Modele de subiecte Logica, Argumentare și comunicare Bacalaureat 2020

 Model de subiect si barem Logica, Argumentare și comunicare Bacalaureat 2020 (pdf)

 

Teste online

 

Examenul de bacalaureat național 2020

Proba E d)

Logică, argumentare și comunicare

Model de subiect LOGICĂ 2020

Profilul umanist din filiera teoretică, profilul servicii din filiera tehnologică şi toate profilurile şi specializările din filiera vocaţională, cu excepţia profilului militar

 • Toate subiectele sunt obligatorii. Se acordă 10 puncte din oficiu.
 • Timpul de lucru efectiv este de 3 ore.

 

SUBIECTUL I(30 de puncte)

A. Scrieţi pe foaia de examen litera corespunzătoare răspunsului corect, pentru fiecare dintre enunțurile de mai jos. Este corectă o singură variantă de răspuns.

1. Într-o demonstrație logic corectă, teza de demonstrat trebuie:

 1. să fie cel puțin o propoziție probabilă
 2. să conțină termeni cu semnificație multiplă
 3. să fie o propoziție infirmată anterior
 4. să fie înlocuită pe parcursul demonstrației cu altă teză

 

2. Raționamentul Dacă unele produse de uz casnic sunt poluante, atunci unele produse poluante sunt de uz casnic este un exemplu de argument:

 1. inductiv complet
 2. silogistic
 3. deductiv imediat
 4. deductiv mediat

 

3. Termenii suliță și sabie, ca specii ale termenului armă, se află în raport de:

 1. identitate
 2. contrarietate
 3. ordonare
 4. contradicție

 

4. Subiectul logic al propoziției Unele strategii de rezolvare a problemelor sunt procedee euristice este:

 1. unele strategii
 2. strategii de rezolvare
 3. rezolvare a problemelor
 4. strategii de rezolvare a problemelor

 

5. Una din regulile de corectitudine ale operației de clasificare este aceea conform căreia, pe aceeași treaptă a clasificării, între clasele obținute trebuie să existe numai raporturi logice de:

 1. identitate
 2. opoziție
 3. ordonare
 4. încrucișare

 

6. Din punct de vedere intensional, termenul sportiv de performanță, este un termen:

 1. precis
 2. simplu
 3. concret
 4. abstract

 

7. Un raționament inductiv incomplet nu se caracterizează prin:

 1. caracterul amplificator al concluziei
 2. concluzie probabilă
 3. concluzie certă
 4. concluzie mai generală decât premisele
 
 

8. Un raționament inductiv complet presupune:

 1. obținerea unei concluzii cu un caracter probabil
 2. o clasă cu un număr infinit de elemente
 3. o generalizare în cadrul unei clase cu un număr finit de elemente
 4. o particularizare

 

9. Dacă termenului familie tradițională i se elimină proprietatea tradițională atunci:

 1. extensiunea scade, iar intensiunea crește
 2. intensiunea nu se modifică
 3. extensiunea rămâne constantă
 4. extensiunea crește, iar intensiunea scade

 

10.Propoziția Toate firmele de exercițiu sunt ateliere de gândire creativă este:

 1. universală afirmativă
 2. universală negativă
 3. particulară afirmativă
 4. particulară negativă

 

20 de puncte

B. Fie termenii A, B, C, D, şi E astfel încât termenul A se află în raport de încrucișare cu termenul B, termenul C se află în raport de opoziție cu termenul B și în raport de încrucișare cu termenul A, iar termenul D este subordonat termenului C, fiind totodată și specie a termenului A. Termenul E este specie a termenului B și se află în raport de încrucișare cu termenul A.

 

1. Reprezentaţi, prin metoda diagramelor Euler, pe o diagramă comună, raporturile logice dintrecei cinci termeni.

2 puncte

 

2. Stabiliţi, pe baza raporturilor existente între termenii A, B, C, D, E care dintre următoarele propoziţii sunt adevărate şi care sunt false (notaţi propoziţiile adevărate cu litera A, iar propoziţiile false cu litera F):

 1. Unii C nu sunt A.
 2. Toţi B sunt D.
 3. Nici un C nu este D.
 4. Unii A sunt B.
 5. Toți D sunt A.
 6. Unii A sunt C.
 7. Niciun E nu este A.
 8. Toți B sunt E.

