Model de subiect la Limba si Literatura Maghiara Materna Profil Real Bacalaureat 2014

 BACALAUREAT 2014. MODEL DE SUBIECT LA DISCIPLINA LIMBA ȘI LITERATURA MAGHIARĂ MATERNĂ PROFIL REAL

Model de subiect pentru examenul de bacalaureat naţional 2014 Proba E. b) Limba şi literatura maghiară maternă pentru toate profilele liceelor cu limba de predare maghiară.

Filiera teoretică – Profilul real Filiera tehnologică
Filiera vocațională – Toate profilurile (cu excepția profilului pedagogic)

  Model de subiect Limba și Literatura Maghiară Maternă, Profil Real Bacalaureat 2014 (*pdf)

 

Ministerul Educației Naționale

Centrul Național de Evaluare și Examinare

Examenul de bacalaureat național 2014

Proba E. b)

Limba și literatura maghiară

MODEL DE SUBIECT

 

Filiera teoretică – Profilul real Filiera tehnologică

Filiera vocațională – Toate profilurile (cu excepția profilului pedagogic)

Toate subiecte sunt obigatorii. Se acordă 10 puncte din oficiu. Timpul efectiv de lucru este de 3 ore.

 

 

SUBIECTUL I                                                                                                                (30 de puncte)

 

Olvassa el figyelmesen a következő költeményt, majd értelmezze összefüggő szövegben a megadott szempontok alapján!

 

Ady Endre:A Tiszaparton

Jöttem a Gangesz*partjairól,

Hol álmodoztam déli verőn,

A szívem egy nagy harangvirág

S finom remegések: az erőm.

 

Gémes kút, malom alja, fokos**,

Sivatag, lárma, durva kezek,

Vad csókok, bambák, álombakók. ***

A Tiszaparton mit keresek?

 

*Gangesz – az Indiai szubkontinens egyik legnagyobb és legjelentősebb folyója. A hindu hitvilág szerint az, aki a vizéből iszik és megmerítkezik benne, megszabadul bűneitől. Az árják a Gangesz völgyében telepedtek le, emiatt a kultúra bölcsőjeként is emlegetik.

**fokos – baltára hasonlító, de annál kisebb fegyver. A 19. sz.tól különösen a fiatal pásztorok, bojtárok és a falusi legények kedvelték.

***bakó – hóhér

a. Minek a szimbóluma a Gangeszpart és a Tiszapar t?                                                       5 pont

b. Igazolja, hogy a vers szervező elve az ellentét!                                                                  5 pont

c. Hogyan feleltethetők meg egymásnak a két versszak motívumai?                                 5 pont

d. Mi jellemző a lírai énnek a múlthoz, a jelenhez és a környezethez való viszonyára?  5 pont

 

A költemény értelmezésének megfogalmazási módja külön elbírálásban részesül, melynek szempontjai a logikus gondolatmenet, szövegkohézió, helyesírás, helyes fogalom és nyelvhasználat. 10 pont

Megjegyzés: A feladatok sorrendjének betartása nem kötelező. A terjedelem nem befolyásolja apontozást.

 


 

SUBIECTUL al II-lea

(30 de puncte)

 

Olvassa el a következő szöveget, majd oldja meg a hozzá kapcsolódó feladatokat!

Bekötik a fejét

Sokan tudják, hogy ennek a szólásnak azért van ’feleségül veszik, asszonnyá teszik’ jelentése, mert még nem is olyan régen csakis az asszonyok jártak bekötött fejjel. A lányokra a hajadon fej volt a jellemző. Innen a hajadon szó 'lány′ jelentése. Azt azonban már kevesebben tudják, hogy a menyasszony fejének a bekötése és ezzel asszonnyá avatása egyik legérdekesebb lakodalmi szokásunknak, az úgynevezett kontyolásnak a szerves része, és hogy a bekötött, illetőleg hajadon fővel járás szorosan összefügg a régi világ társadalmi rendszerével.

