Societatiile comerciale

Constituirea şi înmatricularea societăţilor comerciale. Formele juridice sub care se pot des­făşura afacerile

A. Societăţile comerciale
Se constituie şi funcţionează în conformitate cu dispoziţiile legii nr. 31/1990 privind socie­tăţile comerciale care Ia art, 1 pevede că în vederea efectuării de acte de comerţ, persoa­nele fizice şi persoanele juridice se pot asocia şi pot constitui societăţi comerciale care, conform art. 2, îmbracă una dintre următoa­rele forme organizatorice:

 1. societate în nume colectiv, ale cărei obligaţii sociale sunt garantate cu patrimo­niul social şi cu răspunderea nelimitată şi solidară a tuturor asociaţilor;
 2. societate în comandită simplă, ale cărei obligaţii sociale sunt garantate cu patrimoniul social şi cu răspunderea nelimi­tată şi solidară a asociaţilor comanditaţi; comanditarii răspund numai până la concu­renţa aportului lor;

societate în comandită pe acţiuni, al cărui capital social este împărţit pe acţiuni, iar obligaţiile sociale sunt garantate cu patrimoniul social şi cu răspundere nelimitată şi solidară a asociaţilor comanditaţi; co­manditarii sunt obligaţi numai la plata acţiunilor lor;

 1. societate pe acţiuni, ale cărei obligaţii sociale sunt garantate numai cu patrimoniul social, iar acţionarii sunt obligaţi numai la plata acţiunilor lor;
 2. societate cu răspundere limitată, ale cărei obligaţii sociale sunt garantate cu patrimoniul social, iar acţionarii sunt obligaţi numai la plata acţiunilor lor.

B. întreprinzători individuali, liber profesionişti şi asociaţii familiare Activitatea desfăşurată pe baza liberei iniţiative este reglementată de Decretul-Lege nr. 54/1990 şi îmbracă în prezent următoarele forme organizatorice:

 1. asociaţia familială constituită între membrii unei familii cu gospodărie comună;
 2. activitatea desfăşurată de persoanele fizice în mod independent.

Avantajele şi dezavantajele diferitelor forme organiza­torice
Asociaţiile familiale şi personale fizice independente permit înfiinţarea cu uşurinţă iar lichidarea sau modificarea activităţii poate fi efectuată cu rapiditate, dar prezintă incon­venientul că resursele de capital sunt de di­mensiuni mici, confundându-se cu patrimo­niul personal al proprietarului, care răspunde cu averea personală de achitarea datoriilor faţă de creditori, putând fi urmărit ca individ din punct de vedere juridic.
Societăţile comerciale în nume co­lectiv şi în comandită simplă asigură sporirea resurselor de capital ca urmare a participării mai multor persoane fizice la crearea şi exploatarea unei întreprinderi. Totuşi, nici în cazul acestor societăţi nu se obţine un volum ridicat al capitalului, nu se asigură separarea patrimoniului personal al proprie­tarilor de cel al societăţii şi pot apare neînţe­legeri în relaţiile dintre asociaţi.
Societăţile comerciale de capitaluri (în comandită pe acţiuni şi cu răspundere limi­tată) asigură separarea între averea personală a proprietarilor şi capitalul societăţii comer­ciale constituite, permit creşterea însemnată a acestuia, fapt ce conduce la dezvoltarea economică a întreprinderii. Ca principal dezavantaj, mai ales în condiţiile existenţei unui număr mare de proprietari acţionari, este de menţionat posibilitatea manifestării unor divergenţe între interesele managerilor salariaţi şi ale proprietarilor acţionari în ceea ce priveşte repartizarea profitului realizat, fie pentru dezvoltarea societăţii, fie pentru sporirea valorii dividendelor plătite proprie­tarilor - acţionari.
Etapele creării diferitelor tipuri de societăţi comerciale 1° conformitate cu prevederile Legii societăţilor comerciale, nr. 31/1990, cons­tituirea societăţilor comerciale presupune întocmirea contractului de societate şi a statutului, în care sunt precizate:

