Subiect extras + Barem FILOSOFIE sesiunea iunie-iulie - Varianta 9 - Bacalaureat 2015

BACALAUREAT 2015. FILOSOFIE: SUBIECTE BACALAUREAT 2015. BAREM DE CORECTARE ȘI NOTARE FILOSOFIE, BAC 2015.
BACALAUREAT 2015. BAREM DE CORECTARE FILOSOFIE, BAC 2015.
BACALAUREAT 2015. PROBA LA ALEGERE A PROFILULUI ȘI SPECIALIZĂRII

În data de 3 iulie 2015 candidații examenului de bacalaureat 2015 au susținut Proba la alegere a profilului şi specializării – proba E)d) – probă scrisă.

VARIANTA 9. BACALAUREAT 2015. Varianta extrasă de Ministerul Educației și Cercetării Științifice (MECS) pentru examenul național de Bacalaureat 2015 , sesiunea iunie - iulie, valabila pentru proba la alegere a profilului și specializării: Varianta 9; Filosofie

BACALAUREAT 2015. PROBA LA ALEGERE A PROFILULUI ȘI SPECIALIZĂRII: FILOSOFIEFilosofie: VARIANTA 9 extrasa în sesiunea iunie - iulie

Bacalaureat 2015

 


Profilul umanist din filiera teoretică si toate profilurile si specializările din filiera vocațională, cu excepția
profilului militar.

 

· Toate subiectele sunt obligatorii. Se acordă 10 puncte din oficiu.

· Timpul de lucru efectiv este de 3 ore.

 

SUBIECTUL I (30 de puncte)

Scrieţi pe foaia de examen litera corespunzătoare răspunsului corect, pentru fiecare dintre situaţiile de mai jos. Este corectă o singură variantă de răspuns.

 

1. Statul minimal este:

a. statul care promovează interesele cetățenilor săi prin politici sociale

b. statul ale cărui funcții sunt limitate cât mai mult posibil

c. statul care protejează egalitatea economică a cetățenilor săi

d. statul în care există un venit minim garantat pentru fiecare cetățean

 

2. Un imperativ categoric are forma:

a. Trebuie să vrei (să faci) acțiunea X

b. Trebuie să vrei (să faci) acțiunea X dacă vrei să se realizeze scopul Y

c. Voi face acțiunea X pentru a realiza scopul Y

d. Ești obligat să faci acțiunea X

 

3. Privit ca persoană:

a. omul nu își poate asuma propria condiție

b. omul se manifestă prin nevoia de a crea

c. omul nu se poate raporta la divinitate

d. omul este subiect al unor drepturi inalienabile

 

4. Libertatea individuală:

a. reprezintă ceea ce omul își asumă în momentul liberei alegeri

b. presupune a acționa fără constrângeri, dacă nu sunt lezate drepturile și libertățile celorlalți

c. are în vedere doar dreptul de a participa la alegerea guvernanților

d. se referă la capacitatea indivizilor de a face tot ceea ce își doresc

 

5. Concepţia potrivit căreia omul se construieşte pe sine prin propriile alegeri, o regăsim în filosofia lui:

a. L. Blaga

b. Sf. Augustin

c. Im.Kant

d. J. P. Sartre

 

6. Cunoașterea a priori este cunoașterea întemeiată:

a. pe raportarea la datele experienței

b. independent de anumite date ale experiențe

c. independent de orice experiență

d. pe contactul senzorial cu lumea exterioară

 

7. Aristotel este un reprezentat al eticii:

a. eudaimoniste

b. deontologice

c. utilitariste

d. hedoniste

 

8. Filosoful care consideră că democrația este o instituție prevăzută să ne apere împotriva dictaturii, în care guvernul poate să fie destituit fără vărsare de sânge, este:

a. Augustin

b. L. Blaga

c. K. Popper

d. Aristotel

 

9. Pentru Imm. Kant, moralitatea presupune acțiunile bune:

a. conforme cu virtutea

b. guvernate de principiul celei mai mari fericiri

c. conforme cu utilitatea

d. guvernate de principii universale și necesare

 

10. J.St. Mill considera că unicul scop care justifică ingerințe individuale sau colective, în sfera libertății de acțiune a fiecăruia este:

a. conflictul de interese

b. asigurarea dreptății

c. autoapărarea

d. asigurarea egalității de șanse

 

SUBIECTUL al II-lea (30 de puncte)

