Model de subiect la Limba si Literatura Turca Materna Bacalaureat 2014

 BACALAUREAT 2014. MODEL DE SUBIECT LA DISCIPLINA LIMBA ȘI LITERATURA TURCĂ MATERNĂ

Model de subiect pentru examenul de bacalaureat naţional 2014 Proba E. b) Limba şi literatura turcă maternă pentru toate profilele liceelor cu limba de predare turcă.


  Model de subiect Limba și Literatura Turcă Maternă, Bacalaureat 2014 (*pdf)

 
 

Ministerul Educației Naționale

Centrul Național de Evaluare și Examinare

Examenul de bacalaureat național 2014

Proba E. b)

Limba și literatura turcă maternă

MODEL DE SUBIECT

 

Toate subiectele sunt obligatorii. Se acordă 10 puncte din oficiu. Timpul efectiv de lucru este de 3 ore.

 

SUBIECTUL I

30 puan

Ahırın avlusunda oynarken aağıda, gümü söğüt ler altında görünmeyen derenin hüzünlü ırıltısını iitirdik. Evimiz iç çitin büyük kestan e ağaçları arkasında kaybolmu gibiydi. Annem, İstanbul’a gittiği için benden bir ya küçük olan k ardeim Hasan’la artık Dadaruh’un yanından hiç ayrılmıyorduk. Bu, babamın seyisi, yalı bir ad amdı. Sabahleyin erkenden ahıra kouyorduk. En sevdiğimiz ey atlardı. Dadaruh’la b irlikte onları suya götürmek, çıplak sırtlarına binmek, ne doyulmaz bir zevkti. Hasan korkar, yalnız binemezdi. Dadaruh onu kendi önüne alırdı. Torbalara arpa koymak, yemliklere ot doldurmak, gübreleri kaldırmak eğlenceli bir oyundan daha çok houmuza gidiyordu. Hele tımar. Bu en zevkli eydi. Dadaruh eline kaağıyı alıp ie baladı mı, tıkı tık tıkı  tık tıpkı bir saat gibi yerimde duramaz,

-Ben de yapacağım! diye tuttururdum.

O vakit Dadaruh, beni Tosun’un sırtına koyar, elime kaağıyı verir,

-Hadi yap! derdi.

Bu demir gereci hayvanın üstüne sürter, ama o uyumlu tıkırtıyı çıkaramazdım.

(Ömer SEYFETTİN, Kaağı )

 

SORULAR

1.

Yazarın çocukken en sevdiği neymi?

(6 puan)

2.

Dadaruh kimdir? Dadaruh`un moral niteliklerini sıralayınız.

(4 puan)

3.

Metnin türü ile ilgili açıklamalar yazınız.

(8 puan)

4.

Metnin stil unsurlarını belirtiniz.

(6 puan)

5.

Metinden iki ses olayını örnekleğiniz.

(6 puan)

 

SUBIECTUL al II-lea                                                                                                               30 puan

 

Murat ile Aylin izledikleri bir tiyatro oyunu hakkında telefon konuması yapmaktadır. Telefonda geçen diyaloğu yazınız.

(30 puan)

 

 

 

SUBIECTUL al III-lea

30 puan

 

İyimserlik ile ilgili görülerinizi  kompozisyon kurallarına u yarak ana düünceyi gelitiren deliller sunarak yazınız.

(30 puan)

 

 

Limba și literatura turcă maternă

Barem de evaluare și de notare

 

Se punctează oricare modalități de rezolvare corectă a cerințelor.

Nu se acordă punctaje intermediare, altele decât cele precizate explicit prin barem. 

Nu se acordă fracțiuni de punct. 

Se acordă 10 puncte din oficiu. Nota finală se calculează prin împărțirea la 10 a punctajului total acordat pentru lucrare.

 

 

SUBIECTUL I

30 puan

1.

 

Doğru cevap verilmesi için ..............................................................................

(6 puan)

2.

 

Dadaruh`un moral niteliklerini sıralanması için..................................................

(4 puan)

3.

 

Metnin türü ile ilgili açıklamalar yazılması için..............................................

(4x2 puan)

4.

 

Metnin stıl unsurlarını belirtilmesi için...........................................................

(3x2 puan)

5.

 

Metnin iki ses olayını örneklenmesi için.......................................................

(3x2 puan)

 

SUBIECTUL al II-lea

 

30 puan

1.

İbavurusu   kurallarına uygun olarak Aye’nin öz

geçmiini

doğru yapılması için

 

..................................................  .........................................................................(12 puan)

2.

Tiyatrooyuna bağlı, telefonda gerçeklenecek diyaloğu yazınız ........

(10 puan)

3.

Düğündavetiyesini doğru bir ekilde yazılması i çin........

 

      (8 puan)

 

SUBIECTUL al III-lea

30 puan

İyimserlik ile ilgili görülerinizi, ana düünceyi gelitiren , deliller sunarak, kompozisyon kurallarına uyarak zayi yazılmasi için......................................................................................................................... ..................... (10+10+10 puan)

Alte Lectii din limba materna