Subiect extras + Barem FILOSOFIE sesiunea august-septembrie Varianta 2 - Bacalaureat 2015

BACALAUREAT 2015. FILOSOFIE: SUBIECTE BACALAUREAT 2015. BAREM DE CORECTARE ȘI NOTARE FILOSOFIE, BAC 2015.
BACALAUREAT 2015. BAREM DE CORECTARE FILOSOFIE, BAC 2015.
BACALAUREAT 2015. PROBA LA ALEGERE A PROFILULUI ȘI SPECIALIZĂRII

În data de 3 iulie 2015 candidații examenului de bacalaureat 2015 au susținut Proba la alegere a profilului şi specializării – proba E)d) – probă scrisă.

VARIANTA 9. SESIUNEA AUGUST - SEPTEMBRIE. BACALAUREAT 2015. Varianta extrasă de Ministerul Educației și Cercetării Științifice (MECS) pentru examenul național de Bacalaureat 2015 , sesiunea august - septembrie, valabila pentru proba la alegere a profilului și specializării: Varianta 2; Filosofie

BACALAUREAT 2015. PROBA LA ALEGERE A PROFILULUI ȘI SPECIALIZĂRII: FILOSOFIE 

Filosofie: VARIANTA 2 extrasa în sesiunea august - septembrie

Bacalaureat 2015

 


Profilul umanist din filiera teoretică si toate profilurile si specializările din filiera vocațională, cu excepția
profilului militar.

 

· Toate subiectele sunt obligatorii. Se acordă 10 puncte din oficiu.

· Timpul de lucru efectiv este de 3 ore.

 

SUBIECTUL I (30 de puncte)

Scrieţi pe foaia de examen litera corespunzătoare răspunsului corect, pentru fiecare dintre situaţiile de mai jos. Este corectă o singură variantă de răspuns.

1. Din punct de vedere filosofic, împlinirea posibilităţilor noastre prin faptele pe care alegem să le facem desemnează:

a. o formă de constrângere

b. raportul adevăr-fals

c. o formă de discriminare

d. sensul existenţei

 

2. Etica, înţeleasă ca parte practică a moralei, vizează reflecţii privitoare la:

a. constituirea statului modern

b. fericirea ca scop al vieţii

c. modul în care stabilim adevărul unui enunţ

d. conceptul de filosofie

 

3. Eutanasia constituie o temă de studiu pentru etica:

a. teleologică

b. hedonistă

c. eudaimonistă

d. aplicată

 

4. Realizarea libertăţii negative, în practică, presupune:

a. intervenţia sporită a statului asupra cetăţenilor

b. garantarea drepturilor şi libertăţilor individuale

c. prezenţa constrângerilor impuse de puterea politică

d. asigurarea resurselor necesare pentru protecţie socială

 

5. Filosoful J. P. Sartre consideră că:

a. omul este condamnat să fie constrâns

b. fiinţa umană deţine o libertate limitată

c. omul este condamnat să fie liber

d. existenţa umană este marcată de iresponsabilitate

 

6. Sintagma Oamenii se nasc liberi vizează un drept:

a. natural

b. pozitiv

c. economic

d. neutru

 

7. În opinia filosofului Im. Kant, judecăţile sintetice exprimă o cunoaştere:

a. independentă de experienţă

b. extensivă

c. explicativă

d. analitică

 

8. Opinia mărul este roşu este adevărată dacă şi numai dacă prin confruntare cu realitatea se

constată că mărul este roşu, potrivit teoriei adevărului:

a. utilitate

b. coerenţă

c. corespondenţă

d. pragmatic

 

9. Aristotel este unul dintre reprezentanţii eticii:

a. hedoniste

b. eudaimoniste

c. deontologice

d. aplicate

 

10. În contextul în care deosebirile dintre oameni sunt valorizate în societatea contemporană în

moduri diferite, conceptul de discriminare se referă la tratamentul:

a. egal al oamenilor dintr-o anumită comunitate

b. diferenţiat al oamenilor cărora li se acordă o a doua şansă

c. diferenţiat şi nedrept al unora dintre oameni pe baza unor caracteristici ale acestora

d. egal al oamenilor în baza drepturilor omului

 

SUBIECTUL al II-lea (30 de puncte)

Analizaţi succint, din perspectivă filosofică, problematica rolului/funcției filosofiei, având în vedere următoarele repere:

- numirea unui filosof care, în scrierile sale, a făcut referiri la problematica rolului/funcției filosofiei; 4 puncte

- precizarea unei teze/perspective filosofice despre rolul/funcția filosofiei; 4 puncte

