Programa Chimie bacalaureat 2009

PROGRAMA DE EXAMEN PENTRU CHIMIE BACALAUREAT-2009

STATUTUL DISCIPLINEI DE EXAMEN

Chimia are, în contextul examenului de bacalaureat pentru anul şcolar 2007-2008, statutul de disciplină opţională, putând fi aleasă ca probă E sau F, probă scrisă (cf. Legii învăţământului nr. 84/1995, art. 26 (1) şi (2) referitoare la probele de examen, diferenţiate în funcţie de filieră, profil, specializare, calificarea profesională şi opţiunea elevului).
Elevii care susţin bacalaureatul la chimie, ca probă scrisă pe durata de
3 ore, pot opta pentru Programa I chimie organică sau pentru Programa II chimie generală şi anorganică,pentru absolvenţii care au studiat chimia şi în ciclul superior de liceu, sau pentru Programa III chimie, pentru absolvenţii care au studiat chimia numai în ciclul inferior de liceu.
Conţinutul programei de examen a fost stabilit pe baza PROGRAMELOR DE CHIMIE aprobate prin Ordin al ministrului educaţiei cercetării şi tineretului: programele şcolare de chimie pentru clasa IX-a cu nr. 3458/ 09.03.2004, programele şcolare de chimie pentru clasa X-a cu nr. 4598 din 31. 08. 2004, programele şcolare de chimie pentru clasele a XI-a aprobate cu nr. 3252/ 13.02.2006, programele şcolare de chimie pentru clasa XII-a cu nr 5959/ 22.12.2006 (se aplică şi la clasa a XIII-a filiera tehnologică, ruta progresivă de calificare profesională), programa pentru şcoala de arte şi meserii clasa a IX-a aprobată cu nr. 3458/ 19.03.2004, programa pentru şcoala de arte şi meserii clasa a X-a aprobată cu nr. 3552/ 08.04.2004, programa pentru anul de completare clasa a XI-a aprobată cu nr. 3872/ 13.04.2005.

CHIMIE ORGANICĂ (PROGRAMA I)

  • Filiere, specializări (calificări profesionale) care susţin proba numai din conţinuturi TC (NIVEL I)

FILIERA TEORETICĂ PROFIL REAL, Specializarea: Matematică-Informatică

FILIERA TEHNOLOGICĂ
PROFIL TEHNIC, Calificările profesionale:
Tehnician operator tehnică de calcul, Tehnician operator procesare text/ imagine, Tehnician desenator pentru construcţii şi instalaţii, Tehnician mecatronist, Tehnician de telecomunicaţii, Tehnician proiectant CAD, Tehnician designer vestimentar, Tehnician în instalaţii electrice, Tehnician operator telematică, Tehnician în automatizări.
Tehnician mecanic pentru întreţinere si reparaţii, Tehnician producţie film şi televiziune, Tehnician prelucrări mecanice, Tehnician multimedia, Tehnician electronist, Tehnician electrotehnist, Tehnician aviaţie, Tehnician electromecanic, Tehnician instalaţii de bord (avion), Tehnician în construcţii şi lucrări publice, Tehnician prelucrări la cald, Tehnician instalator pentru construcţii, Tehnician în industria textilă, Tehnician în industria pielăriei, Tehnician transporturi, Tehnician metrolog, Tehnician operator roboţi industriali, Tehnician în prelucrarea lemnului, Tehnician poligraf, Tehnician producţie poligrafică, Tehnician audio-video.

PROFIL RESURSE ŞI PROTECŢIA MEDIULUI
Calificarea profesională: Tehnician designer mobilă şi amenajări interioare.


FILIERA VOCATIONALĂ
PROFIL MILITAR, Specializarea: Matematică-Informatică

  • Filiere, specializări (calificări profesionale) care susţin proba din conţinuturi TC şi CD (NIVEL II)

FILIERA TEORETICĂ

PROFIL REAL, Specializarea: Ştiinţe ale Naturii

FILIERA TEHNOLOGICĂ

PROFIL RESURSE NATURALE ŞI PROTECŢIA MEDIULUI. Calificări profesionale:
Tehnician chimist de laborator, Tehnician în industria sticlei şi ceramicii, Tehnician în industria materialelor de construcţii, Tehnician în chimie industrială, Tehnician ecolog şi protecţia calităţii mediului, Tehnician hidro-meteorolog, Tehnician analize produse alimentare, Tehnician veterinar pentru animale de companie, Tehnician agromontan, Tehnician veterinar, Tehnician în silvicultură şi exploatări forestiere, Tehnician în industria alimentară, Tehnician în agricultură, Tehnician în agroturism.

