Model de subiect Bacalaureat 2015 Economie

BACALAUREAT 2015. MODELE DE SUBIECTE BACALAUREAT 2015. BAREM DE CORECTARE ȘI NOTARE ECONOMIE, BAC 2015.
BACALAUREAT 2015. BAREM DE CORECTARE ECONOMIE , BAC 2015.
BACALAUREAT 2015. PROBA LA ALEGERE A PROFILULUI ȘI SPECIALIZĂRII
 

Examenul de bacalaureat național 2015 Proba E. d) Economie


MODEL DE SUBIECT
Profilul umanist din filiera teoretică, profilul servicii din filiera tehnologică si toate profilurile si specializările din filiera vocațțională, cu excepția profilului militar


• Toate subiectele sunt obligatorii. Se acordă 10 puncte din oficiu.
• Timpul de lucru efectiv este de 3 ore.


SUBIECTUL I (30 de puncte)
Scrieți, pe foaia de examen, litera corespunzătoare răspunsului corect:

    1. Dacă salariul real scade si salariul nominal creste, atunci prețurile bunurilor de consum:
a. scad mai mult decât scade salariul real
b. cresc mai mult decât creste salariul nominal
c. scad mai puin decât scade salariul real
d. cresc mai puin decât creste salariul nominal
3 puncte
 
    2. Noțiunea de “utilitate economică” se referă la:
a. concurență
b. aprecierea subiectivă a unui produs
c. gradul de uzură a elementelor de producție utilizate
d. progres tehnic
3 puncte

    3. Ca formă a concurenței imperfecte, piața de oligopol presupune:
a. mulți vânzători si mulți cumpărători
b. mulți vânzători si puțini cumpărători
c. câțiva vânzători si mulți cumpărători
d. un vânzător si un cumpărător
3 puncte

    4. Elementele de capital tehnic se referă, între altele, la:
a. utilaje si combustibil
b. magazii si produse finite depozitate
c. mijloace de transport si soferi
d. masini, materii prime si pământ
3 puncte
    
    5. În cadrul unei firme, dacă randamentul factorilor de producție utilizați de către un agent economic va creste, atunci:
a. profitul va creste
b. rentabilitatea va scădea
c. se va declansa falimentul
d. concurența va fi perfectă
3 puncte
 
    6. Dacă cererea pentru un tablou celebru va creste, atunci prețul tabloului:
a. va scădea, iar cantitatea oferită va creste
b. va creste, iar cantitatea oferită va rămâne constantă
c. va creste, iar cantitatea oferită va scădea
d. va scădea, iar cantitatea oferită va rămâne constantă
3 puncte
 
    7. Una dintre modalitățile de înstrăinare integrală a atributelor proprietății este:
a. arendarea
b. închirierea
c. concesionarea
d. mostenirea
3 puncte
    8. Dreptul de proprietate însumează:
a. totalitatea drepturilor civile, economice, politice si culturale
b. dreptul la muncă, la plata unui salariu, la concediu de odihnă si la pensie
c. libertatea de a munci si de a-si asuma riscurile inițierii unei activități economice
d. dreptul de a poseda si utiliza bunuri, de a dispune de ele si de uzufructul lor
3 puncte
 
    9. Din punctul de vedere al producătorului, uzura fizică si morală afectează:
a. orice element de capital fix
b. elementele de capital utilizate
c. bunurile de capital consumate
d. orice bun de consum
3 puncte
    
    10. Amortizarea este expresia valorică a:
a. capitalului tehnic consumat
b. capitalului fix consumat
c. consumului de capital circulant
d. cheltuielilor cu factorul capital 3 puncte
 
 
 
SUBIECTUL al II-lea (30 de puncte)
1. Transcrieți pe foaia de examen tabelul de mai jos:
 

 

Preț
(u.m./buc.)
Cantitate cerută
(buc.)
Situația A
Cantitate oferită
(buc.)
Cantitate cerută
(buc.)
Situația B
3   300  
2   200  
1   100  

 

A. Completați coloanele tabelului dat cu valori numerice fictive, stiind că acestea trebuie să reflecte relația dintre prețul și cantitatea cerută dintr-un bun si să evidențieze modificarea cererii în “Situația B”, în condițiile cresterii veniturilor consumatorilor cu 20% față de cele din “Situația A”.

4 puncte

B. Calculați coeficientul de elasticitate a ofertei în funcție de preț, pentru situația în care prețul a scăzut de la 3 la 2 u.m./buc., în raport cu valorile numerice date în tabel, precizând totodată formula pe baza căreia ați realizat calculul.