- prezentarea tezei/perspectivei filosofice precizate; 6 puncte

- ilustrarea tezei/perspectivei filosofice pe care aţi prezentat-o, printr-un exemplu concret de situaţie din societatea contemporană; 6 puncte

- formularea unei obiecţii la adresa tezei/perspectivei filosofice pe care aţi prezentat-o; 6 puncte

- menționarea unei relații existente între termenii de filosofie și înțelepciune. 4 puncte

 

 

SUBIECTUL al III-lea (30 de puncte)

A. Citiți, cu atenție, textul de mai jos:

Și m-am îndreptat către mine și mi-am zis: „Și tu cine ești?” Și am răspuns: „Eu sunt om”. Și iată trupul și sufletul în mine îmi sunt mie la îndemână, unul exterior, altul interior. (…) Aș vrea ca oamenii să se gândească că trei lucruri vor afla în ei înșiși. (…) Și iată Treimea, Dumnezeul meu, Tatăl, Fiul și duhul Sfânt, Creator al oricărei creaturi. (...) Aș vrea ca oamenii să cugete la aceste trei lucruri în ele însele. (…) Susțin, însă că aceste lucruri sunt: a fi, a cunoaște, a voi.

(Augustin, Confesiuni)

 

Răspundeți următoarelor cerințe:

1. Menționați, pe baza textului dat, două caracteristici ale naturii umane. 4 puncte

2. Evidențiați, în aproximativ o jumătate de pagină, o corelație existentă între termenii om interior și suflet. 10 puncte

3. Formulați un punct de vedere personal referitor la actualitatea perspectivei filosofice prezentată în textul dat. 6 puncte

 

 

B. Filosofia politică studiază fundamentele și scopurile guvernării, relația dintre stat și societatea civilă, fiind interesată să justifice și legitimitatea guvernării.

1. Menționați trei teorii politice moderne și contemporane. 6 puncte

2. Ilustrați, printr-un exemplu concret, modul în care legitimitatea guvernării se poate întemeia pe tradiție sau pe cutumă. 4 puncte

 

Examenul de bacalaureat național 2015

Proba E. d) Filosofie

BAREM DE EVALUARE ŞI DE NOTARE

Varianta 2

 

· Se punctează oricare alte formulări/ modalităţi de rezolvare corectă a cerinţelor.

· Nu se acordă punctaje intermediare, altele decât cele precizate explicit prin barem. Nu se acordă fracţiuni de punct.

· Se acordă 10 puncte din oficiu. Nota finală se calculează prin împărţirea punctajului total acordat pentru lucrare la 10.

 

 

SUBIECTUL I (30 de puncte)

câte 3 puncte pentru fiecare răspuns corect, astfel:

1-d, 2-b, 3-d, 4-b, 5-c, 6-a, 7-b, 8-c, 9-b, 10-c 10x3p= 30 puncte

 

 

SUBIECTUL al II-lea (30 de puncte)

- numirea unui filosof care, în scrierile sale, a făcut referiri la problematica rolului/funcției filosofiei 4 puncte

- precizarea oricărei teze/perspective filosofice despre rolul/funcția filosofiei 4 puncte

- prezentarea tezei/perspectivei filosofice precizate 6 puncte

- ilustrarea tezei/perspectivei filosofice prezentate, printr-un exemplu concret 6 puncte

 

Notă: Punctajul se acordă numai în cazul în care exemplul vizează o situaţie din societatea contemporană.

- formularea unei obiecţii la adresa tezei/perspectivei filosofice prezentate 6 puncte

- menționarea unei relații existente între termenii de filosofie și de înțelepciune 4 puncte

 

 

SUBIECTUL al III-lea (30 de puncte)

A.

1. câte 2 puncte pentru menționarea, pe baza textului dat, a fiecăreia dintre cele două caracteristici ale naturii umane 2x2p= 4 puncte

2. - câte 1 punct pentru utilizarea fiecăruia dintre cei doi termeni dați în sens filosofic 2x1p= 2 puncte

- evidențierea unei corelații existente între termenii dați (de exemplu, omul este o creație a lui Dumnezeu și o imagine a Sfântei Treimi, întrucât omul interior, adică sufletul și facultățile sale, reflectă fiecare dintre ipostazele divinității) 4 puncte

- coerența textului redactat 2 puncte

- încadrarea în limita de spațiu precizată 2 puncte

3. formularea unui punct de vedere personal referitor la actualitatea perspectivei filosofice prezentată în textul dat 6 puncte

 

B.

1. câte 2 puncte pentru menționarea fiecărei teorii politice moderne și contemporane 3x2p= 6 puncte

2. ilustrarea, printr-un exemplu concret, a modului în care legitimitatea guvernării se poate întemeia pe tradiție sau pe cutumă 4 puncte

Alte Lectii din filosofie