Model de subiect la Limba Romana pentru examenul de bacalaureat 2011

Examenul naţional de bacalaureat 2011 Proba E. a) Proba scrisă la Limba si literatura română

MODEL DE SUBIECT PENTRU EXAMENUL DE BACALAUREAT 2011

• Toate subiectele sunt obligatorii. Se acordă 10 puncte din oficiu.
• Timpul efectiv de lucru este de 3 ore.

SUBIECTUL I (30 de puncte)
Se dă următorul text:
Ea m-a privit tot timpul cu atenţie si pe urmă mi-a spus că prinţul Andrei*, rece si ironic în aparenţă, sensibil si chiar sentimental în realitate, seamănă cu mine. Apoi:
― Scumpul meu mentor (întâia oară îmi spunea acest cuvânt), prinţul e gelos pe Anatol?
Mata pricepi mai bine lucrurile astea.
― Cred că nu.
― Mie mi s-a părut că-i gelos, cu toate că n-are motiv. […]
… Semăn cu prinţul Andrei? Nu stiu. Si pentru ce mi-a spus-o? Ca un argument ca să-mi placă prinţul, ori ca motiv pentru care prinţul îi place ei? Oricum, nu-mi convine să împart simpatiile ei cu nimeni, nici chiar cu un alter ego al meu! Si nici chiar cu mine însumi… Nu vreau să ţină la calităţile mele, ci, fără nici un discernământ, la mine! Te iubesc pentru că esti bun; Te iubesc fiindcă esti inteligent; Te iubesc fiindcă esti frumos: Te iubesc fiindcă înseamnă că Te este iubit nu pentru el, ci condiţionat, din anumite cauze. O iubire provocată de cauze constiente, de calităţi pentru care dicţionarul are cuvinte, de însusiri externe; o iubire acordată ca un premiu pentru calităţi estetice, morale si intelectuale, o iubire pe care o poţi justifica nu este iubire. Si apoi bun,
inteligent, frumos poate fi si unul si altul, dar Te sunt numai eu… Si, totusi, stiu că nu vreau nimic de la ea, că nu urmăresc nimic, că nu trebuie să urmăresc. Că nu se poate…
(Garabet Ibrăileanu, Adela)

*Prinţul Andrei – unul dintre personajele romanului Război si pace, scris de Lev Tolstoi

Scrie, pe foaia de examen, răspunsul la fiecare dintre următoarele cerinţe, cu privire la text:
1. Numeste câte un antonim pentru sensul din text al cuvintelor: simpatiile, calităţile. 2 puncte
2. Explică rolul virgulelor în secvenţa: Si, totusi, stiu că nu vreau nimic de la ea […]. 2 puncte
3. Construieste un enunţ în care să folosesti o locuţiune/ expresie care să conţină verbul a
spune. 2 puncte
4. Precizează perspectiva narativă în fragmentul citat. 4 puncte
5. Transcrie două structuri din textul dat, în care să existe cuvântul „Te” cu valori morfologice
diferite. 4 puncte
6. Notează, din text, două cuvinte/ grupuri de cuvinte care reprezintă mărci ale subiectivităţii.
4 puncte
7. Prezintă rolul interogaţiilor retorice în fragmentul dat. 4 puncte
8. Comentează, în 6-10 rânduri, următoarea secvenţă din textul dat: o iubire acordată ca un
premiu pentru calităţi estetice, morale si intelectuale, o iubire pe care o poţi justifica nu este
iubire. 4 puncte
9. Menţionează două trăsături ale textului epic prezente în fragmentul dat. 4 puncte

SUBIECTUL al II-lea (30 de puncte)

Scrie un text de tip argumentativ de 15 – 30 de rânduri despre iubire, pornind de la ideile sugerate de afirmaţia lui Nichita Stănescu: Suntem ceea ce iubim.

Atenţie! În elaborarea textului de tip argumentativ, trebuie:
- să respecţi construcţia discursului de tip argumentativ: structurarea ideilor în scris, utilizarea
mijloacelor lingvistice adecvate exprimării unei aprecieri 6 puncte
- să ai conţinutul si structura adecvate argumentării pe o temă dată: formularea ipotezei,
enunţarea si dezvoltarea corespunzătoare a două argumente adecvate ipotezei, formularea
unei concluzii pertinente 18 puncte
- să respecţi normele limbii literare (registrul stilistic adecvat, normele de exprimare, de
ortografie si de punctuaţie) si limita de spaţiu indicată 6 puncte

SUBIECTUL al III-lea (30 de puncte)

Redactează un eseu de 2 – 3 pagini, în care să prezinţi viziunea despre lume reflectată într-una din nuvelele studiate, din creaţia lui Mihai Eminescu, Ion Creangă, I.L. Caragiale sau Ioan Slavici.
În elaborarea eseului, vei avea în vedere următoarele repere:
- evidenţierea a două caracteristici ale nuvelei regăsite în textul pentru care ai optat;
- prezentarea, prin referire la nuvela studiată, a trei elemente de structură ale textului
narativ, semnificative pentru ilustrarea viziunii despre lume a autorului/ a unuia dintre
personaje (de exemplu: acţiune, conflict, relaţii temporale si spaţiale, construcţia
subiectului, particularităţi ale compoziţiei, construcţia personajului, modalităţi de
caracterizare etc.);
- ilustrarea relaţiilor dintre două personaje, prin care se evidenţiază viziunea despre lume în
nuvela studiată;
- susţinerea unui punct de vedere personal despre modul în care se reflectă în text viziunea
despre lume a autorului/ a unuia dintre personajele pentru care ai optat.
Notă! Ordinea integrării reperelor în cuprinsul eseului este la alegere.
Pentru conţinutul eseului vei primi 16 puncte (câte 4 puncte pentru fiecare cerinţă/ reper); pentru redactarea eseului vei primi 14 puncte (organizarea ideilor în scris – 3 puncte; abilităţi de analiză si de argumentare – 3 puncte; utilizarea limbii literare – 2 puncte; ortografia – 2 puncte; punctuaţia
– 2 puncte; asezarea în pagină, lizibilitatea – 1 punct, încadrarea în limita maximă de spaţiu
indicată – 1 punct).
În vederea acordării punctajului pentru redactare, eseul trebuie să aibă minimum 2 pagini
si să dezvolte subiectul propus.
https://www.ebacalaureat.ro/img/sageata.png Model si barem de subiect la Limba Romana bac2011

Alte Lectii din romana