PROGRAMA PENTRU EXAMENUL DE BACALAUREAT - 2008 Limba Franceza

MINISTERUL EDUCAŢIEI, CERCETĂRII ŞI TINERETULUI

CENTRUL NAŢIONAL PENTRU CURRICULUM ŞI EVALUARE ÎN ÎNVĂŢĂMÂNTUL PREUNIVERSITAR

                                                                                

BACALAUREAT 2008

 

PROGRAMA DE EXAMEN PENTRU LIMBA FRANCEZĂ

 

STATUTUL DISCIPLINEI

 

În  conformitate cu prevederile Legii învăţământului în vigoare, toţi absolvenţii învăţământului liceal vor susţine un examen oral la una din limbile moderne studiate, ca probă obligatorie (proba b). De asemenea, pot alege o limbă modernă pentru examenul scris, ca probă opţională, la alegere (proba e sau f )1.

Repartizarea pe categorii de subiecte/teste – pentru ambele probe (orală şi scrisă) – se realizează  în funcţie de nivelul şi forma de studiu, în acord cu Metodologia de organizare şi desfăşurare a examenului de bacalaureat 2008 şi cu precizările programelor şcolare de limba franceza pentru ciclul liceal 2.

 

1.  Filiera teoretică si vocaţională (toate profilurile şi specializările)
  LIMBA MODERNĂ 1            
  LIMBA MODERNĂ 2            
  LIMBA MODERNĂ 3 3         

2. Filiera tehnologică

 

LIMBA MODERNĂ 1  

Ruta directă şi ruta progresivă (ambele rute de calificare, toate calificările   profesionale).

LIMBA MODERNĂ 2
Ruta directă de calificare (toate calificările profesionale)si ruta progresivă (calificările profesionale: tehnician în activităţi de comerţ, tehnician în gastronomie, organizator banqueting, tehnician în hotelărie)

 

Categoriile menţionate corespund nivelurilor de competenţă A2, B1 si B2 prevăzute de Cadrul European Comun de Referinţă pentru Limbi Străine.

__________________________________________________________________________________________________
1  Conform listei disciplinelor, aprobata de M.E.C.T., la care se susţin examen (sesiunea de bacalaureat 2008).
2  Programe şcolare de limba franceză pentru   filiera teoretică, filiera vocaţională (toate profilurile şi specializările: O.M. nr. 3458 / 09.03.2004;
   O.M. 4598 / 31.08.2004; O.M. 3410 / 07.03.2006), filiera tehnologică (O.M. 3488 / 23.03.2006)
3  Din această categorie fac parte absolvenţii care au început studiul limbii franceze în clasa a IX-a, ca L3 / absolvenţii învăţământului în
   limbile minorităţilor naţionale (anul IV de studiu).


COMPETENŢE DE EVALUAT

 

COMPETENŢE GENERALE

L1, L2, L3                             - Filiera teoretică, toate profilurile şi specializările
            - Filiera vocaţională, toate profilurile şi specializările

Competenţele generale sunt, în general, aceleaşi pentru toate filierele / profilurile / specializările (cu excepţia filierei tehnologice), în funcţie  de probă (oral / scris):
– Receptarea mesajelor transmise oral sau în scris în diferite situaţii de comunicare.
– Producerea de mesaje orale sau scrise adecvate unor contexte variate de comunicare / sarcini
   de lucru variate.
– Realizarea de interacţiuni în comunicarea orală sau scrisă.
– Transferul şi medierea mesajelor orale sau scrise în situaţii variate de comunicare.

 

COMPETENŢE SPECIFICE

Competenţele specifice (şi conţinuturile) se diferenţiază pe cele trei nivele : L1, L2 si L3, astfel:

 

LIMBA MODERNĂ 1

                           
1. Receptarea mesajelor transmise oral sau în scris în diferite situaţii de comunicare

  1. Identificarea sensului global al unui mesaj.
  2. Identificarea ideilor principale / de informaţii cheie / de detalii specifice / extragerea esenţialului din texte autentice.
  3. Selectarea şi corelarea de informaţii din diverse părţi ale unui text/ din texte diferite în scopul îndeplinirii unei sarcini de lucru.
  4. Identificarea, în mesaje diverse, a atitudinilor, sentimentelor, punctelor de vedere exprimate (pentru a le compara cu punctul de vedere personal).
  5. Analizarea unor situaţii descrise în texte în scopul unui studiu aprofundat/ al luării unor decizii.
  6. *  Identificarea elementelor structurale ale textului literar (temă, subiect, mesaj, personaj, cadrul    

   acţiunii).
1.7.       * Identificarea elementelor structurale ale textului literar (vocea auctorială, naraţiune la pers. I
     şi a III‑a, personaj), a simbolurilor, a metaforelor, a altor mijloace de expresie artistică.

2. Producerea de mesaje orale sau scrise adecvate unor contexte variate de comunicare
2.1. Descrierea unor activităţi cotidiene, obiceiuri; prezentarea de descrieri clare şi detaliate, pe subiecte
       legate de domenii de interes propriu şi de domeniul  de specializare.
2.2. Relatarea conţinutului unui film / prezentarea de cărţi, evenimente, experienţe, cu exprimarea
       sentimentelor / reacţiilor personale în legătură cu acestea.
2.3. Redactarea de paragrafe / texte pe o temă de interes.
2.4. Expunerea unor idei, opinii şi puncte de vedere proprii şi susţinerea lor cu argumente şi exemple.
2.5.  Elaborarea unui raport (a desfăşurării unei activităţi de grup / proiect individual / activităţi cotidiene etc.)/
 referat / eseu / prezentare, argumentate logic şi susţinute de exemple pertinente din experienţa
 personală sau din alte surse.
2.6. Completarea de formulare şi redactarea de texte funcţionale variate, complexe, cu respectarea convenţiilor
        specifice şi cu folosirea de conectori.
2.7. Utilizarea convenţiilor folosite în comunicarea formală şi informală, adecvând formatul şi limbajul la context şi la tipul
       de text.
2.8 .*  Argumentarea, oral/ în scris, a modului personal de interpretare a unui text literar.

 

* Competenţele specifice marcate prin corp de literă cursiv şi asterisc sunt obligatorii numai pentru specializările filologie (filiera teoretică, profil umanist) şi ştiinţe sociale (filiera vocaţională, profil militar M.A.I.), care au prevăzută 1 oră/ săpt. de limba modernă 1 în curriculumul diferenţiat (CD).

