Programa pentru examenul de bacalaureat 2007 Marketing

MARKETING

Programe pentru Examenul de Bacalaureat 2007 – discipline tehnologice – profil Servicii

I. Statutul disciplinei

Disciplina Marketing are, în cadrul Examenului de Bacalaureat, pentru anul şcolar 2006 – 2007,

statutul de disciplină opţională, putând fi aleasă la proba ”E”, filiera tehnologică, la

specializările: turism şi alimentaţie publică din cadrul profilului Servicii. Pentru profilul

servicii, absolventul are posibilitatea de a opta pentru una din cele două discipline reprezentative

ale profilului, în conformitate cu specializarea urmată.

II. Competenţe de evaluat

􀀉 Folosirea terminologiei de specialitate.

􀀉 Dezvoltarea capacităţii de investigare a fenomenelor economice de piaţă:

Identificarea factorilor care influenţează cercetarea pieţei şi a concurenţei de piaţă.

Analiza cerinţelor unei segmentări eficiente a pieţei.

Aplicarea metodelor de monitorizare a mediului de afaceri.

Determinarea cauzelor şi efectelor principalelor modificări ale mediului de afaceri

ale firmei.

Cunoaşterea tipurilor de strategii de marketing şi dezvoltarea acestora la nivelul

întreprinderii:

Identificarea diferitelor modalităţi de organizarea a compartimentului de marketing.

Descrierea criteriilor de apreciere a activităţii specialistului în marketing turistic.

Analiza raportului dintre cererea şi oferta de servicii turistice şi identificarea

factorilor care le influenţează.

Utilizarea metodelor, tehnicilor şi procedeelor de marketing ca instrument al managementului întreprinderii:

Aprecierea atitudinii turiştilor prin diferite metode de scalare.

Elaborarea şi efectuarea de sondaje şi chestionare tipice domeniului serviciilor turistice.

Interpretarea rezultatelor statistice şi luarea de decizii pentru îmbunătăţirea ofertei

turistice.

Elaborarea şi aplicarea mix-ului de marketing specific firmelor din domeniul

serviciilor turistice (produsul şi formarea preţurilor, distribuţia şi promovarea

produselor turistice).

Aplicarea cunoştinţelor dobândite pe parcursul formării în situaţii, contexte noi.

III. Conţinuturi (în vederea explicitării / detalierii competenţelor)

1. Piaţa activităţii de turism:

- Definiţia pieţei turistice.

- Cererea turistică:

particularităţile cererii turistice;

determinanţii cererii turistice;

elasticitatea cererii turistice;

sezonalitatea cererii turistice;

- Oferta turistică:

particularităţile ofertei turistice;

determinanţi ai ofertei turistice.

- Estimarea potenţialului pieţei:

definiţia şi scopul cercetării pieţei;

Alte Lectii din marketing