Model de subiect Limba Romana Bacalaureat 2015 Profil Real si Filiera Tehnologica

Model de subiect Limba Romana Bacalaureat 2015 Profil Real si Filiera Tehnologica și Vocațională

 Model de subiect Limba Romana Profil Real, Filiera Tehnologică și Vocaționala Bacalaureat 2015 (*pdf)

 

 

Ministerul Educației Naționale

Centrul Național de Evaluare și Examinare

Examenul de bacalaureat național 2015

Proba E. a)

Limba și literatura română

Model de subiect

Filiera teoretică – Profilul real; Filiera tehnologică;

Filiera vocațională – Toate profilurile (cu excepița profilului pedagogic)

 

Toate subiectele sunt obligatorii. Se acordă 10 puncte din oficiu. Timpul de lucru efectiv este de 3 ore.

 

SUBIECTUL I

(30 de puncte)

Citește următorul text:

 

 

Ce frumos ia-zi-noapte, draga mea ... Afară

Liniștea de aur se plimba pe drum.

Mii și mii de gânduri se făceau de pară,

Din adânc, pământul aducea parfum.

 

Am stat iar tot singur – numai eu cu mine –

Noaptea era-naltă, sufletul la fel.

Până-n depărtare, iarăși nu știu cine,

Luase codru-n brațe și dormea cu el.

 

Se făcuse noapte, una de mărgele ...

Luminând, un astru lumea căuta.

Barca lunii goală, într-un stuf de stele,

De nimic legată, tainic aștepta. [...]

 

Ce păcat că n-ai fost. Din tării uitate,

Despre ziuă, timpul, care nu dormea,

A suflat în stele de le-a stins pe toate,

A luat barca lunii și-a plecat cu ea.

(Virgil Carianopol, Iarăși )

 

Scrie pe foaia de examen răspunsul la fiecare dintre următoarele cerințe cu privire la text:

1.

Numește câte un sinonim potrivit pentru sensul din text al cuvintelor: parfum și singur.

2 puncte

2.

Explică rolul cratimei în secvența: Până-n depărtare .

2 puncte

3.

Construiește un enunț în care să folosești o locuțiune/expresie care să conțină substantivul noapte.

 

 

2 puncte

4.

Transcrie două mărci lexico-gramaticale ale subiectivității prezente în textul dat.

4 puncte

5.

Precizează două motive literare prezente în textul dat.

4 puncte

6.

Selectează două secvențe din textul dat, care conturează dimensiunea temporală a imaginarului

poetic.

4 puncte

7.

Prezintă semnificația a două figuri de stil diferite din strofa a treia a textului dat.

4 puncte

8.

Ilustrează, cu câte un exemplu din textul dat, două trăsături ale genului liric.

4 puncte

9.

Comentează, în 60 – 100 de cuvinte, ultima strofă a textului, prin evidențierea relației dintre ideea

poetică și mijloacele artistice.

4 puncte

 

SUBIECTUL al II-lea                                                                                                        (30 de puncte)

Scrie un text de tip argumentativ de 150 – 300 de cuvinte despre rolul prietenilor pentru un adolescent.

În elaborarea textului de tip argumentativ, trebuie:

− să respecți structura discursului de tip argument ativ: formularea ideilor în scris, utilizarea mijloacelor lingvistice adecvate exprimării unei aprecieri; 8 puncte

− să ai conținutul adecvat argumentării pe o temă dată: formularea ipotezei/a propriei opinii față de problematica pusă în discuție, enunțarea și dezvoltarea corespunzătoare a două argumente adecvate ipotezei, formularea unei concluzii pertinente; 16 puncte

− să respecți normele limbii literare (registrul stilistic adecvat, normele de exprimare, de ortografie și de punctuație) și precizarea privind numărul de cuvinte. 6 puncte

Notă! În vederea acordării punctajului, textul trebuie să fie în concordanță cu problematica pusă în discuție.

 

SUBIECTUL al III-lea                                                                                                        (30 de puncte)

Redactează un eseu de 600 – 900 de cuvinte în care să prezinți relația dintre două personaje dintrun text narativ studiat, aparținând lui Ion Creangă, I. L. Caragiale sau Ioan Slavici.