3. Realizarea de interacţiuni în comunicarea orală sau scrisă
3.1. Solicitarea adecvată a ideilor, opiniilor, părerilor interlocutorului şi răspunsuri / comentarii adecvate la
       acestea ; solicitarea / oferirea de clarificări / explicaţii.   
3.2. Oferirea de răspunsuri la un chestionar pe teme de interes, în care sunt motivate opţiunile.
3.3. Formularea de idei/ păreri pe teme de interes în cadrul unei discuţii / în mesaje de răspuns.
3.4. Susţinerea unui punct de vedere în cadrul unui schimb de mesaje scrise, pe teme de interes.
3.5. Avansarea unor ipoteze şi formularea de răspunsuri adecvate la ipotezele emise de ceilalţi.
3.6. Redactarea de scrisori / alte texte funcţionale pe diferite teme, către diverşi destinatari, în diferite scopuri
       de comunicare (a obţine ceva, a informa, a convinge, a invita, a refuza etc.), cu adecvarea formatului şi
       a limbajului la subiect şi la cititorul intenţionat.
3.7. Adaptarea formei mesajului la context / la situaţia de comunicare în funcţie de stil  (formal / informal),
       respectând normele socio-culturale uzuale.
3.8. * Susţinerea cu argumente relevante a unui punct de vedere în cadrul unei discuţii/al unui schimb de
         mesaje scrise, pe teme culturale/ literare.

4. Transferul şi medierea mesajelor orale sau scrise în situaţii variate de comunicare
4.1. Transformarea unor mesaje din vorbire directă în vorbire indirectă.
4.2. Sintetizarea sub formă de schemă / notiţe a conţinutului unui text; rezumarea în scris, într-un număr de
        cuvinte dat, a unui text citit.
4.3. Transferul informaţiilor din texte în diverse forme de prezentare.
4.4. Traducerea din limba franceză în limba maternă / din limba maternă în limba franceză a unor texte/
       mesaje de dificultate medie, din domenii de interes / din domeniul de specializare.
4.5. *  Rezumarea orală şi / sau în scris a esenţialului dintr-un text literar într-un număr determinat de
          cuvinte.
4.6. *  Parafrazarea unui citat folosind exemple personale / prin raportare la experienţa personală.
4.7. *  Raportarea mesajului literar la experienţe personale.                                                      

 

 

 

* Competenţele specifice marcate prin corp de literă cursiv şi asterisc sunt obligatorii numai pentru specializările filologie (filiera teoretică,
  profil umanist) şi ştiinţe sociale (filiera vocaţională, profil militar M.A.I.), care au prevăzută 1 oră/ săpt. de limba modernă 1 în curriculumul  
  diferenţiat (CD).


 

LIMBA MODERNĂ 2
1. Receptarea mesajelor transmise oral sau în scris în diferite situaţii de comunicare
1.1  Desprinderea sensului global / ideilor esenţiale dintr-un text dat.
1.2  Identificarea si selectarea, din mesaje variate, de informaţii şi opinii relevante / de informaţii punctuale
        / de informaţii specifice.
1.3  Discriminarea între informaţii factuale şi opinii, în mesaje diverse.
1.4.  Deducerea înţelesului unor elemente lexicale necunoscute, cu ajutorul contextului.
1.5. * Identificarea, prin citire rapidă, de informaţii / detalii specifice dintr‑un text mai lung, în vederea
         rezolvării unei sarcini de lucru.
1.6. * Identificarea avantajelor şi a dezavantajelor unor situaţii descrise în texte, în scopul luării unor decizii/
         formulării unor soluţii.
1.7.*  Corelarea de informaţii din diverse părţi ale unui text / din texte literare diferite pentru a rezolva o sarcină de
          lucru.
2. Producerea de mesaje orale sau scrise adecvate unor contexte variate de comunicare
2.1.  Prezentarea unui monolog pe o temă dată, structurat, susţinut de exemple din viaţa personală / din alte
        surse.
2.2. Prezentarea / Relatarea unui fapt divers / film / întâmplări / eveniment socio-cultural sau profesional,
        subliniind elementele semnificative.
2.3. Completarea de documente (formulare, chestionare etc.) de uz curent şi specifice domeniului de
       specializare.
2.4. Redactarea de texte funcţionale variate (instrucţiuni, anunţuri de mică publicitate, pagini de jurnal etc.),
       aducând argumente şi exemple în sprijinul opiniilor exprimate.
2.5. Elaborarea de descrieri pe subiecte legate de domenii de interes personal (evenimente, experienţe
       personale)  / profesional.
2.6. Elaborarea unui text structurat pe subiecte cunoscute, cu folosirea unui limbaj adecvat.
2.7.  Emiterea de ipoteze şi susţinerea lor cu câteva argumente.
2.8. * Prezentarea şi comentarea unui film / a unei cărţi prin raportare la experienţa personală, cu exprimarea
         gândurilor şi / sau sentimentelor despre acestea.

3. Realizarea de interacţiuni în comunicarea orală sau scrisă
3.1. Solicitarea opiniilor interlocutorului şi comentarea succintă a părerilor exprimate de parteneri / 
       exprimarea poziţiei (acord / dezacord); solicitarea şi oferirea de clarificări, explicaţii.
3.2. Oferirea de răspunsuri concrete şi de ordin personal la un chestionar / sondaj / interviu.
3.3. Exprimarea unor sentimente şi reacţii (surpriză, bucurie, neplăcere, interes, indiferenţă, regret,
       uimire) referitoare la evenimente/ situaţii/ experienţe trăite sau aflate.
3.4. Realizarea unui interviu structurat pe baza unui chestionar elaborat.
3.5. Redactarea unor mesaje de răspuns în care sunt exprimate mulţumiri sau scuze.
3.6. Redactarea de texte funcţionale pe diferite teme, adresate anumitor destinatari în diferite scopuri de
       comunicare (pentru a exprima intenţii, a obţine ceva, a informa, a convinge, a invita, a refuza etc.)
3.7. Adecvarea formatului / limbajului la subiect / interlocutor /cititorul intentionat, cu utilizarea conventiilor /
       normelor sociale şi culturale folosite in comunicarea formală şi informală.
4. Transferul şi medierea mesajelor orale sau scrise în situaţii variate de comunicare
4.1. Luarea de notiţe dintr-o lectură, în vederea realizării unui raport / unei informări.
4.2. Redarea, prin cuvinte proprii, a unor mesaje / texte simple din domenii cunoscute.
4.3. Traducerea din limba franceză în limba maternă / din limba maternă în limba franceză, a unui
       mesaj / text de mică dificultate.
4.4. Reducerea unui paragraf la o idee esenţială / rezumarea conţinutului unui mesaj / text.
4.5. Transferul informaţiilor factuale din texte de informare generală în diverse forme de prezentare.
4.6. * Transferul şi adaptarea semnificaţiei unui text literar la contexte neliterare.

 

* Competenţele specifice marcate prin corp de literă cursiv şi asterisc sunt obligatorii numai pentru  specializarea filologie (filiera teoretică, profil umanist) care are prevăzută 1 oră/ săpt. de  limba modernă 2 în curriculumul diferenţiat (CD).


Limba modernă 3

1. Receptarea mesajelor transmise oral sau în scris în diferite situaţii de comunicare
1.1. Desprinderea semnificaţiei globale; identificarea şi selectarea informaţiei relevante / ideilor principale şi a
       unor detalii din mesaje / documente simple / fragmente / texte autentice simple pentru îndeplinirea unor
       sarcini de lucru.
1.2. Sesizarea ordinii evenimentelor relatate într-un text scurt şi simplu.
1.3. Recunoaşterea argumentelor şi identificarea concluziilor dintr-un text argumentativ, pe teme cunoscute.

