Model de subiect la Anatomie si fiziologie umana, genetica si ecologie umana Pentru bac2011

Probă scrisă la Anatomie si fiziologie umană, genetică si ecologie umană. Examenul naţional de bacalaureat 2011. Proba E. d)
Probă scrisă la Anatomie si fiziologie umană, genetică si ecologie umană
- filiera teoretică – profilul real;
- filiera tehnologică – profilurile: tehnic, resurse naturale si protecţia mediului;
- filiera vocaţională – profilul militar.

MODEL DE SUBIECT PENTRU BACALAUREAT 2011 LA ANATOMIE
• Toate subiectele sunt obligatorii. Se acordă 10 puncte din oficiu.
• Timpul efectiv de lucru este de 3 ore.

SUBIECTUL I (30 de puncte)
A 4 puncte
Scrieţi, pe foaia de examen, noţiunile cu care trebuie să completaţi spaţiile libere din
afirmaţia următoare, astfel încât aceasta să fie corectă.
Hipofiza, ............ si ............ sunt glande endocrine.
B 6 puncte
Numiţi două volume respiratorii; asociaţi, fiecare volum respirator numit, cu semnificaţia
acestuia.
C 10 puncte
Scrieţi, pe foaia de examen, litera corespunzătoare răspunsului corect. Este corectă o
singură variantă de răspuns.
1. Muschi al gâtului este:
a) bicepsul
b) cvadricepsul
c) deltoidul
d) sternocleidomastoidianul
2. Cistita si nefrita sunt afecţiuni ale sistemului:
a) circulator
b) digestiv
c) excretor
d) reproducător
3. Organul din cavitatea abdominală cu rol în secreţia bilei este:
a) ficatul
b) pancreasul
c) intestinul subţire
d) stomacul
4. Os al membrului superior este:
a) femurul
b) humerusul
c) sternul
d) tibia

5. Supraexploatarea resurselor biologice se poate realiza prin:
a) irigaţii
b) poluare chimică
c) poluare fizică
d) pescuit excesiv
D 10 puncte
Citiţi, cu atenţie, afirmaţiile următoare. Dacă apreciaţi că afirmaţia este adevărată, scrieţi, pe foaia de examen, în dreptul cifrei corespunzătoare afirmaţiei, litera A. Dacă apreciaţi că afirmaţia este falsă, scrieţi pe foaia de examen, în dreptul cifrei corespunzătoare afirmaţiei, litera F si modificaţi parţial afirmaţia pentru ca aceasta să devină adevărată. Folosiţi, în acest scop, informaţia stiinţifică adecvată. Nu se acceptă folosirea negaţiei.
1. Componenta ecosistemului reprezentată de totalitatea factorilor cu viaţă se numeste biotop.
2. Produsii finali ai digestiei proteinelor sunt monozaharidele.
3. Testosteronul este hormon sexual.

SUBIECTUL al II-lea (30 de puncte)
A. 18 puncte
Materialul genetic al virusurilor, procariotelor si eucariotelor este reprezentat de acizii nucleici.
a) Stabiliţi o asemănare si o deosebire între materialul genetic al virusurilor si materialul genetic
al procariotelor.
b) Aduceţi două argumente în favoarea importanţei diagnosticului prenatal.
c) O moleculă de ADN bicatenar este alcătuită din 4200 de nucleotide, dintre care 820 conţin
timină. Stabiliţi următoarele:
- numărul de nucleotide care conţin guanină (scrieţi toate etapele necesare rezolvării
acestei cerinţe);
- succesiunea nucleotidelor din ARN-ul mesager format prin transcripţie, dacă a fost
copiată informaţia conţinută de o catenă de ADN cu următoarea secvenţă de nucleotide:
ATCGGA;
- numărul legăturilor duble si al legăturilor triple din molecula de ADN.
B. 12 puncte
O persoană cu grupa de sânge A se prezintă la spital pentru o transfuzie cu o cantitate mică de sânge.
Stabiliţi:
a) grupele de sânge ale unor potenţiali donatori de sânge pentru această persoană;
b) tipul de aglutinină caracteristică grupei de sânge A;
c) importanţa cunoasterii tipului de Rh al persoanei care are nevoie de transfuzie de sânge;
d) completaţi problema de la B. cu o altă cerinţă pe care o formulaţi voi; rezolvaţi cerinţa pe
care aţi propus-o.

SUBIECTUL al III-lea (30 de puncte)
1. 14 puncte
Sistemele nervos, osos, muscular participă la realizarea funcţiilor de relaţie ale organismului.
a) Clasificaţi sistemul nervos din punct de vedere topografic.
b) Caracterizaţi o afecţiune a sistemului osos precizând: denumirea afecţiunii, o cauză, o
manifestare, un mod de prevenire sau de combatere.
c) Construiţi patru enunţuri afirmative, utilizând limbajul stiinţific adecvat.
Folosiţi, în acest scop, informaţii referitoare la următoarele conţinuturi:
- Măduva spinării – funcţia de conducere;
- Muschii scheletici – tipuri de contracţii;
Veţi construi câte două enunţuri din fiecare conţinut.
2. 16 puncte
Legătura dintre organism si mediul său de viaţă se realizează prin intermediul analizatorilor.
a) Enumeraţi cele trei segmente ale unui analizator.
b) Stabiliţi o cauză posibilă a pierderii vederii.
c) Alcătuiţi un minieseu intitulat „Fiziologia analizatorului auditiv”, folosind informaţia stiinţifică
adecvată.
În acest scop, respectaţi următoarele etape:
- enumerarea a sase noţiuni specifice acestei teme;
- construirea, cu ajutorul acestora, a unui text coerent, format din maxim trei-patru fraze,
folosind corect si în corelaţie noţiunile enumerate.

