Programa la Marketingul Afacerilor si Mediul concurential al afacerilor Bacalaureat 2009

PROGRAMĂ PENTRU EXAMENUL NAŢIONAL DE BACALAUREAT – 2009
SERVICII

Varianta 1 -Marketingul Afacerilor si Mediul concurential al afacerilor

1. Statutul programei
În conformitate cu prevederile legii învăţământului nr.84/1995, republicată, cu modificările şi
completările ulterioare, în cadrul examenului naţional de bacalaureat proba E – probă scrisă
pentru filiera tehnologică reprezintă o probă, la alegere, din aria curriculară „Tehnologii”, în
funcţie de specializarea aleasă de elev.
Programa Servicii 1 are, în cadrul examenului de bacalaureat – 2009, statutul de programă
opţională pentru profilul Servicii, calificările profesionale:
Tehnician în activităţi economice,
Tehnician în administraţie,
Tehnician în achiziţii şi contractări,
Tehnician în turism,
Tehnician în activităţi de poştă – ruta directă de profesionalizare, respectiv:
Tehnician în activităţi de comerţ,
Organizator banqueting,
Tehnician în gastronomie,
Tehnician în hotelărie – ruta progresivă de
profesionalizare.
Pentru profilul Servicii, calificările profesionale mai sus enunţate, absolventul are
posibilitatea de a opta pentru una din cele două programe reprezentative ale profilului.
Programa este elaborată în conformitate cu curriculumul şcolar, având la bază Standardele de
pregătire profesională (SPP), pentru calificările de nivel 3 menţionate şi vizează evaluarea
performanţelor elevilor, axată pe demonstrarea competenţelor cheie şi a competenţelor tehnice
generale din cadrul următoarelor unităţi de competenţă:

a) Unităţi de competenţe cheie:
1. Gândirea critică şi rezolvarea de probleme;
2. Comunicare;
3. Iniţierea unei afaceri

b) Unităţi de competenţe tehnice generale:
1. Marketingul afacerilor;
2. Mediul concurenţial al afacerilor

Conţinuturile tematice sunt selectate pe baza condiţiilor de aplicabilitate şi a criteriilor de
performanţă din SPP, astfel încât evaluarea finală a competenţelor să se realizeze în concordanţă cu precizările incluse în SPP.

2. Tabelul de corelare a competenţelor tehnice generale de evaluat şi conţinuturilor
aferente acestora

Unităţi de competenţe:
UC: Marketingul afacerilor

Competenţe individuale
C1. Analizează rolul marketingului în activitatea agentului economic

Conţinuturi tematice
Rolul marketingului în activitatea agentului economic
• Obiectivele marketingului: economice (cifra de afaceri, cota de piaţă, volumul vânzărilor) şi psihologice (imaginea firmei, nivelul fidelizării clienţilor, gradul de satisfacere al clienţilor),
• Principiile marketingului: satisfacerea clienţilor şi obţinerea de profit
• Comunicarea eficientă cu consumatorii pentru satisfacerea nevoilor acestora: verbală, nonverbală
• Coordonarea funcţiilor de marketing în realizarea scopurilor propuse: investigarea pieţei şi a nevoilor, conectarea la mediu, maximizarea profitului şi satisfacerea superioară a clienţilor

UC: Mediul concurenţial al afacerilor
C1. Analizează concurenţa pe piaţă
Analiza concurenţilor
• Determinarea punctelor tari şi slabe ale ofertei proprii prin compararea acesteia cu cea a
concurenţilor: compararea: preţurilor proprii cu cele ale concurenţilor, structurilor sortimentale, nivelurilor calitative, cotelor de piaţă, segmentelor de consumatori, nivelurilor

C2. Analizează modalităţile de a fi competitiv în mediul de afaceri

C3. Adaptează strategiile în funcţie de informaţiile deţinute în urma analizei mediului concurenţial tehnologice
Competitivitate în mediul de afaceri
• Selectarea ofertelor optime ale furnizorilor: observare, compararea ofertei furnizorilor cu
obiectivele proprii, analiza preţurilor, analiza calităţii, aprecierea credibilităţii furnizorilor
• Identificarea modalităţilor de creştere a eficienţei activităţii: măsuri de formare continuă a personalului, motivarea personalului, modernizarea tehnologiei, măsuri de reducere a costurilor, îmbunătăţirea continuă a calităţii
Strategii în mediul concurenţial
• Aplicarea strategiilor adecvate mediului concurenţial: resursele umane, produs/serviciu, preţuri, distribuţia pe piaţă, promovare

Bibliografie
1 Capotă Valentina, Popa Florica, Dinescu Cristina -Marketingul afacerii, manual pt.
cls. a XI – a şi a XII –a ruta progresivă Editura Akademos Art, Bucureşti, 2006

2 Ilie Suzana, Tanislav Cristina, Poştovei Cătălina -Marketingul afacerii, manual pt.
Filiera Tehnologică, profil Servicii ruta directă, cls. a XI – a şi ruta progresivă
Editura Oscar Print, Bucuresti, 2006

3 Ilie Suzana Camelia, Tanislav Cristina, Poştovei Cătălina, Ardelean Magdalena
Mediul concurenţial al afacerilor - manual pt. Filiera Tehnologică, profil Servicii ruta directă, cls. a XII si ruta progresivă Editura Oscar Print, Bucureşti, 2006

Alte Lectii din marketing