PROGRAMA PENTRU EXAMENUL DE BACALAUREAT - 2008 Limba Engleza

NOTĂ DE PREZENTARE

I.     STATUTUL DISCIPLINEI

În conformitate cu prevederile Legii Învăţământului nr. 84 /1995, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, absolvenţii de liceu au dreptul să susţină examenul de bacalaureat la limba engleză într-una din situaţiile următoare:

 1. Limba engleză – probă orală obligatorie, comună pentru toate filierele, profilurile şi specializările – proba b;
 2. Limba engleză – probă scrisă la alegere din aria curriculară corespunzătoare specializării, pentru filiera teoretică – specializarea filologie – proba e;
 3. Limba engleză – probă scrisă la alegere dintre disciplinele din celelalte arii curriculare, alta decât cele suţinute anterior – proba f. Această probă se va susţine în conformitate cu Anexa Lista disciplinelor la care se susţine examenul de bacalaureat 2008 pentru probele d, e şi f la Ordinul Ministrului privind aprobarea Calendarului şi a Metodologiei de organizare şi desfăşurare a examenului de bacalaureat 2008.

II.    PRECIZĂRI METODOLOGICE

      Conform principiilor fundamentale ale Curriculum-ului Naţional, examenul de bacalaureat la Limba engleză se organizează pe baza unei programe de examen construită strict pe baza programelor şcolare de trunchi comun aflate în uz.1
      Conform programelor şcolare de trunchi comun aflate în uz, pentru finele claselor a XII-a licee teoretice şi vocaţionale, nivelurile ţintă vor fi echivalente cu următoarele niveluri din Cadrul european comun de referinţă al limbilor:
LIMBA MODERNĂ 1: nivelul B 2 pentru toate competenţele.
LIMBA MODERNĂ 2: nivelul B 2 pentru competenţele de receptare; nivelul B 1 pentru competenţele de producere.
LIMBA MODERNĂ 3: nivelul A 2 pentru toate competenţele.
      Pentru finele clasei a XII-a licee tehnologice, ruta directă de calificare, respectiv pentru finele clasei a XIII-a, ruta progresivă de calificare prin S.A.M. + anul de completare, nivelurile ţintă specificate prin raportare la Cadrul european comun de referinţă al limbilor vor fi următoarele:
LIMBA MODERNĂ 1 (ambele rute de calificare, toate calificările profesionale): nivelul B 2 pentru toate competenţele.
LIMBA MODERNĂ 2 (ruta directă de calificare, toate calificările profesionale şi ruta progresivă de calificare, calificările profesionale Tehnician în activităţi de comerţ, Tehnician în gastronomie, Organizator banqueting,Tehnician în hotelărie): nivelul B 2 pentru competenţele de receptare; nivelul B 1 pentru competenţele de producere.
LIMBA MODERNĂ 2(ruta progresivă de calificare, toate celelalte calificări profesionale) nivelul A 2 pentrutoate competenţele.

 --------------------------------------------------

1# Prezenta Programă de bacalaureat a fost elaborată în conformitate cu Programele şcolare pentru ciclul superior al liceului, Limba engleză: filiera teoretică, toate profilurile şi specializările; filiera vocaţională, toate profilurile şi specializările: clasele a XI-a şi a XII-a: O.M. 3410 / 07.03.2006; filiera tehnologică clasele a XI-a şi a XII-a, ruta directă de calificare profesională; clasele a XII-a şi a XIII-a, ruta progresivă de calificare profesională: O.M. 3488 / 23.03.2006.

III.  COMPETENŢE CE URMEAZĂ A FI EVALUATE

LICEE TEORETICE  ŞI VOCAŢIONALE
(toate profilurile şi specializările)

LIMBA MODERNĂ 1

1. Receptarea mesajelor transmise oral sau în scris în diferite situaţii de comunicare

  1. Identificarea ideilor principale, a informaţiilor / detaliilor specifice, extragerea esenţialului din texte audiate/ citite referitoare la probleme de actualitate, pentru a rezolva o sarcină de lucru.
  2. Selectarea şi corelarea mai multor informaţii din diverse părţi ale unui text/ din texte diferite în scopul îndeplinirii unei sarcini de lucru.
  3. Identificarea, în mesaje orale / scrise diverse, a atitudinilor, sentimentelor, punctelor de vedere exprimate, pentru a le compara cu punctul de vedere personal.
  4. Analizarea unor situaţii descrise în texte audiate/citite în scopul unui studiu aprofundat/ al luării unor decizii.
  5. * Identificarea elementelor structurale ale textului literar (temă, subiect, mesaj, personaj, fundalul acţiunii, vocea auctorială, naraţiune la pers. I şi a III‑a,personaj), a simbolurilor, metaforelor, a altor mijloace de expresie artistică.