 

                                                              8 puncte

SUBIECTUL al II-lea

(30 de puncte)

Se dau următoarele propoziţii:

 

 

 1. Toate realizările umane sunt acțiuni bazate pe eforturi consecvente.
 2. Unele indicatoare rutiere sunt importante în timpul traficului nocturn.
 3. Nicio idee radicală nu este acceptată în absența argumentelor.
 4. Unele articole vestimentare nu sunt comode.

A. Construiţi, atât în limbaj formal cât şi în limbaj natural, subalterna propoziției 1, contradictoria propoziției 2, contrara propoziției 3 și subcontrara propoziției 4.

8 puncte

B. Aplicaţi explicit operaţiile de conversiune şi obversiune, pentru a deriva conversa şi obversa corecte ale fiecăreia dintre propoziţiile 1 şi 3, atât în limbaj formal, cât şi în limbaj natural.

8 puncte

C. Construiţi, atât în limbaj formal cât şi în limbaj natural, conversa obversei supraalternei propoziției 4, respectiv, conversa subalternei propoziției 1.

6 puncte

D. Doi elevi, X şi Y, opinează astfel:

X:Dacă toate persoanele oneste sunt respectate în societate, atunci toate persoanele respectate în societate sunt oneste.

Y:Dacă unii tineri sunt responsabili, atunci unii tineri nu sunt iresponsabili.

Pornind de la această situație:

 

 

a. scrieți, în limbaj formal, opiniile celor doi elevi;

 

4 puncte

b. precizați corectitudinea/incorectitudinea logică a raționamentelor formalizate;

2 puncte

c. explicați corectitudinea/incorectitudinea logică a raționamentului elevului X.

2 puncte

SUBIECTUL al III-lea

(30 de puncte)

A. Fie următoarele două moduri silogistice: aii-1, aai-4.

1. Scrieţi schema de inferenţă corespunzătoare fiecăruia dintre cele două moduri silogistice date şi construiţi, în limbaj natural, un silogism care să corespundă uneia dintre cele două scheme de inferenţă.8 puncte

 2. Verificaţi explicit, prin metoda diagramelor Venn, validitatea fiecăruia dintre cele două moduri silogistice date, precizând totodată decizia la care aţi ajuns.6 puncte

 

B. Construiţi, atât în limbaj formal cât şi în limbaj natural, un silogism valid prin care să justificațpropoziţia “Unele dezbateri pe teme sociale nu sunt generatoare de conflict”.6 puncte

 

C. Fie următorul silogism: Dacă unele evenimente sportive sunt partide de șah, rezultă că unele partide de șah sunt urmărite cu interes, deoarece toate evenimentele sportive sunt urmărite cu interes.

Pornind de la silogismul dat, stabiliţi care dintre următoarele propoziţii sunt adevărate şi care sunt false (notaţi propoziţiile adevărate cu litera A, iar propoziţiile false cu litera F):

1.Termenul mediu este nedistribuit în ambele premise.

2.Subiectul logic al concluziei este reprezentat de termenul „partide de șah.

3.Concluzia silogismului este o propoziție particulară afirmativă.

4.Predicatul logic al concluziei este distribuit în premisă, dar este nedistribuit în concluzie.

D. Fie următoarea definiţie:

4 puncte

 

Acizii sunt compuși chimici care nu sunt nici baze, nici săruri.

 

a. Menţionaţi o regulă de corectitudine pe care o încalcă definiţia dată.

2 puncte

b.Precizați o altă regulă de corectitudine a definirii, diferită de regula identificată la punctul a.

şi construiţi o definiţie care să o încalce, având ca definit termenul „acizi”.

4 puncte

 

BAREM DE EVALUARE ŞI DE NOTARE

 

Profilul umanist din filiera teoretică, profilul servicii din filiera tehnologică şi toate profilurile şi specializările din filiera vocaţională, cu excepţia profilului militar

Se punctează oricare alte formulări/ modalităţi de rezolvare corectă a cerinţelor.

Nu se acordă punctaje intermediare, altele decât cele precizate explicit prin barem. Nu se acordă fracţiuni de punct.

Se acordă 10 puncte din oficiu. Nota finală se calculează prin împărţirea punctajului total acordat pentru lucrare la 10.

SUBIECTUL I

(30 de puncte)

A. câte 2 puncte pentru fiecare răspuns corect, astfel:

 

1-a, 2-c, 3-b, 4-d, 5-b, 6-c, 7-c, 8-c, 9-d, 10-a

10x2p= 20 puncte

B.