COMPETENŢE DE EVALUAT

1. Explicarea unor fenomene, procese, procedee întâlnite în viaţa de zi cu zi.

1.1. Clasificarea compuşilor organici în funcţie de natura grupei funcţionale.
1.2. Diferenţierea compuşilor organici în funcţie de structura acestora.
1.3. Descrierea comportării compuşilor organici studiaţi în funcţie de clasa de apartenenţă

2. Investigarea comportării unor substanţe chimice sau sisteme chimice.

2.1. Efectuarea de investigaţii pentru evidenţierea unor caracteristici, proprietăţi, relaţii.
2.2. Formularea de concluzii care să demonstreze relaţii de tip cauză-efect.
2.3. Evaluarea măsurii în care concluziile investigaţiei susţin predicţiile iniţiale.

3. Rezolvarea de probleme în scopul stabilirii unor corelaţii relevante, demonstrând raţionamente deductive şi inductive.

3.1. Rezolvarea problemelor cantitative/calitative.
3.2. Conceperea sau adaptarea unei strategii de rezolvare pentru a analiza o situaţie.
3.3. Justificarea explicaţiilor şi soluţiilor la probleme.

4. Comunicarea înţelegerii conceptelor în rezolvarea de probleme, în formularea explicaţiilor, în conducerea investigaţiilor şi în raportarea de rezultate.

4.1. Utilizarea în mod sistematic, a terminologiei specifice, într-o varietate de contexte de comunicare.
4.2. Procesarea unui volum important de informaţii şi realizarea distincţiei dintre informaţii relevante/irelevante şi subiective/obiective.
4.3. Decodificarea şi interpretarea limbajului simbolic şi înţelegerea relaţiei acestuia cu limbajul comun.

5. Evaluarea consecinţelor proceselor şi acţiunii produselor chimice asupra propriei persoane şi asupra mediului.
5.1. Analizarea consecinţelor dezechilibrelor generate de procesele chimice poluante şi folosirea necorespunzătoare a produselor chimice.
5.2. Justificarea importanţei compuşilor organici.

CONŢINUTURI NIVEL I

1. Structura şi compoziţia substanţelor organice. Elemente organogene. Legături chimice în compuşii organici; tipuri de catene de atomi de carbon, formule brute, moleculare şi de structură ale claselor de compuşi organici studiaţi.
Izomeria de catenă, de poziţie, de funcţiune pentru compuşii organici studiaţi.

2. Clasificarea compuşilor organici: hidrocarburi şi compuşi cu funcţiuni:

  • Compuşi cu grupe funcţionale monovalente: compuşi halogenaţi, compuşi hidroxilici, amine.
  • Compuşi cu grupe funcţionale divalente şi trivalente: compuşi carbonilici, compuşi carboxilici.
  • Compuşi cu funcţiuni mixte: aminoacizi, zaharide.

3. Alcani – serie omoloagă, denumire, formule de structură; izomerie de catenă; proprietăţi fizice, proprietăţi chimice: clorurarea metanului, monohalogenarea propanului, izomerizarea butanului, cracarea şi dehidrogenarea butanului; arderea; benzine, cifra octanică; putere calorică.

4. Alchene - serie omoloagă, denumire, formule de structură; izomerie de catenă şi de poziţie, dehidrohalogenarea 2-bromobutanului, proprietăţi fizice, proprietăţi chimice: adiţia H2, X2, HX, H2O; regula lui Markovnicov; polimerizarea.

5. Alchine - serie omoloagă, denumire, formule de structură; structura acetilenei, izomerie de catenă şi de poziţie; proprietăţi fizice, proprietăţi chimice: adiţia H2, X2, HX, H2O, regula lui Markovnicov; arderea.
Polimerizarea clorurii de vinil, acrilonitrilului, acetatului de vinil.
Importanţa polimerilor.

6. Arene: benzen, toluen, naftalină – formule de structură, proprietăţi fizice; proprietăţi chimice – halogenarea, nitrarea, alchilarea benzenului cu propenă.

