Model de subiect la Limba si Literatura Slovaca Materna Bacalaureat 2014

 BACALAUREAT 2014. MODEL DE SUBIECT LA DISCIPLINA LIMBA ȘI LITERATURA SLOVACĂ

Model de subiect pentru examenul de bacalaureat naţional 2014 Proba E. b) Limba şi literatura slovacă maternă pentru toate profilele liceelor cu limba de predare slovacă.


  Model de subiect Limba și Literatura Slovacă Bacalaureat 2014 (*pdf)

 

Ministerul Educației Naționale

Centrul Național de Evaluare și Examinare

 

Examenul de bacalaureat 2014 Proba E b)

Limba și literatura slovacă maternă

 

MODEL DE SUBIECT

 

Toate subiectele sunt obligatorii. Se acordă 10 puncte din oficiu. Timpul de lucru efectiv este de 3 ore.

 

SUBIECTUL I                                                                                                         (30 de puncte)

 

Prečítajte pozorne ukážku:

 

Ach, hájnik, hájnik, vy ste dobrý človek, ale... – pýri sa Urban v rozpakoch, lebo akokoľvek je s nim zle, chvála mu lezie na srdce.

Ešte som nedopovedal, Urban. Šprihnem ti do očí a j tvoju vinu, tľapká vdovca po pleci. – A tú si spáchal tým, že si si vzal ženu, ktorá ťa mala viacej rada, ako je chlapovi potrebné...

To je vina? – vyvalí oči vdovec.

Ukrutná! – odpľuje si Nehreš. – Ani raz, ak sa do bre pamätám, sa s tebou nepovadila, nevzpriečila sa ti, neovalila ťa váľkom, nestrčila nos do tvojích vecí, nečítala ti peniaze. Nevedela inšie, len ťa mať rada, prinášať na svet tvoje deti a robiť ako to...nehnevaj sa hovädo. Iná, buda ňou, bola by ti Urbanko, ukázala, či by si sa bol súdil, odpusť s každým lajnom, či by si sa bol opovážil brať do rúk richtársku palicu, ktorou ťa napokon natĺkli, či by si sa bol mal smelosť babrať sa s družstvami a nechať v nich, keď sa to tak vezme, celý majetok...! Bola by sa ti, Urbanko, pekne poďakovala nosiť tvoje deti pod putňami s hnojom a pod košmi ovocia...Zažal si ich v nej deväť, ak som dobre porátal, a...ostali tri živé, dve zahrabané v spoločnom hrobčeku a štyri

...Nedivím sa, že...odpusť mi, synku...že si...vdovec...

Urban cez hájnikove výčitky otvára ústa a Nehreš si skutočne aj myslí, že sa na neho oborí, ale nie. Iba povetria sa mu nedostáva na dýchanie. Zato sa mu oči kalia ako obloha pred krajinským dažďom. Nepovie dlho nič, len zavše vzdychne a pretrie si čelo dlaňou. Až o chvíľu vydá zo seba, akoby vyberal zo samého dna kadečku.

Nemá zmyslu brániť sa. Možno to bolo tak. Ale aj časy boli zlé... oženie sa napokon aspoň tým, čo má bezpečne v ruke.

Boli. A ešte aj sú. A dlho budú zlé. Najmä v tejt o nešťastnej jame, ktorej sa hovorí Vlčindol lenže s časmi kedysi bolo ešte horšie. Ojoj, tvoj starý otec, keby žil, vedel by rozprávať. V Zelenej Mise bolo tak, že sa na jutre neurodila ani desiata čiastka zbožia, čo sa urodí dnes.

František Hečko – Červené víno

 

Odpovede napíšte na hárok

 

1.

Zaraďte skladbu a autora do literárneho smeru.

6 bodov

2.

Napíšte v rozsahu 5 viet obsah ukážky.

6 bodov

3.

Vysvetlite titul románu.

8 bodov

4.

Spresnite umelecké prostriedky, jazyk a štýl, ktorý použil autor v citovanom diele.   5 bodov

5.

Vymenujte postavy v románe a spresnite, ktoré sú kladné a ktoré záporné.

5 bodov

 

SUBIECTUL al II-lea

 

(30 de puncte)

 

Napíšte riešenie pre každú situáciu, keď:

a)    ste stratili pozvánku na prijímacie pohovory na strednú školu,

b)    v deň prijímačiek máte zdravotné problémy alebo zmeškáte vlak,

   c)    pred skúšajúcim vám vypadne z vrecka ʺťahákʺ, ktorý ste nepotrebovali, ani nepoužili. Pre každé riešenie napíšte dve súvetia.

 

Poznámka! V zostave textu budete mať na zreteli nasledovné požiadavky:

 

- kompozíciu textu; myšlienkové celky; logický spád udalostí, informácií

12 bodov

- používanie vhodných jazykových prostriedkov; rešp ektovanie správneho štýlu, používanie

špecifickej terminológie

10 bodov

- rešpektovanie noriem literárneho jazyka; vzhľad pr áce; pravopis; čitateľnosť; štylistickú

úpravu

8 bodov

 

SUBIECTUL al III-lea

 

(30 de puncte)

 

Napíšte esej na tému Obraz lásky a vlastenectva v diele Jána Kollára a Andreja Sládkoviča. Pri vypracovaní eseje vychádzajte z diel Slávy dcéra od Jána Kollára a Marína odAndreja Sládkoviča. Majte na zreteli nasledovné požiadavky:

- zaradenie autorov do literárneho smeru a stručné predstavenie východiskových skladieb;

- motívy lásky a vlastenectva u oboch autorov;

určenie podobností a odlišností v chápaní lásky a vlastenectva u Kollára a Sládkoviča;

- citovanie vhodných veršov.

 

A. Správna myšlienková náplň práce.                                                                                20 bodov

B. Vypracovanie práce.                                                                                                       10 bodov

 

 

Limba și literatura slovacă maternă

BAREM DE EVALUARE I DE NOTARE

 

Se punctează oricare modalități de rezolvare corectă a cerințelor. Nu se acordă fracțiuni de punct.

Se acordă 10 puncte din oficiu. Nota finală se calculează prin împărțirea la 10 a punctajului total acordat pentru lucrare.

 

 

SUBIECTUL I

(30 de puncte)

1.

Zaradenie skladby a autora do literárneho smeru.

6 bodov

2.

Napísanie obsahu ukážky a dodržanie rozsahu.

6 bodov

3.

Správne vysvetlenie titulu románu.

8 bodov

4.

Spresnenie umeleckých prostriedkov, jazyk a štýl.

5 bodov

5.

Vymenovanie postáv v románe a identifikovanie kladných a záporných postáv.

5 bodov

 

SUBIECTUL al II lea

 

(30 de puncte)

1.

Kompozícia textu (4 body), myšlienkové celky (4 body), logický spád udalostí (4 body)

 

 

12 bodov

2.

Jazykové prostriedky (3 body), štýl (3 body), správna terminológia (4 body).

10 bodov

3. Rešpektovanie noriem literárneho jazyka (4 body), vzhľad (1 bod), pravopis (1 bod), čitateľnosť

(1 bod), štylistická úprava (1 bod).

8 bodov

 

SUBIECTUL al III-lea


(30 de puncte)

A. Správna myšlienková náplň práce (za každú požiadavku 5 bodov).

20 bodov

B. Vypracovanie práce (organizovanie hlavných myšlienok a používanie literárneho jazyka 4body; schopnosť analyzovať a argumentovať hlavné myšlienky – 3 body; pravopis, vzhľad, čitateľnosť – 3 body). 10 bodov

Alte Lectii din limba materna