Subiecte Bacalaureat 2014 la Logica, argumentare si comunicare sesiunea iunie-iulie

Subiecte Bacalaureat 2014 la Logică, argumentare și comunicare sesiunea iunie-iulie

BACALAUREAT 2014. PROBA OPȚIONALĂ : LOGICĂ, ARGUMENTARE ȘI COMUNICARE

În data de 4 iulie 2014 candidații examenului de bacalaureat 2014 au susținut Proba opțională – proba E)d) – proba scrisă la disciplina Logică, argumentare și comunicare.

VARIANTA 4. Varianta extrasă de Ministerul Educației și Cercetării Științifice (MECS) pentru examenul național de Bacalaureat 2014, sesiunea iunie - iulie, valabila pentru proba obligatorie a profilului: Varianta 4;  Logică, argumentare și comunicare.

În cadrul examenului de Bacalaureat 2014, disciplina Logică , argumentare și comunicare are statutul de disciplină opţională fiind susţinută la proba E. d), în funcţie de filieră, profil şi specializare.

 

 Subiect + Barem Logică, argumentare și comunicare  Bacalaureat 2014 sesiunea iunie - iulie (*pdf)
 

Subiecte extrase la Logică, argumentare și comunicare - Examenul național de Bacalaureat 2014,

Proba E. d) – 4 iulie 2014

sesiunea iunie-iulie

Varianta 4

 

Profilul umanist din filiera teoretică, profilul servicii din filiera tehnologică şi toate profilurile şi specializările din filiera vocaţională, cu excepţia profilului militar

•     Toate subiectele sunt obligatorii. Se acordă 10 puncte din oficiu.

•     Timpul de lucru efectiv este de 3 ore.

 

SUBIECTUL I                                                                                                              (30 de puncte)

 

A. Scrieţi pe foaia de examen litera corespunzătoare răspunsului corect, pentru fiecare dintre situaţiile de mai jos. Este corectă o singură variantă de răspuns.

 

1.         În structura unui termen, extensiunea reprezintă:

a.     cuvântul sau grupul de cuvinte prin care se exprimă

b.     conținutul termenului

c.     referința termenului adică totalitatea obiectelor la care se referă

d.     înțelesul termenului adicăproprietățile obiectelor la care se referă

 

2.         Termenul argument deductiv este din punct de vedere intensional:

a.     un termen negativ

b.     un termen compus

c.     un termen relativ

d.     un termen abstract

 

3.         Termenii continuitate și discontinuitate se află în raport de:

a.     contrarietate

b.     subalternare

c.     contradicție

d.     încrucișare

 

4.         O propoziție universal negativă este propoziția:

a.     Majoritatea oamenilor nu acceptă compromisuri

b.     Orice tânăr iubește excursiile

c.     Cei mai mulți elevi practică anumite sporturi

d.     Nimeni nu este atotștiutor

 

5.        Predicatul logic al propoziției ”Elevii care sunt buni la matematică sunt pasionați de informaticăeste:

a.     sunt pasionați

b.    pasionați de informatică

c.     sunt buni

d.    sunt buni la matematică

 

6.         Din adevărul propoziției SiP se poate deduce falsitatea propoziției SeP, în baza raportului logic de:

a.     contradicție

b.     subalternare

c.     subcontrarietate

d.     contrarietate

18 puncte

B.  Fie următoarele două moduri silogistice: eao-2, aee-4

a)  Scrieţi schema de inferenţă corespunzătoare fiecăruia dintre cele două moduri silogistice date şi construiţi, în limbaj natural, un silogism care să corespundă uneia dintre cele două scheme de inferenţă. 8 puncte

b) Verificaţi explicit, prin metoda diagramelor Venn, validitatea oricăruia dintre cele două moduri silogistice date, precizând totodată decizia la care aţi ajuns.                    4 puncte

 

SUBIECTUL al II-lea                                                                                                                    (30 de puncte)

 

Se dau următoarele propoziţii:

1.      Toate resursele neregenerabile sunt epuizabile.

2.    Unii oameni temerari nu sunt prudenți.

3.    Unele teorii despre Univers sunt false.

4.    Nicio acțiune pripită nu este eficientă.

A. Precizaţi formula propoziţiei 2.   

B. în limbaj natural, subcontrara propoziției 3 și subalterna propoziției 4.        

C.Aplicaţi explicit operaţiile de conversiune şi obversiune, pentru a deriva conversa şi obversa corecte ale fiecăreia dintre propoziţiile 1 și 4, atât în limbaj formal, cât şi în limbaj natural.      

D. Explicaţi succint de ce propoziţia 2 nu se converteşte corect.

 4 puncte

6 puncte

10 puncte

 

6 puncte

 

E. Reprezentaţi prin metoda diagramelor Euler propoziţia categorică3.

4 puncte

 

 

SUBIECTUL al III-lea

 

(30 de puncte)

 

Răspundeţi la fiecare dintre următoarele cerinţe:

 

 

 

1.