2. Producerea de mesaje orale sau scrise adecvate unor anumite contexte
 2.1  Prezentarea, oral/ în scris, de filme, cărţi, evenimente, experienţe, cu exprimarea sentimentelor, reacţiilor   personale legate de acestea.
2.2   Prezentarea, oral/ în scris, de descrieri clare şi detaliate, pe subiecte legate de domenii de interes propriu şi de domeniul de specializare.
2.3  Expunerea, oral/ în scris, a unor idei, opinii şi puncte de vedere proprii şi susţinerea lor cu argumente şi exemple.
2.4   Elaborarea, oral/ în scris, a unui raport/ referat/ eseu / prezentare, argumentate logic şi susţinute de exemple pertinente din experienţa personală sau din alte surse.
2.5   Completarea de formulare şi redactarea de texte funcţionale variate mai complexe, structurate şi cu folosirea de   conectori.
2.6   Utilizarea convenţiilor folosite în comunicarea formală şi informală, adecvând formatul şi limbajul la context şi la   tipul de text.
*2.7  Redactarea de eseuri de opinie, eficiente/convingătoare.
*2.8  Argumentarea, oral/ în scris, a modului personal de interpretare a unui text literar.
3. Realizarea de interacţiuni în comunicarea orală sau scrisă
3.1  Solicitarea adecvată, oral/ în scris, a ideilor, opiniilor, părerilor interlocutorului şi oferirea de răspunsuri / comentarii adecvate la acestea; solicitarea / oferirea de clarificări / explicaţii.
3.2  Susţinerea unui punct de vedere în cadrul unei discuţii / al unui schimb de mesaje scrise, pe teme de interes.
3.3  Avansarea, oral/ în scris, a unor ipoteze şi formularea de răspunsuri adecvate la ipotezele emise de ceilalţi.
3.4  Oferirea de răspunsuri, oral/ în scris,  la un chestionar pe teme de interes, în care sunt motivate opţiunile.
3.5  Formularea de idei/ păreri pe teme de interes în mesaje de răspuns.
3.6  Redactarea de scrisori / alte texte funcţionale pe diferite teme, către diverşi destinatari, în diferite scopuri
            de comunicare (a obţine ceva, a informa, a convinge, a invita, a refuza etc.), cu adecvarea formatului şi a limbajului la subiect şi la cititorul intenţionat.
3.7   Adaptarea formei mesajului la situaţia de comunicare în funcţie de stil (formal/ informal).
*3.8 Susţinerea cu argumente şi contra-argumente relevante a unui punct de vedere în cadrul unei discuţii /unui schimb de mesaje scrise, pe teme culturale /literare.
*3.9 Utilizarea limbajului adecvat în negocierea sensului într-o interacţiune orală/scrisă.
4. Transferul şi medierea mesajelor orale sau scrise în situaţii variate de comunicare
4.1. Redarea, oral/ în scris, cu cuvinte proprii, a spuselor altor persoane / a conţinutului unui text.
4.2  Rezumarea, oral/ în scris, a unui text într-un număr de cuvinte dat.
4.3  Transferul informaţiilor din texte referitoare la domeniul de specializare în diverse forme de prezentare.
4.4  Traducerea din limba engleză în limba maternă / din limba maternă în limba engleză a unor texte/
mesaje de dificultate medie, din domenii de interes / din domeniul de specializare.
*4.5 Raportarea mesajului literar la experienţa personală.
*4.6 Rezumarea, oral/ în scris, a esenţialului dintr-un text din mass-media / literar într-un număr determinat de cuvinte.
*4.7 Parafrazarea, oral/ în scris, a unui citat folosind exemple personale /prin raportare la experienţa personală.                

* Competenţele specifice marcate prin asterisc şi corp de literă cursiv sunt obligatorii numai pentru specializările filologie (filiera teoretică, profil umanist) şi ştiinţe sociale (filiera vocaţională, profil militar M.A.I.), care au prevăzută 1 oră/ săpt. de limba modernă 1 în curriculumul diferenţiat (CD).

