Model de subiect la Limba si Literatura Maghiara Materna Profil Uman Bacalaureat 2014

 BACALAUREAT 2014. MODEL DE SUBIECT LA DISCIPLINA LIMBA ȘI LITERATURA MAGHIARĂ MATERNĂ PROFILUL UMANIST

Model de subiect pentru examenul de bacalaureat naţional 2014 Proba E. b) Limba şi literatura maghiară maternă pentru toate profilele liceelor cu limba de predare maghiară.

Limba și literatura maghiară maternă
Filiera teoretică – Profilul umanist; Filiera vocațională – Profilul pedagogic


  Model de subiect Limba și Literatura Maghiară Maternă, Profil Uman Bacalaureat 2014 (*pdf)

Ministerul Educației Naționale

Centrul Național de Evaluare și Examinare

 

Examenul de bacalaureat 2014 Proba E b)

Limba și literatura maghiară maternă

Filiera teoretică – Profilul umanist; Filiera vocațională – Profilul pedagogic
 

MODEL DE SUBIECT

 

Toate subiectele sunt obligatorii. Se acordă 10 puncte din oficiu. Timpul efectiv de lucru este de 3 ore.

 

SUBIECTUL I                                                                                                                (30 de puncte)

 

Olvassa el figyelmesen a következő költeményt, majd értelmezze körülbelül két oldalnyi összefüggő szövegben a megadott szempontok alapján!

 

Pilinszky János: A fényességes angyal is

Emlékezés egy világháborús karácsonyra

Az égbolt elsötétedett.

S akár a végitélet

zord fellege tört volna ránk, a föld is oly sötét lett.

 

Gyermekszívünk is oly nehéz!

A házak és a kertek,

az egész törékeny világ,

éreztük, velünk reszket.

 

Aztán a roppant csöndön

át puhán és észrevétlen,

a hangtalan meginduló

és puha hóesésben,

 

akár a fényes pelyhek

is vigyázva földet értek,

a fényességes angyal is,

ő is a földre lépett.

 

a.

a cím, alcím és a szöveg kapcsolata

5 pont

b.

a vershelyzet, a versbeszéd sajátosságai

5 pont

c.

a poétikai eszközök jelentésképző szerepe

5 pont

d.

a hangulatváltás és a vers színvilágának összefüggése

5 pont

 

A költemény értelmezésének megfogalmazási módja külön elbírálásban részesül, melynek szempontjai a logikus gondolatmenet, szövegkohézió, helyesírás, helyes fogalom és nyelvhasználat. 10 pont

Megjegyzés: A szövegalkotásban a szempontok sorrendjének a betartása nem kötelező. Aterjedelem nem befolyásolja a pontozást.

 

 

SUBIECTUL al II-lea                                                                                                      (30 de puncte)

 

Olvassa el a következő szöveget, majd oldja meg a hozzá kapcsolódó feladatokat!

 

Kedves Ilonka!

Mikor ez előtt sok évvel elváltunk, rugó indok az volt, hogy anyagilag ziláltan állottam, s nem tudtam, hol fogok megállni a lejtőn. Jólesett – ha bár mindennél jobban szerettem – ha sorsa elszakad az enyémtől. De föltettem már magamban akkor, hogyha valaha vinni fogom valamire, s ha lehetséges lesz még, hibámat jóvá fogom tenni.

Az Isten meg hagyta élni, hogy egykori fényes álmaimat, amelyeket fiatalkorban együtt szőttünk, megvalósítva lássam! Kiköszörültem minden csorbát, nevemet magasztalólag említi az ország és a külföld, szeretet vesz körül, ahová lépek, s jövedelem több, mint amennyiről valaha ábrándozhattam tartozom önnek azzal, hogy ha még nem ment férjhez, én most még egyszer feleségül kérem magát Ön megosztotta rossz sorsoma t, a legrosszabbat magam szenvedtem át, a jobb sorsomat szívesen megosztanám magával. Ha pedig már elkéstem volna, ha ön már férjhez ment azóta, csak örülök rajta, ha boldog, ha pedig bármely okból nem teszi le többé sorsát annak a kezébe, aki egyszer már olyan rosszul bánt azzal, önhibáján kívül, én ez ellen sem zúgolódom. Mert nem a szerelem beszél többé belőlem (bár meglehet, ha látnám, lángra lobbanna), hanem a becsület Azért hát arra kérem, Ilonka, ne határozz on ebben a dologban könnyelműen hanem a szívét, a hajlamát kérdezze meg, s akkor határozzon, s ha igenlő a válasza, írja meg nekem, lehetőleg a hónap leforgása alatt. Egyebekben maradtam minden körülmények között tisztelője:

 

Mikszáth Kálmán

(Mikszáth Kálmán levele Mauks Ilonának)

 

 

 

 

       a.