BAREM DE EVALUARE SI DE NOTARE
MODEL 01
• Se punctează oricare alte formulări/ modalităţi de rezolvare corectă a cerinţelor.
• Nu se acordă punctaje intermediare, altele decât cele precizate explicit prin barem. Nu se
acordă fracţiuni de punct.
• Se acordă 10 puncte din oficiu. Nota finală se calculează prin împărţirea punctajului total
acordat pentru lucrare la 10.
SUBIECTUL I (30 de puncte) BAREM
A 4 puncte
Se acordă câte 2p. pentru fiecare noţiune corectă. 2 x 2p.= 4 puncte
B 6 puncte
- numirea a două volume respiratorii; 2 x 1p.= 2 puncte
- asocierea, fiecărui volum respirator numit, cu semnificaţia acestuia. 2 x 2p.= 4 puncte
C 10 puncte
Se acordă câte 2p. pentru fiecare răspuns corect: 1d; 2c; 3a; 4b; 5d. 5 x 2p.= 10 puncte
D 10 puncte
Se acordă câte 2p. pentru fiecare răspuns corect: 1F; 2F; 3A. 3 x 2p.= 6 puncte
Se acordă 2p. pentru modificarea corectă a afirmaţiei false: 2 x 2p.= 4 puncte

SUBIECTUL al II - lea (30 de puncte)
BAREM

A 18 puncte
a) Stabilirea unei asemănări si a unei deosebiri între materialul genetic al virusurilor si materialul
genetic al procariotelor; 2 x 2p.= 4 puncte
b) două argumente în favoarea importanţei diagnosticului prenatal. 2 x 2p.= 4 puncte
c) - numărul de nucleotide care conţin guanină – etapele rezolvării:
- stabilirea numărului de nucleotide care conţin adenină (820); 1 punct
- stabilirea numărului de nucleotide care conţin adenină + timină (1640); 1 punct
- stabilirea numărului de nucleotide care conţin citozină + guanină (2560); 1 punct
- stabilirea numărului de nucleotide care conţin guanină (1280); 1 punct
- succesiunea nucleotidelor din ARN-ul mesager format prin transcripţie: UAGCCU; 2 puncte
- numărul legăturilor duble din molecula de ADN (820); 2 puncte
- numărul legăturilor triple din molecula de ADN (1280); 2 puncte
Notă
Pentru raţionamentul corect, neînsoţit de calcule, se acordă jumătate din punctajul
repartizat etapelor calculării numărului de nucleotide cu guanină.
B 12 puncte
a) grupele de sânge ale unor potenţiali donatori de sânge pentru această persoană (A; O);
2 x 2p.= 4 puncte
b) tipul de aglutinină caracteristică grupei de sânge A (β); 1 punct
c) importanţa cunoasterii tipului de Rh al persoanei care are nevoie de transfuzie de sânge;
3 puncte
d) formularea cerinţei; 2 puncte
- rezolvarea cerinţei. 2 puncte

SUBIECTUL al III – lea (30 de puncte)
BAREM
1. 14 puncte
a) clasificarea sistemului nervos din punct de vedere topografic; 2 x 1p. = 2 puncte
b) caracterizarea unei afecţiuni a sistemului osos:
- denumirea afecţiunii; 1 punct
- o cauză; 1 punct
- o manifestare; 1 punct
- un mod de prevenire sau de combatere. 1 punct
c) construirea a patru enunţuri afirmative, utilizând limbajul stiinţific adecvat,
folosind, în acest scop, informaţii referitoare la conţinuturile indicate. 4 x 2p. = 8 puncte
2. 16 puncte
a) enumerarea celor trei segmente ale unui analizator; 3 x1p.= 3 puncte
b) stabilirea unei posibile cauze a pierderii vederii; 3 puncte
c) alcătuirea minieseului, folosindu-se informaţia stiinţifică adecvată, respectându-se cerinţele:
- pentru fiecare noţiune enumerată, specifică temei, se acordă câte 1p. 6 x1p.= 6 puncte
- pentru coerenţa textului, de maxim trei-patru fraze, în alcătuirea căruia fiecare noţiune este
folosită corect, în corelaţie cu celelalte noţiuni, se acordă 4 p. 4 puncte

https://www.ebacalaureat.ro/img/sageata.png Model de subiect la ANATOMIE SI FIZIOLOGIE UMANĂ, GENETICĂ SI ECOLOGIE UMANĂ bac2011
Alte Lectii din biologie