LIMBA MODERNĂ 2  
1. Receptarea mesajelor transmise oral sau în scris în diferite situaţii de comunicare
1.1   Identificarea ideilor principale în mesaje orale / scrise, referitoare la subiecte despre viaţa cotidiană şi despre domeniul de specializare.
1.2   Identificarea, în mesaje orale / scrise, de informaţii punctuale relevante pentru a rezolva o sarcină de lucru.
1.3   Decodarea semnificaţiei unor elemente de vocabular nefamiliare, din context, prin asocieri / conexiuni.
1.4   Selectarea, din texte orale / scrise referitoare la domeniul de specializare, de informaţii şi opinii relevante pentru a rezolva o sarcină de lucru.
1.5   Discriminarea între informaţii factuale şi opinii, în mesaje orale şi/sau scrise.
*1.6 Identificarea prin citire rapidă de informaţii / detalii specifice dintr‑un text mai lung, în vederea rezolvării unei sarcini de lucru
*1.7Corelarea de informaţii din diverse părţi ale unui text /din texte literare diferite pentru a rezolva o sarcină de lucru.
*1.8 Identificarea avantajelor şi a dezavantajelor unor situaţii descrise în texte, în scopul luării unor decizii, al formulării unor soluţii.
2. Producerea de mesaje orale sau scrise adecvate unor anumite contexte
2.1   Elaborarea, oral/în scris, de descrieri clare şi detaliate pe subiecte din domenii de interes personal şi / sau profesional.
2.2   Prezentarea orală / relatarea în scris a unui fapt divers /  film / întâmplări / eveniment socio-cultural sau profesional, subliniind elementele semnificative.
2.3   Completarea de documente (formular, chestionar etc.) de uz curent şi specifice domeniului de specializare.
2.4   Elaborarea unui text structurat  pe subiecte cunoscute, pe baza unei scheme date, cu folosirea unui limbaj adecvat.
2.5   Redactarea de texte funcţionale variate, structurate, după model, aducând argumente şi exemple în sprijinul opiniilor exprimate.
2.6   Prezentarea unui monolog pe temă dată, structurat, susţinut de exemple din viaţa personală sau din alte surse.
2.7   Transmiterea, în limbaj clar şi precis, oral / în scris, de informaţii corecte vizând aspecte din domeniul de specializare.
2.8   Emiterea, oral/ în scris, de ipoteze şi susţinerea lor cu câteva argumente.
*2.9  Prezentarea şi comentarea unui film / a unei cărţi prin raportare la experienţa personală, cu exprimarea gândurilor şi / sau a sentimentelor despre acestea.
3. Realizarea de interacţiuni în comunicarea orală sau scrisă
3.1 Solicitarea în mod adecvat a opiniilor interlocutorului şi comentarea succintă a părerilor exprimate de interlocutor / exprimarea poziţiei (acord/dezacord); solicitarea şi oferirea de clarificări/ explicaţii.
3.2  Verificarea înţelegerii şi solicitarea / oferirea de clarificări / explicaţii, atunci când informaţia nu este clar înţeleasă.
3.3  Oferirea de răspunsuri concrete şi de ordin personal la un chestionar / sondaj sau în cadrul unui interviu.
3.4  Exprimarea unor sentimente şi reacţii (surpriză, bucurie, neplăcere, interes, indiferenţă, regret, uimire) referitoare la evenimente/ situaţii/ experienţe trăite sau aflate.
3.5  Realizarea unui interviu structurat pe baza unui chestionar deja elaborat, adăugând câteva întrebări.
3.6  Redactarea unor mesaje de răspuns în care sunt exprimate mulţumiri sau scuze.
3.7 Redactarea de texte funcţionale pe diferite teme, adresate anumitor destinatari în diferite scopuri de comunicare (pentru a exprima intenţii, a obţine ceva, a informa, a convinge, a invita, a refuza etc.).
3.8  Adecvarea formatului / limbajului la subiect / la interlocutor /cititorul intentionat, cu utilizarea convenţiilor
          folosite in comunicarea formala şi informală şi a normelor sociale şi culturale.
4. Transferul şi medierea mesajelor orale sau scrise în situaţii variate de comunicare
4.1  Redarea, oral/ în scris, prin cuvinte proprii, a unor mesaje / texte simple din domenii cunoscute.
4.2  Luarea de notiţe dintr-o lectură pe o temă de interes, în vederea realizării unui raport/unei informări.
4.3  Traducerea din limba engleză în limba maternă / din limba maternă în limba engleză, oral / în scris, a unui mesaj funcţional / text simplu din domeniul de specializare.
4.4  Rezumarea, oral/ în scris, a unui paragraf la o idee esenţială / rezumarea conţinutului unui mesaj.
4.5  Transferul informaţiilor factuale din texte de informare generală în diverse forme de prezentare.
*4.6 Reformularea unei idei emise în cadrul unui dialog pe teme culturale / literare, printr‑un enunţ explicativ mai amplu, la solicitarea interlocutorului.
*4.7 Transferul şi adaptarea semnificaţiei unui text literar la contexte neliterare.