2. Producerea de mesaje orale sau scrise adecvate unor contexte variate de comunicare
2.1. Povestirea / Relatarea unei activităţi, unui fapt divers / eveniment / film, unor  experienţe / întâmplări
      personale.
2.2. Formularea de întrebări şi răspunsuri / de opinii argumentate despre ceea ce îi place / nu îi place, pe o
      temă dată.
2.3. Redactarea unei scrisori personale simple.
2.4. Explicarea folosirii unui produs / aplicării unei proceduri şi răspunsul la întrebări de clarificare.
2.5. Completarea de formulare de uz curent (CV, vize).
3. Realizarea de interacţiuni în comunicarea orală sau scrisă
3.1. Redactarea de mesaje scurte pe teme familiare.
3.2. Formularea de opinii / sugestii, solicitarea şi formularea de instrucţiuni.
3.3. Oferirea de răspunsuri şi informaţii la întrebări simple (interviu / chestionar).
3.4. Reformularea unui mesaj / unor instrucţiuni.
3.5. Redactarea unei scurte scrisori de răpuns la o scrisoare personală / oficială sau la anunţuri din
       mass-media.

4. Transferul şi medierea mesajelor orale sau scrise în situaţii variate de comunicare
4.1  Redactarea unui text simplu, explicativ, prin transferarea informaţiilor dintr-o schemă / diagramă / tabel /
       desen.
4.2. Transformarea din vorbire directă în vorbire indirectă a unor mesaje simple pe teme de viaţă
       cotidiană.
4.3. Rezumarea unui text simplu.
4.4. Traducerea unor mesaje simple, din limba franceză în limba maternă / din limba maternă în limba
       franceză.

 


FILIERA TEHNOLOGICĂ

Clasa a XI-a si a XII-a, filiera tehnologica  – ruta directă şi ruta progresivă de calificare profesională ( toate calificările profesionale)

 

COMPETENŢE GENERALE

– Receptarea mesajelor transmise oral sau în scris, identificarea şi selectarea de informaţii în
   scopul îndeplinirii unor sarcini de lucru.
– Producerea de mesaje orale sau scrise în scopul îndeplinirii unor sarcini de lucru variate.
– Realizarea de interacţiuni, în comunicarea orală (în situaţie de examen) sau scrisă, pe teme
   cotidiene şi pe teme profesionale.

COMPETENŢE SPECIFICE

1. Obţine informaţii prin receptarea de mesaje orale, în scopul îndeplinirii unor sarcini de lucru
1.1. Identificarea punctelor de vedere / a opiniilor, atitudinilor exprimate de interlocutor (în situaţie de
       examen).
1.2. Identificarea de informaţii-cheie, necesare şi suficiente pentru a rezolva o sarcină de lucru.

2. Obţine informaţii prin receptarea de mesaje scrise, în scopul îndeplinirii unor sarcini de lucru
2.1. Identificarea de informaţii, idei şi opinii relevante - necesare pentru a îndeplini o sarcină de lucru - în
       texte de informare generală / în texte referitoare la domeniul de activitate.
2.2. Scanarea unui text mai lung pentru identificarea rapidă de informaţii / detalii specifice pentru rezolvarea
       unei sarcini de lucru.
2.3. Corelarea în mod coerent a mai multor informaţii din diverse părţi ale unui text / din texte diferite pentru
       rezolvarea unei sarcini de lucru.
2.4. Transferul informaţiilor din texte referitoare la domeniul ocupaţional în diverse forme de prezentare.
2.5.  Identificarea sensului cu ajutorul contextului, în texte pe teme legate de specialitate.

 

3. Exprimă mesaje orale, în scopul îndeplinirii unor sarcini de lucru variate
3.1. Solicitarea opiniilor interlocutorului şi răspunsul adecvat la acestea; solicitarea şi oferirea de informaţii,
       clarificări şi explicaţii.
3.2. Exprimarea propriilor opinii şi puncte de vedere - şi susţinerea lor cu argumente - pe teme diverse de
       interes / din domeniul de activitate.
3.3. Formularea clară, precisă şi în mod politicos a informaţiilor/  instrucţiunilor  şi a întrebărilor/ solicitărilor,

 1.  folosind un limbaj adecvat la context şi respectând convenţiile uzuale.

3.4. Prezentarea de descrieri:
       - pe subiecte legate de domenii de interes propriu şi / sau profesional.

 1.        - * de activităţi, stări şi experienţe personale legate de viaţa cotidiană şi de domeniul de activitate.
 2.        - * de produse şi servicii specifice domeniului ocupaţional.
 3.  

4. Elaborează mesaje scrise, în scopul îndeplinirii unor sarcini de lucru variate
4.1. Transmiterea de informaţii corecte vizând aspecte din domeniul de activitate.
4.2. Completarea de documente şi formulare profesionale, specifice domeniului ocupaţional.
4.3. Redactarea unor texte funcţionale variate, structurate, şi cu folosirea de conectori.
4.4. Adecvarea formatului şi limbajului la context, la tipul de text, la subiect şi la cititorul intenţionat;
       utilizarea convenţiilor folosite în comunicarea scrisă, formală şi informală.

 

 

 

* Competenţele specifice marcate prin corp de literă cursiv şi asterisc sunt obligatorii numai pentru Limba 2.


 

III.  CONŢINUTURI

  LIMBA MODERNĂ 1

 

1. DOMENII TEMATICE

 

Temele pentru expuneri  / redactări sunt alese din tematica prevăzută de Programele şcolare de limba franceză pentru ciclul liceal (L1) şi sunt inspirate din tot ceea ce reprezintă  realitatea înconjurătoare, viaţa de fiecare zi, experienţa personală şi experienţa umană în general.

 

DOMENIUL PERSONAL
• Viaţa personală (stil de viaţă, locuinţa, alimentaţie, sănătate; activităţi în timpul liber, călătorii; factori de risc etc.).
• Relaţii interpersonale în familie şi în societate, bunele maniere ; relaţii între tineri (munca în echipă /
   participarea la proiecte de cooperare educativă etc.).
• Pregătirea tinerilor pentru viaţa activă (civism, proiecte de dezvoltare personală şi de inserţie socială).
• Universul adolescenţei  (viaţa cotidiană, cultură, sport, probleme ale vieţii cotidiene : droguri / alcool / fumat
  / SIDA etc.); universul afectiv al tinerilor.

 

DOMENIUL PUBLIC
• Ţări, regiuni, oraşe – obiective/ situri culturale şi turistice (din Franţa metropolitană / DOM – TOM / spaţiul
   francofon).
• Aspecte semnificative din viaţa contemporană (sociale / economice / tehnice / culturale / ecologice).
• Serviciile în societatea contemporană (servicii medicale / hoteliere / instituţii de spectacole etc.).
• Locuri şi instituţii publice (administrative /culturale) ; relaţia cu instituţiile şi serviciile publice.
• Mijloace moderne de comunicare în masă.
• Mediu urban / mediu rural.
• Mediul înconjurător; ocrotirea mediului şi dezvoltarea durabilă.