 

În elaborarea eseului, vei avea în vedere următoarele repere:

– prezentarea statutului social, psihologic, moral etc. al fiecăruia dintre personajele alese din textul narativ studiat;

– evidențierea, prin două episoade/citate/secvene comentate, a modului în care evoluează relația dintre cele două personaje;

– ilustrarea a patru componente de structură, de compoziție și de limbaj ale textului narativ studiat, semnificative pentru analiza relației dintre cele două personaje (de exemplu: incipit, final, perspectivă narativă, acțiune, conflict, relații te mporale și spațiale, modalități de caracterizare a personajelor, registre stilistice, limbajul personajelor etc.);

– susinerea unei opinii despre modul în care o idee sau tema textului narativ studiat se reflectă în evoluția relației dintre cele două personaje.

Notă!

Ordinea integrării reperelor în cuprinsul eseului este la alegere.

Pentru conținutul eseului vei primi 16 puncte (câte 4 puncte pentru fiecare cerină/reper).

Pentru redactarea eseului vei primi 14 puncte (organizarea ideilor în scris – 3 puncte; abilități de analiză și de argumentare – 3 puncte;utilizarea limbii literare – 2 puncte; ortografia – 2 puncte;punctuația – 2 puncte;așezarea în pagină, lizibilitatea – 1 punct;respectarea precizării privind numărul de cuvinte – 1 punct).

În vederea acordării punctajului pentru redactare, eseul trebuie să aibă minimum 600 de cuvinte și să dezvolte subiectul propus.

 

 

Limba și literatura română

BAREM DE EVALUARE ȘI DE NOTARE

 

 

Se punctează orice formulare/modalitate de rezolvare corectă a cerințelor.

Nu se acordă punctaje intermediare, altele decât cele precizate explicit prin barem. Nu se acordă fracțiuni de punct.

Se acordă 10 puncte din oficiu. Nota finală se calculează prin împărțirea la 10 a punctajului total acordat pentru lucrare.

 

SUBIECTUL I                                                                                                                (30 de puncte)

1. câte 1 punct pentru numirea fiecărui sinonim potrivit pentru sensul din text al cuvintelor date (de exemplu: parfum – mireasmă; singur – solitar)

2x1p=2 puncte

2. explicarea rolului cratimei în secvența indicată (de exemplu: marchează rostirea legată a două cuvinte; căderea unei vocale)

3. construirea oricărui enunț în care se folosește  corect o locuțiune/expresie cu substantivul indicat

2 puncte

 

4. câte 2 puncte pentru transcrierea oricăror două mărci lexico-gramaticale ale subiectivității prezente în textul dat (de exemplu: am stat, eu etc.)                  

2x2p=4 puncte

5. câte 2 puncte pentru precizarea oricăror două motive literare prezente în textul dat (de exemplu: noaptea, singurătatea)                                   

  2x2p=4 puncte

6. câte 2 puncte pentru selectarea oricăror două secvențe care conturează dimensiunea temporală a imaginarului poetic (de exemplu: Ce frumos ia-zi-noapte  ; Noaptea era-naltă )

2x2p=4 puncte

7. – câte 1 punct pentru identificarea oricăror două figuri de stil diferite din strofa a treia a textului dat                                                 

2x1p=2 puncte

– câte 1 punct pentru prezentarea adecvată a semnificației fiecărei figuri de stil identificate

2x1p=2 puncte

8.   – câte 1 punct pentru menționarea oricăror două trăsături ale genului liric, prezente în textul dat (de exemplu: transmiterea în mod direct a unor idei și sentimente; prezența instanței comunicării lirice – eul liric)                                                                                     

  2x1p=2 puncte

 

– câte 1 punct pentru ilustrarea cu câte un exemplu din textul dat a fiecăreia dintre cele două trăsături menționate

2x1p=2 puncte

9. – comentarea ultimei strofe, prin evidențierea relației dintre ideea poetică și mijloacele artistice

3 puncte

 • comentare nuanțată, prin evidențierea relației dintre ideea poetică și mijloacele artistice 3 p.
 • comentare schematică, prin evidențierea ezitantă a relației dintre ideea poetică și mijloacele artistice 2 p.
 •  încercare de comentare 1 p.

– respectarea precizării privind numărul de cuvinte

1 punct

 

 

SUBIECTUL al II-lea

(30 de puncte)

−structura discursului de tip argumentativ:

 • formulare adecvată a ideilor în scris: text clar organizat, coerent, cu echilibru între cele trei componente: ipoteza, enunțarea și dezvoltarea argumentelor, concluzia 4 p./formulare parțial adecvată 2 p.                                                                                                    

4 puncte

 • utilizare adecvată a mijloacelor lingvistice utile exprimării unei aprecieri (de exemplu: verbe de opinie, adverbe/locuțiuni adverbiale de mod folosite ca indici ai subiectivității evaluative, conjuncții/locuțiuni conjuncționale cu rol argumentativ, utilizate pentru exprimarea raporturilor de tip cauzal, consecutiv, final, concluziv etc., conectori argumentativi) 4 p./utilizare parțial adecvată 2 p.

