-se informația stiințifică adecvată, respectându-se cerințele:
- pentru fiecare noțiune enumerată, specifică temei, se acordă câte 1p.; 6 x 1p.= 6 puncte
- pentru coerența textului, de maximum trei-patru fraze, în alcătuirea căruia fiecare noțiune este
folosită corect, în corelație cu celelalte noțiuni, se acordă 4 p.

Alte Lectii din biologie