 

DOMENIUL OCUPAŢIONAL
• Universul profesiilor şi al meseriilor – aspecte relevante ; cunoaşterea unor aspecte semnificative din viaţa
  profesională (activităţi şi profesiuni).
• Preocupări, proiecte de formare individuală / profesională.

 

DOMENIUL EDUCAŢIONAL, CULTURĂ ŞI CIVILIZAŢIE
• Aspecte / evoluţii / tendinţe marcante în societatea franceză contemporană (viaţa socială, educaţie etc.);
  date importante din viaţa contemporană a Franţei ; condiţiaşi rolul femeii în societatea contemporană;
 * dezbateri importante în Franţa contemporană.
• Repere de cultură şi civilizaţie ale spaţiului cultural francez; viaţa culturală (muzee / festivaluri / 
  evenimente culturale etc.); obiceiuri, tradiţii, sărbători tradiţionale; personalităţi din sfera culturală / ştiinţifică /
  sportivă; * mari scriitori francezi din literatura modernă şi contemporană.
• Progresul tehnologic în societatea avansată; realizări tehnologice marcante în spaţiul francofon; universul
  mass-media.
• Instituţii europene şi procesul de integrare europeană; * construcţia europeană, aportul Franţei la acest
  proces.

 

 

 

 

2. FUNCŢII COMUNICATIVE
Se va urmări capacitatea candidaţilor de a folosi în mod corect şi adecvat, oral şi în scris, în contexte relevante (registru formal / informal) elemente şi structuri lexicale corespunzătoare urmatoarelor funcţii comunicative, prevăzute de Programele şcolare de limba franceză pentru ciclul liceal  (L1):

• a se prezenta / a-şi prezenta colegii / mediul şi
   modul de lucru
• a vorbi despre sine / a se prezenta într-un interviu
  de angajare
• a exprima intenţii şi obiective legate de dezvoltarea
   personală
• a angaja / a continua / a încheia un schimb verbal
• a da / a cere informaţii practice despre persoane,
  obiecte, locuri, evenimente, experienţe personale
• a solicita / a oferi ceva (un obiect / un sprijin / un
  serviciu etc.) în mod politicos
• a solicita, a da explicaţii / lămuriri /instrucţiuni,
  indicaţii; * a explica un fenomen / o stare / un
   proces
• a solicita repetarea şi reformularea unui mesaj
• a reda în vorbire indirectă spusele cuiva
• a identifica / a descrie persoane, obiecte, locuri,
  activităţi, experienţe personale
• a compara stări / acţiuni / fapte
• a exprima cantitatea
• a relata activităţi / evenimente / o suită de acţiuni/
  evenimente etc.
• a situa un eveniment în timp
• a face propuneri

• a încuraja pe cineva
• a cere / a da / a refuza permisiunea
• a exprima o interdicţie
• a da sfaturi
• a face o urare / a felicita
• a exprima acordul, dezacordul (faţă de o acţiune /
  un proiect /un punct de vedere etc.)
• a exprima necesitatea/obligaţia
• a face o expunere pe o temă dată
• a reda pe scurt (a rezuma) o naraţiune,
  o conversaţie
• a exprima stări şi atitudini emoţionale (nerăbdarea,
   regretul, neliniştea; *admiraţia, interesul,
   mulţumirea)
• a solicita şi a exprima puncte de vedere, opinii
  personale
• a susţine cu argumente un punct de vedere
• a formula un raţionament relaţionând cauze-efecte/
  ipoteze-concluzii 
* a exprima aprecieri asupra unei acţiuni / a unui
   produs concret sau abstract
* a justifica o opţiune/ o acţiune / o atitudine
* a pune în valoare un element al mesajului

3.  ELEMENTE DE CONSTRUCŢIE A COMUNICĂRII 
Se va urmări capacitatea candidaţilor de a folosi în mod corect şi adecvat elementele şi structurile gramaticale studiate, conform Programelor şcolare de limba franceză pentru ciclul liceal (L1).

Elemente de fonetică, lexic şi semantică

• cuvinte, sintagme corespunzând domeniilor tematice şi funcţiilor
  comunicative specificate mai sus.
• relaţii semantice (sinonime, antonime, omonime, paronime, familii de
  cuvinte) • câmp lexical •  conotaţie / denotaţie • particularităţi ortografice ale
  verbelor *registre ale limbii

Elemente de morfologie

 

   Articolul 

• hotărât, nehotărât, partitiv (forme, înlocuirea articolului partitiv cu prepoziţia
  de).

Substantivul

• gen, număr (inclusiv cazuri particulare) • exprimarea cazurilor

   Adjectivul(calificativ şi
                      pronominal)

• acordul adj. calificativ • gradele de comparaţie (regulate şi neregulate)
• adjective pronominale (posesive, demonstrative şi nehotărâte) 

Numeralul

• cardinal şi ordinal • exprimarea procentelor; numerale fracţionare şi
  multiplicative

   Pronumele

• pronumele personale cu funcţie de subiect • pronumele on • pronumele
  personale complemente (locul lor în fraza asertivă, interogativă şi
  imperativă), pronumele personale complemente combinate (locul lor în
  fraza asertivă şi imperativă) • pronumele reflexiv, posesiv, demonstrativ,
  relativ, interogativ, nehotărât • pronumele neutru le • pronumele en şi y.

Verbul 

• modul indicativ (timpuri simple şi compuse) • modul condiţional (prezent,
  trecut) • modul conjunctiv (prezent, trecut, imperfect , * mai mult ca perfect -
 recunoaştere în texte) • modul imperativ • modul infinitiv (forme şi contexte
 de utilizare: infinitivul prezent şi trecut, forma afirmativă şi negativă; V + Inf.,
 V + à+ Inf., V + de+ Inf.) •modul gerunziu • modul participiu (prezent,
 trecut); acordul participiului trecut • diateză activă, reflexivă şi
 pasivă • folosirea formelor perifrastice (aller, venir de,...)
• construcţii impersonale           

   Adverbul 

• adverbul de mod, de timp, de loc, de afirmaţie şi de negaţie • grade de
 comparaţie ; adverbe cu grade de comparaţie neregulată

Prepoziţia, conjuncţia

• folosirea prepoziţiilor şi a conjuncţiilor • conjuncţia si de interogaţie indirectă

 

Elemente de sintaxă

• subiectul, inversiunea subiectului • predicatul, acordul subiectului cu
  predicatul • atributul • complementul (direct, indirect), complementele
  circumstanţiale.

 

    

• concordanţa timpurilor la indicativ • concordanţa timpurilor la condiţional (si
  condiţional: I, II, III) • concordanţa timpurilor la conjunctiv (limba vorbită)
• folosirea conjunctivului: în propoziţiile completivă şi relativă ; după verbe de
  dorinţă, voinţă, îndoială, sentimente, verbe de opinie la forma interogativă
  /negativă; după conjuncţii, locuţiuni conjuncţionale, expresii impersonale;
• exprimarea: cauzei, scopului, condiţiei, consecinţei, concesiei , necesităţii /
  posibilităţii • * comparaţia progresivă  • * propoziţia participială.

