Rezolvari romana oral Bacalaureat 2008

Sugestie de raspuns:

BILETUL 1. Stilul stiintific


1.Autor, titlu
In subsolul textului este indicat numele autorului, Constantin C. Giurescu, Dinu C. Giurescu, titlul lucrarii de unde este extras fragmentul, Scurtă istorie a românilor pentru tineret îndeosebi.
Titlul sugereaza ca fragmentul ar putea apartine unui text din sfera stiintifica. El indica un text de specialitate din domeniul istoriei: Scurtă istorie a românilor pentru tineret îndeosebi.
2.Tipul de discurs (text nonfictional, informativ).
Discursul este nonfictional (poate fi identificat conform predominantei cuvintelor cu sens denotativ si in conformiate cu sfera de referinta a cuvintelor).
In text sunt folositi termeni cu sens denotativ:corpul omenesc, familie, moştenirii lingvistice; moşteniri sufixele;româneşti; etc.
Discursul are functie referentiala.El transmite informatii stiintifice pe baza unui text informativ.Primul enunt poate fi considerat un argument: Sub raportul limbii, cercetările întreprinse [...] au putut stabili un număr de 160 (o sută şaizeci) de termeni româneşti care sunt de origine geto-dacă. Urmatoarele enunturi sunt menite sa exemplifice argumentul. E de notat faptul ca exemplificarea argumentului se face atat prin recursul la termenii romanesti de origine geto-daca; cat si prin observatiile facute in legatura cu termenii care vor sporii prin cercetari ulterioare care ne vor arata si alte aspecte a mostenirii lingvistice...
Ultimul enunt poate fi considerat o concluzie a ideii despre legatura termenilor romanesti cu originea geto-daca: Ni s-au păstrat de la daco-geţi şi câteva nume de ape: în primul rând Dunărea, care derivă dintr-un Dunaris dacic; apoi Argeşul din Argessos (la Herodot diformat: Ordessos); Bârzava, al cărei nume se regăseşte în oraşul dacic Berzobis; Someşul: o inscripţie latină din ţinuturile udate de acest râu vorbeşte de Samus; este sigur că romanii au păstrat vechiul nume, autohton. Acelaşi lucru cu Oltul, Aluta în izvoarele latine, şi cu Tisa.
3. Sfera de utilizare:
Discursul este relevant pentru stilul stiintific si are relevant in domeniul istoriei si criticii literare.

4.Elementele situatiei de comunicare Emitator-Receptor-Mesaj

*Conform relatiei E-R (Emitator-Receptor)(Beneficiar)
Emitatorul este specializat, respectiv o persoana abilitata in domeniul istoriei si criticii literare. Receptorul nu este prezent explicit, dar se poate presupune ca este puternic specializat, respectiv tot o persoana abilitata in domeniul istoriei si criticii literare, sau nespecializat, categorie din care fac parte cititorii care sunt interesati de aceasta tema.
Relatia emitator-receptor este determinata de emitator prin numirea publicului-tinta (se adreseaza in special tinerilor, dupa cum reiese din titlul fragmentului).
*Conform efectului mesajului
Mesajul vizeaza ca efect acordul cu informatia in masura in care informatia este corecta stiintific si in masura in care este corect argumentata.
*Conform functiei mesajului (scop)
Functia mesajului este de informare, concentrata pe un subiect precis: legatura dintre termenii romanesti si originea geto-dacă.
Mesajul are si functie educativa: in masura in care textul este folosit in procesul invatarii in orele de limba, dar si in masura in care un receptor nespecializat doreste sa conoasca problema.
*Conform incarcaturii emotionale a mesajului
Mesajul este neutru prin datele furnizate si prin tonalitate. Neutralitatea discursului este tipica textului stiintific.Autorul vizeaza o problema teoretica, exemplificata printr-un context cultural dat.

