Model de subiect Limba Romana Bacalaureat 2014 Profil Real si Filiera Tehnologica

Model de subiect Limba Romana Bacalaureat 2014 Profil Real si Filiera Tehnologica și Vocațională

 Model de subiect Limba Romana Profil Real, Filiera Tehnologică și Vocaționala Bacalaureat 2014 (*pdf)

 

 

Ministerul Educației Naționale

Centrul Național de Evaluare și Examinare

Examenul de bacalaureat național 2014

Proba E. a)

Limba și literatura română

Model de subiect

Filiera teoretică – Profilul real; Filiera tehnologică;

Filiera vocațională – Toate profilurile (cu excepița profilului pedagogic)

Toate subiectele sunt obligatorii. Se acordă 10 puncte din oficiu. Timpul de lucru efectiv este de 3 ore.

 

 

SUBIECTUL I                                                                                                                               (30 de puncte)

 

Citește următorul text:

 

Dormi! ... un val de aer umed am adus cu mine-n casă.

Tremurând sa stins văpaia lumânării de pe masă,

Iar acuma numai ochiul de jăratic din cămin

Licărește-n umbra dulce, ca o piatră de rubin.

 

Bate vânt cu ploaie-n geamuri

Și e noapte neagră afară ...

Plânsul streșinii suspină ca un cântec de vioară

Monoton, optind povestea unei vremi de mult uitate ...

Nicio rază nu pătrunde prin perdelele lăsate.

 

Ci-ntunericul prieten stăpânind până departe,

Și de oameni și de patimi fericirea ne-o desparte.

Singur eu veghez în noapte,

Ploaia cântă tot mai tare ...

Și m-apropii, ochii negri să-i deschid cu-o sărutare.

(George Topîrceanu, Singuri)

 

 

Redactează, pe foaia de examen, răspunsul la fiecare dintre următoarele cerințe cu privire la text:

 

1.

Numește câte un sinonim potrivit pentru sensul din text al cuvintelor: licărește și singur.

2 puncte

2.

Explică rolul cratimei în secvența: Ci-ntunericul prieten .

2 puncte

3.

Construiește un enunț în care să folosești o locuțiune/expresie care să conțină substantivul casă.

2 puncte

4.

Menționează două mărci lexico gramaticale ale subiectivităii prezente în textul dat.

4 puncte

5.

Precizează două motive literare identificate în textul dat.

4 puncte

6.

Selectează două secvențe din text care conturează dimensiunea temporală a imaginarului poetic.

4 puncte

7.

Prezintă semnificația a două figuri de stil diferite din prima strofă.

4 puncte

8.

Ilustrează, cu exemple din text, două trăsături ale genului liric.

4 puncte

9.

Comentează, în 60 – 100 de cuvinte, a doua strofă a textului, prin evidențierea relației dintre ideea poetică și

mijloacele artistice.

4 puncte

 

SUBIECTUL al II-lea                                                                                                                   (30 de puncte)

 

Scrie un text de tip argumentativ de 150 – 300 de cuvinte despre importanța acțiunilor de protejare a mediului.

 

În elaborarea textului de tip argumentativ, trebuie:

 

−  să respeci structura discursului de tip argument ativ: formularea ideilor în scris, utilizarea mijloacelor lingvistice adecvate exprimării unei aprecieri;                                 

 

8 puncte

−  să ai conținutul adecvat argumentării pe o temă dată: formularea ipotezei/a propriei opinii față de problematica pusă în discuie, enunțarea și dezvoltarea corespunzătoare a două argumente adecvate ipotezei, formularea unei concluzii pertinente;

 

16 puncte

−  să respecți normele limbii literare (registrul stilistic adecvat, normele de exprimare, de ortografie și de punctuație) și precizarea privind numărul de cuvinte.

 

6 puncte

 

SUBIECTUL al III-lea

 

(30 de puncte)

 

 

 

               Redactează un eseu de 600 – 900 de cuvinte în care să prezinți particularitățile de construcție a unui personaj dintr-un text narativ studiat, aparținând lui M. Sadoveanu.

În elaborarea eseului, vei avea în vedere următoarele repere:

−     prezentarea statutului social, psihologic, moral etc. al personajului ales, prin raportare la conflictul/conflictele din textul narativ studiat;

−     evidențierea unei trăsături a personajului ales, prin două episoade/citate/secvențe comentate;

−     ilustrarea a patru elemente de structură și de compoziție ale textului narativ studiat, semnificative pentru construcția personajului ales (de exemplu: acțiune, conflict, relații temporale și spațiale, incipit, final, tehnici narative, perspectivă narativă, registre stilistice, limbajul personajelor etc.);

−     susținerea unei opinii despre modul în care o idee sau tema textului narativ studiat se reflectă în construcția personajului ales.