 

Elemente de organizare a discursului, tipuri de texte

 

• fraza activă, fraza pasivă • fraza asertivă (afirmativă şi negativă) • fraza
  interogativă (directă şi indirectă) • frazaimpersonală, imperativă,
  exclamativă; * fraza emfatică (detaşarea unui constituent, reluarea unui
  constituent prin pronume, prezentative, alte procedee de punere punere în
  evidenţă)

 

 1. indicatori temporali şi spaţiali, articulatori logici; discurs direct şi indirect;
 2. textul descriptiv, narativ, incitativ / injonctiv; poetic, *dramatic, argumentativ (structura şi orientarea argumentativă, idei,  argumente, exemple; analiză, producere şi ordonare de paragrafe; diverse tipuri de articulatori); rezumatul de text; scrisoare.

•  documentul iconic: lectura imaginii – imaginea publicitară, interpretarea
   imaginii fixe.

4.  TEXTE PENTRU COMUNICAREA ORALĂ ŞI SCRISĂ

   
Textele vor fi alese luând în considerare caracteristici comune precum:
a)  Sursa : pasaje din cărţi, articole de presă, broşuri, pliante etc., în limba franceză;
b)  Tipul de text : text autentic literar / neliterar;
c)  Dimensiune (număr de cuvinte) : în funcţie de profil şi tipul de probă (oral /scris)
d)  Dificultate : în funcţie de nivel şi forma de studiu.

L1 : Tipuri de texte

 1. texte autentice de informare generală, pagini Internet;
 2. articole de presă, texte publicitare;
 3. articole de enciclopedie / lucrări de popularizare
 4. opinii, comentarii / dialoguri / interviuri / rapoarte / referate / eseuri / povestiri etc.
 5. texte funcţionale (proces-verbal, reclame, anunţuri, cereri, chestionare, fişe, prospecte, diagrame, grafice, tabele,  formulare, C.V.);  corespondenţă personală  (scrisoare, felicitări, invitaţii etc.) şi oficială / administrativă;

*  texte literare autentice; texte de tip reflexiv /eseul reflectiv; fragmente de critică literară; dezbatere/proces
   literar.

 

 

 

 

 

* Temele, funcţiile comunicative, elementele de construcţie a comunicării şi tipurile de texte marcate prin asterisc (*) şi corp de literă cursiv, sunt
   obligatorii numai la specializările filologie (din cadrul filierei teoretice, profil umanist) şi ştiinţe sociale (din cadrul filierei vocaţionale, profil
   militar M.A.I.), au prevăzută în curriculumul diferenţiat 1 oră/ săpt. la limba modernă 1.

  LIMBA MODERNĂ 2

1.  DOMENII TEMATICE

 

Temele pentru expuneri  / redactări sunt alese din tematica prevăzută de Programele şcolare de limba franceză pentru ciclul liceal (L2) şi sunt inspirate din tot ceea ce reprezintă  realitatea înconjurătoare, viaţa de fiecare zi, experienţa personală şi experienţa umană în general.

 

DOMENIUL PERSONAL
• Viaţa personală:
- familia (membrii familiei; relaţii interpersonale în familie) ;
- locuinţă, alimentaţie, cumpărături, sănătate etc. ;
- relaţii între tineri (viaţa şcolară, comportamentul in societate, munca în echipă, participarea la
  proiecte de cooperare educativă, activităţi de timp liber: sport, hobby etc.).
• Universul adolescenţei :
- viaţa cotidiană, stiluri de viaţă;
- universul afectiv al tinerilor ; raportul între generaţii;
- pregătirea tinerilor pentru viaţa activă (civism, proiecte de dezvoltare personală şi de inserţie
  socială).
• Corespondenţă şi proiecte şcolare.

 

DOMENIUL PUBLIC
•  Ţări, regiuni, oraşe – obiective turistice şi culturale (din Franţa metropolitana / spaţiul francofon).
•  Aspecte din viaţa socială contemporană (locuri şi servicii publice; relaţia cu instituţiile şi serviciile
   publice).
•  Mediul înconjurător ; aspecte semnificative din mediul urban / rural.
• Telecomunicaţii, transporturi moderne, mijloacele moderne de comunicare în masă ; generaţia
   tânără şi tehnologia informaţiei.

 

DOMENIUL OCUPAŢIONAL
• Universul profesiilor şi al meseriilor:
- meserii, profesii, ocupaţii, activităţi, meserii de viitor;
- cunoaşterea unor aspecte semnificative din viaţa profesională.
  - preocupări, proiecte legate de viitorul profesional.
• Demersuri administrative (completare de formulare, Curriculum Vitae etc.)

 

DOMENIUL EDUCAŢIONAL. CULTURĂ ŞI CIVILIZAŢIE
• Orientarea către diverse trasee de formare (învăţământ superior / meserii).
• Tipuri de habitat şi stiluri de viaţă.
• Situri de interes turistic şi cultural din Franta / festivaluri / evenimente culturale.
• Elemente importante din universul cultural francez (trecut şi prezent) şi francofon (datini,
  obiceiuri, sărbători tradiţionale, mâncăruri specifice etc.).
• Personalităţi din sfera artistică, ştiinţifică sau sportivă, realizări tehnologice marcante în spaţiul
  francofon. * Personalităţi din sfera literară.
• Relaţiile franco-române / integrarea europeană.
* Cooperare francofonă: programe / instituţii / actori.

 

 

 

 

2. FUNCŢII COMUNICATIVE
Se va urmări capacitatea candidaţilor de a folosi în mod corect şi adecvat, oral şi în scris, în contexte relevante (registru formal / informal) elemente şi structuri lexicale corespunzătoare urmatoarelor funcţii comunicative, prevăzute de Programele şcolare de limba franceză pentru ciclul liceal  (L2):

- a se prezenta / a-şi prezenta colegii / mediul de
  lucru
- a vorbi despre sine / a se prezenta într-un interviu
  de angajare
- a solicita şi a oferi informaţii de ordin personal
- a situa în spaţiu persoane / obiecte / acţiuni ;
  a da informaţii cu caracter de orientare în spaţiu
- a descrie persoane/ obiecte / locuri / fenomene /
   procese
- a caracteriza persoane / fapte / atitudini
- a situa un eveniment în timp
- a relata o acţiune / o întâmplare / un eveniment,
  o suită de acţiuni
- a solicita şi a oferi informaţii :
   • cu caracter general, informaţii practice despre
     persoane, obiecte, locuri, acţiuni / persoane
     (identitate, pregătire, preocupări, profesie,
     proiecte, realizări)
   • despre locuri de interes turistic
   • despre evenimente, experienţe şi activităţi
- a solicita, a da explicaţii / instrucţiuni/ lămuriri

- a invita / a face o propunere; a accepta / a refuza o
  invitaţie / propunere
- a cere cuiva să facă ceva / a interzice cuiva să facă
  ceva
- a exprima cantitatea
- a exprima o dorinţă, gusturi, preferinţe
- a exprima interese, intenţii şi preferinţe legate de
  dezvoltarea personală
- a exprima acordul/dezacordul
- a exprima obligaţia, necesitatea, posibilitatea
-  exprima certitudinea si îndoiala
- a exprima sentimente şi stări emoţionale
- a mulţumi, a răspunde la mulţumiri
- a se scuza
- a solicita şi a exprima o opinie personală
- a susţine cu argumente un punct de vedere
- a justifica o opţiune / o acţiune / o atitudine
- a reda în vorbire indirectă spusele cuiva
- *a pune în valoare un element al mesajului
- * a explica un fenomen / o acţiune / un proces,
     relaţionând cauze şi efecte
- * a exprima aprecieri asupra unei acţiuni / a unui
     produs concret sau abstract

3.  ELEMENTE DE CONSTRUCŢIE A COMUNICĂRII
Se va urmări capacitatea candidaţilor de a folosi în mod corect şi adecvat elementele şi structurile gramaticale studiate, conform Programelor şcolare de limba franceză pentru ciclul liceal (L2).

