Model de subiect la Biologie vegetala si animala Pentru bac2011

Probă scrisă la Biologie vegetală si animală. Examenul naţional de bacalaureat 2011. Proba E. d)
Probă scrisă la Biologie vegetală si animală
- filiera teoretică – profilul real;
- filiera tehnologică – profilurile: tehnic, resurse naturale si protecţia mediului;
- filiera vocaţională – profilul militar.

MODEL DE SUBIECT PENTRU BACALAUREAT 2011 LA BIOLOGIE VEGETALĂ SI ANIMALĂ

• Toate subiectele sunt obligatorii. Se acordă 10 puncte din oficiu.
• Timpul efectiv de lucru este de 3 ore.

SUBIECTUL I (30 de puncte)
A 4 puncte
Scrieţi, pe foaia de examen, noţiunile cu care trebuie să completaţi spaţiile libere din
afirmaţia următoare, astfel încât aceasta să fie corectă.
Produsii finali ai digestiei lipidelor sunt ............ si ............ .
B 6 puncte
Daţi două exemple de grupe de angiosperme; scrieţi, în dreptul fiecărei grupe, câte un exemplu reprezentativ.
C 10 puncte
Scrieţi, pe foaia de examen, litera corespunzătoare răspunsului corect. Este corectă o
singură variantă de răspuns.
1. Boală a sistemului excretor este:
a) astmul bronsic
b) litiaza urinară
c) toxiinfecţia alimentară
d) scleroza în plăci
2. Hidrozoarele sunt:
a) anelide
b) cestode
c) celenterate
d) oligochete
3. Faza mitozei în care se formează fusul de diviziune este:
a) anafaza
b) metafaza
c) profaza
d) telofaza
4. Celula glială este componentă a ţesutului:
a) conjunctiv
b) epitelial
c) muscular
d) nervos
5. Fiecare dintre celulele reproducătoare, formate prin diviziunea unei celule-mamă cu
2n = 8 cromozomi, are:
a) 2n = 8 cromozomi
b) 2n = 4 cromozomi
c) n = 8 cromozomi
d) n = 4 cromozomi

D 10 puncte
Citiţi, cu atenţie, afirmaţiile următoare. Dacă apreciaţi că afirmaţia este adevărată, scrieţi, pe foaia de examen, în dreptul cifrei corespunzătoare afirmaţiei, litera A.
Dacă apreciaţi că afirmaţia este falsă, scrieţi, pe foaia de examen, în dreptul cifrei
corespunzătoare afirmaţiei, litera F si modificaţi parţial afirmaţia pentru ca aceasta să devină adevărată. Folosiţi, în acest scop, informaţia stiinţifică adecvată. Nu se acceptă folosirea negaţiei.
1. Fotosinteza poate fi evidenţiată după CO2 produs.
2. Sclerotica si coroida sunt componente ale sistemului optic al ochiului.
3. La plante, seva brută circulă prin vasele lemnoase, iar seva elaborată prin vasele liberiene.

SUBIECTUL al II-lea (30 de puncte)
A 18 puncte
Sângele este unul dintre componentele mediului intern al mamiferelor.
a) Comparaţi două vase de sânge componente ale circulaţiei mari a sângelui, precizând:
denumirea vaselor de sânge si o deosebire între cele două vase de sânge.
b) Explicaţi modul în care sângele îndeplineste funcţia de apărare a organismului.
c) Calculaţi conţinutul în apă al plasmei sângelui unei persoane, stiind următoarele:
- volumul sangvin reprezintă 7% din masa corpului;
- plasma sangvină reprezintă 55% din volumul sangvin;
- apa reprezintă 90% din compoziţia plasmei sangvine;
- persoana cântăreste 68 de Kg.
Scrieţi toate etapele parcurse pentru rezolvarea cerinţei.
d) Completaţi această problemă cu o altă cerinţă pe care o formulaţi voi.
Rezolvaţi cerinţa pe care aţi propus-o.
B 12 puncte
Se încrucisează o plantă cu frunze alungite si cu flori de culoare galbenă cu o plantă cu frunze reniforme si cu flori de culoare roz. Frunzele alungite (A) si florile de culoare galbenă (G) sunt caractere dominante, iar frunzele reniforme (a) si florile de culoare roz (g) sunt caractere recesive.
Părinţii sunt homozigoţi pentru ambele caractere. În prima generaţie, F1, se obţin organisme hibride. Prin încrucisarea între ei a hibrizilor din F1, se obţin, în F2, 16 combinaţii de factori ereditari.
Stabiliţi următoarele:
a) genotipul părinţilor;
b) fenotipul organismelor din F1;
c) numărul combinaţiilor din F2 dublu homozigote; genotipurile organismelor din F2 cu
frunze reniforme si flori galbene.
d) completaţi această problemă cu o altă cerinţă pe care o formulaţi voi; rezolvaţi cerinţa pe
care aţi propus-o.
Scrieţi toate etapele rezolvării problemei.

SUBIECTUL al III-lea (30 de puncte)
1. 14 puncte
Celula reprezintă unitatea structurală, funcţională a lumii vii.
a) Enumeraţi două componente celulare specifice celulei vegetale.
b) Stabiliţi o asemănare si o deosebire între structura celulei procariote si structura celulei
eucariote.
c) Construiţi patru enunţuri afirmative, utilizând limbajul stiinţific adecvat.
Folosiţi, în acest scop, informaţii referitoare la următoarele conţinuturi:
- Factori mutageni;
- Măduva spinării.
Veţi construi câte două enunţuri din fiecare conţinut.

