Model de subiect la Limba si Literatura Sarba Materna Bacalaureat 2014

 BACALAUREAT 2014. MODEL DE SUBIECT LA DISCIPLINA LIMBA ȘI LITERATURA SÂRBĂ

Model de subiect pentru examenul de bacalaureat naţional 2014 Proba E. b) Limba şi literatura sârbă maternă pentru toate profilele liceelor cu limba de predare sârbă.


  Model de subiect Limba și Literatura Sârbă Bacalaureat 2014 (*pdf)

 

Ministerul Educației Naționale

Centrul Național de Evaluare și Examinare

 

Examenul de bacalaureat 2014 Proba E b)

Limba și literatura sârbă maternă

 

MODEL DE SUBIECT

 

Toate subiectele sunt obligatorii. Se acordă 10 puncte din oficiu. Timpul de lucru efectiv este de 3 ore.

 

SUBIECTUL I                                                                                                               (30 de puncte)

 

Прочитајте стихове лирске народне песме Љубавни растанак. Напишите одговоре за свако од следећих упутстава.

 

Два су цвијета у бостану расла: Плави зумбул и зелена када. Плави зумбул оде у Дољане, Оста када у бостану сама. Поручује зумбул са Дољана: “Душо моја, у бостану кадо, Како ти је у бостану самој?“ Одговара из бостана када:

“ Што је небо – да је лист `артије, Што је гора – да су калемови, Што је море – да црн мурећеп, Пак да пишеш три године дана, не би моји исписала јада.“

 

1) Уочите основни мотив песме. 6 поена

2) Ко се крије иза два цвета негована у башти? Зашто народни певач лирске субјекте поистовећује са цвећем? 8 поена

3) Уочите којом стилском фигуром је народни певач истакао младост, лепоту и истинску љубав момка и девојке? 7 поена

4)   Која осећања је условио нежељени растанак двоје младих? Како младић испољава брижност и дубину љубавне чежње због раздвојености? Образложите стиховима. 5 поена

 5)  Протумачите функционалност употребљеног песничког средства који појачава усамљеност и љубавна осећања несрећне драге? 4 поена

 

SUBIECTUL al II-lea

(30 de puncte)

 

Напишите састав Одломци из мог дневника имајући у виду следећа упутства:

 

1) Употребите садржину и стил адекватан замишљеној ситуацији.                             4 поена

2) Користите формулације и остале особене конвенције за ову врсту комуникације. 6

поена

3)

Јасно и кохерентно изношење садржине.

8

поена

4)

Логично изношење идеја и оригиналност мисли.

7

поена

5)

Респектујте норме правилног изражавања.

5

поена

 

SUBIECTUL al III-lea

(30 de puncte)

 

Напишите књижевни коментар песме Крвава бајка Десанке Максимовић имајући у виду следећа питања:

 

1) Објасните наслов песме. Који истинит догађај је Десанка описала у песми?

5 поена

 

2) По чему су ђаци слични? Како су им текли школски дани? Шта им је још заједничко?

6 поена

3) Објасните рефрен песме: Било је то у некој земљи сељака/ на брдовитом Балкану,/ умрла је мученичком смрћу/ чета ђака/ у једном дану. 4 поена

4) Опишите како је Десанка Максимовић описала ђаке. Које особине поседују ђаци? А које особине су овим гестом изразили немци? 8 поена

5) Протумачите стихове: Дечака редови цели/ узели се за руке/ и са школског задњег часа/ на стрељање пошли мирно/ као да смрт није ништа./ Другова редови цели/ истог часа се узнели/ до вечног боравишта. 7 поена

 

Limba și literatura sârbă maternă

BAREM DE EVALUARE I DE NOTARE

 

Se punctează oricare alte modalități de rezolvare corectă a cerințelor. Nu se acordă fracțiuni de punct.

Se acordă 10 puncte din oficiu. Nota finală se calculează prin împărțirea la 10 a punctajului total acordat pentru lucrare.

 

SUBIECTUL I

(30 de puncte)

1)

Правилан опис слика које је створио песник и обрада главног мотива песме.

6 поена

 

2)

Опис мисли и емоције које побуђује овај текст.

 

8 поена

3)

Правилно одређивање ритма и риме.

 

7 поена

4)

Проналажење основних стилских фигура.

 

5 поена

5)

Оригиналност ваших аргумената приликом тумачења песме.

 

4 поена

 

SUBIECTUL al II-lea

 

(30 de puncte)

 

1)

Поштовање правила у писању састава.

 

4 поена

2)

Садржина и стил адекватни замишљеној ситуацији.

 

6 поена

3)

Јасно и кохерентно изношење садржине.

 

8 поена

4)

Логично изношење идеја и оригиналност мисли.

 

7 поена

5)

Респектовање норме правилног изражавања.

 

5 поена

 

 

SUBIECTUL al III-lea                                                                                                   (30 de puncte)

 

1) Објашњење наслова песме. Навођење истинитог историјског догађаја којег је Десанка описала у песми. 5 поена 2) Сличности ђака. Описивање њихових школских дана. Навођење заједничких ствари.

6 поена

3) Објашњење рефрена песме: Било је то у некој земљи сељака/ на брдовитом Балкану,/

умрла је мученичком смрћу/ чета ђака/ у једном дану.                                                   4 поена

4) Опис ђака, њихових особина. Особине немаца.                                                          8 поена

5)Тумачење стихова: Дечака редови цели/ узели се за руке/ и са школског задњег часа/ на стрељање пошли мирно/ као да смрт није ништа./ Другова редови цели/ истог часа се узнели/ до вечног боравишта. 7 поена

Alte Lectii din limba materna