 

 

Elemente fonetice şi lexicale

 

• cuvinte, sintagme corespunzând domeniilor tematice şi funcţiilor comunicative specificate
  mai sus.
* câmpuri lexicale; * conotaţie / denotaţie; * registre ale limbii franceze
• relaţii semantice: antonimie, sinonimie, omonimie; familii de cuvinte
• particularităţi ortografice ale verbelor

 

 

Elemente de morfologie şi  sintaxă

Articolul şi  substantivul

- articolul hotărât şi nehotărât
- articolul partitiv; cazuri de substituire
- substantivul – gen, număr (inclusiv cazuri particulare )

Adjectivul

- adjectivul calificativ : acordul şi gradele de comparaţie
- adjective pronominale (posesive, demonstrative şi nehotărâte) 

Numeralul

- numeralul cardinal şi ordinal

Pronumele

- pronumele personal subiect (forme accentuate şi neaccentuate)
- pronumele personal complement direct şi indirect (locul lor în fraza asertivă şi imperativă)
- pronumele posesiv
- pronumele demonstrativ
- pronumele relativ simplu şi compus
- pronumele nehotărât (forme frecvente)
- pronumele adverbiale en şi y

Verbul 

- modul indicativ: prezent, imperfect, perfect compus, perfectul simplu(recunoaştere), mai
   mult ca perfect, viitor
- modul imperativ
- modul condiţional (prezent şi trecut)
- modul subjonctiv: subjonctivul prezent: formare (verbe regulate şi neregulate frecvente);
  subjonctivul trecut (recunoaştere) ; contexte de utilizare de mare frecvenţă.
- modul participiu (prezent, trecut); acordul participiului trecut; cazuri de non-acord al
  participiului trecut la verbele conjugate cu auxiliarul être 
- modul infinitiv (prezent, trecut); construcţiile V + Inf., V + à+ Inf., V + de+ Inf 
- gerunziul
- forme verbale perifrastice (aller,…. venir de,…… être en train de + infinitiv)
- construcţii impersonale
- discurs direct şi indirect

Adverbul 

- adverbe de mod, de cantitate, de timp, de loc, de afirmaţie şi de negaţie
- adverbe cu grade comparaţie neregulate (bien, mal)

Prepoziţia, conjuncţia

prepoziţii şi conjuncţii cu mare frecvenţă în comunicare

Sintaxa propoziţiei

subiectul, inversiunea subiectului; predicatul, acordul subiectului cu predicatul; atributul; complementul (direct, indirect), complementele circumstanţiale 

Sintaxa frazei 

- concordanţa timpurilor la modul indicativ
- concordanţa timpurilor la modul subjonctiv (limba vorbită)
- folosirea subjonctivului după verbe care exprimă voinţa, ordinul, îndoiala,  sentimente şi
  stări emoţionale
- exprimarea cauzei,  scopului, ipotezei (si condiţional: I, II, III), consecinţei, * concesiei
 (bien que...., quoique... malgré..... en dépit de...)

Tipuri şi forme de fraze

 

- asertivă (afirmativă şi negativă), interogativă, imperativă,  emfatică (principalele procedee
  ale emfazei)

 

Elemente de organizare a discursului, tipuri de texte  
(recunoaştere, caracteristici / elemente structurale de bază)
- textul narativ, descriptiv, injonctiv, * poetic, argumentativ.

 

4.  TEXTE PENTRU COMUNICAREA ORALĂ ŞI SCRISĂ

     (caracteristici comune, p. 4, pag. 9)

L2 : Tipuri de texte 

 • texte / fragmente autentice de informare generală, pagini Internet
 • texte de popularizare / texte din mass-media (presă scrisă, anunţuri, publicitate)
 • texte / paragrafe descriptive şi narative; interviu, chestionar, sondaj de opinii
 • eseuri şi texte funcţionale (corespondenţă – scrisoare, mesaj email, telegramă, felicitare, invitaţie; cereri, formulare, CV, procese verbale, rapoarte, prospecte, cereri, reclamaţii;)

*  scurte povestiri , comentarii, texte literare autentice; critică literară; eseu de opinie, eseu argumentativ etc.

 

 

 

 

 

 

 

*  Temele, funcţiile comunicative, elementele de construcţie a comunicării şi tipurile de texte, marcate prin asterisc (*) şi corp de literă cursiv,
    sunt obligatorii numai la specializarea filologie (din cadrul filierei teoretice, profil umanist) care are prevăzută în curriculumul diferenţiat
   1 oră/ săpt. la limba modernă 2.

 


  LIMBA MODERNĂ 3

 

1. DOMENII TEMATICE

Temele pentru expuneri  / redactări sunt alese din tematica prevăzută de Programele şcolare de limba franceză pentru ciclul liceal (L3) şi sunt inspirate din tot ceea ce reprezintă  realitatea înconjurătoare, viaţa de fiecare zi, experienţa personală şi experienţa umană în general.

DOMENIUL PERSONAL
• Persoane ( însuşiri fizice, naţionalitate, starea sănătăţii).
• Familia: membrii familiei, relaţii interpersonale.
• Petrecerea timpului liber: aniversări, activităţi sportive / artistice, emisiuni de radio / televiziune/  excursii /
  vacanţe etc.
• Universul adolescenţei (viaţă cotidiană,preocupări, idoli, vestimentaţie, modă etc.); relaţii între tineri (în
  activitatea şcolară, în timpul liber, corespondenţă); universul afectiv al tinerilor.
DOMENIUL PUBLIC
• Orientarea în spaţiu, situarea geografică, călătorii, mijloace de transport.
• Mediul urban / mediul rural.
• Lumea înconjurătoare: plante şi animale.
• Aspecte din viaţa contemporană (socio-economice, tehnologice, ecologice / educaţie etc.) ; alimentaţie,
  cumpărături, magazine, preţuri.
DOMENIUL OCUPAŢIONAL
• Universul profesiilor şi al meseriilor: aspecte relevante ; proiecte de continuare a studiilor şi/sau de formare
  Profesională.
• Demersuri administrative (completare de formulare, Curriculum Vitae).
DOMENIUL EDUCAŢIONAL
• Şcoala (relaţii cu colegii, orar, materii).
• Mass-media pentru tineret.
• Universul francez:
  - oraşe şi situri de interes cultural din Franţa.
  - date de referinţă din istoria Franţei.
  - obiceiuri şi tradiţii, sărbători tradiţionale.
•  Francofonia şi universul francofon: repere geografice şi culturale (ţări, regiuni, oraşe, obiective turistice şi
   culturale,  instituţii culturale).
•  Personalităţi marcante din sfera culturală / ştiinţifică / sportivă.

