Programa la Geografie Bacalaureat 2009

PROGRAMA PENTRU EXAMENUL DE BACALAUREAT 2009

GEOGRAFIE

I. Statutul disciplinei:
Geografia generală şi Geografia pentru clasa a XII-a: Europa – România – Uniunea Europeană au, în examenul naţional de bacalaureat 2009, statutul de disciplină opţională.
Proba de examen este scrisă şi se desfăşoară pe o durată de 3 ore.

 • Proba “D” vizează Geografia pentru clasa a XII-a: Europa – România – Uniunea Europeană.
 • Proba “E” vizează Geografia pentru clasa a XII-a: Europa – România – Uniunea Europeană la alegere cu Geografia generală (cu conţinuturi selectate din clasele a IX-a, a X-a şi a XI-a).
 • Proba “F” vizează Geografia pentru clasa a XII-a: Europa – România – Uniunea Europeană la alegere cu Geografia generală.

GEOGRAFIE GENERALĂ – PROBLEME FUNDAMENTALE ALE LUMII CONTEMPORANE

II. Competenţe de evaluat:
1. Utilizarea terminologiei ştiinţifice şi disciplinare specifice (concepte, noţiuni) pentru prezentarea unei informaţii pertinente (referitoare la geografia fizică, geografia politică, geografia umană, mediul înconjurător)
2. Sesizarea unor succesiuni de fenomene şi procese naturale
3. Citirea şi interpretarea informaţiei grafice şi cartografice
4. Construirea unui text structurat utilizând o informaţie cartografică sau grafică
5. Explicarea relaţiilor observabile între sistemele lumii contemporane
6. Explicarea proceselor naturale din mediul înconjurător (geografic) prin conexiuni sugerate de analiza modelelor grafice, cartografice şi a imaginilor
7. Construirea unui text structurat utilizând o informaţie grafică sau cartografică
8. Explicarea relaţiilor observabile dintre sistemele naturale şi umane ale mediului
9. Utilizarea reprezentărilor grafice şi cartografice adecvate, pentru interpretarea datelor statistice
10. Transformarea (transferul) informaţiei statistice, grafice şi cartografice în alte forme de prezentare (texte, modele etc.)

III. Conţinuturi:

CLASA a IX-a

Capitolul 3: RELIEFUL TERESTRU

 • Scoarţa terestră ca suport al reliefului: structură şi alcătuire petrografică;
 • Unităţile majore ale reliefului terestru
 • Agenţi, procese şi forme de relief
 • Tipuri de relief – tipuri de relief: fluvial, litoral, glaciar, deşertic (eolian).

Capitolul 4: ATMOSFERA TERESTRĂ

 • Alcătuirea şi structura atmosferei – alcătuirea (compoziţia) atmosferei, straturile atmosferei;
 • Factorii genetici ai climei
 • Masele de aer – circulaţie (dinamică), caracteristici;
 • Caracterizarea geografică a tipurilor de climă.

Capitolul 5: APELE TERREI (HIDROSFERA)

 • Apele continentale şi oceanice – fluvii, râuri, lacuri, gheţari; dinamica apelor oceanice.

Capitolul 6: VIAŢA ŞI SOLURILE PE TERRA

 • Zonele biopedoclimatice – vegetaţie, animale, soluri.

CLASA a X-a

Capitolul I: GEOGRAFIE POLITICĂ
1.1 Statele şi grupările regionale de state
1.2 Harta politică a lumii

Capitolul II. GEOGRAFIA POPULAŢIEI ŞI A AŞEZĂRILOR UMANE

 • Dinamica populaţiei
 • Bilanţul natural al populaţiei
 • Mobilitatea teritorială a populaţiei
 • Bilanţul total al populaţiei
 • Răspândirea geografică a populaţiei – factori care influenţează răspândirea populaţiei, densitatea populaţiei, răspândirea populaţiei în latitudine şi altitudine.
 • Urbanizarea, dinamica urbană şi explozia urbană
 • Forme de aglomerare umană; studii de caz – metropole şi megalopolisuri

Capitolul III. GEOGRAFIA ECONOMICĂ

 • Resursele naturale – Resursele litosferei

CLASA a XI-a

Capitolul I: MEDIUL ÎNCONJURĂTOR – PROBLEMĂ FUNDAMENTALĂ A LUMII CONTEMPORANE

 • Tipuri de medii geografice

Caracterizarea geografică a mediilor calde, temperate, reci şi montane: caracteristicile principale ale fiecărui tip de mediu: poziţia geografică, factorii care determină fiecare tip de mediu, elementele climatice caracteristice, elemente specifice ale reţelei hidrografice, vegetaţiei, faunei, solurilor, aspecte ale degradării şi protecţia fiecărui tip de mediu, exemple regionale semnificative.

