Programa Fizica bacalaureat 2009

PROGRAMA DE EXAMEN PENTRU DISCIPLINA: FIZICĂ BACALAUREAT 2010 (Aprobată prin O.M.E.C.I. nr. 5204 / 23.09.2009)

A. STATUTUL DISCIPLINEI

FIZICA are în cadrul Examenului de Bacalaureat pentru anul şcolar 2009 — 2010 statutul de disciplină opţională, putând fi aleasă ca probă scrisă în conformitate cu filiera, profilul şi specializarea absolvită.
În intenţia de a veni în întâmpinarea candidaţilor care se pregătesc pentru continuarea studiilor în diferite filiere din învăţământul superior, elevii vor opta în timpul probei de examen pentru două dintre cele patru modulele (I. MECANICĂ, II. ELEMENTE DE TERMODINAMICĂ, III. PRODUCEREA ŞI UTILIZAREA CURENTULUI CONTINUU, IV. OPTICĂ).
Pregătirea examenului şi elaborarea subiectelor se realizează în conformitate strictă cu PROGRAMA PENTRU EXAMENUL DE BACALAUREAT, aprobată prin O.M.E.C.I. Subiectele nu vizează conţinutul unui manual anume. Manualul şcolar este doar unul dintre suporturile didactice utilizate de profesori şi elevi, ce ajută la parcurgerea programei şcolare, prin însuşirea de cunoştinţe şi formarea de competenţe.
Conţinutul programei de examen a fost stabilit ţinându-se seama de Programele Şcolare de Fizică în vigoare pentru absolvenţii promoţiei 2010.

Au fost respectate câteva principii:
1. Volumul programei de examen, redus faţă de cel din curriculum, se limitează la unele capitole ale Fizicii care permit, în cadrul examenului de bacalaureat, o evaluare a atingerii competenţelor de mai jos;
2. Cunoştinţele de matematică necesare examenului de Fizică cuprind, în afara celor de aritmetică, algebră şi geometrie elementară, operaţii cu puteri raţionale, operaţii fundamentale cu funcţii trigonometrice, logaritmi, progresii, determinarea extremului unei funcţii cu metodele analizei matematice, folosirea integralei definite;
3. Numerotarea capitolelor şi a temelor nu coincide cu cea din curriculum, dar formularea conţinutului respectă întocmai programa şcolară a fiecărei clase;
4. Lista de termeni conţine cunoştinţele care ar putea interveni in itemii subiectului de examen;
5. Pornind de la competenţele generale şi specifice ale învăţării fizicii s-a optat pentru un conţinut unic al programei de examen, atât pentru filiera teoretică, cât şi pentru cea tehnologică.

B. COMPETENŢE DE EVALUAT

1. Explicarea unor fenomene naturale cu ajutorul conceptelor specifice fizicii:
1.1. definirea sau recunoaşterea unor concepte specifice fizicii menţionate în lista de termeni conţinută în acest material;
1.2. formularea de ipoteze referitoare la fenomene fizice;
1.3. exprimarea prin simboluri specifice fizicii a legilor, principiilor şi teoremelor fizicii, a definiţiilor mărimilor fizice şi a unităţilor de măsură ale acestora;
1.4. descrierea semnificaţiilor termenilor sau simbolurilor folosite în legi sau relaţii.
2. Utilizarea noţiunilor studiate în rezolvarea unor probleme cu caracter teoretic şi aplicativ:
2.1. selectarea informaţiilor relevante referitoare la fenomenele prezentate în cadrul problemelor;
2.2. aplicarea modelelor unor procese în rezolvarea problemelor;
2.3. utilizarea adecvată a unor algoritmi şi a aparatului matematic în rezolvarea de probleme;
2.4. utilizarea reprezentărilor schematice şi grafice ajutătoare pentru înţelegerea şi rezolvarea unei probleme;
2.5. interpretarea din punct de vedere fizic a rezultatelor obţinute în rezolvarea unor probleme.
3. Interpretarea fenomenelor din viaţa cotidiană prin folosirea într-un mod integrat a cunoştinţelor şi a metodelor specifice diferitelor domenii ale fizicii:
3.1. identificarea fenomenelor fizice în situaţii din viaţa cotidiană;
3.2. realizarea de conexiuni între fenomenele specifice diverselor domenii ale fizicii, în scopul explicării principiilor de funcţionare ale unor aparate şi montaje simple;
3.3. selectarea informaţiilor relevante pentru interpretarea unor fenomene fizice;
3.4. anticiparea evoluţiei fenomenelor fizice, pornind de la date prezentate;
3.5. descrierea şi explicarea unor fenomene din viata cotidiană folosind cunoştinţe integrate din diferite domenii ale fizicii.
4. Identificarea unor relaţii între informaţii rezultate din explorarea şi experimentarea dirijată a unor fenomene fizice, pentru interpretarea acestora:
4.1. decodificarea informaţiilor conţinute în reprezentări grafice sau tabele;
4.2. selectarea informaţiilor relevante pentru interpretarea unor fenomene fizice.