A régi társadalom a zárt közösségek világa volt. A különböző közösségekbe való tartozás az eltérő öltözködésben is kifejeződött. Az egyik közösségből a másikba való átlépés a viselet megváltoztatásával járt. A lovagnak kardot kötöttek az oldalára, a szerzetes csuhába öltözött, aki pedig asszonnyá lett, annak bekötötték a fejét.

A fej bekötése, az asszonnyá avatás azonban nem történhetett meg, és ahol még divat a kontyolás, ma sem történhet meg a szokásos ceremóniák nélkül. Általában az a szokás, hogy éjféltájban leveszik a menyasszony fejéről a koszorút vagy a pártát, kibontják a haját, hogy azután asszonyt megillető kontyba csavarva tűzzék fel ismét a fejére.

(O. Nagy Gábor nyomán)

a. Mi a jelentése a„bekötik a fejét”szólásnak?

5 pont

b. Adjon találó címet a második bekezdésnek!

5 pont

c. Mutassa be a fej bekötésének ceremóniáját!

5 pont

d. Mutassa be 10–15 mondatban a mai fiatalokra jellemző ruhatárat!

10 pont

Logikus gondolatvezetés, szövegkohézió, nyelvhelyesség, helyesírás

5 pont

Megjegyzés: A feladatok sorrendjének betartása nem kötelező. A terjedelem nem befolyásolja apontozást.

 

SUBIECTUL al III-lea                                                                                                     (30 de puncte)

 

Írjon értekezést körülbelül két oldal terjedelemben a következő címmel:

(pl. Krúdy Gyula: Szindbádnovellák ; Móricz Zsigmond: Tragédia, Kosztolányi Dezső: A kulcs, Esti Kornélnovellák – vagy más olvasott 20. századi novella)! Értekezését egyetlen irodalmi alkotás alapján írja meg, figyelembe véve a következő szempontokat:

 

a. a választott novella témája                                                                                                          5 pont

b. a történetalakítás jellemzői a választott novellában (pl. lineáris, képzettársításos stb.)   5 pont

c. a főszereplő megteremtésének eljárásai a választott novellában (pl. cselekedtetés, beszéltetés,

más szereplők általi jellemzés, névadás, tipizálás, környezetrajz)                                             5 pont

d. a választott novella stílusának sajátosságai                                                                              5 pont

 

Az értekezés megfogalmazási módja külön elbírálásban részesül, melynek szempontjai a logikus gondolatmenet, szövegkohézió, helyes fogalom és ny elvhasználat, helyesírás, valamint az értekezés tartalmi és formai jegyeinek betartása. 10 pont

Megjegyzés: A szövegalkotásban nem kell figyelembe venni a szempontok sorrendjét. Aterjedelem nem befolyásolja a pontozást.

 

Limba și literatura maghiară

BAREM DE EVALUARE I DE NOTARE

 

Se punctează oricare modalitate de rezolvare corectă a cerinelor. 

Nu se acordă fracțiuni de punct, dar se pot acorda punctaje intermediare pentru rezolvări pariale, în limitele punctajului indicat în barem. 

Se acordă 10 puncte din oficiu. Nota finală se calculează prin împărțirea la 10 a punctajului total acordat pentru lucrare.

 

SUBIECTUL I

(30 de puncte)

a. a Ganegszpart és a Tiszapart szimbólumok jelen tései

5 pont

 

Érvényes, szövegpéldákkal alátámasztott, kifejtett válasz 5 pont, érvényes, de csak részben kifejtett válasz 4 pont, részben érvényes, kifejtett válasz 3 pont, részben érvényes, részben kifejtett válasz 2 pont, kísérlet a válaszadásra 1 pont.