 

2. FUNCŢII COMUNICATIVE

Se va urmări capacitatea candidaţilor de a folosi în mod corect şi adecvat, oral şi în scris, în contexte relevante (registru formal / informal) elemente şi structuri lexicale corespunzătoare urmatoarelor funcţii comunicative, prevăzute de Programele şcolare de limba franceză pentru ciclul liceal  (L3):

· a prezenta / a se prezenta / a răspunde la
  prezentare; a vorbi despre sine
· a iniţia, a continua, a încheia un schimb verbal
  (faţă în faţă /convorbire telefonică)
· a solicita şi a oferi informaţii de ordin personal
· a solicita / a da informaţii diverse (despre persoane
  / obiecte / activităţi / timp / oră, program de lucru)
· a solicita şi a oferi informaţii cu caracter de
  orientare
· a  identifica / a localiza persoane şi obiecte
· a descrie un obiect, o persoană, sărbători /
  obiceiuri
· a povesti o întâmplare / un eveniment
· a situa un eveniment în timp
· a invita; a accepta, a refuza o invitaţie / ceva

· a  mulţumi / a răspunde la mulţumiri
· a se scuza / a răspunde la scuze
· a exprima gusturi, preferinţe
· a exprima o apreciere / o judecată
· a exprima ipoteze
· a face comparaţii
· a exprima intenţia, obligaţia
· a exprima o dorinţă, un sentiment
· a exprima ceea ce îţi place, nu îţi place
· a cere cuiva să facă ceva
· a solicita şi a da permisiunea de a face ceva
· a exprima acordul , dezacordul
· a exprima stări emoţionale  (mulţumire / satisfacţie,
   surpriză, mirare), sentimente
· a solicita şi a oferi o părere personală

3.  ELEMENTE DE CONSTRUCŢIE A COMUNICĂRII 
Se va urmări capacitatea candidaţilor de a folosi în mod corect şi adecvat elementele şi structurile gramaticale studiate, conform Programelor şcolare de limba franceză pentru ciclul liceal ( L3).

 

Elemente fonetice şi lexicale
• cuvinte, sintagme corespunzând domeniilor tematice şi actelor de vorbire specificate
  mai sus.
• relatii semantice : sinonime, antonime, omonime, familii de cuvinte

 

Elemente de morfologie şi sintaxă

Articolul

- articolul hotărât şi nehotărât
- articolul partitiv (forme; înlocuirea articolului partitiv cu prepoziţia de)

Substantivul

- gen, număr ; exprimarea cazurilor (construcţii cu prepoziţiile à şi de ); nume de ţări
  (masculin, feminin)

Adjectivul

- adjectivul calificativ, acordul adjectivului, gradele de comparaţie regulată şi neregulate
  (bon)

- adjectivul posesiv

- adjective nehotărâte – forme frecvente

Numeralul

- cardinal şi ordinal

Pronumele

- pronumele personale subiecte (forme neaccentuate şi accentuate)
- pronumele personal cu funcţie de complement direct şi indirect ; locul lor în fraza asertivă şi
  imperativă
- pronumele demonstrativ simplu şi compus
- pronumele interogativ (qui, que, ) *  şi  pronumele relative simple (qui, que, quoi, , dont)
- pronume demonstrative neutre: ceci, cela, ça
- pronumele nehotărâte – forme frecvente
- pronumele adverbial en şi y
- pronumele on

Verbul

- modul indicativ (prezent, imperfect, perfect compus, mai mult ca perfect, viitorul simplu si
   viitorul apropiat)
- modul condiţional (prezent si trecut)
- modul subjonctiv prezent : cazuri frecvente de utilizare  
- modul imperativ prezent
- modul participiu, acordul participiului trecut cu subiectul
- infinitivul (prezent şi trecut)
- locuţiuni verbale cu verbul avoir (avoir faim, avoir soif, avoir mal) şi être (être bien, être mal, être
   content) *
- diateza pasivă

Adverbul

- adverbul de mod (formare);  gradele de comparaţie

Prepoziţia

prepoziţii şi conjuncţii frecvente în comunicare

Sintaxa frazei 

- concordanţa timpurilor la indicativ în subordonata completivă directă
- subordonata circumstanţială introdusă prin si condiţional (I, II, III)

Tipuri şi forme de fraze

- fraza asertivă (afirmativă şi negativă)
- fraza interogativă (intonaţia melodică, construcţia perifrastică, inversiunea subiectului)
- fraza exclamativă

4.  TEXTE PENTRU COMUNICAREA ORALĂ ŞI SCRISĂ

     (caracteristici comune, p. 4, pag. 9)

L3 : Tipuri de texte
•   fragmente / texte de informare generală (descriptive, narative) şi de specialitate

  • articole de presă, publicitate  
  • dialoguri, povestiri, descrieri, interviuri, rezumat, texte argumentative
  • texte funcţionale (cereri, reclame, anunţuri; chestionare, rapoarte , scheme, diagrame, desene, tabele ; broşuri de informare, instrucţiuni; scrisori personale : carte poştală, felicitare, invitaţie, telegramă / oficiale de diverse tipuri)

  FILIERA TEHNOLOGICĂ

  LIMBA MODERNĂ 1, LIMBA MODERNĂ 2
  Clasele a XI-a şi a XII-a, ruta directă de calificare profesională
  Clasele a XII-a şi a XIII-a, ruta progresivă de calificare profesională

   

  1. DOMENII TEMATICE

  Se recomandă următoarele teme:

  DOMENIUL PERSONAL
  Viaţa personală: educaţie, stil de viaţă, comportament social, strategii de studiu, opţiuni pentru carieră, hobby-uri;
  Relaţii interpersonale / profesionale, viaţa de echipă;
  Universul adolescenţei (cultură, sport, timp liber).

  DOMENIUL PUBLIC
  Aspecte din viaţa contemporană (socio-economice/ştiinţifice/tehnice/ecologice/strategii de utilizare a
  resurselor);
  Tinerii şi viaţa comunitară;
  Democraţie, civism şi drepturile omului;
  Mass-media.

  DOMENIUL OCUPAŢIONAL
  Aspecte legate de profesiuni şi de viitorul profesional;
  Aspecte teoretice şi practice ale specialităţii;
  Organizarea locului de muncă (instituţiei, companiei), comportament profesional, deontologie profesională;
  Echipamente, activităţi, operaţii şi procese de producţie (în funcţie de specializare);
  Produse şi servicii, calitatea serviciilor / produselor.

  DOMENIUL EDUCAŢIONAL
  Descoperiri ştiinţifice şi tehnice;
  Viaţa culturală şi lumea artelor;
  Patrimoniul socio-cultural european;
  Repere culturale ale spaţiului lingvistic francofon – trecut şi prezent.