Notă!

Ordinea integrării reperelor în cuprinsul eseului este la alegere.

Pentru conținutul eseului vei primi 16 puncte (câte 4 puncte pentru fiecare cerință/reper).

Pentru redactarea eseului vei primi 14 puncte (organizarea ideilor în scris – 3 puncte; abilități de analiză și de argumentare – 3 puncte; utilizarea limbii literare – 2 puncte; ortografia – 2 puncte;punctuația – 2 puncte; așezarea în pagină, lizibilitatea – 1 punct; respectarea precizării privind numărul de cuvinte – 1 punct).

 

În vederea acordării punctajului pentru redactare, eseul trebuie să aibă minimum 600 de cuvinte și să dezvolte subiectul propus.

 

 

Limba și literatura română

BAREM DE EVALUARE ȘI DE NOTARE

 

 

Se punctează oricare alte formulări/modalități de rezolvare corectă a cerințelor.

Nu se acordă punctaje intermediare, altele decât cele precizate explicit prin barem. Nu se acordă fracțiuni de punct.

 

Se acordă 10 puncte din oficiu. Nota finală se calculează prin împărțirea la 10 a punctajului total acordat pentru lucrare.

 

SUBIECTUL I                                                                                                                             (30 de puncte)

 

1. câte 1 punct pentru numirea fiecărui sinonim potrivit pentru sensul din text al cuvintelor date (de exemplu: licărește – sclipește; singur – solitar) 2x1p= 2 puncte

2. explicarea rolului cratimei în secvența indicată (de exemplu: marchează căderea unei vocale; marchează

rostirea legată a două cuvinte)

2 puncte

3. construirea oricărui enunț în care se folosește  corect o locuțiune/expresie cu substantivul indicat

2 puncte

4. câte 2 puncte pentru menționarea fiecăreia dintr e cele două mărci lexicogramaticale ale subiectivității din text (de exemplu: verbe la persoana I – am adus și pronume la persoana I – cu mine) 2x2p= 4 puncte

5. câte 2 puncte pentru precizarea fiecăruia dintre cele două motive literare identificate în textul dat (de exemplu: focul, ploaia) 2x2p= 4 puncte 6. câte 2 puncte pentru selectarea a două secvențe care conturează dimensiunea temporală a imaginarului

poetic (de exemplu: e noapte neagră; povestea unei vremi de mult uitate)

2x2p= 4 puncte

7.

– identificarea a două figuri de stil diferite din prima strofă

2x1p= 2 puncte

 

– prezentarea adecvată a semnificației figurilor de stil identificate

2x1p= 2 puncte

8.

– câte 1 punct pentru menționarea fiecăreia dintre cele două trăsături ale genului liric, prezente în text

(de exemplu: transmiterea în mod direct a unor idei și sentimente; prezena instanțelor comunicării li rice – eul liric)

 

2x1p= 2 puncte

– câte 1 punct pentru ilustrarea cu exemple din text a fiecărei trăsături menționate

2x1p= 2 puncte

 

9. – comentarea celei de a strofe, prin evidențierea relației dintre ideea poetică și mijloacele artistice

3puncte

 • comentare nuanțată, prin evidențierea relației dintre ideea poetică și mijloacele artistice 3 p.
 • comentare schematică, prin evidențierea ezitantă a relației dintre ideea poetică și mijloacele artistice 2 p.
 • încercare de comentare 1 p.

– respectarea precizării privind numărul de cuvinte

1 punct

 

SUBIECTUL al II-lea

 

(30 de puncte)

− structura discursului de tip argumentativ:

 

 • formulare adecvată a ideilor în scris: text clar organizat, coerent, cu echilibru între cele trei componente: ipoteza, enunțarea și dezvoltarea argumentelor, concluzia 4 p. / formulare parțial adecvată 2 p. 4 puncte
 • utilizare adecvată a mijloacelor lingvistice utile exprimării unei aprecieri (de exemplu: verbe de opinie, adverbe/locuțiuni adverbiale de mod folosite ca indici ai subiectivității evaluative, conjuncții/locuțiuni conjuncionale cu rol argumentativ, utilizate pentru exprimarea raporturilor de tip cauzal, consecutiv, final, concluziv etc., conectori argumentativi) 4 p. / utilizare parțial adecvată 2 p.                          4 puncte

