Subcarpatii. Relieful

SUBCARPAŢII

 

- limite:  -         N: V.Mold

-       S: V.Motrului

-       interior: C.Or si C.Mer

-       exterior: Pod Moldovei, C Romana, Podisul Getic.

-           în sect. dintre Slănicul Buz. şi Teleajen, lim. dintre m-ţi şi Sub. e greu de urmărit pt. că unii pinteni mont. pătrund în Sub -          Geneza: vezi tabelul cu  EVOLUTIA TERITORIULUI ROMANIEI

-           form. o faşie mai joasă la marg. m-ţilor

-           prez. car. unor m-ţi m.mici şi m. tineri, cum s-a spus „un nou val carpatic”, adăugat m-ţilor, prin cutări recente(Neoz - încep. Cuatern)

-           alc. din roci sed. tinere (gresii, marne, argile, nisip), m. slabe decât cele din m-ţi, dar cu str. Cutate

-           sunt în gen. m. scunzi decât m-ţii ( rar trec de 1000m)

-           repr o z. de trec. de la m-te la podiş (Sub.Mold şi Sub.Get) şi de la m-te la câmpie (Sub.Curb).

-           sunt form. din dealuri înalte si depr. dispuse sub formă de şiruri  continue paral. cu m-ţii.

-           rel. e leg. de alc. geol. şi de dispunerea stratelor de roci. Astfel porţiunile m.înalte (anticlinale = dealuri) aparţ. str. cutate, iar porţiunile m. joase (sinclinale = depresiuni) zonelor de scufundare

-           subunitati:       - Sub. Mold – V.Mold - V.Trotuşului.

- Sub. Curb. – V.Trotuş – V.Dâmb.

- Sub. Getici – V.Dâmb – V. Motrului.

 

SUBCARPAŢII:

 

SUBCARPAŢII GETICI

 

- limite:  -         N: C.Mer

-       S: Pod.Getic

-       E: V. Dâmb.

-       V: V.Motrului

-           Geneza: vezi tabelul cu  EVOLUTIA TERITORIULUI ROMANIEI

-           imp. cu Pod. Getic, form o treaptă de racord între C. Mer şi C.Rom, având un car. piemont.

-           alc. din roci neogene, fiind în ac. fel o reg. de orog. asem. Carp.

-           altit >1000m apar la contactul cu reg. mont. (altit max 1018m - Mg.Măţău), spre cont. cu m-tele se întâln. şi înălt. m. mari (1150m).

-           altit min. cob. <300m în Depr. Tg. Jiu – Câmpu Mare

-           pe aloc. apar şi cute „diapire” (cu sâmb. de sare).

-           Sub.Get. se află şi în prez. într-o mişc. de ridic (asem. Sub.Curb)

-           princ. caracter. o repr. câte 2 şiruri de depr. şi 2 şiruri de deal:

      1. Depr. „submontane” (int)          - în aprop. muntelui, form in cea m.mare parte prin eroz.

                                                                                                                        -           Câmpulung – pe Râul Târgului

                                                                                                                        -           Arfeu – pe Argeş

                                                                                                                        -           Jiblea – pe Olt

 -       Horezu –S a M.Căpăţânii

                                                                                                                         -          Polovragi – pe Olteţ

                                                                                                                         -          Novaci – pe Gilort

                                                                                                                         -          Bumbeşti – pe Jiu

                                                                                                                        -           Tismana – pe Tismana

      2. Dealuri „interne” (dealuri.sub.int)         -           Mg.Mătău – 1018m

                                                                                                                                                            -           D.Cârlige – 871m, închide Depr. Jiblea.

                                                                                                                                                            -      Mg.Slătioara – 767m, închide Depr. Horezu.

                                                                                                                                                            -           Dealurile Gorjului – 402m, între.V. între Motru- Olteţ.

      3. Depr. „intracolin” -       cele dintre Arges – Argeşel.

                                                                                                -           Depr. Tg.Jiu – Câmpu Mare    -           intre D.Gorjului şi D.Bran (333m) si intre

Gilort si Motru.

                                                                                                                                                                                                                        -           are altit red. pt o reg. subcarp. (<300m).

                                                                                                                                                                                                                        -           e străb. de Jiu şi are asp. unui „câmp mare”

      4. Dealurile ext      –          f.slab cutate, de unde începe marg. Pod.Getic.

                                                                        -           D.Negru – 581m între Olt – Topolog

                                                                        -           D.Bârzei – 560m între Olteţ – Gilort

                                                                        -           D.Bran – 333m între Jiu – Gilort

                                                                        -           Muscelele Argeşului între Topolog – Dâmb.

 

                                                

 

 

 

 

 

SUBCARPAŢII CURBURII

 

- limite:  -         N: V.Trotuşului

-       S, SE, E – C.Rom (Câmp. piem.)

-       V: V. Dâmb

-       int. –M.Bucegi şi Carp. Curb.

-           Geneza: vezi tabelul cu  EVOLUTIA TERITORIULUI ROMANIEI

-           repr. un sect. de tranziţ. între Carp. şi câmpie

-           au o struct. cutată, altit. între 700-1000m

-           rel. apare ca o asoc. de culmi deluroase şi depr.

-           e cel m.complex sect. subcarp, cupr. 2 şiruri de depr. si 2 de dealuri

-           ambele form. 2 fâşii paral. curbate sub forma unor arcuri concentrice

-           struct. de cute diapire.

-           altit. dealurilor e mai mare de 800m inclusiv între Prah.si Dâmb.

-           in depr. altit. oscil. între 200-300m.

-           între Prah – Buzău, dat. pătr. din Carp – Sub. a pinten. de fliş paleogen (Ivăneţu) se crează o z. de tranziţ.