Analizaţi succint, din perspectivă filosofică, problematica filosofiei, având în vedere următoarele repere:

- numirea unui filosof care, în scrierile sale, a făcut referiri la problematica filosofiei; 4 puncte

- precizarea unei teze/perspective filosofice despre filosofie; 4 puncte

- prezentarea tezei/perspectivei filosofice precizate; 6 puncte

- ilustrarea tezei/perspectivei filosofice pe care aţi prezentat-o, printr-un exemplu concret de

situaţie din societatea contemporană; 6 puncte

- formularea unei obiecţii la adresa tezei/perspectivei filosofice pe care aţi prezentat-o; 6 puncte

- menționarea unei relații existente între termenii filosofie și sens al vieții. 4 puncte

 

SUBIECTUL al III-lea (30 de puncte)

A. Citiți, cu atenție, textul de mai jos:

Aş vrea ca oamenii să se gândească că trei lucruri vor afla în ei înşişi [...] existenţa, cunoaşterea şi voinţa. Pentru că eu sunt, eu cunosc şi eu vreau. Eu sunt o fiinţă care cunoaşte şvrea; eu cunosc că sunt şi că vreau; eu vreau să fiu şi să cunosc.

(Augustin, Confesiuni)

 

Răspundeți următoarelor cerințe:

1. Menționați, pe baza textului dat, două caracteristici ale naturii umane. 4 puncte

2. Evidenţiaţi, în aproximativ o jumătate de pagină, o corelaţie existentă între termenii suflet şi imagine a divinităţii. 10 puncte

3. Formulaţi un punct de vedere personal referitor la actualitatea perspectivei filosofice prezentată în textul dat. 6 puncte

 

B. În Declarația Universală a Drepturilor Omului, adoptată la 10 decembrie 1948 de Adunarea Generală a O.N.U., apar atât drepturi pozitive, cât și negative.

1. Menționați trei drepturi pozitive ale omului. 6 puncte

2. Ilustrați, printr-un exemplu concret, rolul statului în asigurarea dreptului la sănătate. 4 puncte

 

BAREM DE EVALUARE ŞI DE NOTARE
Varianta 9

 

· Se punctează oricare alte formulări/modalităţi de rezolvare corectă a cerinţelor.

· Nu se acordă punctaje intermediare, altele decât cele precizate explicit prin barem. Nu  se acordă fracţiuni de punct.

· Se acordă 10 puncte din oficiu. Nota finală se calculează prin împărţirea punctajului total acordat pentru lucrare la 10.

 

SUBIECTUL I (30 de puncte)

câte 3 puncte pentru fiecare răspuns corect, astfel:

1-b, 2-a, 3-d, 4-b, 5-d, 6- c, 7- a, 8- c, 9- d, 10- c 10x3p= 30 puncte

 

 

SUBIECTUL al II-lea (30 de puncte)

- numirea unui filosof care, în scrierile sale, a făcut referiri la problematica filosofiei 4 puncte

- precizarea oricărei teze/perspective filosofice despre filosofie 4 puncte

- prezentarea tezei/perspectivei filosofice precizate 6 puncte

- ilustrarea tezei/perspectivei filosofice prezentate, printr-un exemplu concret 6 puncte

 

Notă: Punctajul se acordă numai în cazul în care exemplul vizează o situaţie din societatea contemporană.

 

- formularea unei obiecţii la adresa tezei/perspectivei filosofice prezentate 6 puncte

- menționarea unei relații existente între termenii filosofie și sens al vieții 4 puncte

 

 

SUBIECTUL al III-lea (30 de puncte)

A.

1. câte 2 puncte pentru menționarea, pe baza textului dat, a oricăror două caracteristici ale naturii umane 2x2p= 4 puncte

2. - câte 1 punct pentru utilizarea fiecăruia dintre cei doi termeni daţi în sens filosofic 2x1p= 2 puncte

- evidenţierea unei corelaţii existente între termenii dați 4 puncte

- coerenţa textului redactat 2 puncte

- încadrarea în limita de spaţiu precizată 2 puncte

3. formularea unui punct de vedere personal referitor la actualitatea perspectivei filosofice prezentată în textul dat 6 puncte

 

B.

1. câte 2 puncte pentru menţionarea oricăror trei drepturi pozitive 3x2p= 6 puncte

2. ilustrarea, printr-un exemplu concret, a rolului statului în asigurarea dreptului la sănătate 4 puncte

Alte Lectii din filosofie