Registrele stilistice

Registrele stilistice

 

 

1)      Registrul literar / cult

-          aspectul cel mai îngrijit al limbii, folosit în presă, în literatura artistică şi ştiinţifică, în comunicarea oficială

-          existenţa unui sistem de norme: ortoepice, ortografice, morfologice, sintactice, de punctuaţie

-          caracter unitar şi relativ stabil, datorat respectării aceloraşi norme

-          claritate, precizie, sobrietate, eleganţă

-          rol director: influenţează celelalte variante de limbă în impunerea normei

 

2)      Registrul popular

-          aspectul spontan, neelaborat al limbii, manifestat mai ales oral

-          existenţa unor variante regionale (graiuri): moldovean, bănăţean, muntean, maramureşean, crişean

-          polisemantism, simplitate în sintaxă, oralitate, expresivitate, spontaneitate

 

3)      Registrul oficial

-          varianta lingvistică folosită în sfera relaţiilor oficiale (administraţie, justiţie)

-          respectarea cu stricteţe a normelor limbii literare

-          obiectivitate, impersonalitate, lipsa încărcăturii afective şi a expresivităţii

-          claritate, precizie, concizie

-          mod de exprimare formal, clişee lingvistice (formule fixe de adresare)

 

4)      Registrul familiar / colocvial

-          varianta lingvistică folosită în sfera relaţiilor populare

-          încălcarea, uneori, a normelor limbii literare

-          folosirea termenilor argotici, de jargon, a neologismelor la modă

-          încărcătura afectivă, expresivitate, naturaleţe, spontaneitate

-          mod de exprimare informal (enunţuri fragmentate, inversiuni, cuvinte peiorative)

-          recurgerea la mijloace nonverbale (gesturi,mimică) şi paraverbale (intonaţie, accent)

5)      Registrul arhaic

-          varianta lingvistică învechită, ieşită din uz din cauza dispariţiei noţiunilor denumite şi a modernizării limbii

-          arhaismele sunt folosite în stilul beletristic, cu valoare evocatoare, ca „document” artistic al unei epoci trecute

-          tipuri de arhaisme: fonetice, lexicale, morfologice, sintactice, semantice

 

6)      Registrul neologic

-          varianta de limbă care reflectă direct şi imediat evoluţia materială şi spirituală a unui popor

-          neologismele sunt folosite în limbajul tehnico-ştiinţific, în cel oficial-administrativ, beletristic, dar şi în limbajul colocvial

-          împrumuturi din diferite limbi

 

7)      Argoul

-          variantă de limbă convenţională, caracteristică unor grupuri sociale restrânse, folosită din dorinţa de a nu fi înţelese de ceilalţi sau din sentimentul apartenenţei la un grup

-          suferă permanente modificări (prin denaturarea sensului iniţial al cuvintelor), fiind preluat şi îmbogăţit de alte categorii

-          exemple: marfă, şpagă, mitica, facultate, caterincă

 

8)      Jargonul

-          variantă a limbii caracterizată de folosirea abuzivă a cuvintelor şi expresiilor străine, din dorinţa de a impresiona

-          limbaj specializat în funcţie de domeniul de activitate al vorbitorului: jargon medical, al informaticienilor

-          exemple: şic, monşer, trend, brand

Alte Lectii din romana