Lehetséges válasz: A versben sem a Gangesz partja, sem a Tisza partja nem egyegy földrajzitájegységet jelent, még csak nem is egyszerűen Indiát vagy Magyarországot, hanem mindkettő többjelentésű jelkép. A Gangeszpart egyrészt jelen theti a romantikából ismert, színes, mesés keleti tájat, amely ugyanakkor a költészet és a művészetek őshazája is. Ezzel szemben a Tisza part a 20. század eleji magyar valóság, a társadalmi és kulturális elmaradottság, a konzervatív és visszahúzó erők szimbóluma.

b. az ellentétezés igazolása                                                                                                      5 pont

 

Érvényes, szövegpéldákkal alátámasztott, kifejtett válasz 5 pont, érvényes, de csak részben kifejtett válasz 4 pont, részben érvényes, kifejtett válasz 3 pont, részben érvényes, részben kifejtett válasz 2 pont, kísérlet a válaszadásra 1 pont.

 

Lehetséges válasz: A két versszak nem csupán a térbeli távolság okán állítható ellentétbe,hanem az értékjelentések és a vershangulat szempontjából is. Az első szakasz ünnepi hangulatú, választékos és légies képeivel valami távoli, egzotikus, álomszerű világot jelenít meg, a második szakasz erős hangulati tartalmú képei, nyersesége fokozódó indulatossággal az itthoni kiábrándító valóságot írják le. Eltér a két strófa mondatszerkezete is: az első versszak teljes szerkezetű kijelentő mondatokból áll, a második strófa felsorolása hiányos mondat, a kijelentő mondatot a zárlatban felkiáltó értékű kérdő mondat zárja.

 

c. a két versszak motívumainak megfeleltetése                                                                     5 pont

Érvényes, szövegpéldákkal alátámasztott, kifejtett válasz 5 pont, érvényes, de csak részben kifejtett válasz 4 pont, részben érvényes, kifejtett válasz 3 pont, részben érvényes, részben kifejtett válasz 2 pont, kísérlet a válaszadásra 1 pont.

Lehetséges válasz: A két pólus között vibráló ellentét feszül, az egyes motívumok tökéletesellentétpárokba rendeződnek. Az álmodozással szembekerülnek a Tiszaparti álombakók, a harangvirág ellentéte agémes kút, a malom alja és a fokos, afinom remegések a második szakaszban a durva kezek és a vad csókok ellentétes minőségébe fordulnak át.

d. a lírai én múlthoz és jelenhez, a környezetéhez való viszonya                                       5 pont

Érvényes, szövegpéldákkal alátámasztott, kifejtett válasz 5 pont, érvényes, de csak részben kifejtett válasz 4 pont, részben érvényes, kifejtett válasz 3 pont, részben érvényes, részben kifejtett válasz 2 pont, kísérlet a válaszadásra 1 pont.

Lehetséges válasz: A verset záró költői kérdés teszi egyértelművé a lírai én elvágyódását a távoli,idillikus világba. A Tiszaparti otthontalanságot, az itthoni valóságot elutasító magatartást a mondat értékű szavak keménysége is érzékelteti.

 

Tökéletesen összefüggő szöveg, logikus gondolatmenet, helyes fogalomhasználat

5 pont

 

Helyenként töredezett gondolatmenet, helyes fogalomhasználat 3 pont, logikus gondolatmenet, helytelen fogalomhasználat 3 pont, töredezett gondolatmenet, helytelen fogalomhasználat 1 pont.

Helyesírás, nyelvhelyesség

5 pont

 

SUBIECTUL al II-lea

(30 de puncte)

Bármely, a javítókulcstól eltérő helyes válasz maximális pontot ér.