5.Caracteristici ale stilului:

a. Corectitudine: textul este alcatuit din enunturi construite in conformitate cu regulile grmaticale si semantice. b. Claritate:descriere clara, logica, coerenta, obtinutaprin folosirea unor cuvinte al caror sens este consacrat si prin evitarea termenilor prea specializati. c. Obiectivitate: continutul textului se refera la o problema reala, demonstrata stiintific. d. Accesibilitate: limbajul poate fi inteles de specialisti dar si de elevi/studenti familiarizati cu terminologia, sau oricare alt cititor cu o monima specializare. e. Proprietatea termenilor: termenii sunt folositi cu sensul propriu, denotativ (raport, limba, cercetari, termeni, origine etc.) f. Sens unic (opera inchisa): receptarea textului se face numai in sensul indicat de autor.

BILETUL 2. Stilul stiintific


1.Autor, titlu
In subsolul textului este indicat numele autorului,Sorin Alexandrescu, titlul lucrarii de unde este extras fragmentul, Paradoxul românesc
Titlul sugereaza ca fragmentul ar putea apartine unui text din sfera stiintifica, specialitatea istorie.
2.Tipul de discurs (text nonfictional, informativ).
Discursul este nonfictional (poate fi identificat conform predominantei cuvintelor cu sens denotativ si in conformiate cu sfera de referinta a cuvintelor).
In text sunt folositi termeni cu sens denotativ: paradox, istorie, cultural, european, geografia, latinitate,apartenenta, pamant, cultura, arte, caracter etc. Discursul are functie predominant referentiala.El formuleaza argumente referitoare la modul in care poate fi interpretata paradoxul roman.Primul enunt poate fi considerat un argument: Primul paradox al domeniului român se referă la poziţia sa în spaţiul cultural european. Geografia şi istoria au plasat România între Europa centrală, Europa răsăriteană şi Balcani, asemeni unei insule de latinitate pierdute într-o mare slavă şi ungară. Urmatorul enunt are un caracter explicativ.Spaţiul român s-a format astfel la frontiera a trei zone culturale diferite şi, asemeni oricărui spaţiu de frontieră, şi le-a apropiat, diferenţiindu-se în acelaşi timp de fiecare din ele. [...] Ultimul enunt poate fi considerat o concluzie a ideii despre cultura si caracterul domandit de romani: Românii şi-au creat propria lor cultură, acceptând un minim de elemente comune cu fiecare zonă vecină, minim care făcea posibil contactul cu aceasta şi care a servit, în acelaşi timp, tocmai pentru a o diferenţia de celelalte zone vecine. Datorită unei asemenea arte au reuşit ei să echilibreze caracterul, altminteri divergent, al acestor numeroase influenţe. 3. Sfera de utilizare: Discursul este relevant pentru stilul stiintific si are relevant in domeniul istoriei si criticii literare. 4.Elementele situatiei de comunicare Emitator-Receptor-Mesaj *Conform relatiei E-R (Emitator-Receptor)(Beneficiar)
Emitatorul este specializat, respectiv un specialist in domeniul istoriei. Ideea rezulta din titlul lucrarii Paradoxul românesc. Receptorul poate fi specializat si/ sau nespecializat. Specificul unor texte de acest gen este ca se adreseaza unuipublic larg , care nu trebuie sa fie neaparat specializat. *Conform efectului mesajului Mesajul vizeaza ca efect acordul cu informatia in masura in care este corecta stiintific. *Conform functiei mesajului (scop) Functia mesajului este de informare concentrata pe un subiect precis: paradoxul domeniului român. In acest context intrbarile esentiale ale mesajului informativ actualizate aici sunt:Ce? (paradoxul roman), Cum? (ca tablou al romanilor in care si-au format propria cultura si caracter). Mesajul are si functie educativa: in masura in care textul este folosit in procesul invatarii, dar si in masura in care un receptor nespecializat doreste sa cunoasca problema. *Conform incarcaturii emotionale a mesajului Mesajul este neutru prin datele furnizate si prin tonalitate. Neutralitatea discursului este tipica textului stiintific.Autorul vizeaza o problema teoretica, exemplificata printr-un context cultural dat. 5.Caracteristici ale stilului: a. Corectitudine: din punct de vedere gramatical si lexical textul este corect alcatuit. . b. Claritate:descriere clara, logica, coerenta, ea se obtine prin folosirea unor cuvinte al caror sens este consacrat si prin evitarea termenilor prea specializati. c. Obiectivitate: continutul textului se refera la o problema demonstrata stiintific. d. Accesibilitate: limbajul este usor de inteles atat de specialisti, cat si de elevi/studenti familiarizati cu terminologia, sau oricare alt cititor cu o minima specializare. e. Proprietatea termenilor: termenii sunt folositi cu sensul propriu, denotativ ( istorie, cultural, geografia, latinitate, cultura, arte, caracter etc.) f. Sens unic (opera inchisa): receptarea textului se face numai in sensul indicat de autor.

