Model de subiect Limba Romana Bacalaureat 2014 Profil Uman si Pedagogic

Model de subiect Limba Romana Bacalaureat 2014 Profil Uman si Pedagogic

 Model de subiect Limba Romana Profil Uman si Pedagogic Bacalaureat 2014 (*pdf)

 

Ministerul Educației Naționale

Centrul Național de Evaluare și Examinare

Examenul de bacalaureat național 2014

Proba E. a)

Limba și literatura română

model de subiect

 

Filiera teoretică – Profilul umanist; Filiera vocațională – Profilul pedagogic

 

Toate subiectele sunt obligatorii. Se acordă 10 puncte din oficiu. Timpul de lucru efectiv este de 3 ore.

SUBIECTUL I                                                                                                                               (30 de puncte)

Citșete următorul text:

 

VI

Noi stam cântând în noapte în turnul fermecat

Ce-și nalță fruntea sură din negrile ruine,

Iar viersurile noastre, ciudate și streine,

 

Deși voiau să râdă, plângeau un vechi păcat.

Stam singuri, și cum cerul greoi și-ntunecat

Părea o carte veche cu taine sibiline1,

Noi glasul ridicarăm în cântece senine

Chemând uitarea sfântă în tragicul palat.

 

Bătând din aripi grele, trecu grozava noapte,

Plutind demoniacă2în valuri lungi de șoapte,

Iar jos, zăcând în umbră, stau roze la picioare.

 

Păunii sub arcade, visând, plângeau în somn,

Și rozele păliră ca albele fecioare

Ce mor chemând zadarnic al visurilor domn.

(Ștefan Petică,  Moartea visurilorXIV)

1sibilin – profetic, enigmatic; în Antichitate, sibilă – femeie înzestrată cu darul profeției

2demoniac – demonic

 

Redactează, pe foaia de examen, răspunsul la fiecare dintre următoarele cerințe cu privire la text:

1.

Numește câte un sinonim neologic pentru sensul din text al cuvintelor: singuri și chemând.

2 puncte

2.

Explică rolul cratimei în secvența: cerul greoi și-ntunecat.

2 puncte

3.

Construiește un enunț în care să ilustrezi sensul conotativ al cuvântului noapte.

 

2 puncte

4.

Precizează tema i un motiv literar identificate în textul dat.

 

4 puncte

5.

Menționează două mărci lexico-gramaticale ale su biectivității prezente în textul dat.

4 puncte

6. Selectează două secvențe din text care conturează dimensiunea spațială a imaginarului poetic.

4 puncte

7.

Prezintă semnificația a două figuri de stil diferite din a doua strofă.

4 puncte

8.

Ilustrează, cu exemple din text, două trăsături ale genului liric.

4 puncte

9.

Comentează, în 60 – 100 de cuvinte, prima strofă a textului dat, prin evidențierea relației dintre  ideea

poetică și mijloacele artistice.

 

4 puncte

SUBIECTUL al II-lea                                                                                                                   (30 de puncte)

Scrie un text de tip argumentativ de 150 – 300 de cuvinte despre rolul pe care îl are lectura jurnalului unui scriitor în receptarea operei sale.

 

În elaborarea textului de tip argumentativ, trebuie:

 

−  să respeci structura discursului de tip argument ativ: formularea ideilor în scris, utilizarea mijloacelor lingvistice adecvate exprimării unei aprecieri;                                8 puncte

 

 

−  să ai conținutul adecvat argumentării pe o temă dată: formularea ipotezei/a propriei opinii față de problematica pusă în discuție, enunțarea și dezvoltarea corespunzătoare a două argumente adecvate ipotezei, formularea unei concluzii pertinente;

 

16 puncte

−  să respecți normele limbii literare (registrul stilistic adecvat, normele de exprimare, de ortografie și de punctuație) și precizarea privind numărul de cuvinte.

 

6 puncte

 

SUBIECTUL al III-lea

 

(30 de puncte)

 

Redactează un eseu de 600-900 de cuvinte în care să

prezinți relația dintre două personaje  dintr-un

roman studiat, scris după 1980.

 

 

 

În elaborarea eseului, vei avea în vedere următoarele repere:

−   prezentarea statutului social, psihologic, moral etc. al fiecăruia dintre personajele alese din romanul studiat;

−  evidențierea, prin două episoade/citate/secvențe  comentate, a modului în care evoluează relația dintre cele două personaje;

−  ilustrarea a patru elemente de structură și de compoziție ale romanului studiat, semnificative pentru

analiza relației dintre cele două personaje (de exemplu: acțiune, conflict, relații temporale și spațiale, incipit, final, tehnici narative, perspectivă narativă, registre stilistice, limbajul personajelor etc.);

−     susținerea unei opinii despre modul în care o idee sau tema romanului studiat se reflectă în evoluția relației dintre cele două personaje.