Mi a levél tárgya?

5 pont

b.

Milyen érveket hoz fel a levélíró kérése alátámasztására?

5 pont

 

c.   Értelmezze a szövegösszefüggésben a következő kifejezéseket: anyagilag ziláltan állottam, föltettem magamban, kiköszörültem minden csorbát, megosztotta rossz sorsomat, a hónap leforgása alatt!

5 pont

d. Írja meg 1015 mondatban Mauks Ilona válaszlevelét!

10 pont

Logikus gondolatvezetés, szövegkohézió, nyelvhelyesség, helyesírás

5 pont

 

 

 

Megjegyzés: A feladatok sorrendjének betartása nem kötelező. A terjedelem nem befolyásolja apontozást.

 

SUBIECTUL al III-lea                                                                                                     (30 de puncte)

Írjon értekezést körülbelül két oldal terjedelemben a következő címmel:

 

(pl. Krúdy Gyula: Szindbádnovellák ; Móricz Zsigmond: Tragédia Kosztolányi Dezső: Esti Kornélnovellák – vagy más olvasott 20. századi epikai alkotás)!

Értekezését egyetlen irodalmi alkotás alapján írja meg, figyelembe véve a következő szempontokat:

 

a.

a novella műfaji sajátosságai

5 pont

 

 

 

 

b.

c.

stílusok  keveredése  a  választott  novellában  (pl.  impresszionista,  szimbolista, szecessziós/naturalista, realista)

5 pont

 

a történetalakítás sajátosságai a választott novellában (metonimikus, metaforikus)

5 pont

 

d.

a főszereplő megteremtésének eljárásai (pl. cselekedtetés, beszéltetés, más szereplők

 

 

általi jellemzés, névadás, tipizálás, környezetrajz)

5 pont

 

 

Az értekezés megfogalmazási módja külön elbírálásban részesül, melynek szempontjai a logikus gondolatmenet, szövegkohézió, helyes fogalom és ny elvhasználat, helyesírás, valamint az értekezés tartalmi és formai jegyeinek betartása. 10 pont

Megjegyzés: A szövegalkotásban nem kell figyelembe venni a szempontok sorrendjét. Aterjedelem nem befolyásolja a pontozást.

 

BAREM DE EVALUARE ȘI DE NOTARE

 

 

Se punctează oricare modalitate de rezolvare corectă a cerinelor. 

Nu se acordă fraciuni de punct, dar se pot acorda punctaje intermediare pentru rezolvări pariale, în limitele punctajului indicat în barem. 

Se acordă 10 puncte din oficiu. Nota finală se calculează prin împărirea la 10 a punctajului total acordat pentru lucrare.

 

SUBIECTUL I

(30 de puncte)

a. a cím, alcím és a szöveg kapcsolata

5 pont

 

Érvényes, szövegpéldákkal alátámasztott, kifejtett válasz 5 pont, érvényes, de csak részben kifejtett válasz 4 pont, részben érvényes, kifejtett válasz 3 pont, részben érvényes, részben kifejtett válasz 2 pont, kísérlet a válaszadásra 1 pont.

Lehetséges válasz: A jelzős szószerkezetből álló cím és az alcím utolsó szava a keresztényember reményt nyújtó ünnepére vonatkozik, s egy pozitív, ünnepélyes hangvételű költeményt ígér. A beszédhelyzetre utaló alcím, amely rájátszik a világháború kitörésének élményét megörökítő Adyvers címére ( Emlékezés egy nyáréjszakára ), a címmel ellentétes tartalmú és hangulatú verset sejtet. A vers szövege ennek a kettős elvárásnak úgy felel meg, hogy az első két strófában a háborús pusztítás szorongató élményét az apokalipszist megidéző, kozmikus méretű, illetve az ember otthonos világának (ház, kert) képeivel sugallja, a 34. strófa pedig arról a megnyugvásról és jövőhitről szól, amely a karácsonyi hóhullással párhuzamosan lesz úrrá a törékeny világon és a gyermekszíveken.