Definiţi conceptul de sofism.

4 puncte

2.

Enumerați douătipuri de raționamente, în funcție de criteriul corectitudinii logice.

       6 puncte

  3.

 Construiţi, atât în limbaj formal cât şi în limbaj natural, un argument valid cu două premise, prin care să justificaţi propoziţia “Unii elevi nu sunt premianți”.

 

 

 

  4.

Fie următoarea definiţie:

Copiii sunt florile vieții.

10 puncte

a.

Menţionaţi o regulă de corectitudine pe care o încalcă definiţia dată.

2 puncte

b.

Enunţaţi douăreguli de corectitudine a definirii, diferite de regula de la punctul a. şi construiţi, pentru fiecare dintre acestea, câte o definiţie care săle încalce.

8 puncte

 

 

Logică, argumentare și comunicare

BAREM DE EVALUARE ŞI DE NOTARE

 

Profilul umanist din filiera teoretică, profilul servicii din filiera tehnologică şi toate profilurile şi specializările din filiera vocaţională, cu excepţia profilului militar

•        Se punctează oricare alte formulări/ modalităţi de rezolvare corectă a cerinţelor.

•        Nu se acordă punctaje intermediare, altele decât cele precizate explicit prin barem. Nu se acordă fracţiuni de punct.

•        Se acordă 10 puncte din oficiu. Nota finală se calculează prin împărţirea punctajului total acordat pentru lucrare la 10.

 

SUBIECTUL I

(30 de puncte)

A.

 

a) câte 3 puncte pentru fiecare răspuns corect, astfel:

 

1-c, 2-b, 3-c, 4-d, 5-b, 6-a

6x3p= 18 puncte

B.

a) - câte 2 puncte pentru scrierea schemei de inferenţăcorespunzătoare fiecăruia dintre cele două moduri silogistice date, astfel:

PeM             PaM

SaM             MeS

SoP              SeP                                                                                                       2x2p= 4 puncte

 

- construirea, în limbaj natural, a unui silogism care săcorespundă oricăreia dintre cele două scheme de inferenţă 4 puncte

 

b) - reprezentarea grafică, prin intermediul diagramelor Venn, a oricăruia dintre cele două moduri silogistice date

3 puncte

- precizarea deciziei privind validitatea modului silogistic reprezentat grafic

1 punct

 

SUBIECTUL al II -lea

(30 de puncte)

 

A. precizarea formulei propoziţiei 2: SoP

4 puncte

B. - câte 1 punct pentru construirea, în limbaj formal, a subcontrarei propoziţiei 3 (SoP) şi a subalternei propoziţiei 4 (SoP) 2x1p= 2 puncte - câte 2 puncte pentru construirea, în limbaj natural, a subcontrarei propoziţiei 3 şi a subalternei propoziţiei 4 2x2p= 4 puncte

 

C.    - câte 1 punct pentru aplicarea explicită a operaţiilor de conversiune şi obversiune, pentru a deriva conversa şi obversa corecte ale fiecăreia dintre propoziţiile 1 şi 4, în limbaj formal

 

2x2x1p= 4 puncte

 

- câte 1 punct pentru derivarea, în limbaj natural, a conversei fiecăreia dintre propoziţiile 1 şi 4

 

 

2x1p= 2 puncte

 

- câte 2 puncte pentru derivarea, în limbaj natural, a obversei fiecăreia dintre propoziţiile 1 şi 4

 

D.  explicarea succintă a faptului că propoziţia 2 nu se converteşte corect

2x2p= 4 puncte

 

6 puncte

 

E.  reprezentarea prin metoda diagramelor Euler a propoziţiei categorice 3

4 puncte

 

 

SUBIECTUL al III-lea

(30 de puncte)

 

1.  definirea conceptului de sofism

4 puncte

2.     câte 3 puncte pentru enumerarea fiecăruia din cele două tipuri de raționamente, în funcție de criteriul corectitudinii logice (de exemplu raționament valid, raționament nevalid)

2x3p= 6 puncte

3.  - construirea, în limbaj formal, a argumentului valid care săjustifice propoziţia dată

5 puncte

- construirea, în limbaj natural, a argumentului valid care săjustifice propoziţia dată

4.

 

 

 

 

            5 puncte

 

a.

menţionarea oricărei reguli de corectitudine pe care o încalcă definiţia dată

2 puncte

 

b.  - câte 2 puncte pentru enunţarea fiecăreia dintre regulile de corectitudine a definirii, diferite de regula de la punctul a                                                                                                                                   2x2p= 4 puncte

- câte 2 puncte pentru construirea fiecăreia dintre definiţiile cerute                      2x2p= 4 puncte

Alte Lectii din logica si argumentare