4 puncte

C. Reprezentați grafic, în acelasi sistem de axe, cererea si oferta, pe baza datelor completate în tabel.

4 puncte


2. Calculați modificarea procentuală a productivității medii a muncii, în situația în care producția creste cu 40% și numărul de salariați crește cu 20%, scriind totodată algoritmul folosit pentru efectuarea calculului și precizând sensul modificării indicatorului cerut.

9 puncte


3. În anul de referință s-au vândut 2000 de unități dintr-o marfă la prețul de 1,2 u.m./unitate. Valoarea capitalului fix a fost de 1000 u.m., iar durata de amortizare a fost estimată la 5 ani. Realizarea producției a implicat următoarele cheltuieli: materia primă – 800 u.m., materialele auxiliare – 300 u.m., salariile – 400 u.m., chiria – 100 u.m., consumul de energie electrică pentru producție – 200 u.m. Determinați, scriind formulele de calcul si explicitând simbolurile utilizate:
A. cifra de afaceri;
B. consumul anual de capital fix;
C. costul total în anul de referință.

9 puncte


SUBIECTUL al III-lea (30 de puncte)


Răspundeți la fiecare dintre următoarele cerințe:

   1. Precizați înțelesul economic al noțiunii de piață a muncii.                                                                        

  6 puncte

   2. Menționați trei drepturi pe care le au acționarii.                                                                                           

12 puncte

   3. Exemplificați situația în care modificarea ratei dobânzii pe piața monetară influențează evoluția cursului pe piața secundară a capitalurilor.                                                                                                    

    6 puncte

   4. Explicați, în maximum o jumătate de pagină, faptul că profitul nelegitim are caracterul unui venit gratuit.                                                                                                                                                               6 puncte

 


BAREM DE EVALUARE SI DE NOTARE

 Bacalaureat 2015 Economie MODEL DE SUBIECT• Se punctează orice formulare/modalitate de rezolvare corectă a cerințelor.
• Nu se acordă punctaje intermediare, altele decât cele precizate explicit prin barem. Nu se acordă fracțiuni de punct.
• Se acordă 10 puncte din oficiu. Nota finală se calculează prin împărțirea punctajului total acordat pentru lucrare la 10.


SUBIECTUL I (30 de puncte)
câte 3 puncte pentru fiecare dintre cele 10 răspunsuri corecte, astfel:
1-b, 2-b, 3-c, 4-a, 5-a, 6-b, 7-d, 8-d, 9-a, 10-b

10x3p=30 de puncte

SUBIECTUL al II-lea (30 de puncte)
1.
A. câte 2 puncte pentru completarea fiecăreia dintre cele două coloane ale tabelului, conform cerinței

2x2p=4 puncte

B. - precizarea formulei coeficientului de elasticitate a ofertei în funcție de preț

2 puncte

- calcularea coeficientului pentru situația cerută: 1

2 puncte

C. reprezentarea grafică cerută

4 puncte

2.
- scrierea algoritmului de calcul: algoritm complet si corect – 3p./ algoritm incomplet – 1p.

3 puncte


- calcularea modificării procentuale a productivității medii a muncii, în situația dată: 16,6%


3 puncte

- precizarea sensului în care se va modifica productivitatea medie a muncii: crește

3 puncte

3.
- câte 1 punct pentru scrierea formulelor de calcul în vederea determinării fiecăruia dintre indicatorii ceruți la subpunctele A., B., si C.

3x1p=3 puncte

- câte 1 punct pentru explicitarea simbolurilor utilizate în formulele de calcul pentru determinarea
fiecăruia dintre indicatorii ceruți la subpunctele A., B., si C.

3x1p=3 puncte

- câte 1 punct pentru precizarea valorilor determinate în cazul fiecăruia dintre indicatorii ceruți la subpunctele A., B., si C., astfel: cifra de afaceri = 2400 u.m., consumul anual de capital fix = 200 u.m., costul total în anul de referință = 2000 u.m.

3x1p=3 puncte


SUBIECTUL al III-lea (30 de puncte)
1. precizarea înțelesului economic al noțiunii date

6 puncte

2. câte 4 puncte pentru menționarea oricăror trei dintre drepturile pe care le au acționarii

3x4p=12 puncte

3. scrierea exemplului: o situație economică adecvată, cu date concrete – 6p./ o situație economică la nivel teoretic – 2p.

6 puncte

4. - explicarea corectă si relevantă a faptului dat

4 puncte

- încadrarea în limita de spațiu dată

2 puncte

Vezi » Subiect extras + Barem sesiunea iunie-iulie ECONOMIE - Varianta 9 - Bacalaureat 2015 

Vezi » Subiect extras + Barem sesiunea august-septembrie ECONOMIE - Varianta 2 - Bacalaureat 2015

Alte Lectii din economie