C. ARII TEMATICE

I. MECANICA

CONŢINUTURI

1. PRINCIPII ŞI LEGI ÎN MECANICA CLASICĂ
1.1. Mişcare şi repaus
1.2. Principiul I
1.3. Principiul al II-lea
1.4. Principiul al III-lea
1.5. Legea lui Hooke. Tensiunea în fir
1.6. Legile frecării la alunecare

2. TEOREME DE VARIAŢIE ŞI LEGI DE CONSERVARE ÎN MECANICĂ
2.1. Lucrul mecanic. Puterea mecanică
2.2. Teorema variaţiei energiei cinetice a punctului material
2.3. Energia potenţială gravitaţională
2.4. Legea conservării energiei mecanice

LISTA DE TERMENI

1. PRINCIPII ŞI LEGI ÎN MECANICA CLASICĂ
-     viteză, vectorul viteză
-     acceleraţie, vectorul acceleraţie
-     modelul punctului material
-     principiul inerţiei
-     principiul fundamental al mecanicii clasice
-     unitatea de măsură a forţei
-     principiul acţiunilor reciproce
-     forţe de contact între corpuri
-     legile frecării la alunecare
-     legea lui Hooke, forţa elastică
-     forţa de tensiune

2. TEOREME DE VARIAŢIE ŞI LEGI DE CONSERVARE ÎN MECANICĂ
-     lucrul mecanic, mărime de proces
-     unitatea de măsură a lucrului mecanic
-     interpretarea geometrică a lucrului mecanic
-     expresia matematică a lucrului mecanic efectuat de forţa de greutate în câmp gravitaţional uniform
-     lucrul mecanic efectuat de forţa de frecare la alunecare
-     puterea mecanică
-     unitatea de măsură a puterii în S.I.
-     randamentul planului înclinat
-     energia cinetică a punctului material
-     teorema variaţiei energiei cinetice a punctului material
-     energia potenţială
-     variaţia energiei potenţiale gravitaţionale a sistemului corp – Pământ
-     energia mecanică, mărime de stare
-     legea conservării energiei mecanice

II. ELEMENTE DE TERMODINAMICĂ

CONŢINUTURI

1. NOŢIUNI TERMODINAMICE DE BAZĂ
2. PRINCIPIUL I AL TERMODINAMICII
3. APLICAREA PRINCIPIULUI I AL TERMODINAMICII LA TRANSFORMĂRILE GAZULUI IDEAL
4. MOTOARE TERMICE

LISTA DE TERMENI

1. NOŢIUNI TERMODINAMICE DE BAZĂ
-     masă moleculară
-     masă moleculară relativă
-     cantitate de substanţă
-     masă molară
-     volum molar
-     numărul lui Avogadro
-     echilibru termic
-     corespondenţa între valoarea numerică a temperaturii în scara Celsius şi valoarea numerică a acesteia în scara Kelvin

2. PRINCIPIUL I AL TERMODINAMICII
-     lucrul mecanic în termodinamică, mărime de proces
-     interpretarea geometrică a lucrului mecanic în termodinamică
-     energia internă a unui sistem termodinamic, mărime de stare
-     căldura, mărime de proces
-     înveliş adiabatic
-     principiul I al termodinamicii
-     coeficienţi calorici (relaţii de definiţie, unităţi de măsură în SI)
-     relaţia Robert - Mayer