 1. datele de identificare ale asociaţilor;
 2. forma, denumirea, sediul şi, dacă este cazul, emblema societăţii;
 3. obiectul de activitate;
 4. capitalul social subscris şi cel vărsat;
 5. valoarea aportului în natură;
 6. datele de identificare ale administratorilor;
 7. durata societăţii;
 8. modul de dizolvare şi lichidare;

• sediile secundare (sucursale, agenţii,
reprezentanţe).
Conform art. 10, capitalul social al societăţii pe acţiuni şi al societăţii în co­mandită pe acţiuni nu poate fi mai mic de 25 milioane lei, iar numărul acţionarilor nu poate fi mai mic de 5. Conform art. 11, capitalul social al unei societăţi cu răspundere limitată nu poate fi mai mic de 2 milioane lei, iar conform art. 12, numărul de asociaţi nu poate fi mai mare de 50.
Constituirea şi înmatricularea societăţii comerciale presupune, conform legii, parcurgerea unor etape prezentate în Figura 2.
In vederea simplificării unor forma­lităţi administrative pentru înregistrarea şi autorizarea funcţionării societăţilor comer­ciale, prin Ordonanţa de urgenţă nr. 76/24 mai 2001 se instituie o procedură unică de înregistrare şi autorizare a funcţionării, constituindu-se în acest sens în cadrul camerelor de comerţ şi industrie teritoriale, birouri unice cu atribuţii în acest sens. Solici­tantul completează cererea de înregistrare tip la care va anexa, dacă este cazul, actele precizate în Figura nr. 2, şi va achita taxele şi tarifele aferente operaţiunilor pentru înre­gistrarea şi autorizarea funcţionării societăţii comerciale. în termen de 20 zile de la înregistrarea cererii va fi eliberat certificatul de înregistrare a societăţii comerciale, care cuprinde şi codul unic de înregistrare. La certificatul de înregistrare sunt anexate, după caz, următoarele avize, autorizaţii şi/sau acorduri necesare pentru autorizarea funcţio­nării societăţii comerciale:
-avizul şi/sau autorizaţia pentru pre­venirea şi stingerea incendiilor, emise de brigăzile şi grupurile de pompieri militar^
_ avizul si/sau autorizaţia sanitara, emisa de direcţiile de sănătate publică teritorială;^
_ autorizaţie sanitară-veterinară, emisa de direcţiile sanitare veterinare teritoriale;
-acordul si/sau autorizaţia de mediu, emise de inspectoratele teritoriale de protecţie
a mediului;
_ autorizaţia de funcţionare din punct de
vedere al protecţiei muncii, emisă de inspec­
toratul de stat teritorial pentru protecţia muncii.
La cererea şi pe cheltuiala solicitan­
tului, biroul unic are obligaţia de a presta
următoarele servicii: ^ u
• rezervarea firmei şi efectuarea varsa-mintelor reprezentând aportul în numerar la capitalul social;

 1. redactarea actului constitutiv şi obţi­nerea autentificării sau, după caz, a dării de data certă acestuia;
 2. redactarea şi obţinerea declaraţiei pe proprie răspundere a fondatorilor, a admi-torilor şi a cenzorilor că îndeplinesc condiţiile prevăzute de lege;

• susţinerea cererii de înregistrare a
societăţii comerciale în faţa judecătorului
delegat.
Camerele de comerţ şi industrie teri­toriale transmit pe cale electronică Minis­terului Finanţelor Publice, datele din cererea de înregistrare tip pentru atribuirea de către acesta în termen de maximum 24 ore a codului unic de înregistrare care va fi utilizat de toate sistemele informatice care prelucrează date privind societatea comercială respectivă. Codul atribuit va fi folosit de societatea comer-cialăîn relaţiile cu terţii, inclusiv cu autorităţile şi instituţiile publice, pe toată durata func­ţionării ei.

Lecţiile şi rezolvările nu pot fi postate pe alte pagini/site-uri Internet decât cu acordul scris al 
administratorului ebacalaureat.ro

Alte Lectii din educatie antreprenoriala