4 puncte

− coninutul argumentării:

 • formularea ipotezei/a propriei opinii față de problematica propusă                                 

2 puncte

 • câte 3 puncte pentru enunțarea fiecăruia dintre cele două argumente adecvate ipotezei

2x3p=6 puncte

 • câte 3 puncte pentru dezvoltarea corespunzătoare a fiecăruia dintre argumentele enunțate

formularea unei concluzii pertinente

2 puncte

− respectarea normelor limbii literare și a precizării privind numărul de cuvinte:

 • registrul stilistic adecvat cerinței

1 punct

 • respectarea normelor de exprimare (0-1 greșeli lexicale sau morfosintactice – 2 p.; 2 greșeli – 1 p.;3 sau mai multe greșeli – 0 p.)

2 puncte

 • respectarea normelor de ortografie și de punctuație (0-1 greșeli ortografice și de punctuație – 2 p.; 2 greșeli – 1 p.; 3 sau mai multe greșeli –  0 p.)

2 puncte

 • respectarea precizării privind numărul de cuvinte

1 punct


Notă! În vederea acordării punctajului, textul trebuie să fie în concordanță cu problematica pusă în discuție.

 

SUBIECTUL al III-lea                                                                                                     (30 de puncte)

Conținut – 16 puncte

– câte 2 puncte pentru prezentarea statutului social, psihologic, moral etc. al fiecăruia dintre personajele alese din textul narativ studiat                                                                   

2x2p=4 puncte

(Cele două puncte pentru fiecare personaj se acordă astfel:

 • prezentare nuanțată și adecvată a statutului social , psihologic, moral etc. al personajului 2 p.
 • prezentare schematică sau superficială a statutului social, psihologic, moral etc. al personajului 1 p.) 

– evidențierea, prin două episoade/citate/secvențe  comentate, a modului în care evoluează relația dintre cele două personaje                                                                                                      

4 puncte

 • prezentarea  evoluției  relației  dintre  personaje  ș   ilustrarea  acesteia  prin  două episoade/citate/secvențe comentate 4 p.
 • prezentarea evoluției relației dintre personaje și   ilustrarea printr-un episod/citat/secvență comentat/comentată 2 p.
 • simpla numire a unor episoade/secvențe sau tendința de rezumare 1 p.

– câte 1 punct pentru ilustrarea fiecăreia dintre cele patru componente de structură, de compoziție și de limbaj ale textului narativ studiat, semnificative pentru analiza relației dintre cele două personaje

4x1p= 4 puncte

 

– susținerea adecvată și nuanțată a opiniei 4 p./încercare de susținere a opiniei 2 p./simpla formular e a opiniei 1 p.

4 puncte

 

Redactare – 14 puncte

− organizarea ideilor în scris                                                                                                  

  3 puncte

 • 3 puncte pentru text clar, organizat, coerent, cu echilibru între introducere, cuprins și încheiere, în care construcția paragrafelor subliniază ideile în succesiune logică
 • 2 puncte pentru text parțial organizat, cu dezechilibru între componente, în care construcția paragrafelor nu subliniază ideile în succesiune logică 
 • 1 punct pentru text vag organizat, fără evidențiere a trecerii de la o idee la alta

− abilități de analiză și de argumentare                                                                                     

3 puncte

 • 3 puncte pentru relație adecvată între idee și argument, utilizare de argumente convingătoare, formulare de judecăți de valoare relevante 
 • 2 puncte pentru relație parțial adecvată între idee și argument, utilizare de argumente insuficient de convingătoare, formulare de judecăți parțial relevante 
 • 1 punct pentru relație nerelevantă între idee și argument, schematism

 

 

− utilizarea limbii literare (stil și vocabular potrivite temei, claritate a enunțului, varietate a lexicului sintaxă adecvată 2 p./vocabular restrâns, monoton 1 p.)

2 puncte,

− ortografia (041 erori: 2 p. / 2 erori: 1 p. / 3 sau mai multe erori: 0 p.) 

2 puncte

− punctuația (01 erori: 2 p. / 2 erori: 1 p. / 3 s au mai multe erori: 0 p.)

2 puncte

− așezarea corectă a textului în pagină, lizibilitatea

1 punct

− respectarea precizării privind numărul de cuvinte

1 punct

În vederea acordării punctajului pentru redactare, eseul trebuie să aibă minimum 600 de cuvinte și să dezvolte subiectul propus.

Alte Lectii din romana