3. APLICAREA PRINCIPIULUI I AL TERMODINAMICII LA TRANSFORMĂRILE  GAZULUI IDEAL
-     energia internă a gazului ideal ( monoatomic, diatomic, poliatomic)
-     variaţia energiei interne, lucrul mecanic şi cantitatea de căldură pentru transformările simple ale gazului ideal ( izobară, izocoră, izotermă, adiabatică)

4. MOTOARE TERMICE
-     explicarea funcţionării unui motor termic
-     descrierea principalelor  cicluri termodinamice  - Otto, Diesel – pe baza cărora funcţionează motoarele termice

III. PRODUCEREA ŞI UTILIZAREA CURENTULUI CONTINUU

CONŢINUTURI

1. CURENTUL ELECTRIC
2. LEGEA LUI OHM
3. LEGILE LUI KIRCHHOFF
4. GRUPAREA REZISTOARELOR ŞI GENERATOARELOR ELECTRICE
5. ENERGIA ŞI PUTEREA ELECTRICĂ

LISTA DE TERMENI

1. CURENTUL ELECTRIC
-     curentul electric
-     intensitatea curentului electric
-     unitatea de măsură a intensităţii curentului electric
-     circuit electric simplu
-     tensiune electromotoare a unui generator electric, tensiunea la bornele generatorului, căderea de tensiune în interiorul generatorului

2. LEGEA LUI OHM
-     rezistenţa electrică
-     legea lui Ohm pentru o porţiune de circuit şi pentru întreg circuitul
-     unitatea de măsură pentru rezistenţa electrică
-     rezistenţa electrică a unui conductor liniar
-     rezistivitatea electrică, dependenţa rezistivităţii electrice de temperatură

3. LEGILE LUI KIRCHHOFF
-     reţeaua electrică
-     nodul de reţea
-     ochiul de reţea
-     legile lui Kirchhoff

4. GRUPAREA REZISTOARELOR ŞI GENERATOARELOR ELECTRICE
-     rezistenţa electrică echivalentă a grupării serie, paralel sau mixtă a mai multor rezistori
-     rezistenţa electrică echivalentă şi t.e.m. echivalentă corespunzătoare grupării serie / paralel a mai multor generatoare electrice

5. ENERGIA ŞI PUTEREA ELECTRICĂ
-     expresia energiei transmise de generator consumatorului într-un interval de timp
-     expresia energiei disipate în interiorul generatorului
-     randamentul unui circuit electric simplu
-     puterea electrică; relaţii ce caracterizează puterea electrică

IV. OPTICA

CONŢINUTURI

1. OPTICA  GEOMETRICĂ
1.1. Reflexia şi refracţia luminii
1.2. Lentile subţiri. Sisteme de lentile

2. OPTICA  ONDULATORIE
2.1. Interferenţa

3. ELEMENTE  DE  FIZICĂ  CUANTICĂ
3.1. Efect fotoelectric extern

LISTA DE TERMENI

1. OPTICA  GEOMETRICĂ
-     reflexia luminii
-     refracţia luminii
-     legile reflexiei
-     legile refracţiei
-     indicele de refracţie
-     punctele conjugate
-     fasciculele paraxiale
-     imaginile reale/virtuale
-     lentila optică
-     elementele caracteristice ale unei lentile subţiri (axe, centru optic, focare);
-     convergenţa unei lentile subţiri
-     formulele lentilelor subţiri
-     imaginile obiectelor reale/virtuale  în lentile subţiri
-     sisteme de lentile

2. OPTICA  ONDULATORIE
-     condiţii de obţinere a interferenţei staţionare
-     dispozitive de interferenţă localizată

3. ELEMENTE  DE  FIZICĂ  CUANTICĂ
-     legile efectului fotoelectric extern
-     ipoteza lui Planck. Ipoteza lui Einstein. Ecuaţia lui Einstein
-     interpretarea legilor efectului fotoelectric extern

Descarca: Pograma Fizică
Descarca Modele de subiecte E d) (i) Fizica
Subiecte Bacalaureat 2009 - 2010
Programa Bacalaureat 2010 la toate materiile


Alte Lectii din fizica