* Competenţele specifice marcate prin asterisc şi corp de literă cursiv sunt obligatorii numai pentru specializările filologie (filiera teoretică, profil umanist) şi ştiinţe sociale (filiera vocaţională, profil militar M.A.I.), care au prevăzută 1 oră/ săpt. de limba modernă 1 în CD.

LIMBA MODERNĂ 3
1. Receptarea mesajelor transmise oral sau în scris în diferite situaţii de comunicare
1.1  Identificarea şi selectarea informaţiei esenţiale, relevante, a ideilor principale şi a unor detalii din mesaje /
          documente simple / fragmente / texte pentru îndeplinirea unor sarcini de lucru.
1.2  Desprinderea semnificaţiei generale a unui mesaj rostit cu viteză normală în limba standard.
1.3  Sesizarea ordinii evenimentelor relatate într-un text scurt şi simplu, audiat sau citit.
1.4  Extragerea ideilor principale şi a unor detalii din texte de informare, în vederea îndeplinirii unei sarcini de  lucru.
1.5  Recunoaşterea argumentelor şi identificarea concluziilor dintr-un text argumentativ pe teme cunoscute.
2. Producerea de mesaje orale sau scrise adecvate unor contexte variate de comunicare
2.1  Relatarea, oral / în scris, a unei activităţi / unui fapt divers / eveniment / film / a unor  experienţe / întâmplări personale pe baza unui plan dat.
2.2  Formularea de întrebări şi răspunsuri şi de opinii argumentate despre ceea ce îi place / nu îi place, pe o temă dată.
2.3  Redactarea unei scrisori personale simple.
2.4  Explicarea folosirii unui produs / aplicării unei proceduri şi răspunsul la întrebări de clarificare.
2.5  Completarea de formulare de uz curent (CV, vize).

3. Realizarea de interacţiuni în comunicarea orală sau scrisă
3.1  Formularea de opinii / sugestii, solicitarea şi formularea de instrucţiuni.
3.2  Oferirea de răspunsuri şi informaţii la întrebări simple în cadrul unui interviu.
3.3  Reformularea unui mesaj / unor instrucţiuni la cererea interlocutorului.
3.4  Elaborarea unui răspuns oral / scris la o scrisoare personală.
3.5  Redactarea unei scurte scrisori de răspuns la anunţuri din mass-media / la o scrisoare oficială.
4. Transferul şi medierea mesajelor orale sau scrise în situaţii variate de comunicare
4.1  Explicarea unei scheme / diagrame / a unui desen / tabel, folosind un limbaj comun.
4.2  Redactarea unui text simplu explicativ prin transferarea informaţiilor dintr-o schemă / diagramă / tabel / desen.
4.3  Transferarea informaţiilor dintr-un text în scheme, tabele, diagrame.
4.4  Transformarea din vorbire directă în vorbire indirectă a unor mesaje foarte simple pe teme din viaţa  cotidiană.

III. CONŢINUTURI RECOMANDATE (pentru toate specializările)
TEXTE
Surse şi tipuri de mesaje orale / scrise
Texte de lungime variabilă care conţin şi elemente de vocabular nefamiliare, la viteză normală, în diverse registre, de dificultate medie:
Limba modernă 1

 1. texte autentice de informare generală, pagini Internet;
 2. articole de enciclopedie / lucrări de popularizare;
 3. articole de presă scrisă, ştiri, texte publicitare;
 4. texte specifice domeniilor de specializare;
 5. texte funcţionale cu conţinut operaţional: formulare, corespondenţă, prospecte;
 6. formulare cu utilizare curentă;
 7.  corespondenţă oficială / administrativă, anunţuri, reclame, cereri, chestionare, procese verbale, C.V.;
 8. corespondenţă personală, invitaţii, felicitări;
 9. diagrame, grafice, tabele;
 10. conferinţe, prezentări, interviuri, rapoarte orale;
 11. transmisiuni radio şi TV, talk-show-uri;
 12. *fragmente de critică literară;
 13. *texte literare autentice neadaptate de dimensiuni reduse/ medii;
 14. *texte de tip reflexiv;
 15. *înregistrări preluate din mass‑media;
 1. * Tipurile de texte marcate prin asterisc (*) şi corp de literă cursiv se adaugă celor din trunchiul comun şi sunt obligatorii numai pentru specializările filologie (filiera teoretică, profil umanist) şi ştiinţe sociale (profil militar M.A.I.), care au prevăzută 1 oră/ săpt. de limba modernă 1 în curriculumul diferenţiat (CD).