Notă!

Ordinea integrării reperelor în cuprinsul eseului este la alegere.

Pentru conținutul eseului vei primi 16 puncte (câte 4 puncte pentru fiecare cerință/reper).

Pentru redactarea eseului vei primi 14 puncte (organizarea ideilor în scris – 3 puncte; abilități de analiză și de argumentare – 3 puncte;utilizarea limbii literare – 2 puncte; ortografia – 2 puncte;punctuația – 2 puncte;așezarea în pagină, lizibilitatea – 1 punct;respectarea precizării privind numărul de cuvinte – 1 punct).

În vederea acordării punctajului pentru redactare, eseul trebuie să aibă minimum 600 de cuvinte și să dezvolte subiectul propus.

 

Limba și literatura română

BAREM DE EVALUARE ȘI DE NOTARE

 

Se punctează oricare alte formulări/modalități de rezolvare corectă a cerințelor.

Nu se acordă punctaje intermediare, altele decât cele precizate explicit prin barem. Nu se acordă fracțiuni de punct.

Se acordă 10 puncte din oficiu. Nota finală se calculează prin împărțirea la 10 a punctajului total acordat pentru lucrare.

 

SUBIECTUL I                                                                                                                                  (30 de puncte)

 

1. câte 1 punct pentru numirea fiecărui sinonim neologic pentru sensul din text al cuvintelor date (de exemplu:

singuri – solitari;chemând – invocând)

2x1p= 2 puncte

2. explicarea rolului cratimei din secvența indicată (de exemplu: marchează căderea unei vocale; marchează

rostirea legată a două cuvinte)

2 puncte

3. construirea unui enunț în care se ilustrează corect sensul conotativ al cuvântului indicat

2 puncte

4. câte 2 puncte pentru precizarea temei (de exemplu: iubirea) și a unui motiv literar (de exemplu:  rozele),

identificate în textul dat

2x2p= 4 puncte

5. câte 2 puncte pentru menționarea fiecăreia dintre cele două mărci lexico-gramaticale ale subiectivității din

text (de exemplu: verbe la persoana I – stam și pronume la persoana I – noi)

2x2p= 4 puncte

6. câte 2 puncte pentru selectarea fiecăreia dintre cele două secvențe care conturează dimensiunea spațială a

imaginarului poetic (de exemplu: în turnul fermecat; în tragicul palat)

2x2p= 4 puncte

7.

– identificarea a două figuri de stil diferite din a doua strofă

2x1p= 2 puncte

 

– prezentarea adecvată a semnificaiei figurilor de stil identificate

2x1p= 2 puncte

8.

– câte 1 punct pentru menționarea fiecăreia dintre cele două trăsături ale genului liric, prezente în text (de

exemplu: transmiterea în mod direct a unor idei și sentimente; prezența instanelor comunicării lirice

– eul liric)

 

 

2x1p= 2 puncte

 

– câte 1 punct pentru ilustrarea cu exemple din text a fiecărei trăsături menționate

2x1p=

2 puncte

9.

– comentarea primei strofe, prin evidențierea relației dintre ideea poetică și mijloacele artistice

3 puncte

 • comentare nuanțată, prin evidențierea relației dintre ideea poetică și mijloacele artistice 3 p.
 • comentare schematică, prin evidențierea ezitantă a relației dintre ideea poetică și mijloacele artistice 2 p
 • încercare de comentare 1 p. 

– respectarea precizării privind numărul de cuvinte

1 punct

 

SUBIECTUL al II-lea

 

(30 de puncte)

− structura discursului de tip rgumentativ:

 

 

 • formulare adecvată a ideilor în scris: text clar organizat, coerent, cu echilibru între cele trei componente: ipoteza, enunțarea și dezvoltarea argumentelor, concluzia 4 p./formulare parțial adecvată 2 p.      4 punct
 • utilizare adecvată a mijloacelor lingvistice utile exprimării unei aprecieri (de exemplu: verbe de opinie, adverbe/locuiuni adverbiale de mod folosite ca indici ai subiectivității evaluative, conjuncții/locuțiuni conjuncționale cu rol argumentativ, utilizate pentru exprimarea raporturilor de tip cauzal, consecutiv, final, concluziv etc., conectori argumentativi) 4 p./utilizare parțial adecvată 2 p.

