Subiecte Bacalaureat 2014 la Logica, argumentare si comunicare sesiunea speciala

BACALAUREAT 2014. VARIANTA  EXTRASĂ LA LOGICA, ARGUMENTARE ȘI COMUNICARE , SESIUNEA SPECIALĂ


În cadrul examenului de Bacalaureat 2014, disciplina Logică şi argumentare are statutul de disciplină opţională fiind susţinută la proba E. d), în funcţie de filieră, profil şi specializare.

Proba opțională – proba E)d) – proba scrisă la Logică, argumentare și comunicare, din cadrul sesiunii speciale a examenului de bacalaureat pentru absolvenții de liceu din loturile naționale lărgite ce se pregătesc pentru olimpiadele și competițiile internaționale a avut loc în data de 28 mai 2014.

La sesiunea specială a examenului de bacalaureat au participat absolvenții de liceu din loturile naționale lărgite ce se pregătesc pentru olimpiadele și competițiile internaționale.

VARIANTA 2. Varianta extrasă de Ministerul Educației și Cercetării Științifice (MECS) pentru examenul național de Bacalaureat 2014, sesiunea specială, valabila pentru proba opțională: Varianta 2; Logică, argumentare și comunicare.

  Subiect + Barem Logică, argumentare și comunicare , sesiunea speciala, Bacalaureat 2014 (*pdf)

 

Subiect extras la Logică, argumentare și comunicare - Examenul de Bacalaureat național 2014,
sesiunea specială 28 mai 2014
Varianta 2 

 

Profilul umanist din filiera teoretică, profilul servicii din filiera tehnologică şi toate profilurile şi specializările din filiera vocaţională, cu excepţia profilului militar

•     Toate subiectele sunt obligatorii. Se acordă10 puncte din oficiu.

•     Timpul de lucru efectiv este de 3 ore.

 

SUBIECTUL I                                                                                                              (30 de puncte)

A. Scrieţi pe foaia de examen litera corespunzătoare răspunsului corect, pentru fiecare dintre situaţiile de mai jos. Este corectă o singură variantă de răspuns.

1.        Seria de termeni corect ordonaţi crescător, în funcţie de intensiunea lor, este:

a.    argument deductiv mediat, argument deductiv, silogism, silogism valid

b.    argument deductiv, argument deductiv mediat, silogism, silogism valid

c.    silogism, silogism valid, argument deductiv mediat, argument deductiv

d.    silogism valid, silogism, argument deductiv mediat, argument deductiv

 

2.        Din punct de vedere intensional, termenul „nevinovat“ este:

a.    absolut, concret, pozitiv, simplu

b.    relativ, abstract, pozitiv, simplu

c.    absolut, concret, negativ, simplu

d.    relativ, concret, negativ, compus

 

3.        Termenii „vertebrat“ şi „nevertebrat“ se află în raport de:

a.    ordonare

b.    contrarietate

c.    contradicție

d.    încrucișare

 

4.        O propoziţie categorică exprimă:

a.    o cunoștință

b.    o întrebare

c.    o exclamație

d.    un ordin

 

5.        Subiectul logic al propoziției „Toți pictorii renascentiști italieni au fost talentați “este:

a.     toți

b.    toți pictorii

c.    toți pictorii renascentiști italieni

d.    pictorii renascentiști italieni

 

6.        Contrara propoziției „Toate numerele pare sunt divizibile cu doi“ este propoziția:

a.     Unele numere pare nu sunt divizibile cu doi

b.    Niciun număr par nu este divizibil cu doi

c.    Niciun număr impar nu este divizibil cu doi

d.    Unele numere pare sunt divizibile cu doi

18 puncte

 

B. Fie următoarele două moduri silogistice: aee-2 și eao-3.

a) Scrieţi schema de inferenţă corespunzătoare fiecăruia dintre cele două moduri silogistice date şi construiţi, în limbaj natural, un silogism care să corespundă uneia dintre cele două scheme de inferenţă.                        8 puncte

b) Verificaţi explicit, prin metoda diagramelor Venn, validitatea oricăruia dintre cele două moduri silogistice date, precizând totodată decizia la care aţi ajuns.

 

4 puncte

 

SUBIECTUL al II-lea

 

(30 de puncte)

Se dau următoarele propoziţii:

 

1.

Niciun om norocos nu este ghinionist.

 

2.

Unele silogisme nu sunt raționamente valide.

 

3.

Toate pătratele sunt patrulatere.

 

4.

Unii elevi sunt pasionați de fotbal.

 

 

 

A. Precizaţi formula propoziţiei 3.  

B. Construiţi, atât în limbaj formal cât şi în limbaj natural, contradictoria propoziţiei 2 şi subcontrara propoziţiei 4. 

C.Aplicaţi explicit operaţiile de conversiune şi obversiune, pentru a deriva conversa şi obversa corecte ale fiecăreia dintre propoziţiile 3 şi 4, atât în limbaj formal, cât şi în limbaj natural.