Tipuri de texte care trebuie produse

 1. descrieri / comparări de obiecte, persoane, situaţii, activităţi, evenimente;
 2. povestire / prezentare orală / scrisă;
 3. raport / referat / eseu / expunere / povestire / prezentare;
 4. corespondenţă personală şi oficială / administrativă;
 5. formulare, chestionare şi alte documente specifice domeniului de specializare;
 6. paragrafe /texte scurte pe diverse arii tematice, inclusiv de specialitate;
 7. plan de idei, schemă de prezentare;
 8. eseuri şi texte funcţionale structurate.
 9. *eseul reflectiv;
 10. *eseu cu structură dată

Limba modernă 2
Surse şi tipuri de mesaje orale / scrise
Texte de lungime variabilă care conţin şi elemente de vocabular nefamiliare:

 1. texte / fragmente orale/ scrise autentice de informare generală, pagini Internet;
 2. texte /paragrafe descriptive şi narative;
 3. texte cu conţinut operaţional: cereri, corespondenţă, formulare, prospecte.
 4. texte din mass-media: presă scrisă / audio-vizuală, anunţuri, publicitate;
 5. povestiri/ rapoarte/ prezentări orale/ scrise, interviuri, conversaţii;
 6. mesaje scrise, cereri, reclamaţii;
 7. fragmente / texte de specialitate;
 8. tabele, grafice;
 9. *articole de presă;
 10. *texte literare;
 11. *recenzii;
 12. * dialoguri pe teme cotidiene;
 13. *dialoguri pe teme culturale;
 14. *materiale de referinţă:antologii, istorii literare, Internet;
 15. *presă specializată;
 16. *critică literară;
 17. *eseu de opinie, eseu argumentativ.

Tipuri de texte care trebuie produse

 1. formulare, chestionare şi alte documente specifice domeniului de specializare;
 2. paragrafe /texte scurte pe diverse arii tematice, inclusiv de specialitate;
 3. descrieri / comparări de obiecte, persoane, situaţii, activităţi, evenimente;
 4. povestire / prezentare orală / scrisă;
 5. plan de idei, schemă de prezentare;
 6. eseuri şi texte funcţionale structurate (corespondenţă, procese verbale, rapoarte, C.V., documente specifice domeniului de specializare);

Limba modernă 3
Surse şi tipuri de mesaje orale / scrise

 1. documente simple: instrucţiuni, formulare, carte poştală, broşuri de informare, scrisoare personală şi texte scurte;
 2. texte funcţionale: scrisori oficiale de diverse tipuri / reclamă / anunţ / invitaţie;
 3. rapoarte / prezentări orale / scrise de dificultate medie;
 4. fragmente  / texte de informare generală/ de specialitate, descriptive, narative şi argumentative;
 5. dialoguri, conversaţii, interviuri, chestionare;
 6. articole de presă, publicitate; 
 7. povestire / descriere / comparare de obiecte, persoane;
 8. scheme, diagrame, desene, tabele.

Tipuri de texte care trebuie produse

  • texte funcţionale simple: scrisoare informală;
  • dialoguri simple;
  • povestire / prezentare orală / scrisă simplă;
  • descrieri / comparări simple de obiecte, persoane;
  • paragrafe / texte scurte pe diverse arii tematice.

  DOMENII TEMATICE
  DOMENIUL PERSONAL
  Viaţa personală (educaţie, stil de viaţă, comportament social, strategii de studiu, opţiuni pentru carieră, hobby-uri);
  Relaţii interpersonale / inter-umane / profesionale, viaţa de echipă;
  Universul adolescenţei (cultură, sport, timp liber).
  DOMENIUL PUBLIC
  Aspecte din viaţa contemporană (socio-economice, ştiinţifice, tehnice, ecologice, strategii de utilizare a resurselor);
  Tinerii şi viaţa comunitară;
  Democraţie, civism şi drepturile omului;
  Mass-media.
  DOMENIUL OCUPAŢIONAL
  Aspecte legate de profesiuni şi de viitorul profesional;
  Aspecte teoretice şi practice ale specialităţii;
  Locuri de muncă, echipamente, activităţi, operaţiuni, comportament profesional, deontologie profesională;
  Produse şi servicii, calitatea serviciilor / produselor.
  DOMENIUL EDUCAŢIONAL
  Descoperiri ştiinţifice şi tehnice;
  Viaţa culturală şi lumea artelor;
  Patrimoniul socio-cultural european;
  Repere culturale ale spaţiului lingvistic respectiv – trecut şi prezent.