BILETUL 5. Stilul stiintific

1. Autor, titlu (se află în partea dreaptă jos) şi temă (despre ce e vorba în text) în subsolul textului este numit autorul Vasile Pârvan şi titlul începuturile vieţii romane la gurile Dunării. Titlul sugerează că textul ar putea fi de specialitate şi că aparţine unei sfere ştiinţifice (sensul sintagmei din titlu, începuturile vieţii romane la gurile Dunării, care sugerează o plasare a unui eveniment istoric - instaura­rea vieţii romane în spaţiu - la gurile Dunării - şi în timp - începutu­rile). E important de remarcat faptul că tema fragmentului citat care se referă la modul de lectură a istoriei indică faptul că avem de-a face cu un text de escortă, un text explicativ. 2. Tipul de discurs (text nonficţional, justificativ) Discursul este nonficţional (poate fi identificat conform predomi­nanţei cuvintelor cu sens conotativ/ denotativ şi în conformitate cu sfera de referinţă a cuvintelor). în text sunt folosiţi termeni cu sens denotativ: istorie, popor, cărţi-, viaţă. Discursul are funcţie predominant referenţială. El formulează argumente referitoare la modul în care poate fi interpretată istoria veche. Din acest punct de vedere fragmentul dat poate fi considerat o definiţie a tipurilor de lectură a istoriei: învăţaţii care scriu istoria popoarelor sunt de două feluri: unii, care din copilărie şi pană la bătrâneţe au trăit tot între cărţi, iar alţii, care au trăit şi viaţa cea de toate zilele, cu luptele, necazurile, urâţeniile şi frumuseţile ei, cunoscând în came şi oase oameni vii de toate felurile. Următoarele enunţuri au un caracter explicativ. Ele enumera atributele fiecărui tip de cititor, respectiv cititorul care interpretează istoria numai prin intermediul altor lecturi şi cel care corelează viaţa cu textele citite. Ultimul enunţ este favorabil celui de-al doilea tip de cititor. Conside­rând fragmentul o prefaţă la un model de lectură şi interpretare a istoriei se poate afirma că autorul va citi istoria conform celui de-al doilea model. 3. Sfera de utilizare Sfera de referinţă a termenilor este cea la intersecţia dintre dome­niul strict ştiinţific şi cel literar. Chiar dacă discursul are relevanţă în domeniul ştiinţelor umaniste, stilul este tangent la domeniul eseisticii şi al literaturii. 4. Elementele situaţiei de comunicare ERM Conform relaţiei E-R (beneficiar) Emiţătorul este specializat, respectiv un specialist în domeniul isto­riei, Ideea specializării este susţinută de titlul lucrării - începuturile vieţii romane la gurile Dunării şi de temă - modul în care este citită şi interpretată istoria. Receptorul poate fi specializat, nespecializat, sau în curs de specializare (elevi, studenţi). • Conform efectului mesajului Mesajul vizează ca efect acordul cu informaţia în măsura în care este corectă ştiinţific. • Conform funcţiei mesajului (scop) Funcţia mesajului este de informare concentrată pe un subiect precis: cum se citeşte şi se interpretează istoria. întrebările esenţiale ale mesajului informativ actualizate sunt: Ce? (istoria), Când? (de la începuturi}, Pentru cine? (pentru specialişi,învăţaţi), Cum? ( citirea istoriei numai din cărţi/ corelarea lecturii cu viaţa). Funcţia educativă este prezentă în măsura în care textul este folo­sit în procesul învăţării în orele de istorie sau este folosit de diverşi receptori interesaţi de subiect. • Conform încărcăturii emoţionale a mesajului Mesajul este neutru din punctul de vedere al implicării afective a autorului, prin datele furnizate. Prin tonalitate însă textul tinde către emoţional, graţie figurilor de stil prezente în text şi graţie construcţiei ample a frazei. CARACTERISTICI ALE STILULUI 1. Corectitudine: din punct de vedere gramatical şi lexical textul este co­rect alcătuit. 2. Claritate: descriere clară, logică, coerentă, obţinută prin folosirea unor cuvinte al căror sens este consacrat şi prin evitarea termenilor prea specializaţi. 3. Obiectivitate: conţinutul textului se referă la o problemă aflată la gra­niţa dintre subiectiv şi obiectiv, după cum indică şi fragmentul citat în care discursul este construit pe două moduri posibile de lectură. 4. Accesibilitate; limbajul poate fi înţeles de specialişti, dar şi de elevi/ studenţi familiarizaţi cu terminologia, sau oricare alt cititor cu o minimă specializare (sate, oraşe, ţări, biserici, învăţaţi). 5. Proprietatea termenilor, termenii sunt folosiţi cu sensul propriu (istorie, popoare, răspunsuri). 6. Sens unic (operă închisă): receptarea textului dat se face numai în sensul indicat de autor.

