Programa la informatica bacalaureat 2009

INFORMATICA – Programa de bacalaureat 2009


I. STATUTUL DISCIPLINEI
Disciplina INFORMATICĂ are statutul de disciplină opţională aleasă din aria curriculară
corespunzătoare specializării matematică-informatică, la proba ”E“.

II. COMPETENŢE DE EVALUAT
– construirea algoritmilor corespunzători unor prelucrări elementare şi reprezentarea lor
prin intermediul programelor pseudocod şi programelor scrise în limbaj de programare
(Pascal sau C/C++, la alegere);
– analiza rezolvării unei probleme prin urmărirea evoluţiei valorilor variabilelor prelucrate
de algoritmul corespunzător;
– abstractizarea rezolvării prin construirea unor algoritmi echivalenţi;
– identificarea şi utilizarea tipurilor de date predefinite specifice unui limbaj de
programare;
– definirea şi utilizarea unor tipuri de date proprii;
– identificarea şi utilizarea operatorilor predefiniţi elementari;
– identificarea şi utilizarea subprogramelor predefinite elementare;
– identificarea şi utilizarea regulilor sintactice specifice limbajului de programare studiat;
– definirea şi apelul unor subprograme proprii cu înţelegerea mecanismelor de transfer
prin intermediul parametrilor;
– identificarea proprietăţilor unor structuri de date necesare în rezolvarea problemelor cu
ajutorul calculatorului şi utilizarea unor modele de memorare a acestora;
– organizarea datelor ce intervin în rezolvarea unei probleme utilizând structuri de date
adecvate;
– organizarea etapelor de prelucrare ce formează un algoritm utilizând structuri de
control şi module de program;
– folosirea unor metode sistematice de rezolvare pentru probleme de generare;
– analiza unor algoritmi echivalenţi de rezolvare a unei probleme în vederea alegerii
algoritmului optim.

III. CONŢINUTURI
1. Algoritmi
1.1. Noţiunea de algoritm, caracteristici
1.2. Date, variabile, expresii, operaţii
1.3. Structuri de bază (liniară, alternativă şi repetitivă)
1.4. Descrierea algoritmilor (programe pseudocod)

2. Elementele de bază ale unui limbaj de programare (Pascal sau C, la alegere)
2.1. Vocabularul limbajului
2.2. Constante. Identificatori
2.3. Noţiunea de tip de dată. Operatori aritmetici, logici, relaţionali
2.4. Definirea tipurilor de date
2.5. Variabile. Declararea variabilelor
2.6. Definirea constantelor
2.7. Structura programelor. Comentarii
2.8. Expresii. Instrucţiunea de atribuire
2.9. Citirea/scrierea datelor
2.10. Structuri de control (instrucţiunea compusă, structuri alternative şi repetitive)

3. Subprograme predefinite
3.1. Subprograme. Mecanisme de transfer prin intermediul parametrilor
3.2. Proceduri şi funcţii predefinite

4. Tipuri structurate de date
4.1. Tipul tablou
4.2. Tipul şir de caractere
– operatori, proceduri şi funcţii predefinite pentru: citire, afişare, concatenare,
căutare, extragere, inserare, eliminare şi conversii (şir ↔ valoare numerică)
4.3. Tipul înregistrare

5. Fişiere text
5.1. Fişiere text. Tipuri de acces
5.2. Proceduri şi funcţii predefinite pentru fişiere text
6. Algoritmi elementari
6.1. Probleme care operează asupra cifrelor unui număr
6.2. Divizibilitate. Numere prime. Algoritmul lui Euclid
6.3. Şirul lui Fibonacci. Calculul unor sume cu termenul general dat
6.4. Determinare minim/maxim
6.5. Metode de ordonare (metoda bulelor, inserţiei, selecţiei, numărării)
6.6. Interclasare
6.7. Metode de căutare (secvenţială, binară)
6.8. Analiza complexităţii unui algoritm (considerând criteriile de eficienţă durata
de executare şi spaţiu de memorie utilizat)

7. Subprograme definite de utilizator
7.1. Proceduri şi funcţii
– declarare şi apel
– parametri formali şi parametri efectivi
– parametri transmişi prin valoare, parametri transmişi prin referinţă
– variabile globale şi variabile locale, domeniu de vizibilitate
7.2. Proiectarea modulară a rezolvării unei probleme

8. Recursivitate
8.1. Prezentare generală
8.2. Proceduri şi funcţii recursive

9. Metoda backtracking (iterativă sau recursivă)
9.1. Prezentare generală
9.2. Probleme de generare
10. Generarea elementelor combinatoriale
10.1. Permutări, aranjamente, combinări
10.2. Produs cartezian, submulţimi

11. Liste
11.1. Structuri de date înlănţuite (reprezentări grafice, reprezentări statice în
memorie)
11.2. Liste liniare simplu înlănţuite (definire şi operaţii: inserare, căutare, eliminare)
11.3. Liste particulare (stive, cozi, liste circulare) şi operaţii specifice

12. Grafuri
12.1. Grafuri neorientate
– terminologie (nod/vârf, muchie, adiacenţă, incidenţă, grad, lanţ, lanţ
elementar, ciclu, ciclu elementar, lungime, subgraf, graf parţial)
– proprietăţi (conexitate, componentă conexă, graf complet)
– metode de reprezentare (matrice de adiacenţă, liste de adiacenţă)
12.2. Grafuri orientate
– terminologie (nod/vârf, arc, adiacenţă, incidenţă, grad intern şi extern,
drum, drum elementar, circuit, circuit elementar, lungime, subgraf, graf parţial)
– proprietăţi (tare conexitate, componentă tare conexă)
– metode de reprezentare (matrice de adiacenţă, liste de adiacenţă)
12.3. Arbori
– terminologie (nod, muchie, rădăcină, descendent, descendent direct/fiu,
ascendent, ascendent direct/părinte, fraţi, nod terminal, frunză)
– metode de reprezentare în memorie (matrice de adiacenţă, liste ”de
descendenţi”, vector ”de taţi”)
INFORMATICA – Programa de bacalaureat 2009

Alte Lectii din informatica