Model de subiect si Barem la Psihologie pentru examenul de Bacalaureat 2016

  Model de subiect si barem la psihologie Bacalaureat 2016 (*pdf)

Examenul de bacalaureat național 2016

Proba E. d)

Model de subiect la Psihologie

 

Profilul umanist din filiera teoretică, profilul servicii din filiera tehnologică și toate profilurile și specializările din filiera vocaţională, cu excepţia profilului militar.

Toate subiectele sunt obligatorii. Se acordă 10 puncte din oficiu.

Timpul de lucru efectiv este de 3 ore.

 

SUBIECTUL I (30 de puncte)

Scrieţi pe foaia de examen litera corespunzătoare răspunsului corect, pentru fiecare dintre situaţiile de mai jos. Este corectă o singură variantă de răspuns.

1. Ca proces al memoriei și, totodată, etapă a acesteia, reactualizarea informaţiilor:

a.este numită și întipărire

b.constă în reţinerea informaţiilor pentru o perioadă mai lungă sau mai scurtă de timp

c.este procesul de rezolvare a problemelor cu ajutorul informaţiilor anterioare

d.se realizează sub forma recunoașterilor și reproducerilor

 

2. Imaginaţia conferă personalităţii:

a.originalitate

b.corectitudine

c.acurateţe

d.receptivitate

 

3. Cea mai simplă legătură informațională a omului cu lumea și cu sine se realizează prin intermediul:

a.memoriei

b.reprezentării

c.limbajului

d.senzațiilor

 

4. Procesul psihic senzorial prin care cunoaștem obiectele, în totalitatea însușirilor concrete, atunci când acestea acţionează asupra organelor de simţ este:

a.senzaţia

b.gândirea

c.percepţia

d.reprezentarea

 

5. Formă a motivației care își are originea în activitatea exploratorie, în nevoia de a ști, de a cunoaște, în curiozitatea pentru nou este:

a.motivația afectivă

b.motivație cognitivă

c.motivație pozitivă

d.motivație negativă

 

6. Operaţia gândirii de stabilire a asemănărilor și deosebirilor între obiecte pe baza unui criteriu este:

a.analiza

b.comparația

c.sinteza

d.abstractizarea

 

7. Tonalitatea afectivă a unei senzații este determinată de:

a.durata prezenţei stimulului

b.intensitatea stimulului și de starea subiectului

c.specificul stimulului și caracteristicile structurale și funcţionale ale analizatorului

d.ecoul, rezonanţa afectivă în funcţie de experienţa personală a subiectului

 

8. Percepţia, ca proces de cunoaștere senzorială este un proces multifazic, finalizat printr-oimagine ale cărei calităţi sunt sporite dacă:

a.obiectul este numai contemplat

b.integratorii verbali nu intervin

c.obiectul este manevrat în timpul activitătii

d.obiectul se află în afara sferei de interes a subiectului

 

9. La o expoziţie ornitologică auzul tău este invadat de ciripitul numeroaselor păsări aflate în captivitate; instantaneu în minte își face loc imaginea coliviei din colţul camerei tale unde trăiște familia de canari pe care ai primit-o cadou. Această reprezentare este una:

a.anticipativă

b.individuală

c.generală

d.ideomotrică

 

10. Problemele slab definite sunt acelea care:

a.implică modalităţi euristice de rezolvare

b.se rezolvă prin strategii algoritmice

c.implică demersuri cognitive bazate pe înţelegerea spontană

d.solicită demersuri bazate pe gândirea logică, riguroasă

 


SUBIECTUL al II-lea (30 de puncte)

Citiți, cu atenție, textul de mai jos:

 

Pornind de la textul dat, răspundeți următoarelor cerințe:

 

1. Precizaţi înţelesul a două dintre procesele psihice la care face referire textul.

4 puncte

2. Prezentaţi, în aproximativ zece rânduri, o modalitate prin care limbajul este implicat în desfășurarea unuia dintre procesele psihice la care se referă textul dat.

6 puncte

 

 
 

În adaptarea cognitivă, un rol hotărâtor îl are gândirea, care antrenează întregul psihic, factorii esenţiali fiind operaţiile de analiză și sinteză, memoria, dar și posibilităţile de a imagina soluţii la probleme noi.

3. Explicaţi modul specific în care interacţionează procesele psihice identificate în text și precizate la punctul 1., menţionând totodată și categoria sau sistemul în care se încadrează fiecare.

10 puncte

4. Construiți un exemplu prin care să evidențiați rolul gândirii în adaptarea conduitei practice la o situaţie nouă.

4 puncte

5. Argumentaţi, în aproximativ zece rânduri, faptul că memorarea logică este superioară, din punct de vedere al eficienței, memorării mecanice.

6 puncte

 

SUBIECTUL al III-lea (30 de puncte)

Răspundeţi fiecăreia dintre următoarele cerinţe:

A. Menţionaţi două caracteristici ale temperamentului, ca latură a personalităţii.

4 puncte

B. Descrieţi unul dintre tipurile clasice de temperament.

6 puncte

C. Evidenţiaţi, în aproximativ o jumătate de pagină, o corelaţie existentă între

afectivitate și temperament.

10 puncte

D. Ilustraţi, printr-un exemplu concret, comportamentul unei persoane cu un temperament introvertit.

6 puncte

E. Formulaţi un argument prin care să respingeţi afirmaţia potrivit căreia cunoașterea trăsăturilor temperamentale nu este utilă în relaţiile cu ceilalţi.

 

Alte Lectii din psihologie