BILETUL 94. Stilul juridic-administrativ

ETAPE 1. Autor, titlu (se afla in partea dreapta de jos) si tema (despre ce este vorba in text). Informatiile apar in subsolul textului. In cazul textelor juridice, autorul este institutia care elaboreaza legea. Titlul din subsolul textului specifica domeniul de aplicare, Convenţia Europeană a Drepturilor Omului. Titlul sugereaza ca textul apartine stilului juridic-administrativ. Tema face referire la drepturile omului.Aceasta se concentreaza asupra drepturilor omul in diferite ipostaze. In acest sens legea prevede trei tipuri de drepturi: dreptul la respectarea vieţii sale private şi de familie, dreptul la libertatea de gândire, de conştiinţă şi de religie si dreptul la libertatea de exprimare. Cele trei articole de lege se insccriu in sfera relatiilor interumane. Ele vizaza relatiile din viata privata a omului (relatiile de familie), si relatiile din viata publica. 2.Tipul de discurs (text nonfictional, descriptiv) *Conform specificului discursului Discursul este nonfictional (poate fi identificat conform predominantei cuvintelor cu sens denotativ si in conformitate cu sfera de referinta a cuvintelor). In text sunt prezente cuvinte cu sens denotativ: autorităţi, lege, gândire, conştiinţă, religie. 3.Sfera de utilizare Textul apartine stilului juridico-administrativ, utilizat in relatii administrative, oficiale, de natura juridica. 4.Elementele situatiei de comunicare ERM (emitator-receptor-mesaj) -conform relatiei E-R (beneficiar) Emitatorul este specializat: institutia care da legile. Ideea specializarii este sustinuta de titlu Convenţia Europeană a Drepturilor Omului, si de termenii de specialitate: lege, penal, securitate nationala, societate democratica, autoritatilor publice etc. Receptorul este si el specializat, respectiv, cel care aplica legea, dar si nespecializat, adica cetateanul beneficiar care citeste legea. -conform efectului mesajului Acordul cu informatia este prezent in masura in care legea este justificata de un anumit context social. -Conform functiei mesajului (scop) Texul are functie de informare: are dimensiune pragmatica si aplicabilitate in sfera vietii private si vietii publice. Structural textul raspunde la intrebarile specifice textului informativ:Ce? (drepturile omului), De ce? (sunt importante: fiindca orice cetatean poate avea acces liber si neingradit la informatiile de interes public). Textul are si functia de popularizare, prin promovarea legii in randul cetatenilor. Functia educativa consta in a sugera un anumit comportament intr-o situatie data, respectiv cunoastearea anumitor informatii de interes public. -Conform incarcaturii emotionale a mesajului Mesajul este preponderent denotativ, se adreseaza ratiunii si este lipsit de componenta afectiva. CARACTERISTICI ALE STILULUI
1. Are formule fixe: fiecare paragraf incepe cu un numar.
2. Obiectiv si impersonal: in text nu exista marcile autorului.
3. Accesibil, clar si precis: accesibil prin termenii utilizati, clar prin structura frazei si precis pentru ca numeste situatia si comportamentul.
4. Vocabular pronuntat specializat: lege, art.
6. Folosirea cliseelor : In acest context, sablonul se materializeaza in structura formala a textului, respectiv, paragraful care defineste continutul articolului (8, 9, 10). PARTICULARITATI LINGVISTICE Lexicale: Termeni de specialitate: lege, penal, securitate nationala, societate democratica. Monosemantism si neologisme. Morfologice: Substantive abstracte Reflexiv impersonal si Forme impersonale. Sintactice: Enunturile sunt structuri de tip cliseu, propozitiile sunt principale, dezvoltate, independente, enuntiative cu nuanta imperativa, in ceea ce priveste aplicabilitatea. Predomina coordonarea. Stilistice: Clisee:art. 8,9,10; paragrafe 1,2.