 

1. reprezentarea corectă, prin metoda diagramelor Euler, pe o diagramă comună, a raporturilor

logice dintre cei cinci termeni

2 puncte

2. câte 1 punct pentru fiecare răspuns corect, astfel:

 

 

a-A, b-F, c-F, d-A, e-A, f-A, g-F, h-F

8x1p= 8 puncte

SUBIECTUL al II -lea

(30 de puncte)

 

A. - câte 1 punct pentru construirea, în limbaj formal, a subalternei propoziției 1 (SiP), a contradictoriei propoziției 2 (SeP), a contrarei propoziției 3 (SaP) și a subcontrarei propoziției 4

(SiP)4x1p= 4 puncte - câte 1 punct pentru construirea, în limbaj natural, a subalternei propoziției 1, a contradictoriei

propoziției 2, a contrarei propoziției 3 și a subcontrarei propoziției 4

4x1p= 4 puncte

B.- câte 1 punct pentru aplicarea explicită a operaţiilor de conversiune şi obversiune, pentru a deriva conversa şi obversa corecte ale fiecăreia dintre propozițiile 1 și 3, în limbaj formal

2x2x1p= 4 puncte

-câte 1 punct pentru derivarea, în limbaj natural, a conversei fiecăreia dintre propozițiile 1 și 3 2x1p= 2 puncte

-câte 1 punct pentru derivarea, în limbaj natural, a obversei fiecăreia dintre propoziţiile 1 şi 3 2x1p= 2 puncte

C.- câte 1 punct pentru construirea, în limbaj formal, a conversei obversei supraalternei

propoziției 4 (~PiS), respectiv, a conversei subalternei propoziției 1 (PiS) 2x1p= 2 puncte - câte 2 puncte pentru construirea, în limbaj natural, a conversei obversei supraalternei

propoziției 4, respectiv, a conversei subalternei propoziției 1

2x2p= 4 puncte

D. a. câte 2 puncte pentru scrierea, în limbaj formal, a fiecăreia dintre opiniile celor doi elevi

(X: SaPPaS, respectiv Y: SiPSo~P)

2x2p= 4 puncte

b. câte 1 punct pentru precizarea corectitudinii/ incorectitudinii logice a fiecăruia dintre cele două raţionamente formalizate (de exemplu, X:SaPPaS, conversiune nevalidă, Y:SiPSo~P

obversiune validă)2x1p= 2 puncte c. explicarea corectitudinii/ incorectitudinii logice a raționamentului elevului X (de exemplu, X:

SaPPaS conversiune nevalidă, se încalcă legea distribuirii termenilor, termenul P apare distribuit

în concluzie dar nu este distribuit în premisă)

2 puncte

 

SUBIECTUL al III-lea

(30 de puncte)

 

A.

 

 

1.- câte 2 puncte pentru scrierea schemei de inferenţă corespunzătoare fiecăruia dintre cele două moduri silogistice date, astfel:

MaP

PaM

 

SiM

MaS

 

SiP

SiP

2x2p= 4 puncte

- construirea, în limbaj natural, a unui silogism care să corespundă oricăreia dintre cele două

scheme de inferenţă4 puncte 2. - câte 2 puncte pentru reprezentarea grafică, prin intermediul diagramelor Venn, a fiecăruia

dintre cele două moduri silogistice date2x2p= 4 puncte - câte 1 punct pentru precizarea deciziei privind validitatea fiecărui mod silogistic reprezentat

grafic: aii-1 - mod silogistic valid, aai-4 - mod silogistic valid2x1p= 2 puncte

NotăPunctajul se acordă numai în situația în care decizia privind validitatea fiecărui mod silogistic

rezultă din reprezentarea grafică a acestuia.

 

B.

 

- construirea, în limbaj formal, a silogismului valid care să justifice propoziţia dată

3 puncte

- construirea, în limbaj natural, a silogismului valid care să justifice propoziţia dată

3 puncte

C.

 

câte 1 punct pentru fiecare răspuns corect, astfel:

 

1-F, 2-A, 3-A, 4-F

4x1p= 4 puncte

D.

 

a. menţionarea oricărei reguli de corectitudine pe care o încalcă definiţia dată

2 puncte

b. - precizarea oricărei alte reguli de corectitudine a definirii, diferită de regula de la punctul a.

- construirea definiţiei cerute, având ca definit termenul „acizi”          

2 puncte

2 puncte

Vezi și: Teorie Logică, argumentare și comunicare pentru Bac

Alte Lectii din logica si argumentare