  funcţii comunicative ale limbIi

  • A solicita şi a oferi informaţii legate de completarea unui formular
  • A solicita şi a oferi informaţii despre produse şi servicii (inclusiv despre costuri, preţuri, etc.)
  • A solicita şi a oferi informaţii despre fenomene, evenimente, experienţe, acţiuni şi activităţi profesionale
  •  A formula comparaţii între caracteristici ale unor persoane, obiecte, locuri, fenomene, activităţi, evenimente, procese
  • A exprima şi a argumenta refuzul de a face o acţiune
  • A solicita şi acorda / refuza permisiunea de face ceva
  • A utiliza formule adecvate contextual de iniţiere, întreţinere şi încheiere a unei conversaţii (inclusiv telefonice)
  • A întrerupe în mod politicos
  • A solicita şi a da instrucţiuni
  • A solicita şi a da sfaturi
  • A solicita şi a formula propuneri, sugestii
  • A solicita, a oferi, a accepta sau a refuza ajutorul
  • A corecta / încuraja / avertiza pe cineva
  • A convinge, a determina cursul unei acţiuni
  • A exprima acordul / dezacordul cu un curs de acţiune
  • A caracteriza persoane, fapte, acţiuni
  • A compara stări, acţiuni şi fapte prezente cu cele trecute
  • A formula concluzii
  • A exprima obligaţia / necesitatea / interdicţia de a face ceva
  • A exprima diverse grade de certitudine/ incertitudine
  • A exprima condiţii
  • A exprima cauze şi consecinţe
  • A exprima intenţii, dorinţe, preferinţe
  • A exprima atitudini emoţionale: simpatie, regret, încredere, îndoială, îngrijorare, temere
  • A exprima o hotărâre sau o promisiune
  • A exprima opinii / puncte de vedere personale
  • A argumenta / justifica opinii / puncte de vedere personale
  • A solicita opinii / puncte de vedere personale
  • A exprima satisfacţia / insatisfacţia faţă de un punct de vedere
  • A exprima şi a motiva acordul / dezacordul faţă de opiniile altora
  • A contrazice opiniile altora
  • A cere şi a da clarificări pentru înţelegerea unui mesaj
  • A cere şi a da detalii şi explicaţii
  • A solicita repetarea  şi reformularea

  ELEMENTE DE CONSTRUCŢIE A COMUNICĂRII:

  Limba modernă 1 şi Limba modernă 2
  Substantivul: substantive cu plural neregulat, substantive defective de număr, substantive colective
  Adjectivul: comparaţia intensivă, structuri care utilizează comparativul
  Articolul: articolul zero, omiterea articolului, cazuri speciale de utilizare a articolului
  Numeralul: numerale ordinale, numerale fracţionare, numerale multiplicative
  Verbul: timpuri verbale perfecte; diateza pasivă directă şi indirectă; verbe modale; construcţii cu infinitivul şi cu participiul, funcţii sintactice ale participiul trecut
  Adverbul: de mod, de loc, de timp, de cantitate, mărime şi aproximare; grade de comparaţie
  Cuvinte de legătură: prepoziţii de loc, de timp, de poziţie, de mişcare; conjuncţii; locuţiuni
  Sintaxă: ordinea cuvintelor; fraza condiţională; corespondenţa timpurilor; vorbirea directă / indirectă

  Limba modernă 3
  Substantivul: plurale neregulate, substantive defective de număr
  Articolul: hotărât, nehotărât, posesiv, omiterea articolului
  Adjectivul şi adverbul: grade de comparaţie neregulate
  Verbul: aspectul continuu, diateza activă / pasivă
  Cuvinte de legătură: prepoziţia
  Sintaxă: fraza condiţională; corespondenţa timpurilor

   FILIERA TEHNOLOGICĂ

  LIMBA MODERNĂ 1 şi LIMBA MODERNĂ 2
  CLASA A XII-A, ruta directă de calificare prin liceul tehnologic (toate calificările profesionale)

  1. Obţine informaţii prin receptarea de mesaje orale, în scopul îndeplinirii unor sarcini de lucru
  1.1 Identificarea informaţiilor necesare şi suficiente pentru decodarea sensului global al mesajelor orale.
  1.2 Identificarea punctelor de vedere şi a sentimentelor exprimate.
  2. Obţine informaţii prin receptarea de mesaje scrise, în scopul îndeplinirii unor sarcini de lucru
  2.1 Identificarea de informaţii şi opinii relevante, în texte de informare generală / în texte referitoare la domeniul ocupaţional, necesare pentru îndeplinirea unei sarcini de lucru.