7. Alcooli: metanol, etanol, glicerină– formule de structură, denumire, proprietăţi fizice (stare de agregare, solubilitate în apă, punct de fierbere). Proprietăţi chimice: fermentaţia acetică, arderea metanolului, obţinerea trinitratului de glicerină, deshidratarea 2-butanolului. Oxidarea etanolului (KMnO4, K2Cr2O7 ). Importanţa practică şi acţiunea biologică a etanolului.

8. Acizi carboxilici: formule de structură, proprietăţi fizice; proprietăţi chimice: reacţii cu metale reactive, oxizi metalici, hidroxizi alcalini, carbonaţi, reacţia cu etanolul. Importanţa practică şi acţiunea biologică a acidului acetic.
Esterificarea acidului salicilic; hidroliza acidului acetilsalicilic.

9. Grăsimi- hidrogenarea grăsimilor lichide.
Agenţi tensioactivi: săpunuri şi detergenţi – acţiunea de spălare.

10. Zaharide (glucoza, zaharoza, amidon, celuloza) – stare naturală, proprietăţi fizice, importanţă.

  • Monozaharide: glucoza şi fructoza (formule plane); oxidarea glucozei cu reactiv Tollens şi Fehling.
  • Polizaharide: hidroliza enzimatică a amidonului; identificarea amidonului. Fibre naturale şi artificiale.

11. Aminoacizi (glicina, alanina, valina, serina, cisteina, acidul glutamic, lisina): denumire, clasificare, proprietăţi fizice; caracter amfoter.

  • Proteine- condensarea aminoacizilor; hidroliza enzimatică a proteinelor. Importanţa reacţiei de hidroliză.

12. Cauciuc natural şi cauciucul sintetic:proprietăţi fizice şi importanţa.

13. Calcul stoechiometric, randament. Interpretarea rezultatelor din activitatea experimentală.

CONŢINUTURI NIVEL II

1. Structura alchenelor. Izomeria geometrică, izomeria optică: carbon asimetric, enantiomeri, amestec racemic.
2. Amine: denumire, clasificare, caracter bazic, alchilarea aminelor, diazotarea anilinei. Sinteza metiloranjului.
3. Fenoli: denumire, clasificare, caracter acid, nitrarea fenolului.
4. Conversie utilă, conversie totală.

CHIMIE ANORGANICĂ ŞI GENERALĂ (PROGRAMA II)

  • Filiere, specializări (calificări profesionale) care susţin proba numai din conţinuturi TC (NIVEL I)

FILIERA TEORETICĂ
PROFIL REAL, Specializarea: Matematică-Informatică

FILIERA TEHNOLOGICĂ
PROFIL TEHNIC, Calificările profesionale:
Tehnician operator tehnică de calcul, Tehnician operator procesare text/ imagine, Tehnician desenator pentru construcţii şi instalaţii, Tehnician mecatronist, Tehnician de telecomunicaţii, Tehnician proiectant CAD, Tehnician designer vestimentar, Tehnician în instalaţii electrice, Tehnician operator telematică, Tehnician în automatizări.
Tehnician mecanic pentru întreţinere si reparaţii, Tehnician producţie film si televiziune, Tehnician prelucrări mecanice, Tehnician multimedia, Tehnician electronist, Tehnician electrotehnist, Tehnician aviaţie, Tehnician electromecanic, Tehnician instalaţii de bord (avion), Tehnician în construcţii şi lucrări publice, Tehnician prelucrări la cald, Tehnician instalator pentru construcţii, Tehnician în industria textilă, Tehnician în industria pielăriei, Tehnician transporturi, Tehnician metrolog, Tehnician operator roboţi industriali, Tehnician în prelucrarea lemnului, Tehnician poligraf, Tehnician producţie poligrafică, Tehnician audio-video.

PROFIL RESURSE ŞI PROTECŢIA MEDIULUI, Calificările profesionale:
Tehnician designer mobilă şi amenajări interioare, Tehnician ecolog şi protecţia calităţii mediului, Tehnician hidro-meteorolog, Tehnician analize produse alimentare, Tehnician veterinar pentru animale de companie.
Tehnician agromontan, Tehnician veterinar, Tehnician în silvicultură şi exploatări forestiere, Tehnician în industria alimentară, Tehnician în agricultură, Tehnician în agroturism.