 

a. a szólás jelentése

5 pont

Lehetséges válasz: feleségül veszik, asszonnyá teszik’

 

b. találó cím megfogalmazása

5 pont

Lehetséges válasz: Árulkodó viselet

 

c. a fej bekötésének ceremóniája

5 pont

 

Lehetséges válasz:éjféltájban leveszik a menyasszony fejéről a koszorút vagy a pártát, kibontjáka haját, hogy azután asszonyt megillető kontyba csavarva tűzzék fel ismét a fejére

 

d. Szövegalkotás

 

 

Tématartás

5 pont

A leíró szöveg követelményeinek betartása

5 pont

Logikus gondolatvezetés, szövegkohézió, nyelvhelyesség, helyesírás

5 pont

 

 

 

SUBIECTUL al III-lea

(30 de puncte)

 

a. a választott novella témája

5 pont

 

Érvényes, a kor és a választott irodalmi alkotás ismeretén alapuló, kifejtett válasz 5 pont, érvényes, de csak részben kifejtett válasz 4 pont, részben érvényes, kifejtett válasz 3 pont, részben érvényes, részben kifejtett válasz 2 pont, kísérlet a válaszadásra 1 pont.

 

Lehetséges válasz: a téma megfogalmazása a választott alkotásban (pl. az emlékező hőstudatának az elbeszélése/a peremlét hatása az ember személyiségére/beavatódás a felnőttek világába/az élet mint utazás stb.)

 

b. történetalakítás sajátosságai a választott novellában                                                      5 pont

 

Érvényes, műismereten alapuló, kifejtett válasz 5 pont, érvényes, de csak részben kifejtett válasz 4 pont, részben érvényes, kifejtett válasz3 pont, részben érvényes, részben kifejtett válasz2 pont, kísérlet a válaszadásra 1 pont.

 

Lehetséges válasz: a metonimikus és/vagy metaforikus történetalakítás sajátosságainakkiemelése (pl. lineáris cselekményvezetés, kronologikusság, okokozati összefüggés az események között, a történet a valóság illúzióját kelti: valószerű hely, idő, szereplők; idősíkváltás, megszakítottság, metaforikus motívumok/mozzanatok, metaforikusság a tér és időszerkezetben)

 

c. főszereplő megteremtésének eljárásai a választott novellában                                      5 pont

 

Érvényes, műismereten alapuló, kifejtett válasz 5 pont, érvényes, de csak részben kifejtett válasz 4 pont, részben érvényes, kifejtett válasz3 pont, részben érvényes, részben kifejtett válasz2 pont, kísérlet a válaszadásra 1 pont.

 

Lehetséges válasz: elbeszélői leírás, cselekedtetés, beszédmód, más szereplők általi jellemzés,névadás, tipizálás, környezetrajz, stilizálás, rájátszás stb.

d.a választott novella stílusának sajátosságai                                                                      5 pont

Érvényes, műismereten alapuló, kifejtett válasz 5 pont, érvényes, de csak részben kifejtett válasz 4 pont, részben érvényes, kifejtett válasz3 pont, részben érvényes, részben kifejtett válasz2 pont, kísérlet a válaszadásra 1 pont.

Lehetséges     válasz:  impresszionista/szimbolista/szecessziós,   illetve   naturalista/realista megörökítése, nominális stílus, színgazdagság, auditív és vizuális képek, szinesztéziák, díszítettség, zeneiség, jelképes jelentéssel rendelkező motívumok, hangulati túlfűtöttség, egzotikum, az elmúlás megszépítése; a valóság hiteles és részletes bemutatása, társadalombírálat, objektivitás, hiteles leírás a nyomorról, tipizálás, az ösztönszféra hangsúlyozott szerepe, alantasabb nyelvi regiszterek

Az értekezés tartalmi és formai jegyeinek betartása, logikus gondolatmenet, szövegkohézió, helyes fogalomhasználat 5 pont

Tökéletesen összefüggő szöveg, logikus gondolatmenet, helyes fogalomhasználat, tartalmi és formai jegyek betartása 5 pont, helyenként töredezett gondolatmenet, helyes fogalomhasználat, kéthárom jellemző tárgyalása 3 pont, logikus gondolatmenet, helytelen fogalomhasználat 3 pont, töredezett gondolatmenet, helytelen fogalomhasználat, kísérlet értekező szöveg alkotására 1 pont.

Helyesírás, nyelvhelyesség                                                                                                      5 pont

Alte Lectii din limba materna