-           spre ext. cont. cu C.Rom. se face printr-o treaptă de depun. piem.

-           in zona Policiori – Bercea – Arbănaş apar vulc. noroioşi – un fenom. Pseudovulcanic

-           Sub. Curb. se află într-o mişc. de ridic. continuă,       relativ lentă, dar m.acc. între Şuşiţa şi Câlnău.

      1. Depr. „submontane” (int)          - în aprop. muntelui, form in cea m.mare parte prin eroz.

                                                                                                                        -           Vrancei - pe V.Putnei şi afl. său Zăbala

                                                                                                                        -           Neculele – pe Zăbada

                                                                                                                        -           Lopătari – pe Slănic

 -       Pătârlage - pe Buzău

                                                                                                                         -          Chiojd – pe Buzău şi afl. săi Bâsca Mare şi Mică.

                                                                                                                         -          Vălenii de M-te - pe Teleajen

                                                                                                                         -          Câmpina – pe V.Prah.

                                                                                                                        -           Pucioasa – pe Ialom

      2. Dealuri „interne” (dealuri.sub.int)         -           Ouşoru – 753m între Trotuş şi Suşiţa.

                                                                                                                                                            -           Răchitaş – 917 între Suşiţa şi Putna

                                                                                                                                                            -           D.Răiuţ.

                                                                                                                                                            -           Gurbăneasa – 979m, intre Milcov şi Rm.Sărat

-  Bisoca – 970m, intre Rm.Sărat şi Slănic.

-  Dâlma – 800m

                                                                                                                                                                        -  Blidişel – 819m

-  Salcia – 717m

-  D.Ciolanu

-  Pintenu Ivăneţu – 1021m (este inclus si la Carpatii Curburii)

      3. Depr. „intracolin” -       Vidra -pe Putna

                                                                                                -           Nera -  pe Milcov

-  Dumitreşti -            între Rm. Sărat – Râmna

-  Policiori -    între Slănic – Buzău, cu fenom. nat. vulc. noroioşi de pe Slănic

-  Nişcov – pe Niscov

-  Podeni -      pe Cricovul Sărat

      4. Dealurile ext      –          Zăbrăuţ – intre Suşiţa – Trotuş

                                                                        -           Mg. Odobeşti – 996m, intre Putna – Milcov.

                                                                        -           Deleanu – 694m, intre Milcov – Râmna

                                                                        -           Blăjeni – intre Slănic –Câlnău

                                                                        -           Istriţa – 749m, intre Buzău – Cricovul Sărat

-  Bucovel – 406m, intre Cricovul Sărat – Teleajen.

                                                     

 

SUBCARPAŢII MOLDOVEI

 

- limite:  -         N: V.Mold

-       S: V. Trotuş

-       V: Gr.C a Carpatilor Orientali

-       E: Cul Siretului

-           Geneza: vezi tabelul cu  EVOLUTIA TERITORIULUI ROMANIEI

-           m-tele se term. prin culmi cu înălţ. de peste 800m, bine împăd. şi cu versanţii cu pantă mare

-           depr. se dezv la altit. de 350-500m

-           in N şi S dealurile se term. brusc deasupra cul. V.Mold şi V.Trotuş.

-           predom. rocile de tipul gresiilor, marnelor şi argilelor

-           au un rel. m.simplu decât celel. reg. subcarp, fiind grefat pe o struct. sp. m.puţin cutată, form. dintr-un sg. şir de dealuri si depr.

-           are altit. med.: 400-500m,  max.: 911m (Culmea Pleşu) şi min: -150 (Cul.Sir)

-           dealurile sunt dezv. pe anticlinale, iar depr. pe o struct. de sinclinale alung. limitrofe. Carp.

-           prez. cul. largi de vale (Bistr, Neamţ, Cracău, Mold, Trotuş) şi a şeilor joase au facilit, încă din vechime legături între aşez. din Sub.Mold. şi Cul.Sir. sau Pod.Mold.

-           princ. car. a Sub.Mold. o constit. succes. dinspre z.mont- ext, în 2 fâşii paral. a unui sg. şir de depr. şi unui sg. şir de dealuri.

-           Depr. Neamţ    -           cea mai nordica

-      străjuită la E de Culmea Pleşu (911m) si la V de M. Stănişoarei.

                                                                        -           drenata de râul Neamţ (Ozana)

                                                                        -           se găs. Cet. Neamţ, oraşul Tg.Neamţ.

-      are 2 staţ: Bălţăteşti şi Oglinzi.

-           Depr. Cracău-Bistrita  -           cea. m. extinsă depr.

-    străb de raurile Cracau si Bistrita

-    comunica cu Cul.Sir.

-    are un sist. de terase fl, etajate

-    mai înaltă la cont. cu m-tele.

-           Depr. Tazlău-Caşin   -între V.Bistr. şi Trotuş

-         e sit. pe Tazlău, Trotuş, Caşin. care-şi adună apele la Oneşti.

-         depr. tipic subm., alung N-S, put. industr.

-         are un aspect colinar.

-           Culmea Pleşu  -           911m alung. pe dir. NV-SE

-      între V.Mold- V.Neamţ.

-           D.Corni -         592m, desparte Depr. Neamţ- Depr.Cracău-Bistr.

-           D.Runc -         507m,  alung. pe dir. N-S

-    între V.Bistr-V.Sir.

-    mărg. în S de Depr. Cracău-Bistr.

-           D. Barboiu      -           orient. NV-SE

-           desp. Depr.Cracău-Bistrita de Depr. Tazlău- Caşin.

-           in E se întinde până la V.Sir.

-           C.Pietricica      -           740m, alung. N-S

-           între V.Tazlău -V.Sir.

Alte Lectii din geografie