2. 16 puncte
Funcţiile de nutriţie ale organismelor se realizează cu participarea mai multor sisteme:
circulator, respirator, digestiv, excretor.
a) Enumeraţi alte două funcţii fundamentale ale organismelor.
b) Stabiliţi o asemănare si o deosebire între nutriţia autotrofă si nutriţia heterotrofă.
c) Alcătuiţi un minieseu intitulat „Respiraţia aerobă”, folosind informaţia stiinţifică adecvată.
În acest scop, respectaţi următoarele etape:
- enumerarea a sase noţiuni specifice acestei teme;
- construirea, cu ajutorul acestora, a unui text coerent, format din maxim trei-patru fraze,
folosind corect si în corelaţie noţiunile enumerate.

BAREM DE EVALUARE SI DE NOTARE

• Se punctează oricare alte formulări/ modalităţi de rezolvare corectă a cerinţelor.
• Nu se acordă punctaje intermediare, altele decât cele precizate explicit prin barem. Nu se
acordă fracţiuni de punct.
• Se acordă 10 puncte din oficiu. Nota finală se calculează prin împărţirea punctajului total
acordat pentru lucrare la 10.

 SUBIECTUL I (30 de puncte)BAREM
A 4 puncte
Se acordă câte 2p. pentru fiecare noţiune corectă. 2 x 2p.= 4 puncte
B 6 puncte
- două exemple de grupe de angiosperme; 2 x 1p.= 2 puncte
- câte un exemplu reprezentativ pentru fiecare grupă de angiosperme. 2 x 2p.= 4 puncte
C 10 puncte
Se acordă câte 2p. pentru fiecare răspuns corect: 1b; 2c; 3c; 4d; 5d. 5 x 2p.= 10 puncte
D 10 puncte
Se acordă câte 2p. pentru fiecare răspuns corect: 1F; 2F; 3A. 3 x 2p.= 6 puncte
Se acordă 2p. pentru modificarea corectă a afirmaţiei false. 2 x 2p.= 4 puncte

SUBIECTUL al II - lea (30 de puncte) BAREM
A 18 puncte
a) - denumirea celor două vase de sânge; 2 x 1p.= 2 puncte
- o deosebire între cele două vase de sânge denumite; 2 puncte
b) explicaţia modului în care sângele îndeplineste funcţia de apărare a organismului
(fagocitoză, anticorpi); 2 x 2p.= 4 puncte
c) - calcularea volumului sangvin al persoanei; 2 puncte
68 x 7 : 100 = 4,76;
- calcularea valorii plasmei sangvine; 2 puncte
4,76 x 55 : 100 = 2,618;
- calcularea conţinutului în apă al plasmei sangvine; 2 puncte
2,618 x 90 : 100 = 2,3562.
d) - formularea cerinţei; 2 puncte
- rezolvarea cerinţei. 2 puncte
Notă
Se punctează oricare altă modalitate de rezolvare a cerinţei.
Pentru raţionamentul corect, neînsoţit de calcule, se acordă jumătate din punctajul repartizat
rezolvării cerinţei.
B 12 puncte
a) genotipul părinţilor: AAGG; aagg; 2 x 1p.= 2 puncte
b) fenotipul organismelor din F1: frunze alungite si flori galbene; 2 puncte
c) numărul combinaţiilor din F2 dublu homozigote: 4 (4/16); 2 puncte
- genotipurile organismelor din F2 cu frunze reniforme si flori galbene: aaGG; aaGg;
2 x 1p.= 2 puncte
d) - formularea cerinţei; 2 puncte
- rezolvarea cerinţei. 2 puncte

SUBIECTUL al III – lea (30 de puncte) BAREM
1. 14 puncte
a) enumerarea a două componente celulare specifice celulei vegetale; 2 x 1p.= 2 puncte
b) stabilirea unei asemănări si a unei deosebiri între structura celulei
procariote si structura celulei eucariote; 2 x 2p.= 4 puncte
c) construirea a patru enunţuri afirmative, utilizând limbajul stiinţific adecvat,
folosind, în acest scop, informaţii referitoare la conţinuturile indicate. 4 x 2p.= 8 puncte
2. 16 puncte
a) enumerarea altor două funcţii fundamentale ale organismelor; 2 x 1p.= 2 puncte
b) stabilirea unei asemănări si a unei deosebiri între nutriţia autotrofă si nutriţia heterotrofă.
2 x 2p. = 4 puncte
c) alcătuirea minieseului, folosind informaţia stiinţifică adecvată, respectându-se cerinţele:
- pentru fiecare noţiune enumerată, specifică temei, se acordă câte 1p. 6 x1p.= 6 puncte
- pentru coerenţa textului, de maxim trei-patru fraze, în alcătuirea căruia fiecare noţiune este
folosită corect, în corelaţie cu celelalte noţiuni, se acordă 4 p. 4 puncte

https://www.ebacalaureat.ro/img/sageata.png Model de subiect la BIOLOGIE VEGETALĂ SI ANIMALĂ bac2011

 » Subiecte 2010 Biologie
 » Subiecte 2009 Biologie
 » Subiecte 2008 Biologie
 » Variante 2007 Biologie

Alte Lectii din biologie