 

4 puncte

 

− conținutul argumentării:

 

 

 

 

 • formularea ipotezei/a propriei opinii față de problematica propusă

2 puncte

 

 • câte 3 puncte pentru enunțarea fiecăruia dintre cele două argumente adecvate ipotezei

2x3p= 6 puncte

 

 • câte 3 puncte pentru dezvoltarea corespunzătoare a fiecăruia dintre argumentele enunțate

2x3p= 6 puncte

 

 

 

 

 • formularea unei concluzii pertinente

 

2 puncte

 

− respectarea normelor limbii literare și a precizării privind numărul de cuvinte:

 

 

 

 • registrul stilistic adecvat cerinței

 

1 punct

 

 • respectarea normelor de exprimare (0-1 greșeli lexicale sau morfosintactice – 2 p.; 2 greșeli – 1p -3 sau mai multe greșeli – 0 p.)

 

 

 

 

 

2 puncte

 

 • respectarea normelor de ortografie și de punctuație (0-1 greșeli ortografice și de punctuație –2 p.;2 greșeli – 1 p.; 3 sau mai multe greșeli – 0 p.)

 

 

 

 

 

2 puncte

 

 • respectarea precizării privind numărul de cuvinte

 

1 punct

 

SUBIECTUL al III-lea                                                                                                                    (3 0 de puncte)

 

 

Conținut – 16 puncte

– câte 2 puncte pentru prezentarea statutului social, psihologic, moral etc. al fiecăruia dintre personajele alese din romanul studiat 2x2p= 4 puncte

(Cele 2 puncte pentru fiecare personaj se acordă astfel:

 • prezentare nuanțată și adecvată a statutului social , psihologic, moral etc. al personajului 2 p. 
 • prezentare schematică sau superficială a statutului social, psihologic, moral etc. al personajului 1 p.)

– evidențierea, prin două episoade/citate/secvene

comentate, a modului în care evoluează relația dintre

cele două personaje

4 puncte

 • prezentarea evoluției relației dintre personaje și ilustrarea acesteia prin două episoade/citate/secvențe comentate 4 p. 
 • prezentarea evoluției relației dintre personaje și

ilustrarea printr-un episod/un

citat/o

secvență

comentată 2 p.

 

 

 

 • simpla numire a unor episoade/secvențe sau tendința

de rezumare 1 p.

 

 

− câte 1 punct pentru ilustrarea fiecăruia dintre cele patru elemente de structură și de compoziție ale romanului studiat, semnificative pentru analiza relației dintre cele două personaje

 

 

4x1p= 4 puncte

− susinerea opiniei formulate cu argumente adecvat e 4 p./încercare de susținere a opiniei sau schematism 2 p. /

 • simpla formulare a opiniei 1 p.

4 puncte

 

 

Redactare – 14 puncte

 

 

3 puncte

 

− organizarea ideilor în scris

 

 • 3 puncte pentru text clar, organizat, coerent, cu echilibru între introducere, cuprins ți încheiere, în care construcția paragrafelor subliniază ideile în succesiune logică 
 • 2 puncte pentru text parțial organizat, cu dezechilibru între componente, în care construcția paragrafelor nu subliniază ideile în succesiune logică 
 • 1 punct pentru text vag organizat, fără evidenițere a trecerii de la o idee la alta

− abilități de analiză și de argumentare                                                                                                         3 puncte

 • 3 puncte pentru relație adecvată între idee și argument, utilizare de argumente convingătoare, formulare de judecăți de valoare relevante 
 • 2 puncte pentru relație parțial adecvată între idee și argument, utilizare de argumente insuficient de convingătoare, formulare de judecăți parțial relevante 
 • 1 punct pentru relație nerelevantă între idee și argument, schematism

− utilizarea limbii literare (stil și vocabular potrivite temei, claritate a enunțului, varietate a lexicului, sintaxă

adecvată 2 p./vocabular restrâns, monoton 1 p.)

2 puncte

− ortografia (0-1 erori: 2 p./2 erori: 1 p./3 sau mai multe erori: 0 p.)

2 puncte

− punctuația (0-1 erori: 2 p./2 erori: 1 p./3 sau mai

multe erori: 0 p.)

2 puncte

− aezarea corectă a textului în pagină, lizibilita

tea

1 punct

− respectarea precizării privind numărul de cuvinte

1 punct

 

În vederea acordării punctajului pentru redactare, eseul trebuie să aibă minimum 600 de cuvinte și să dezvolte subiectul propus.

Alte Lectii din romana