BILETUL 97. Stilul publicistic

ETAPE

1. Autor, titlu (se află în partea dreaptă jos) şi temă (despre ce e vorba în text)

Textul are în subsol autorul, Jonathan Scheele, şi titlul Conferinţa domnului Jonathan Scheele.Titlul trimite la condiţiile unei comunicări eficiente, foarte puţin sau deloc cunoscute vorbitorilor. Tema este definirea Ce înseamnă să fii european

2. Tipul de discurs (text subiectiv-reflexiv, nonficţional) Din informaţia din subsolul textului rezultă tipul de text: conferinţă (convorbire), adică expunere făcută în public asupra unei teme din domeniul ştiinţei, artei, politicii etc., cu intenţia de a informa, de a instrui, de a omagia etc. Funcţia discursului este conativă. Textul este nonficţional (poate fi identificat conform predominanţei cuvintelor cu sens denotativ şi în conformitate cu sfera de referinţă a cuvintelor). Textul nu are elemente de confesiune. Este un text care se apropie de domeniul ştiinţific, prin tematică şi prin modul de construire a discursului. În acest sens poate fi considerat un text reflexiv. El prezintă dialogul din punctul declanşării lui, luându-se în seamă capacităţile interlocutorilor, disponibilităţile acestora, apreciindu-se ca valoare fundamentală în comunicarea de acest tip, respectul. Primul enunţ sugerează faptul că tema articolului urmează după o altă intervenţie Am fost invitat să vorbesc despre Ce înseamnă să fii european. Vă mărturisesc că nu îmi este uşor să dau un răspuns, pentru că sunt deja european: e o stare firească,
pe care nu simt nevoia să o definesc. […]
Demonstraţia porneşte de la alegerea interlocutorilor, de la declinarea poziţiilor acestora, care, obligatoriu, au opinii diferite, au aceeaşi disponibilitate intelectuală, au un fond de referinţă comun (valori, reguli, principii). Se anticipează din enunţurile de început ale articolului condiţia esenţială a efortului colocvial, acela de a obţine un adevăr diferit de cel de la care s-a pornit. Regulile notate într-un lim­baj aflat la graniţa beletristic/ publicistic vizează personalitatea vorbitorilor, dimensiunea morală a acestora, forţa de a renunţa la vanităţi şi mici orgolii. Pentru a convige, se apelează la exemple alegorice (pentru a defini calitatea de european prin împărtăşirea unui set de valori). Tranşant, se numeşte ca virtute cardinală fundamentală a dialogului facultatea de a vedea, coroborată, în viziunea autorului puţin la istoria Uniunii Europenei. Pericolele intuite care ar ameninţa spaţiul public, în cazul ignorării regulilor formulate, sunt vorbăria şi discursul torenţial. Articolul este construit după structura discursului argumentativ.

