Modele de subiecte bacalaureat 2019 Filosofie

Bacalaureat 2019 Model de subiect si Barem Filosofie (.pdf)
Examenul de bacalaureat național 2019 Proba E. d)
Filosofie
Model de subiect
 
Profilul umanist din filiera teoretică şi toate profilurile şi specializările din filiera vocaţională, cu excepţia profilului militar.
 
Toate subiectele sunt obligatorii. Se acordă 10 puncte din oficiu.
Timpul de lucru efectiv este de 3 ore.
 
SUBIECTUL I
(30 de puncte)
Scrieţi pe foaia de examen litera corespunzătoare răspunsului corect, pentru fiecare dintre situaţiile
de mai jos. Este corectă o singură variantă de răspuns.
 
1. Problematica filosofică a sensului vieţii este una de interes pentru că:
a. oamenii doresc să fie fericiți
b. cetăţenii plătesc taxe şi impozite
c. indivizii îşi exprimă uneori sincer opiniile
d. persoanele gândesc diferit dreptatea socială
 
2. Distincţia bine-rău este specifică:
a. epistemologiei
b. ontologiei
c. eticii
d. gnoseologiei
 
3. Formele pe care le poate avea eutanasia sunt:
a. inopinată, inoportună
b. rară, frecventă
c. inconsistentă, improprie
dinvoluntară, voluntară, non-voluntară
 
4. Libertatea social-politică este o valoare:
a. proprie unui regim politic totalitar
b. specifică unei societăţi conflictuale
c. recunoscută în democraţie
d. de care nu se ţine cont într-o organizaţie privată
 
5. Responsabilitatea social-politică este corelată cu:
a. determinismul mecanicist
b. existenţa unui cadru social în care libertatea este garantată
c. absenţa libertăţii
d. faptele întâmplătoare, accidentale
 
6. În tipologia drepturilor omului se face distincţia între drepturi:
a. necesare şi mai puţin necesare
b. bune şi rele
c. drepte şi nedrepte
d. pozitive şi negative
 
7. Forma de cunoaştere posibilă prin implicarea simţurilor este:
a. empirică
b. raţională
c. emergentă
d. sistematică
 
8. În cadrul teoriei adevărului corespondenţă, valoarea de adevăr este stabilită prin trimitere la:
a. ansamblul ideilor acceptate în comunitatea ştiinţifică
b. realitatea vizată de idea respectivă
c. ceea ce un grup de oameni consideră că este util
d. convergenţa conceptelor ştiinţifice
 
9. În concepţia hedonistă, acţiunile morale sunt:
a. făcute din datorie
b. în acord cu plăcerea şi evitarea durerii
c. realizate dezinteresat
d. conforme raţiunii
 
10. În societatea contemporană, respectarea/asigurarea drepturilor omului:
a. este garantată doar pentru cetăţeni
b. constituie un fapt întâmplător
c. reprezintă o trăsătură a democraţiei
d. nu este o preocupare a guvernanţilor
 
 
SUBIECTUL al II-lea (30 de puncte)
A. În coloana din stânga sunt enumerate forme de cunoștințe, specifice filosofiei kantiene, iar în coloana din dreapta sunt nu erotate enunţuri adevărate referitoare la acestea. Scrieţi pe foaia de examen asocierile corecte dintre fiecare literă din coloana din stânga şi cifra corespunzătoare din coloana din dreapta.
a. Cunoștințe a priori1. Cunoștințe bazate pe experiență.2. Judecăți în care legătura predicatului cu subiectul este gândită fără identitate, fiind numite și judecăți extensive.
b. Cunoștințe a posteriori3. Cunoștințe independente de orice experiență.
c. Cunoștințe analitice
4. Judecăți realizate din respect pentru lege și nu din
înclinație.
d. Cunoștințe sintetice5. Judecăți în care legătura predicatului cu subiectul este gândită prin identitate, fiind numite și judecăți explicative.
 