D. Explicaţi succint de ce propoziţia 2 nu se converteşte corect.

4 puncte 

6 puncte

10 puncte

6 puncte

E. Reprezentaţi prin metoda diagramelor Euler propoziţia categorică1.

4 puncte

 

 

SUBIECTUL al III-lea

 

(30 de puncte)

Răspundeţi la fiecare dintre următoarele cerinţe:

 

 

      1.

Definiţi conceptul de raţionament.

4 puncte

2.

Menţionaţi cele trei elemente din structura unei clasificări.

6 puncte

        3.

Construiţi, atât în limbaj formal cât şi în limbaj natural, un argument valid cu două premise, prin care să justificaţi propoziţia ,,Unele reptile sunt veninoase”.

10 puncte

4.

Fie următoarea definiţie:

 

 

 

Cinstea este cea mai preţioasă comoară.

 

 

a.

Menţionaţi o regulă de corectitudine pe care o încalcă definiţia dată.

2 puncte

 b.

 Enunţaţi două reguli de corectitudine a definirii, diferite de regula de la punctul a. şi construiţi, pentru fiecare dintre acestea, câte o definiţie care să le încalce.   
 

                        8 puncte

 

 
 

Logică, argumentare și comunicare

BAREM DE EVALUARE ŞI DE NOTARE

 

Profilul umanist din filiera teoretică, profilul servicii din filiera tehnologică şi toate profilurile şi specializările din filiera vocaţională, cu excepţia profilului militar

•        Se punctează oricare alte formulări/ modalităţi de rezolvare corectă a cerinţelor.

•        Nu se acordă punctaje intermediare, altele decât cele precizate explicit prin barem. Nu se acordă fracţiuni de punct.

•        Se acordă 10 puncte din oficiu. Nota finală se calculează prin împărţirea punctajului total acordat pentru lucrare la 10.

 

SUBIECTUL I

(30 de puncte)

A.

 

a) câte 3 puncte pentru fiecare răspuns corect, astfel:

 

1-b, 2-c, 3-c, 4-a, 5-d, 6-b

6x3p= 18 puncte

 

B.

a) - câte 2 puncte pentru scrierea schemei de inferenţă corespunzătoare fiecăruia dintre cele două moduri silogistice date, astfel:

PaM

MeP

 

SeM

MaS

 

SeP

SoP

2x2p= 4 puncte

- construirea, în limbaj natural, a unui silogism care să corespundă oricăreia dintre cele două scheme de inferenţă  

4 puncte

b) - reprezentarea grafică, prin intermediul diagramelor Venn, a oricăruia dintre cele douămoduri silogistice date

- precizarea deciziei privind validitatea modului silogistic reprezentat grafic

3 puncte

1 punct

 

SUBIECTUL al II -lea

(30 de puncte)

 

A. precizarea formulei propoziţiei 3: SaP

4 puncte

B. - câte 1 punct pentru construirea, în limbaj formal, a contradictoriei propoziţiei 2 (SaP) şi a subcontrarei propoziţiei 4 (SoP) 2x1p= 2 puncte - câte 2 puncte pentru construirea, în limbaj natural, a contradictoriei propoziţiei 2 şi a subcontrarei propoziţiei 4        

                                                                                                           2x2p= 4 puncte

C.   - câte 1 punct pentru aplicarea explicităa operaţiilor de conversiune şi obversiune, pentru a deriva conversa şi obversa corecte ale fiecăreia dintre propoziţiile 3 şi 4, în limbaj formal

2x2x1p= 4 puncte

- câte 1 punct pentru derivarea, în limbaj natural, a conversei fiecăreia dintre propoziţiile 3 şi 4

2x1p= 2 puncte

- câte 2 puncte pentru derivarea, în limbaj natural, a obversei fiecăreia dintre propoziţiile 3 şi 4

      2x2p= 4 puncte

D.  explicarea succintăa faptului că propoziţia 2 nu se converteşte corect

6 puncte

E.  reprezentarea prin metoda diagramelor Euler a propoziţiei categorice 1

4 puncte

  

SUBIECTUL al III-lea

(30 de puncte)

 

1.

definirea conceptului de raţionament

4 puncte

2.

câte  2  puncte  pentru  menţionarea  fiecăruia  dintre  cele  trei  elemente  din  structura  unei clasificări (de exemplu: elementele clasificării, claseleşi criteriul clasificării)

    3x2p= 6 puncte

 3.

  - construirea, în limbaj formal, a argumentului valid care săjustifice propoziţia dată

5 puncte

 

- construirea, în limbaj natural, a argumentului valid care săjustifice propoziţia dată

5 puncte

4.

 

 

 

a.  menţionarea oricărei reguli de corectitudine pe care o încalcădefiniţia dată

2 puncte

b.

- câte 2 puncte pentru enunţarea  fiecăreia dintre regulile de corectitudine a definirii, diferite de regula de la punctul a

2x2p= 4 puncte

 

- câte 2 puncte pentru construirea fiecăreia dintre definiţiile cerute

2x2p= 4 puncte

Alte Lectii din logica si argumentare