 

− conținutul argumentării:

 • formularea ipotezei/a propriei opinii față de problematica propusă                                                    2 puncte
 • câte 3 puncte pentru enunțarea fiecăruia dintre cele două argumente adecvate ipotezei 2x3p= 6 puncte
 • câte 3 puncte pentru dezvoltarea corespunzătoare a fiecăruia dintre argumentele enunțate

2x3p= 6 puncte

 • formularea unei concluzii pertinente

2 puncte

− respectarea normelor limbii literare și a precizării privind numărul de cuvinte:

 

 • registrul stilistic adecvat cerinței

1 punct

 • respectarea normelor de exprimare (0-1 greșeli lexicale sau morfosintactice – 2 p.; 2 greșeli – 1 p.;  3

sau mai multe greșeli – 0 p.)

2 puncte

 • respectarea normelor de ortografie și de punctuație

 (0-1 greșeli ortografice li de punctuație – 2 p.;

2 greșeli – 1 p.; 3 sau mai multe greșeli – 0 p.)

2 puncte

 • respectarea precizării privind numărul de cuvinte

1 punct

SUBIECTUL al III-lea                                                                                                             (30 de puncte)

 

Conținut – 16 puncte

 

− prezentarea statutului social, psihologic, moral etc. al personajului ales, prin raportare la conflictul/conflictele din textul narativ studiat 4 puncte

 • prezentarea nuanțată și adecvată a statutului social, psihologic, moral etc. al personajului ales, prin raportare la conflictul/conflictele din textul narativ studiat 4 p. 
 • prezentare adecvată a statutului social, psihologic, moral etc. al personajului ales, fără raportare la conflictul/conflictele din textul narativ studiat 2 p. 
 • prezentare superficială, schematică 1 p. 
 •  

– evidenierea, prin două episoade/citate/secvențe comentate, a unei trăsături a personajului ales 4 puncte

 

 • menionarea trăsăturii și ilustrarea prin două episoade citate/secvențe comentate

 4 p.

 

 • menționarea trăsăturii și ilustrarea printr-un episod/un citat/o secvență comentată

 2 p.

 • simpla numire a unor episoade/secvențe sau tendință de rezumare sau simpla numire a trăsăturii 1 p.

 

− câte 1 punct pentru ilustrarea fiecăruia dintre cele patru elemente de structură și compoziție ale textului narativ studiat, semnificative pentru construcția personajului ales 4x1p= 4 puncte

− susinerea opiniei formulate cu argumente adecvate 4 p./încercare de susținere a opiniei sau schematism

2 p./simpla formulare a opiniei 1 p.                                                                                                       4 puncte

 

Redactare – 14 puncte

− organizarea ideilor în scris                                                                                                               3 puncte

 • 3 puncte pentru text clar, organizat, coerent, cu echilibru între introducere, cuprins și încheiere, în care construcția paragrafelor subliniază ideile în succesiune logică
 • 2 puncte pentru text parțial organizat, cu dezechilibru între componente, în care construcția paragrafelor nu subliniază ideile în succesiune logică 
 • 1 punct pentru text vag organizat, fără evidențiere a trecerii de la o idee la alta

− abilități de analiză și de argumentare                                                                                                 3 puncte

 • 3 puncte pentru relație adecvată între idee și argument, utilizare de argumente convingătoare, formulare de judecăți de valoare relevante 
 • 2 puncte pentru relație parțial adecvată între idee

și argument, utilizare de argumente insuficient de

convingătoare, formulare de judecăți parțial relevante

 

 

 • 1 punct pentru relație nerelevantă între idee și argument, schematism

− utilizarea limbii literare (stil și vocabular potrivite temei, claritate a enunțului

, varietate a lexicului, sintaxă

adecvată 2 p./vocabular restrâns, monoton 1 p.)

 

2 puncte

− ortografia (0-1 erori: 2 p. / 2 erori: 1 p. / 3 sau mai multe erori: 0 p.)

2 puncte

− punctuația (01 erori: 2 p. / 2 erori: 1 p. / 3 s au mai multe erori: 0 p.)

2 puncte

− aezarea corectă a textului în pagină, lizibilitatea

 

1 punct

− respectarea precizării privind numărul de cuvinte

 

1 punct

 

În vederea acordării punctajului pentru redactare, eseul trebuie să aibă minimum 600 de cuvinte și să dezvolte subiectul propus.

Alte Lectii din romana