Model de subiect la Filosofie pentru examenul de bacalaureat 2011

Examenul de bacalaureat 2011 Proba E. d) Proba scrisă la Filosofie
Profilul umanist din filiera teoretică si toate profilurile si specializările din filiera vocaţională, cu excepţia profilului militar

MODEL DE SUBIECT PENTRU EXAMENUL DE BACALAUREAT 2011

• Toate subiectele sunt obligatorii. Se acordă 10 puncte din oficiu.
• Timpul efectiv de lucru este de 3 ore.

SUBIECTUL I (30 de puncte)
Răspundeţi la fiecare dintre următoarele cerinţe:
1. Precizaţi înţelesul dat de Wittgenstein conceptului de filosofie. 4 puncte
2. Enumeraţi trei drepturi naturale ale omului. 6 puncte
3. Explicaţi una dintre caracteristicile drepturilor negative ale omului. 10 puncte
4. Prezentaţi succint, din perspectiva tipologiei drepturilor omului, rolul/importanţa statului în
asigurarea dreptului la educaţie. 6 puncte
5. Formulaţi un enunţ filosofic afirmativ care să pună în relaţie conceptele de eutanasie si de
drepturi ale omului. 4 puncte

SUBIECTUL al II-lea (30 de puncte)
Analizaţi succint, din perspectivă filosofică, problematica raportului existent între puterea
politică si libertatea individuală, având în vedere următoarele repere:
- numirea unui filosof care a abordat problematica raportului existent între puterea politică si
libertatea individuală 4 puncte
- explicarea unei teze/perspective filosofice referitoare la raportul existent între puterea
politică si libertatea individuală 10 puncte
- ilustrarea tezei/perspectivei filosofice pe care aţi explicat-o, printr-un exemplu concret de
situaţie din societatea contemporană 6 puncte
- formularea unei obiecţii la adresa tezei/perspectivei filosofice pe care aţi explicat-o 6 puncte
- menţionarea unei consecinţe asupra modului de exercitare a libertăţii individuale, având în
vedere raportul care se stabileste între puterea politică si cetăţeni, în cadrul unui regim
nedemocratic 4 puncte

SUBIECTUL al III-lea (30 de puncte)
A. Fie următorul text:
Si iată trupul si sufletul în mine îmi sunt mie la îndemână, unul exterior, altul interior. Care
dintre ele este acela unde ar fi trebuit să caut pe Dumnezeul meu, pe care-L căutasem prin
mijlocirea trupului? Dar este mai bun ceea ce este interior.
(Augustin, Confesiuni)
Pornind de la textul dat:
1. Precizaţi înţelesul dat de Augustin conceptului de om interior. 4 puncte
2. Menţionaţi o deosebire existentă între concepţia lui Augustin si o altă concepţie filosofică
despre natura umană, a cărei teză/idee de bază aţi precizat-o explicit. 6 puncte
3. Evidenţiaţi, în aproximativ o jumătate de pagină, o corelaţie existentă între termenii natură
umană si creaţie divină, utilizând termenii menţionaţi în sensul specific filosofiei lui
Augustin. 10 puncte
B. Stiind că pentru I. Kant o judecată gândită cu universalitate strictă nu e dedusă din
experienţă, ci e valabilă absolut a priori:
1. Menţionaţi două caracteristici ale concepţiei lui I. Kant despre cunoastere. 6 puncte
2. Formulaţi un punct de vedere personal referitor la actualitatea concepţiei lui I. Kant privind
caracterul sintetic-a priori al propoziţiilor matematice. 4 puncte
Descarcă: modele de Subiecte 2011 la Filosofie
Descarcă: modele de Subiecte 2011 la Filosofie în Limba Germană
Descarcă: modele de Subiecte 2011 la Filosofie în Limba Maghiară

Alte Lectii din filosofie