  • 2.2 Scanarea unui text mai lung pentru identificarea de detalii specifice pentru rezolvarea unei sarcini

  2.3 Corelarea în mod coerent a mai multor informaţii din diverse părţi ale unui text / din texte diferite pentru
  rezolvarea unei sarcini de lucru.

  • 2.4 Transferul informaţiilor din texte referitoare la domeniul ocupaţional în diverse forme de prezentare.
  • 2.5 Analizarea avantajelor şi dezavantajelor unor situaţii descrise în texte, în scopul luării unor decizii.
  • 2.6 Identificarea sensului cu ajutorul contextului, în texte pe teme legate de specialitate.

  3. Exprimă mesaje orale, în scopul îndeplinirii unor sarcini de lucru variate
  3.1 Solicitarea opiniilor interlocutorului şi răspunsul adecvat la acestea; solicitarea şi oferirea de informaţii, clarificări şi explicaţii.
  3.2 Exprimarea propriilor opinii şi puncte de vedere legate de domeniul de activitate.
  3.3 Formularea clară, precisă şi în mod politicos a informaţiilor/  instrucţiunilor  şi a întrebărilor/ solicitărilor.

  • 3.4 Descrierea de activităţi, stări şi experienţe personale legate viaţa cotidiană şi de domeniul de activitate

  3.5 Prezentarea de produse şi servicii specifice domeniului ocupaţional

  •         * de activităţi, stări şi experienţe personale legate de viaţa cotidiană şi de domeniul de activitate.
  •         * de produse şi servicii specifice domeniului ocupaţional.

  * Competenţele specifice marcate prin asterisc şi corp de literă cursiv sunt obligatorii numai pentru Limba modernă 2

  4. Elaborează mesaje scrise, în scopul îndeplinirii unor sarcini de lucru variate
  4.1 Transmiterea, în limbaj clar şi precis, de informaţii corecte vizând aspecte din domeniul de activitate.
  4.2 Completarea de documente şi formulare profesionale specifice domeniului ocupaţional.
  4.3 Redactarea unor texte funcţionale structurate variate, mai complexe şi cu folosirea de conectori.
  4.4 Adecvarea formatului şi limbajului la context şi la tipul de text / la subiect şi la cititorul intenţionat.
  4.5 Utilizarea convenţiilor folosite în comunicarea scrisă, formală şi informală.

  CONŢINUTURI RECOMANDATE (pentru toate specializările)

  • Limba modernă 1 şi Limba modernă 2

  TEXTE

  • Texte, care conţin şi elemente de vocabular nefamiliare, în diverse registre, de lungime variabilă:
  • texte specifice domeniului ocupaţional: texte de lege şi reglementări, manuale, rapoarte, note, fişe tehnice, diagrame, grafice, tabele sinoptice;
  • texte cu conţinut operaţional: contracte, corespondenţă, faxuri, formulare, standarde, instrucţiuni, broşuri de informare, prospecte;
  • texte / fragmente autentice de informare generală, pagini Internet;
  • texte de popularizare: ştiri / articole de presă, texte publicitare scrise;
  • texte funcţionale: instrucţiuni, corespondenţă, formulare, prospecte.

  DOMENII TEMATICE

  • DOMENIUL PERSONAL

  Viaţa personală (educaţie, stil de viaţă, comportament social, strategii de studiu, opţiuni pentru carieră, hobby-uri);
  Relaţii interpersonale / inter-umane / profesionale, viaţa de echipă;
  Universul adolescenţei (cultura, sport, timp liber).

  • DOMENIUL PUBLIC

  Aspecte din viaţa contemporană (socio-economice, ştiinţifice, tehnice, ecologice, strategii de utilizare a resurselor);
  Tinerii şi viaţa comunitară;
  Democraţie, civism şi drepturile omului;
  Mass-media.

  • DOMENIUL OCUPAŢIONAL

  Aspecte legate de profesiuni şi de viitorul profesional;
  Aspecte teoretice şi practice ale specialităţii;
  Organizarea locului de muncă (instituţiei, companiei), comportament profesional, deontologie profesională;
  Echipamente, activităţi, operaţii şi procese de producţie (în funcţie de specializare);
  Produse şi servicii, calitatea serviciilor / produselor.