 

b. a vershelyzet, a versbeszéd sajátosságai                                                                        5 pont

 

Érvényes, szövegpéldákkal alátámasztott, kifejtett válasz 5 pont, érvényes, de csak részben kifejtett válasz 4 pont, részben érvényes, kifejtett válasz 3 pont, részben érvényes, részben kifejtett válasz 2 pont, kísérlet a válaszadásra 1 pont.

Lehetséges válasz: az alcímben megjelölt vershelyzet konkrét (világháború, karácsony), a líraién magatartására az emlékezés jellemző, a beszélő a gyermek tudatvilágába illeszkedve fejezi ki a megváltott ember életbizodalmát. A személyes, képi hatású, visszaemlékező versbeszéd igazodik a gyermek gondolatfűzéséhez, ezt jelzik az is kötőszóval összekapcsolt, párhuzamos szerkezetre épülő mondatok. A beszédben felidézett emlék közös tapasztalat, erre utal a ránk határozóragos névmás és a gyermekszívünk szó birtokos személyjele.

 

c. a poétikai eszközök jelentésképző szerepe                                                                     5 pont

 

Érvényes, szövegpéldákkal alátámasztott, kifejtett válasz 5 pont, érvényes, de csak részben kifejtett válasz 4 pont, részben érvényes, kifejtett válasz 3 pont, részben érvényes, részben kifejtett válasz 2 pont, kísérlet a válaszadásra 1 pont.

Lehetséges válasz: a látványt és látomást összekapcsoló érzékletes képek a belső világtartalmait szemléltetik pl. hasonlat (akár a végítélet), megszemélyesítés ( a házak, kertek, az egész világ reszket, a pelyhek vigyázva...), szinesztézia (hangtalan meginduló puha hóesés),metonímia (gyermekszívünk nehéz). Az alakzatok – túlzás (roppant csönd, fényességes angyal), párhuzam, ellentét – az érzelmihangulati kettősége t emelik ki.

 

d. a hangulatváltás és a vers színvilágának összefüggése                                                5 pont

 

Érvényes, szövegpéldákkal alátámasztott, kifejtett válasz 5 pont, érvényes, de csak részben kifejtett válasz 4 pont, részben érvényes, kifejtett válasz 3 pont, részben érvényes, részben kifejtett válasz 2 pont, kísérlet a válaszadásra 1 pont.

Lehetséges válasz: a háború rettenetét, nyomasztó súlyát s az ebből fakadó tragikus hangulatotaz első versszakban a fekete színt konnotáló sötét, zord szavakat tartalmazó képek (az égbolt elsötétedett, a végítélet zord fellege, a föld is oly sötét lett) érzékeltetik. A félelem feloldódását,a megnyugvást és reményt a sötétséget felváltó fehér szín és fényesség szemlélteti.

Tökéletesen összefüggő szöveg, logikus gondolatmenet, helyes fogalomhasználat  5 pont

Helyenként töredezett gondolatmenet, helyes fogalomhasználat 3 pont, logikus gondolatmenet, helytelen fogalomhasználat 3 pont, töredezett gondolatmenet, helytelen fogalomhasználat 1 pont.

 

Helyesírás, nyelvhelyesség

5 pont

SUBIECTUL al IIlea

(30 de puncte)

Bármely, a javítókulcstól eltérő helyes válasz maximális pontot ér.