3. Sfera de utilizare Textul este la intersecţia dintre stilul beletristic (eseistic) şi stilul publicistic. Aparţine stilului publicistic prin temă şi prin faptul că este un articol, prin efectul de convingere (persuasiune) şi aparţine stilului beletristic prin maniera subiectivă de tratare a temei.

4. Elementele situaţiei de comunicare ERM (emiţotor-receptor-mesaj)

o Conform relaţiei E-R (beneficiar)(emiţătr-receptor) Relaţia emiţător-receptor este traductibilă în termenii autor-cititor. Aici emiţătorul este specializat, problema comunicării fiind o problemă constantă a sa. Receptorul nu trebuie să fie neapărat specializat, dimpotrivă, prin modul de construire a discursului reflexiv se poate presupune că autorul vizează un public-ţintă nespecializat în domeniu, dar interesat de ceea ce înseamnă a fii european. Se poate spune, de asemenea, că textul citat este o invitaţie la a înţelege ceea ce inseamnă să fii european.

o Conform efectului mesajului. Mesajul vizează ca efect principal persuasiunea receptorului. Primul efect ar fi cel de a convinge un receptor neiniţiat sau slab iniţiat că definitorie pentru cunoaşterea a ceea ce inseamna a fii european stă la baza valorii. Titlul este construit ca să pregătească terenul pentru persuasiune. Efectul de persuasiune este însă gândit de la începutul discursului prin punerea problemei:pentru a defini calitatea de european prin împărtăşirea unui set de valori. Printr-un astfel de enunţ, autorul incepe sa definească din punctul său de vedere ceea ce inseamnă a fii european. Astfel citit, primul enunţ are efect de captare a atenţiei, fiindcă el creează un nivel de aşteptare. Un alt efect ar fi acordul. El poate veni de la receptorii specializaţi.

Conform funcţiei mesajului (scop) Textul are funcţie de informare. întrebări definitorii pentru mesajul informativ: Cine? (Jonathan Scheele), Ce? (definitia europeanului), De când?, Până când?, De ce? (Uniunea a apărut din nevoia de a nu mai avea niciodată un război mondial. Planul,
visul a fost integrarea voluntară a economiilor Europei atât de strâns, încât războiul sa nu mai fie o opţiune. Şi a reuşit, iar succesul se traduce într-o valoare europeană clară şi palpabilă: pacea. Între statele membre nu au mai existat războaie după 1950.
). Funcţia educativă este reprezentată de prezentarea unei perspective asupra valorii de a fii european.

o Conform încărcăturii emoţionale a mesajului Mesajul este emoţional în măsura în care textul este o împletire între evocare şi argumentare. Textul face apel la afectivitate, dar şi la raţiune.

CARACTERISTICI ALE STILULUI

1. Corectitudine: enunţurile sunt alcătuite corect din punct de vedere gramatical.

2. Claritate: exprimarea clară, logică, coerentă a gândurilor, a sentimentelor şi a ideilor; ea se obţine prin folosirea unor cuvinte al căror sens este consacrat şi prin evitarea termenilor prea specializaţi.

3. Obiectivitate: enunţurile se referă la o dimensiune fundamentală a existenţei umane: europenizarea; tendinţa spre subiectivitate este prezentă prin mărcile morfologice (verbe la persoana a II-a singular).

4. Accesibilitate: în text este prezent un limbaj specializat (statele membre, Uniunea Europeană etc.), însă familiar cititorilor şi ascultătorilor.

5. Sens multiplu (operă deschisă): este o secvenţă cu rol în formarea vorbitorilor, care poate trimite spre alte sensuri şi poate genera alte opinii.

6. Mesajul are două dimensiuni fundamentale, informativă şi educativă: atitudinea informativă este realizată prin discurs reflexiv, iar atitudinea educativă este realizată prin tonul adresării.

FORMA DISCURSULUI PUBLICISTIC

Articol - text informativ (cu funcţie predominant referenţială, dar poate avea şi funcţie conativa). El poate fi argumentativ, demonstrativ, reflexiv, eseistic.

Pe forum: Bilete proba orala

Alte Lectii din romana