 
16 puncte
 
B. Argumentați, în aproximativ zece rânduri, în favoarea sau împotriva tezei potrivit căreia orice cunoaştere a noastră începe cu experienţa.
8 puncte
C. Construiți un exemplu prin care să evidențiați rolul/importanţa erorii în progresul procesului de cunoaștere.
6 puncte
 
 
SUBIECTUL al III-lea (30 de puncte)
A. Citiţi, cu atenţie, textul de mai jos:
         Fiinţele a căror existenţă nu este întemeiată pe voinţa noastră, ci pe natură, au totuşi, dacă sunt fiinţe fără raţiune, numai o valoare relativă, ca mijloc, şi de aceea se numesc lucruri, pe când fiinţele raţionale se numesc persoane, fiindcă natura lor le distinge deja ca scopuri în sine, adică drept ceva ce nu este îngăduit să fie folosit numai ca mijloc, prin urmare îngrădeşte orice bun-plac (şi este un obiect de respect).
(I. Kant, Critica raţiunii practice)
 
Răspundeţi următoarelor cerinţe:
1. Menţionaţi, pe baza textului dat, două caracteristici ale naturii umane.
4 puncte
2. Evidenţiaţi, în aproximativ o jumătate de pagină, o corelaţie existentă între termenii imperativ categoric şi scop obiectiv.
10 puncte
3. Formulaţi un punct de vedere personal referitor la actualitatea perspectivei filosofice prezentată în textul dat.
6 puncte
B. Ştiind că valoarea filosofiei trebuie căutată tocmai în caracterul ei interogativ:
1. Argumentaţi, în aproximativ cinci rânduri, în favoarea ideii/tezei filosofice prezentată în enunţ.
6 puncte
2. Ilustraţi, printr-un exemplu concret, modul în care filosofia poate influenţa viaţa unei persoane.
4 puncte
 
BAREM DE EVALUARE ŞI DE NOTARE
 
 
• Se punctează oricare alte formulări/ modalităţi de rezolvare corectă a cerinţelor.
• Nu se acordă punctaje intermediare, altele decât cele precizate explicit prin barem. Nu se acordă fracţiuni de punct.
• Se acordă 10 puncte din oficiu. Nota finală se calculează prin împărţirea punctajului total acordat pentru lucrare la 10.
 
 
SUBIECTUL I (30 de puncte)
câte 3 puncte pentru fiecare răspuns corect, astfel:
1-a, 2-c, 3-d, 4-c, 5-b, 6-d, 7-a, 8-b, 9-b, 10-c
10x3p= 30 puncte
 
SUBIECTUL al II-lea (30 de puncte)
A. câte 4 puncte pentru fiecare asociere corectă, astfel:
a-3
b-1
c-5
d-2
4x4p=16 puncte
B. - argumentarea în favoarea sau împotriva tezei potrivit căreia orice cunoaştere a noastră începe cu experienţa
6 puncte
- încadrarea în limita de spaţiu precizată
2 puncte
C. construirea unui exemplu care evidențiază rolul/importanţa erorii în progresul procesului de cunoaștere
6 puncte
 
SUBIECTUL al III-lea (30 de puncte)
 
A.
1. câte 2 puncte pentru menţionarea, pe baza textului dat, a fiecăreia dintre cele două caracteristici ale naturii umane
2x2p= 4 puncte
2. - câte 1 punct pentru utilizarea fiecăruia dintre cei doi termeni daţi în sens filosofic
2x1p= 2 puncte
- evidenţierea unei corelaţii existente între termenii daţi
4 puncte
- coerenţa textului redactat
2 puncte
- încadrarea în limita de spaţiu precizată
2 puncte
3. formularea unui punct de vedere personal referitor la actualitatea perspectivei filosofice prezentată în textul dat
6 puncte
 
B.
1. - argumentarea în favoarea ideii/tezei filosofice prezentată în enunţ
4 puncte
    - încadrarea în limita de spaţiu precizată
2 puncte
2. ilustrarea, printr-un exemplu concret, a modului în care filosofia poate influenţa viaţa unei persoane
4 puncte

Alte Lectii din filosofie