FILIERA VOCATIONALĂ
PROFIL MILITAR, Specializarea: Matematică-Informatică

  • Filiere, specializări (calificări profesionale) care susţin proba din conţinuturi TC şi CD (NIVEL II)

FILIERA TEORETICĂ

PROFIL REAL, Specializarea: Ştiinţe ale Naturii.

FILIERA TEHNOLOGICĂ

PROFIL RESURSE NATURALE ŞI PROTECŢIA MEDIULUI. Calificări profesionale:
Tehnician chimist de laborator, Tehnician în industria sticlei şi ceramicii,
Tehnician în industria materialelor de construcţii, Tehnician în chimie industrială.

COMPETENŢE DE EVALUAT

1. Explicarea unor fenomene, procese, procedee întâlnite în viaţa de zi cu zi.

1.1. Clasificarea sistemelor chimice studiate după diferite criterii.
1.2. Descrierea comportării speciilor chimice studiate într-un context dat.
1.3. Diferenţierea substanţelor chimice după natura interacţiunilor dintre atomi, ioni, molecule.
1.4. Structurarea cunoştinţelor anterioare, în scopul explicării proprietăţilor unui sistem chimic.
1.5. Interpretarea caracteristicilor fenomenelor sistemelor studiate, în scopul identificării aplicaţiilor acestora.
2. Investigarea comportării unor substanţe chimice sau sisteme chimice.

2.1. Efectuarea de investigaţii pentru evidenţierea unor caracteristici, proprietăţi, relaţii.
2.2. Formularea de concluzii folosind informaţiile din surse de documentare, grafice, scheme, date experimentale care să răspundă ipotezelor formulate.
2.3. Utilizarea investigaţiilor în vederea obţinerii unor explicaţii de natură ştiinţifică.

3. Rezolvarea de probleme în scopul stabilirii unor corelaţii relevante, demonstrând raţionamente deductive şi inductive.

3.1. Analizarea problemelor pentru a stabili contextul, relaţiile relevante, etapele rezolvării.
3.2. Aplicarea algoritmilor de rezolvare de probleme, în scopul aplicării lor în situaţii din cotidian.
3.3. Evaluarea strategiilor de rezolvare a problemelor pentru a lua decizii asupra materialelor/condiţiilor analizate.

4. Comunicarea înţelegerii conceptelor în rezolvarea de probleme, în formularea explicaţiilor, în conducerea investigaţiilor şi în raportarea de rezultate.
4.1. Aplicarea corespunzătoare a terminologiei ştiinţifice în descrierea sau explicarea fenomenelor şi proceselor.
4.2. Folosirea corectă a terminologiei specifice chimiei.


5. Evaluarea consecinţelor proceselor şi acţiunii produselor chimice asupra propriei persoane şi asupra mediului.
5.1. Compararea acţiunii unor produse procese chimice asupra propriei persoane sau asupra mediului.
5.2. Anticiparea efectelor unor acţiuni specifice asupra mediului înconjurător.

CONŢINUTURI NIVEL I

I. Structura atomului. Tabelul periodic al elementelor chimice.
1. Atom. Element chimic. Izotopi. Straturi. Substraturi. Orbitali. Clasificarea elementelor în blocuri de elemente: s, p, d, f. Structura învelişului electronic pentru elementele din perioadele 1, 2, 3.
2. Corelaţii între structura învelişului electronic, poziţia în tabelul periodic şi proprietăţi ale elementelor: caracter metalic, caracter nemetalic. Variaţia caracterului metalic şi nemetalic al elementelor în grupele principale şi în perioadele 1, 2, 3.
3. Proprietăţi chimice ale sodiului: reacţii cu O2, Cl2, H2O. Proprietăţi chimice ale clorului: reacţii cu H2, Fe, H2O, Cu, NaOH , NaBr, KI.

II. Legături chimice. Interacţii între atomi, ioni, molecule.
1. Legătura ionică. Cristalul de NaCl. Importanţa practică a NaCl.
2. Legătura covalentă polară; molecule polare: H2O şi HCl. Legătura covalentă nepolară; molecule nepolare: H2, N2, Cl2; mol, volum molar, numărul lui Avogadro, ecuaţia de stare a gazelor perfecte. Legătura coordinativă ( NH şi H3O+ ). Proprietăţi fizice ale apei. Importanţa practică a Cl2 şi HCl.
3. Legătura de hidrogen.