 

 

a. A levél tárgya

5 pont

Lehetséges válasz: Mikszáth újra megkéri egykori felesége kezét

 

 

b. A levélíró érvei

5 pont

Lehetséges válasz: elismerést szerzett bel és külföldön, népszerű, jó l keres, úgy érzi,kárpótlással tartozik

c. Szómagyarázat 5 pont Lehetséges válasz: anyagi gondjaim voltak, elhatároztam, jóvátettem minden hibát, megosztottavelem a szükséget, egy hónapon belül

d. Szövegalkotás

A magánlevél műfaji követelményeinek betartása (kezdő és záróformulák, keltezés, személyes,

közvetlen hang)                                                                                                                         5 pont

Tématartás, stílustartás                                                                                                              5 pont

Logikus gondolatvezetés, szövegkohézió, nyelvhelyesség, helyesírás                           5 pont

 

SUBIECTUL al III-lea

(30 de puncte)

a. a novella műfaji sajátosságai

5 pont

 

Érvényes, a kor és a választott irodalmi alkotás ismeretén alapuló, kifejtett válasz 5 pont, érvényes, de csak részben kifejtett válasz 4 pont, részben érvényes, kifejtett válasz 3 pont, részben érvényes, részben kifejtett válasz 2 pont, kísérlet a válaszadásra 1 pont.

Lehetséges válasz: a novella műfaji sajátosságainak igazolása a választott alkotásban (pl. rövidterjedelmű epikus alkotás, cselekménye zárt, egyetlen eseményre koncentrál, kevés szereplőt vonultat fel, a szereplők általában változatlan jelleműek, gyakran csattanóval zárul)

b. stílusok keveredése                                                                                                            5 pont

Érvényes, műismereten alapuló, kifejtett válasz 5 pont, érvényes, de csak részben kifejtett válasz 4 pont, részben érvényes, kifejtett válasz3 pont, részben érvényes, részben kifejtett válasz2 pont, kísérlet a válaszadásra1 pont.

Lehetséges válasz: impresszionista, szimbolista, szecessziós, illetve naturalista, realistastílusjegyek kiemelése a választott novellából (pl. líraiság, pillanatnyi élmény, benyomás megörökítése, nominális stílus, színgazdagság, auditív és vizuális képek, szinesztéziák, díszítettség, zeneiség, jelképes jelentéssel rendelkező motívumok, hangulati túlfűtöttség, egzotikum, az elmúlás megszépítése / a valóság hiteles és részletes bemutatása, társadalombírálat, objektivitás, hiteles leírás a nyomorról, tipizálás, ösztönösség, alantasabb nyelvi regiszterek)

c. a történetalakítás sajátosságai a választott novellában                                                 5 pont

Érvényes, műismereten alapuló, kifejtett válasz 5 pont, érvényes, de csak részben kifejtett válasz 4 pont, részben érvényes, kifejtett válasz3 pont, részben érvényes, részben kifejtett válasz2 pont, kísérlet a válaszadásra1 pont.

Lehetséges válasz: a metonimikus és/vagy metaforikus történetalakítás sajátosságainakkiemelése (pl. lineáris cselekményvezetés, kronologikusság, okokozati összefüggés az események között, a történet a valóság illúzióját kelti: valószerű hely, idő, szereplők / idősíkváltás, megszakítottság, metaforikus motívumok/mozzanatok, metaforikusság a tér és időszerkezetben)

d.a főszereplő megteremtésének eljárásai                                                                          5 pont

Érvényes, műismereten alapuló, kifejtett válasz 5 pont, érvényes, de csak részben kifejtett válasz 4 pont, részben érvényes, kifejtett válasz3 pont, részben érvényes, részben kifejtett válasz2 pont, kísérlet a válaszadásra1 pont.

Lehetséges válasz: elbeszélői leírás, cselekedtetés, beszédmód, más szereplők általi jellemzés,névadás, tipizálás, környezetrajz, stilizálás, rájátszás stb.

Az értekezés tartalmi és formai jegyeinek betartása, logikus gondolatmenet, szövegkohézió, helyes fogalomhasználat 5 pont

Tökéletesen összefüggő szöveg, logikus gondolatmenet, helyes fogalomhasználat, tartalmi és formai jegyek betartása 5 pont, helyenként töredezett gondolatmenet, helyes fogalomhasználat, kéthárom jellemző tárgyalása 3 pont, logikus gondolatmenet, helytelen fogalomhasználat 3 pont, töredezett gondolatmenet, helytelen fogalomhasználat, kísérlet értekező szöveg alkotására 1 pont.

Helyesírás, nyelvhelyesség                                                                                                    5 pont

Alte Lectii din limba materna