  • DOMENIUL EDUCAŢIONAL

  Descoperiri ştiinţifice şi tehnice;
  Viaţa culturală şi lumea artelor;
  Patrimoniul socio-cultural european;
  Repere culturale ale spaţiului lingvistic anglo-saxon – trecut şi prezent.
  funcţii comunicative ale limbIi

  A solicita şi a oferi informaţii generale şi de ordin personal
  A solicita şi a oferi informaţii legate de completarea unui formular
  A solicita şi a oferi informaţii cu caracter de orientare
  A solicita şi a oferi informaţii despre produse şi servicii (inclusiv despre costuri, preţuri etc.)
  A solicita şi a oferi informaţii despre fenomene, evenimente, experienţe, acţiuni şi activităţi profesionale
  A solicita şi a oferi informaţii despre programul zilnic / săptămânal
  A descrie persoane, obiecte, locuri, fenomene, activităţi, evenimente, procese
  A formula comparaţii între persoane, obiecte, locuri, fenomene, evenimente, procese, stări, acţiuni şi
  fapte prezente cu cele trecute
  A formula oferte / invitaţii
  A accepta şi a refuza o ofertă / invitaţie
  A exprima şi a argumenta refuzul de a face o acţiune
  A solicita şi acorda / refuza permisiunea de face ceva
  A oferi un obiect în mod politicos
  A exprima mulţumiri
  A cere scuze
  A utiliza formule adecvate contextual de iniţiere, întreţinere şi încheiere a unei conversaţii (inclusiv telefonice)
  A cere permisiunea de a întrerupe o conversaţie (faţă în faţă, la telefon)
  A solicita şi a da instrucţiuni / indicaţii
  A solicita şi a da sfaturi
  A solicita şi a formula propuneri, sugestii
  A solicita, a oferi, a accepta sau a refuza ajutorul
  A corecta / încuraja / avertiza pe cineva.
  A exprima obligaţia / necesitatea / interdicţia de a face ceva
  A exprima diverse grade de certitudine
  A exprima presupuneri
  A exprima probabilitatea
  A exprima acţiuni / stări posibile
  A exprima condiţii
  A exprima cauze şi consecinţe
  A exprima intenţii, dorinţe, preferinţe
  A exprima atitudini emoţionale: simpatie, regret, încredere, îndoială, îngrijorare, temere
  A exprima o hotărâre sau o promisiune
  A formula concluzii
  A formula decizii
  A exprima opinii / puncte de vedere personale
  A argumenta / justifica opinii / puncte de vedere personale
  A solicita opinii / puncte de vedere personale
  A exprima satisfacţia / insatisfacţia faţă de un punct de vedere
  A exprima şi a motiva acordul / dezacordul cu un curs de acţiune / faţă de opiniile altora
  A contrazice opiniile altora
  A cere şi a da clarificări pentru înţelegerea unui mesaj
  A cere şi a da detalii şi explicaţii
  A solicita repetarea şi reformularea

  ELEMENTE DE CONSTRUCŢIE A COMUNICĂRII

  Limba modernă 1 şi Limba modernă 2:

  • Substantivul: substantive cu plural neregulat, substantive defective de număr, substantive colective

  Adjectivul: comparaţia intensivă, structuri care utilizează comparativul
  Articolul: articolul zero, omisiunea articolului, cazuri speciale de utilizare a articolului
  Numeralul: numerale ordinale, numerale fracţionare, numerale multiplicative
  Verbul: diateza pasivă; verbe modale; construcţii cu infinitivul şi cu participiul, funcţii sintactice ale participiul trecut
  Adverbul: de mod, de loc, de timp, de cantitate, mărime şi aproximare; grade de comparaţie
  Cuvinte de legătură: prepoziţii de loc, de timp, de poziţie, de mişcare; conjuncţii; locuţiuni
  Sintaxă: ordinea cuvintelor; fraza condiţională; corespondenţa timpurilor; vorbirea directă / indirectă
  Tipuri de texte: Informativ, explicativ, descriptiv, incitativ (reţete, instrucţiuni de folosire), publicitar, argumentativ.

  PRECIZĂRI
  Textele folosite pentru cele două probe de examen nu exclud studierea textelor din manuale.

  Timpul de lucru:

  • Proba orală : timp de pregătire: 10 – 15 minute; timp de prezentare: 10 – 15 minute;
  • Proba scrisă: timp de lucru: 3 ore.

  NOTĂ
  Pregătirea candidaţilor şi elaborarea subiectelor pentru examenul de bacalaureat 2008 se realizează în conformitate cu prezenta programă de examen.
  Pentru toate profilurile, accentul se va pune pe abilităţi de comunicare orală sau în scris şi nu pe conţinutul textelor din manuale, subiectele fiind elaborate în conformitate strictă cu Programa pentru examenul de bacalaureat, avizată prin OMECT. Subiectele nu vizează conţinutul unui manual anume. Manualele şcolare reprezintă doar unul dintre suporturile didactice utilizate de către profesori şi elevi pentru parcurgerea programei şcolare.

   

Alte Lectii din engleza