III. Soluţii apoase.
1. Soluţii. Concentraţia soluţiilor: concentraţia procentuală masică, concentraţia molară. Solubilitatea substanţelor. Dizolvarea substanţelor ionice şi a substanţelor cu molecule polare în apă; factorii care influenţează dizolvarea.
2. Soluţii apoase de acizi (tari şi slabi) şi baze (tari şi slabe): HCl, HCN, NaOH, NH3; cupluri acid-bază conjugate.

IV. Echilibrul chimic.
1. Echilibre acido-bazice. pH-ul soluţiilor apoase de acizi monoprotici tari şi baze monoprotice tari. Indicatori de pH: turnesol, fenolftaleina (virajul culorii).
2. Reacţii acido-bazice. Reacţia de neutralizare; titrarea acid tare - bază tare.

V.Noţiuni de electrochimie.
1. Reacţii de oxido-reducere. Număr de oxidare. Stabilirea coeficienţilor reacţiilor redox. Caracter oxidant şi reducător.
2. Aplicaţii ale reacţiilor redox: pila Daniell, acumulatorul cu plumb (construcţie şi funcţionare). Coroziunea şi protecţia anticorosivă.
3. Electroliza soluţiei şi topiturii de NaCl.

VI. Noţiuni de termochimie.
1. Reacţii exoterme, reacţii endoterme.
2. Entalpie de reacţie. Caldura de combustie- arderea hidrocarburilor. Legea Hess.

VII. Noţiuni de cinetică chimică.
Reacţii lente, reacţii rapide. Catalizatori. Inhibitori.

VIII. Calcule chimice
Rezolvarea de exerciţii şi probleme de calcul stoechiometric; exerciţii de stabilire a coeficienţilor stoechiometrici ai ecuaţiilor redox, exerciţii de calcul a concentraţiei procentuale de masă şi concentraţiei molare; calcularea pH-ului soluţiilor de acizi tari şi baze tari.

CONŢINUTURI NIVEL II

1. Elemente din blocul d; structura învelişului electronic pentru elemente din perioada a 4a.
2. Legătura coordinativă (combinaţii complexe: reactiv Tollens, reactiv Schweizer, tetrahidroxoaluminatul de sodiu).
3. Echilibrul chimic. Legea acţiunii maselor; Kc, Ka, Kb, Kw. Principiul lui
Le Châtelier şi factorii care influenţează echilibrul chimic
4. Viteză de reacţie, constantă de viteză, legea vitezei.
5. Seria potenţialelor standard de reducere.

CHIMIE ( PROGRAMA III)

FILIERA TEORETICĂ
PROFIL UMANIST, Specializările: Filologie, Ştinţe Sociale.


FILIERA TEHNOLOGICĂ
PROFIL SERVICII, calificările profesionale:
Tehnician în turisn, Tehnician în activităţi de poştă, Tehnician în activităţi economice, Tehnician în administraţie, Tehnician în achiziţii şi contractări.


FILIERA VOCAŢIONALĂ
PROFIL ARTISTIC, Specilizările: Arhitectură, Arte ambientale şi design, Arte plastice şi decorative, Muzică, Coregrafie, Arta actorului.
PROFIL TEOLOGIC, Specializarea Teologie: Teologic ortodox, Patrimoniu cultural, Teologic catolic, Teologic unitarian, Teologic reformat, Teologic baptist, Teologic penticostal, Teologic adventist, Teologic musulman.

PROFIL PEDAGOGIC, Specializările: Învăţător, Educatoare, Bibliotecar-documentarist, Instructor-amator, Instructor pentru activităţi extraşcolare, Pedagog şcolar.

PROFIL SPORTIV, TOATE SPECIALIZĂRILE.
PROFIL MILITAR (Licee ale Ministerului Administraţiei şi Internelor), Specializarea: Ştinţe sociale.

COMPETENŢE DE EVALUAT

1. Explicarea unor fenomene, procese, procedee întâlnite în viaţa de zi cu zi.

1.1. Diferenţierea compuşilor în funcţie de structura acestora.
1.2. Descrierea comportării speciilor chimice studiate într-un context dat.

2. Investigarea comportării unor substanţe chimice sau sisteme chimice.

2.1. Formularea de concluzii folosind informaţiile din surse de documentare, grafice, scheme, date experimentale care să răspundă ipotezelor formulate.

3. Rezolvarea de probleme în scopul stabilirii unor corelaţii relevante, demonstrând raţionamente deductive şi inductive.