  2. FUNCŢII COMUNICATIVE

  Se va urmări capacitatea candidaţilor de a folosi în mod corect şi adecvat, oral şi în scris, în contexte relevante (registru formal / informal) elemente şi structuri lexicale corespunzătoare urmatoarelor funcţii comunicative, prevăzute de Programele şcolare de limba franceză pentru filiera tehnologică.

   

  - a solicita şi a oferi informaţii generale şi de ordin
    personal
  - a solicita şi a oferi informaţii legate de
    completarea unui formular
  - a solicita şi a oferi informaţii cu caracter de
    orientare
  - a solicita şi a oferi informaţii despre produse şi
    servicii (inclusiv despre costuri, preţuri etc.)
  - a solicita şi a oferi informaţii despre fenomene,
    evenimente, experienţe, acţiuni şi activităţi
    profesionale
  - a solicita şi a oferi informaţii despre programul
    zilnic / săptămânal
  - a descrie persoane, obiecte, locuri, fenomene,
    activităţi, evenimente, procese
  - a formula comparaţii între persoane, obiecte,
     locuri, fenomene, evenimente, procese, stări,
     acţiuni şi fapte prezente cu cele trecute
  - a formula oferte / invitaţii
  - a accepta şi a refuza o ofertă / invitaţie
  - a exprima şi a argumenta refuzul de a face o
     acţiune
  - a solicita şi acorda / refuza permisiunea de face
     ceva
  - a oferi un obiect în mod politicos
  - a exprima mulţumiri
  - a cere scuze
  - a utiliza formule adecvate contextual de iniţiere,
    întreţinere şi încheiere a unei conversaţii (inclusiv
    telefonice)
      - a cere permisiunea de a întrerupe o conversaţie
        (faţă în faţă, la telefon)

  - a  solicita şi a da instrucţiuni / indicaţii
  - a solicita şi a da sfaturi
  - a solicita şi a formula propuneri, sugestii
  - a solicita, a oferi, a accepta sau a refuza ajutorul
  - a corecta / încuraja / avertiza pe cineva
  - a exprima obligaţia / necesitatea / interdicţia de
    a face ceva
  - a exprima diverse grade de certitudine
  - a exprima presupuneri
  - a exprima probabilitatea
  - a exprima acţiuni / stări posibile
  - a exprima condiţii
  - a exprima cauze şi consecinţe
  - a exprima intenţii, dorinţe, preferinţe
  - a exprima atitudini emoţionale: simpatie, regret,
     încredere, îndoială, îngrijorare, temere
  - a exprima o hotărâre sau o promisiune
  - a formula concluzii
  - a formula decizii
  - a solicita / a exprima opinii / puncte de vedere
    personale
  - a argumenta / justifica opinii / puncte de vedere
     personale
  - a exprima satisfacţia / insatisfacţia faţă de un
    punct de vedere
  - a exprima şi a motiva acordul / dezacordul
  - a contrazice opiniile altora
  - a cere şi a da clarificări pentru înţelegerea unui
    mesaj
  - a cere şi a da detalii şi explicaţii
       - a solicita repetarea  şi reformularea

   

  3.  ELEMENTE DE CONSTRUCŢIE A COMUNICĂRII 
       Se va urmări capacitatea candidaţilor de a folosi în mod corect şi adecvat elementele şi structurile

     gramaticale studiate, conform programelor scolare pentru filiera tehnologica*.

  Articolul: cazuri speciale de utilizare a articolului, omisiunea articolului
  Substantivul: substantive cu plural neregulat, substantive defective de număr, substantive colective
  Adjectivul: comparaţia  neregulată
  Pronumele: neutru „le”
  Numeralul: numerale ordinale (fracţionare, multiplicative); procente
  Verbul: diateza pasivă; construcţii cu infinitivul şi cu participiul, acordul participiului trecut
  Adverbul: de mod, de loc, de timp, de cantitate, mărime şi aproximare; grade de comparaţie
  Cuvinte de legătură: prepoziţii de loc, de timp, de mod; conjuncţii; locuţiuni
  Sintaxă: fraza condiţională; corespondenţa timpurilor; vorbirea directă şi indirectă

   

  4.  TEXTE PENTRU COMUNICAREA ORALĂ ŞI SCRISĂ

  Filiera tehnologica: Tipuri de texte

  • prezentări de produse /interviuri / eseuri
  • texte / fragmente autentice de informare generala , pagini Internet; texte de popularizare; articole de presă, texte publicitare.
  • texte specifice domeniului ocupaţional: texte de lege şi reglementări, manuale, rapoarte, note, fişe tehnice, diagrame, grafice, tabele sinoptice;
  • texte funcţionale:  (corespondenţă : scrisori, fax, note, circulare, mesaje e-mail, faxuri, cereri, reclamaţii ; procese verbale, rapoarte, formulare, instrucţiuni, broşuri de informare, prospecte; C.V. etc)
  • formulare şi alte documente specifice domeniului ocupaţional  (facturi, fişe tehnice, fişe de evidenţă, fişe de producţie, comenzi etc.);

   

   

   

  * O.M. Nr. 3488 / 23.03.2006)


  IV.  PRECIZĂRI

  1.         Proba orală :
  - timpul de lucru: 10 - 15 minute 

  • - prezentarea :    10 - 15 minute.

              Proba scrisă : 
  - timpul de lucru:   3  ore.

  •  

  2.         Structura şi dificultatea subiectelor (itemilor) vor fi in raport cu nivelul şi forma de studiu.

   

  3.         Textele folosite pentru cele două probe de examen nu exclud sau nu trebuie să neglijeze,
    sub nici o formă, studierea textelor din manual, deoarece acestea sunt cele mai bune surse
    pentru ca elevii:

  • să se exprime mai corect şi să comunice mai bine oral şi în scris;
  • să-şi însuşească structuri gramaticale noi , să şi le consolideze pe cele vechi;
  • să înveţe cuvinte şi expresii noi şi să înveţe sensuri variate ale aceluiaşi cuvânt în

          contexte diferite; să se familiarizeze cu diferite genuri, stiluri şi registre;

  • să înveţe a considera şi a aborda orice text nou din manual ca pe un text necunoscut;
  • să înveţe să analizeze şi să comenteze un text, exprimând opinii şi judecăţi de valoare personale;
  • să înveţe cum să găsească anumite detalii / exemple pentru susţinerea opiniilor personale;

              -      să-şi îmbogăţească cunoştinţele legate de cultura şi civilizaţia franceză.

   

  NOTĂ
  ·      Pregătirea  candidaţilor şi elaborarea subiectelor pentru examenul de bacalaureat
          2008 se realizează în conformitate cu prezenta programă de examen.
  ·      Pentru toate profilurile, accentul se va pune pe abilităţi de comunicare orală sau
    în scris şi nu pe conţinutul textelor din manuale, subiectele fiind elaborate în
    concordanţă cu programa şcolară, fără a viza conţinutul unui manual anume.
    Manualul şcolar este doar unul din suporturile didactice utilizate de profesori şi
    elevi în predare-învăţare, care ajută la  parcurgerea programei şcolare prin
    însuşirea de cunoştinţe şi formarea de competenţe.

   

Alte Lectii din franceza