Programa de bacalaureat –2008 Matematica fil teoretic-tehnologic

Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Tineretului


Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

Matematica
Programa de bacalaureat –2008
Filiera teoretică, profil real, specializarea ştiinţe ale naturii: 3 ore / săpt. (TC + CD)
Filiera tehnologică, toate profilurile, toate specializarile : 3 ore / săpt. (TC)

Statutul disciplinei

Matematica este disciplină obligatorie de examen – proba d şi disciplină la alegere din profilul opus – proba f.

Competenţe de evaluat

  1. Folosirea corectă a terminologiei specifice matematicii în contexte variate de aplicare
  2. Prelucrarea datelor de tip cantitativ, calitativ, structural, contextual cuprinse în enunţuri matematice
  3. Utilizarea corectă a algoritmilor matematici şi a raţionamentelor în rezolvarea de probleme cu diferite grade de dificultate
  4. Exprimarea şi redactarea corectă şi coerentă în limbaj formal sau în limbaj cotidian, a rezolvării sau a strategiilor de rezolvare a unei probleme
  5. Analiza unei situaţii problematice şi determinarea ipotezelor necesare pentru obţinerea concluziei
  6. Generalizarea unor proprietăţi prin modificarea contextului iniţial de definire a problemei sau prin îmbunătăţirea sau generalizarea algoritmilor

    În plus, se vor avea în vedere şi competenţele specifice din programa şcolară.

Conţinuturi

 

Clasa a IX-a
Mulţimi şi elemente de logică matematică .Şiruri.  Funcţii; lecturi grafice. Funcţia de gradul I. Funcţia de gradul al II-lea. Interpretarea geometrică a proprietăţilor algebrice ale funcţiei de gradul al II-lea. Vectori în plan. Coliniaritate, concurenţă, paralelism - calcul vectorial în  geometria plană. Aplicaţii ale trigonometriei în geometrie.

Clasa a X-a
Mulţimi de numere. Numere reale. Mulţimea C. Funcţii şi ecuaţii. Metode de numărare. Matematici financiare. Geometrie. (Nu se cer: Variabile aleatoare. Dependenţa şi independenţa evenimentelor, scheme clasice de probabilitate: schema lui Poisson şi  schema lui Bernoulli.)

                                                                         Clasa a XI-a
Elemente de calcul matriceal şi sisteme de ecuaţii liniare. Matrice. Determinanţi. Sisteme de ecuaţii liniare . Elemente de analiză matematică. Limite de funcţii. Funcţii continue. Funcţii derivabile. Studiul funcţiilor cu ajutorul derivatelor.
Clasa a XII-a
Elemente de algebră .Grupuri. Inele si corpuri. Inele de polinoame cu coeficienţi într-un corp comutativ (Q, R, C, Zp, p  prim). Elemente  de analiză  matematică. Primitive. Integrala definită. Aplicaţii ale integralei definite.

 

 

Notă.
Pregătirea examenului şi elaborarea subiectelor se realizează în conformitate strictă cu PROGRAMA EXAMENULUI DE BACALAUREAT , avizată prin OMECT. Subiectele nu vizează conţinutul unui manual anume . Manualul şcolar este doar unul dintre suporturile didactice utilizate de profesori şi elevi, care ajută la parcurgerea programei şcolare, prin însuşirea de cunoştinţe şi formarea de competenţe.

Alte Lectii din matematica