3.1. Conceperea sau adaptarea unei strategii de rezolvare pentru a analiza o situaţie.
3.2. Analizarea problemelor pentru a stabili contextul, relaţiile relevante, etapele rezolvării.

4. Comunicarea înţelegerii conceptelor în rezolvarea de probleme, în formularea explicaţiilor, în conducerea investigaţiilor şi în raportarea de rezultate.

4.1. Folosirea corectă a terminologiei specifice chimiei.

5. Evaluarea consecinţelor proceselor şi acţiunii produselor chimice asupra propriei persoane şi asupra mediului.
5.1. Anticiparea efectelor unor acţiuni specifice asupra mediului înconjurător.
5.2. Analizarea consecinţelor dezechilibrelor generate de procesele chimice poluante şi folosirea necorespunzătoare a produselor chimice

CHIMIE ORGANICĂ (PROGRAMA III)

CONŢINUTURI

I. Structura şi compoziţia substanţelor organice. Elemente organogene. Legături chimice în compuşii organici; tipuri de catene de atomi de carbon, formule brute, moleculare şi de structură ale claselor de compuşi organici studiaţi.

II Hidrocarburi
1. Alcani – denumire, formule de structură, izomerie de catenă la alcani (C4 – C5 ); proprietăţi fizice, proprietăţi chimice: clorurarea metanului, arderea.

2. Alchene - denumire, formule de structură; izomerie de catenă, izomerie de poziţie (C4 – C5), proprietăţi fizice, proprietăţi chimice ale etenei: adiţia H2, X2, HX, H2O; polimerizarea.
3. Alchine – acetilena, formulă de structură; proprietăţi fizice, proprietăţi chimice: adiţia H2, Br2, HCl, H2O la acetilenă; arderea.
Polimerizarea clorurii de vinil, acrilonitrilului, acetatului de vinil.
4. Arene: benzen, naftalină; formule de structură, proprietăţi fizice, proprietăţi chimice: clorurarea benzenului , nitrarea benzenului şi a naftalinei.

III. Compuşi cu funcţiuni.

1. Alcooli: metanol, etanol – proprietăţi fizice (stare de agregare, solubilitate în apă, punct de fierbere). Fermentaţia acetică, arderea metanolului.

2. Acizi carboxilici: acid acetic – proprietăţi fizice; proprietăţi chimice: reacţii cu metale reactive, oxizi metalici, hidroxizi alcalini, carbonaţi, reacţia cu etanolul. Importanţa practică şi acţiunea biologică a acidului acetic.

CHIMIE ANORGANICĂ ŞI GENERALĂ (PROGRAMA III)

CONŢINUTURI

I. Soluţii apoase.
1. Soluţii. Concentraţia soluţiilor: concentraţia procentuală masică, concentraţia molară. Solubilitatea substanţelor.
2. Reacţia de neutralizare: acid tare - bază tare. Indicatori de pH: turnesol, fenolftaleina (virajul culorii).

II. Noţiuni de electrochimie.
1. Reacţii de oxido-reducere. Număr de oxidare. Stabilirea coeficienţilor reacţiilor redox. Caracter oxidant şi reducător.
2. Proprietăţi chimice ale sodiului: reacţii cu Cl2, H2O. Proprietăţi chimice ale clorului: reacţii cu H2, Fe, H2O, Cu, NaBr, KI.

III. Calcule chimice
Rezolvarea de exerciţii şi probleme cu calcul stoechiometric.
Utilizarea noţiunilor de: mol, volum molar, numărul lui Avogadro; exerciţii de stabilire a coeficienţilor stoechiometrici ai ecuaţiilor redox, exerciţii de calcul a concentraţiei procentuale de masă şi a concentraţiei molare.

NOTĂ:
Conform “Metodologiei privind organizarea şi desfăşurarea examenului de bacalaureat 2009”, pregătirea examenului şi elaborarea subiectelor se realizează în conformitate strictă cu PROGRAMELE PENTRU EXAMENUL DE BACALAUREAT, avizată prin OMECT. Subiectele nu vizează conţinutul unui manual anume. Manualul şcolar este doar unul dintre suporturile didactice utilizate de profesori şi de elevi, care ajută la parcurgerea programei şcolare, prin însuşirea de cunoştinţe şi formarea de competenţe.

Alte Lectii din chimie