Capitolul IV: Sistemul economic şi sistemul geopolitic
Rolul unor state în sistemul mondial actual: Statele Unite ale Americii, Federaţia Rusă, Japonia, China, India, Brazilia.


CLASA a XII-a
Geografie. Europa – România – Uniunea Europeană

II. Competenţe de evaluat:
1. Utilizarea corectă şi coerentă a terminologiei specifice domeniului pentru prezentarea aspectelor definitorii ale spaţiului european şi naţional
2. Explicarea unor succesiuni de fenomene şi procese naturale pe baza analizei unor date ofertate
3. Interpretarea informaţiei cartografice şi a datelor statistice şi a modelelor grafice referitoare la U.E. şi la România
4. Explicarea proceselor naturale din mediul înconjurător (geografic), la nivelul continentului, prin conexiuni sugerate de analiza modelelor grafice, cartografice şi a imaginilor
5. Utilizarea elementelor semnificative, conceptuale şi metodologice, specifice ştiinţelor naturii şi ştiinţelor sociale, pentru studierea comparativă a geografiei Europei şi a geografiei României
6. Explicarea relaţiilor observabile dintre ştiinţe, tehnologie şi mediul înconjurător, la nivelul continentului, prin analizarea unor sisteme şi structuri teritoriale şi funcţionale
7. Explicarea relaţiilor observabile dintre sistemele naturale şi umane ale mediului geografic european, al U.E. utilizând date statistice, modele geografice şi reprezentări cartografice adecvate
8. Utilizarea reprezentărilor grafice şi cartografice adecvate, pentru interpretarea realităţii geografice a U.E. şi a unor ţări din componenţa acesteia
9. Transformarea (transferul) informaţiei statistice, grafice şi cartografice în alte forme de prezentare (texte, modele etc.)

III. Conţinuturi:

CLASA a XII-a

Geografie. Europa – România – Uniunea Europeană

A. EUROPA ŞI ROMÂNIA – ELEMENTE GEOGRAFICE DE BAZĂ
1. Spaţiul românesc şi spaţiul european
2. Elemente fizico-geografice definitorii ale Europei şi ale României:
- relieful major (trepte, tipuri şi unităţi majore de relief)
- clima (factorii genetici, elementele climatice, regionarea climatică)
- hidrografia – aspecte generale; Dunărea şi Marea Neagră
- învelişul biopedogeografic
- resursele naturale
3. Elemente de geografie umană ale Europei şi ale României
- harta politică a Europei; România ca stat al Europei
- populaţia şi caracteristicile ei geodemografice
- sistemul de oraşe al Europei
- activităţile economice – caracteristici generale
- sisteme de transport
4. Mediu înconjurător şi peisaje
5. Regiuni geografice în Europa şi în România: studiu de caz al unei regiuni geografice – Carpaţii
6. Ţările vecine României

B. ROMÂNIA ŞI UNIUNEA EUROPEANĂ
1. Formarea Uniunii Europene şi evoluţia integrării europene
2. Caracteristici geografice, politice şi economice actuale ale U.E.
3. Statele Uniunii Europene:
- privire generală şi sintetică
- Franţa, Germania, Regatul Unit, Italia, Spania, Portugalia, Grecia, Austria
4. România ca parte a Uniunii Europene:
- oportunităţi geografice ale României cu semnificaţie pentru U.E.
- România şi ţările U.E. – interdependenţe geografice, economice şi culturale
5. Problema energiei în U.E. şi în România

C. EUROPA ŞI UNIUNEA EUROPEANĂ ÎN LUMEA CONTEMPORANĂ
1. Problemele fundamentale ale lumii contemporane
2. Rolul Europei în construirea lumii contemporane
3. U.E. şi ansamblurile economice şi geopolitice ale lumii contemporane
4. Mondializare, internaţionalizare şi globalizare din perspectivă europeană
5. Europa, Uniunea Europeană şi România în procesul de evoluţie a lumii contemporane în următoarele decenii

NOTĂ:
Elaborarea subiectelor se va realiza în conformitate cu prevederile prezentei programe de BACALAUREAT avizată prin OMECT. Programa a fost realizată în conformitate cu programele şcolare de geografie pentru clasele a IX-a, a X-a, a XI-a şi a XII-a. Subiectele nu vizează conţinutul unui manual anume. Manualele şcolare reprezintă doar unul dintre suporturile didactice utilizate de către profesori şi elevi pentru parcurgerea programei şcolare prin însuşirea de cunoştinţe şi formarea de competenţe.

Alte Lectii din geografie